CJKV-E Dictionary: Chinese Readings Index (Pinyin System) [updated: 7/23/2015]


Aófēng 鰲峯

Aójīn 鰲禁, 鼇禁

Aóyè 鰲掖, 鼇掖

Biàn Zhuāngzǐ 卞莊子

Biànchén 弁辰

Biǎn Què 扁鵲

Bàitián ālǐ 稗田阿禮

Bào Shúyá 鮑叔牙

Bàopú zǐ 抱朴子

Bàoēnsì 報恩寺

Bàshàng 覇上

Bádū 拔都

Bái Jūyì 白居易

Bái Qǐ 白起

Báidì 白帝

Báigōng 白公

Bánggēng 彭更

Bì Huìgōng 費惠公

Bì Xī 佛肸, 嬖奚

Bì Zhàn 畢戰

Bìyǐng 畢郢

Bó Dá 伯達

Bó Lè 伯樂

Bó Niú 伯牛

Bó Qín 伯禽

Bó Yá 伯牙

Bó Yí 伯夷

Bó Yù 伯玉

Bó Yú 伯魚

Bó Yǔ 伯與

Bóhǎi 勃海, 渤海

Bójǐ 百濟

Bójǔ 柏擧

Bùdān 不丹

Bùzhōu Shān 不周山

Bùzhōu zhī shān 不周之山

Bān Gù 班固

Bānshū 班書

Bāo Sì 襃姒

Bāzhùlǐng 八助嶺

Bāěr 巴爾

Bēilùsī 卑路斯

Běi Wèi 北魏

Běigōng Qí 北宮錡

Běigōng Yǒu 北宮黝

Běiliáng 北涼

Běishǐ 北史

Běisòng Zhézōng 北宋哲宗

Běiyuè 北越

Běiyàn 北燕

Běizhāo 北朝

Běizhōu 北周

Běizhōu Míngdì 北周明帝

Běncǎo túpǔ 本草圖譜

Běnyàoshīsì 本藥師寺

Bōsī 波斯

Bǎilǐ Xī 百里奚

Bǎnméndiàn 板門店

Bǎntóng 板桐

Bǎo Shān 寶山

Bǐ Gān 比干

Bǐngzǐ Rìběn rìjì 丙子日本日記

Bǐngzǐ lǔluàn 丙子虜亂

Caó Jiāo 曹交

Chaózhōu 潮州

Chuánxí lù 傳習録

Chuíjí zhī bì 垂棘之璧

Chájīng 茶經

Cháng Jǔ 長沮

Cháng Xī 長息

Cháng'é 嫦娥

Chánghèngē 長恨歌

Chángjiāng 長江

Chánglù 常陸

Chánglù guó 常陸國

Chángzhōu 常州

Chángān 長安

Chén Chéngzǐ 陳成子

Chén Cài 陳蔡

Chén Dài 陳代

Chén Gǔ 陳賈

Chén Héng 陳恆

Chén Hóu 陳侯

Chén Hóuzhōu 陳侯周

Chén Kāng 陳亢

Chén Liáng 陳良

Chén Píng 陳平

Chén Shè 陳渉

Chén Sībài 陳司敗

Chén Tóng 沈同

Chén Wáng 陳王

Chén Wénzǐ 陳文子

Chén Xiāng 陳相

Chén Zhòngzǐ 陳仲子

Chén Zhēn 陳臻

Chén Zǐ 陳子

Chén Zǐqín 陳子禽

ChénShèng 陳勝

Chéng Fù 城父

Chéng Hào 程顥

Chéng Jiàn 成覵, 成覸

Chéng Jīng 成荆

Chéng Míngdào 程明道

Chéng Qìng 成慶

Chéng Tāng 成湯

Chéng Yí 程頤

Chéng Yīchuān 程伊川

Chéng Zhū xué 程朱學

Chéng-Zhū 程朱

Chéngdū 成都

Chénggōng 成公

Chéngjísī hàn 成吉思汗

Chéngjūnguǎn 成均館

Chéngpú 城濮

Chéngyǐng 城潁

Chénliú 陳留

Chényóu 沈猶

Chényóu Xíng 沈猶行

Chìshuǐ 赤水

Chí Wā 蚳鼃

Chóngchuán 崇傳

Chónglǐ mén 崇禮門

Chú Zǐ 儲子

Chúnyú Kūn 淳于髠

Chāngdé gōng 昌德宮

Chānglí 昌黎

Chānglí Xiānshēng 昌黎先生

Chōng Yú 充虞

Chūnqiū 春秋

Chūnqiū shídài 春秋時代

Chūtán jí 初潭集

Chǔ Huáiwáng 楚懷王

Chǔ Huìwáng 楚惠王

Chǔ Zhuāng Wáng 楚莊王

Chǔ Zhāowáng 楚昭王

Chǔ kuáng 楚狂

Chǔ kuǐxiāng wáng 楚頃襄王

Chǔ wángyīng 楚王英

Chǔguó 楚國

Chǔshū 楚書

Chǔwáng 楚王

Chǔzǐ 楚子

Cuī Qún 崔羣

Cuīzhù 崔杼

Cài Chén 蔡沈

Cài Shěn 蔡沉

Càigēntán 菜根譚

Céngchéng 層城

Cúlái 徂來

Cāng Jié 倉頡

Cāng Xié 蒼頡

Cāngwú 蒼梧

Cāngxié piān 蒼頡篇

Di Yao 帝堯

Diànbiānfǔ 奠邊府

Duàn Gānmù 段干木

Duìmǎ 對馬

Duōshì gǔshìjì 多氏古事記

Dà Bǐng 大丙

Dà Qín 大秦

Dà Shùn 大舜

Dà Sì 大姒

Dà Táng xīyùjì 大唐西域記

Dàbǎn 大阪

Dàbǎo lǜlìng 大寶律令

Dàhēitiān 大黑天

Dài Bùshèng 戴不勝

Dài Yíngzhī 戴盈之

Dàifāng 帶方

Dàitài 岱泰

Dàizōng 代宗, 岱宗

Dàmíng gōng 大明宮

Dàmíngsì 大明寺

Dào Zhí 盜蹠

Dào Zhī 盜跖

Dàodé jīng 道德經

Dàoróng 道融

Dàozhào 道照

Dàqiū 大丘

Dàrì Rúlái 大日如來

Dàxué 大學

Dàxué zhāngjù 大學章句

Dàyǔmó 大禹謨

Dá Jǐ 妲己

Dádá 韃靼

Dáxiàng 達巷

Dáxiàng dǎng rén 達巷黨人

Dèngài 鄧艾

Déjīng 德經

Dì Hóngshì 帝鴻氏

Dì Yǐ 帝乙

Dì Yǔ 帝禹

Dìdiǎn 帝典

Dìhuáng shì 地皇氏

Dìlǐzhì 地理志

Dìng Gōng 定公

Dìngtáo 定陶

Dìshùn 帝舜

Dìzhōng hǎi 地中海

Dí Yá 狄牙

Dònglíng zhēnjīng 洞靈眞經

Dùfǔ 杜甫

Dùkè 杜克

Dùkè dàxué 杜克大學

Dùn Qiū 頓丘

Dùnhuáng 燉煌

Dúdǎo 獨島

Dān Zhū 丹朱

Dīngmǎo lǔluàn 丁卯虜亂

Dīngmǒ 丁抹

Dōng Jìn 東晉

Dōng Pō 東坡

Dōng Zhōu 東周

Dōngchá lù 東槎録

Dōngchá shàngrì lù 東槎上日録

Dōngfāng jiànwénlù 東方見聞録

Dōnggōng qiēyùn 東宮切韻

Dōnghàn 東漢

Dōngjìn Míngdì 東晉明帝

Dōngjīguàn Shān 東鷄冠山

Dōnglái 東莱

Dōnglái fǔshǐ 東莱府使

Dōngméng zhǔ 東蒙主

Dōngpíngguǎn 東平館

Dōngyáng 東陽

Dōushuàitiān 兜率天

Dūliángxiāng 都良香

Dūnhuáng 敦煌

Dūnyí 敦頤

Dǎnfù 亶父

Dǎnfǔ 亶甫

Dǒng Zhòngshū 董仲舒

Fàn Lí 范蠡

Fàn Zēng 范増

FànYè 范曄

Fàng Xūn 放勛, 放勳

Fán Xū 樊須

Fènglì 鳳暦

Fèngtiānshěng 奉天省

Féi Quán 肥泉

Féihòu 肥後

Fén Wáng 汾王

Fén jǔrù 汾沮洳

Féng Méng 逢蒙

Fénshū 焚書

Fù Chú 負芻

Fù Hǎo 婦好

Fù Jī 負羇, 負羈

Fù Yuè 傅說

Fùyuè 富嶽

Fú Qián 服虔

Fú Xi 伏羲

Fú Xì 伏戲

Fú Xī 伏犧

Fújiàn 福建

Fújiān 符堅

Fúsānglù 扶桑録

Fúsū 扶蘇

Fāng Bāo 方苞

Fāng Huí 方回

Fāngchánglǎo Zhāoxiānshàngjīng Rìshǐ 方長老朝鮮上京日史

Fānyú 番禺

Fēi Lián 飛廉

Fēigōng 非攻

Fēiniǎosì 飛鳥寺

Fēng Mén 蜂門

Fēngpǔ gōng 豐浦宮

Fēngpǔsì 豐浦寺

Fēngsú tōngyì 風俗通義

Fēngtǔjì 風土記

Fūyú 夫餘

Fǎjìngsì 法淨寺

Fǎxiāng zōng 法相宗

Fǎxiǎn 法顯

Gongshān Fúrǎo 公山弗擾

Guó chánglì zūn 國常立尊

Guóyì hànwén dàchéng 國譯漢文大成

Guān Jū 關雎

Guāngmíng huánghòu 光明皇后

Guānjū zhī luàn 關雎之亂

Guānlóng Féng 關龍逢

Guānzhōng 關中

Guī Méng 龜蒙

Guībó Xuánfāng 規伯玄方

Guīshì 龜氏

Guōxiàng 郭象

Guǎn Shú 管叔

Guǎn Yíwú 管夷吾

Guǎn Zhòng 管仲

Guǎnglíng 廣陵

Guǎngzhōu 廣州

Guǐ Hóu 鬼侯

Gào Zǐ 吿子

Gàozǐ 告子

Gé Bó 葛伯

Gé Hóng 葛洪

Gòng Shúduàn 共叔段

Gònggōng 共公

Gòngjué 貢覺

Gòngwáng 共王

Gòu Jiàn 句踐

Gùshǐ hàn 固始汗

Gāndān 甘丹

Gāngjiàn 綱鑑

Gānsù 甘肅

Gāo Hòu 高后

Gāo Xīn 高辛

Gāo Yáo 皐陶

Gāo Zōng 高宗

Gāo Zǐ 高子

Gāo Zǔ 高祖

Gāofǔ 高府

Gāohuáng chǎnlíng zūn 高皇産靈尊

Gāojùlí 高句麗

Gāotáng 高唐

Gāoyángshì 高陽氏

Gāoyáo 咎陶

Gāoyùchǎncháorì shén 高御産巣日神

Gōng Chuò 公綽

Gōng Liú 公劉

Gōng Sūnzhī 公孫枝

Gōng Xī Chì 公西赤

Gōng Xī huā 公西華

Gōng Zhīqí 宮之奇

Gōng Zǐjiū 公子糾

Gōngbó Liaó 公伯寮

Gōngdūzǐ 公都子

Gōngmíng Gāo 公明高

Gōngmíng Gǔ 公明賈

Gōngmíng Yí 公明儀

Gōngshú 公叔

Gōngshú Wénzǐ 公叔文子

Gōngshān 公山

Gōngshān Bùniǔ 公山不狃

Gōngshū 公輸

Gōngshū Bān 公輸班

Gōngshū Pán 公輸盤, 公輸般

Gōngshū Zǐ 公輸子

Gōngsūn Chāo 公孫朝

Gōngsūn Chǒu 公孫丑

Gōngsūn Yān 公孫閼

Gōngsūn Yāng 公孫鞅

Gōngsūn Yǎn 公孫衍

Gōngsūn wúzhī 公孫無知

Gōngyáng chuán 公羊傳

Gōngyáng gāo 公羊高

Gōngyě 公冶

Gōngyě Cháng 公冶長

Gōngzǐ Jīng 公子荊

Gōujiàn 勾踐

Gū Sū 姑囌, 姑蘇

Gū Xū 姑胥

Gūshè 姑射

Gǎnmì Mòmònì 敢密莫末膩

Gǔ Gōng 古公

Gǔgōng Dǎnfù 古公亶父

Huái Shuǐ 淮水

Huáifēngzǎo 懷風藻

Huáigōng 懷公

Huáihé 淮河

Huáinán 淮南

Huáinán hóngliè 淮南鴻烈

Huáinánzǐ 淮南子

Huáiwáng 懷王

Huáiyīn Hóu 淮陰侯

Huán Gōng 桓公

Huán Tuí 桓魋

Huáng Fù 皇父

Huángbò 黃檗, 黃蘗

Huángdì 黃帝

Huánghé 黃河

Huì Shī 惠施

Huìchāng 會昌

Huìjī 會稽

Huìnéng 惠能

Huìtóng 會同

Huìwáng 惠王

Huìzǐ 惠子

Huíhé 回紇

Huā Zhōu 華周

Huān Dōu 驩兜

Huāyán jīng 華嚴經

Hài Táng 亥唐

Hàn Míngdì 漢明帝

Hàndài 漢代

Hànlù 旱麓

Hànshuǐ 漢水

Hànshū 漢書

Hànyáng 漢陽

Hànzhōng 漢中

Hànān 漢安

Hàojīng 鎬京

Hàoshēng 浩生

Hàoshēng Bùhài 浩生不害

Hán Fēi 韓非

Hán Fēizǐ 韓非子

Hán Tuì 韓退

Hán Tuìzhī 韓退之

Hán Yù 韓愈

Hán yì 韓奕

Hándān 邯鄲

Hánguān 函關

Hángzhōu 杭州

Hánhóu 韓侯

Hánjué 韓厥

Hánshī wàichuán 韓詩外傳

Hányù guān 函谷關

Hánzǐ 韓子

Háozhōu 豪州

Hè Zhīzhāng 賀知章

Hé Bó 河伯

Hé Yàn 何晏

Héběi 河北

Hélú 闔廬

Hénghé 恆河

Héngqú 橫渠

Héngyáng 衡陽

Hénán 河南

Hénán dào 河南道

Hénán shěng 河南省

Hénèi guó 河內國

Hépíng 河平

Héqing 河淸

Héquán guó 和泉國

Héruì 河瑞

Hétào 河套

Héxī 河西

Héxīhuíláng 河西回廊

Hòu Hàn 後漢

Hòu Jì 后稷

Hòu Liáng 後涼

Hòu Qín 後秦

Hòuchéng 後成

Hòucūnshàng Tiānhuáng 後村上天皇

Hòuhàn Míngdì 後漢明帝

Hòuhànshū 後漢書

Hòujīn 後金

Hóng Shǐ 弘始

Hóngfan 洪範

Hóngfúsì 弘福寺

Hóngmé nzhī huì 鴻門之會

Hóngmén 鴻門

Hóngrén 弘仁

Hóngrén sījì 弘仁私記

Hùxiang 互鄕

Hú Caó 胡曹

Hú Hé 胡齕

Hú Yǎn 狐偃

Húběi 湖北

Húnìng 胡寧

Hāfódàxué 哈佛大學

Hāěrbīn 哈爾濱

Hēichǐ 黑齒

Hēishuǐ 黒水

Hūbìliè 忽必烈

Hūbìliè Hàn 忽必烈汗

Hǎichálù 海槎録

Hǎidōng zhūguó jì 海東諸國紀

Hǎinán shěng 海南省

Hǎotài Wáng 好太王

Jiànchángsì 建長寺

Jiànglí 匠麗

Jiànguó dàgāng 建國大綱

Jiànguó fānglüè 建國方略

Jiànqiáo 劍橋

Jiànzhì 建治

Jiè Zhītuī 介之推

Jié Duō 捷剟

Jié Niào 桀溺

Jié quǎn 桀犬

Jié quǎn fèi Yaó 桀犬吠堯

Jié-Zhòu 桀紂

Jiéjiě Méngyǔ 捷解蒙語

Jiéjiě xīnyǔ 捷解新語

Jiù Fàn 咎犯

Jiù Táng shū 舊唐書

Jiùcí 舊辭

Jiādìng 嘉定

Jiāhé 嘉禾

Jiājìng 嘉靖

Jiān Wú 肩吾

Jiāng Tàigōng 姜太公

Jiāng Yuán 姜原, 姜嫄

Jiāng Zǐyá 姜子牙

Jiāngdōng 江東

Jiānghuā dǎo 江華島

Jiānglíng 江陵

Jiāngnán 江南

Jiāngnǚ 姜女

Jiāngsū 江蘇

Jiānguān shì 幵官氏

Jiāngxī 江西

Jiāngzhōu 江州

Jiāngzī 江孜

Jiāntuóluó 犍陀羅

Jiānài 兼愛

Jiāníng 嘉寧

Jiāo Gé 膠鬲

Jiāotài 交泰

Jiāozhǐ 交趾

Jiāpíng 嘉平

Jiātài 嘉泰

Jiāxī 嘉煕

Jiāxīng 嘉興

Jiāyòu 嘉祐

Jiē Yú 接輿

Jiūmó 鳩摩

Jiūmóluóshí 鳩摩羅什

Jiǎn Gōng 簡公

Jiǎnwén 簡文

Jiǎnwéndì 簡文帝

Jiǎnxiū 蹇修, 蹇脩

Jiǎnzǐ 簡子

Jiǔjiāng 九江

Jiǔqiū sānfén 九丘三墳

Jiǔyí 九嶷, 九疑

Jué Duó 攫掇

Juéhé tiānhuáng 堀河天皇

Jì Bǒ 祭伯

Jì Huánzǐ 季桓子

Jì Kāng zǐ 季康子

Jì Lù 季路

Jì Rén 季任

Jì Suí 季隨

Jì Wénzǐ 季文子

Jìjì 記紀

Jìliè 季烈

Jìn Pínggōng 晉平公

Jìn Wén 晉文

Jìn Wéngōng 晉文公

Jìngguō Jūn 靖郭君

Jìnyáng 晉陽

Jìshì 季氏

Jìsūn 季孫

Jìsūnshì 季孫氏

Jìzhá 季札

Jí Fǔ 吉甫

Jí Huán 瘠環

Jí Zǐchéng 棘子成

Jíyuán 棘原

Jízàng 吉藏

Jùlù 鉅鹿

Jùnláng 峻狼

Jùtán 瞿曇

Jú Wéntài 鞠文泰

Jī Qú 几蘧

Jī Zǐ 箕子

Jīlóng 基隆

Jīn Chūnqiū 金春秋

Jīn Yǔxìn 金庾信

Jīngjīwān 京畿灣

Jīngzhōu 荊州

Jīngāngjīng 金剛經

Jīnlíng 金陵

Jīshān zhī yīn 箕山之陰

Jūshīnàjiēluó 拘尸那揭羅

Jǐng Chūn 景春

Jǐng Mào 景茂

Jǐngbó 井伯

Jǐnggōng 景公

Jǐngshān 景山

Jǐngzhé xuánsū 景轍玄蘇

Jǐnlǐ 錦里

Jǔ Qī 沮漆

Kuíqiū 葵丘

Kuòduān 闊端

Kuòdìzhì 括地志

Kuāng Zhāng 匡章

Kàngcāngzǐ 亢倉子

Kùsàhé 庫薩和

Kāibǎo 開寶

Kāichéng 開成

Kāihuáng 開皇

Kāimíng dì 開明帝

Kāipíng 開平

Kāiqìng 開慶

Kāitài 開泰

Kāixī 開禧

Kāixīng 開興

Kāiyào 開耀

Kāiyùn 開運

Kān Pēi 堪坏

Kānggào 康誥

Kāngxī zìdiǎn 康煕字典, 康熙字典

Kāngzǐ 康子

Kōng Shēng 空生

Kūn Shān 昆山

Kūngāng 崑岡

Kūnlún Shān 崑崙山

Kūnlúnshān 昆侖山

Kǒng Jùxīn 孔距心

Kǒng Lǎo 孔老

Kǒng Mèng 孔孟

Kǒng Mò 孔墨

Kǒng Wénzǐ 孔文子

Kǒng Yán 孔顏

Kǒng Yǔ 孔圉

Kǒng mén shízhé 孔門十哲

Kǒng-Yán 孔顔

Kǒngfūzǐ 孔夫子

Kǒngqiū 孔丘

Kǒngzǐ 孔子

Laozi 老子

Lián Shú 連叔

Lián Xī 濂溪

Liáng Huìwáng 梁惠王

Liáng Shān 梁山

Liáng Wǔdì 梁武帝

Liángzhōu 涼州

Liánshí 連石

Liáo tiānzuò dì 遼天祚帝

Lièzǐ 列子

Liùguó shǐ 六國史

Liú Dégāo 劉德高

Liú Hóu 留侯

Liú Kāng 劉康

Liú Kāng gōng 劉康公

Liúbāng 劉邦

Liúqiú 琉球

Liúshū 劉書

Liúyīng 劉英

Liúzǐ 劉子

Liǔxià Huì 柳下惠

Luán Shū 欒書

Luán Zhī 欒枝

Luòjīng 洛京

Luòyáng 洛陽

Lái Zhū 萊朱

Lángyá 琅邪

Lánxī Dàolóng 蘭溪道隆

Lèngyánjīng 楞嚴經

Lì Mǎdòu 利瑪竇

Lì Shān 歷山

Lìgōng 厲公

Lìngjíjiě 令集解

Lìngyìjiě 令義解

Lìwáng 厲王

Lìyáng 櫟陽

Lìyù 栗谷

Lí Jī 驪姫, 麗姬

Lí Lóu 離婁

Lí Zhū 離朱

Lín Xīyì 林希逸

Línggōng 靈公

Línyì 林邑

Líshān 驪山

Lízhōu 驪州

Lóng Zǐ 龍子

Lóngshān wénhuà 龍山文化

Lù Démíng 陸德明

Lù Jiǔyuān 陸九淵

Lù Tōng 陸通

Lù Xiàngshān 陸象山

Lù Yǔ 陸羽

Lù-Wáng xué 陸王學

Lùguó 露國

Lùnhéng 論衡

Lùshān 祿山

Lùwú 陸吾

Lúlíng 廬陵

Lúnbiǎn 輪扁

Lúnyǔ 論語

Lúshènà fó 廬舎那佛

Lúyī 盧醫

Lāsà 拉薩

Lāsǎ 拉撒

Lěngrán shèngzhǔ 冷然聖主

Lǎo Péng 老彭

Lǎo-Zhuāng 老莊

Lǎozǐ zhù 老子注

Lǎozǐhuàhú jīng 老子化胡經

Lǎsà 喇薩

Lǐ Bái 李白

Lǐ Bó 李白

Lǐ Chúnfēng 李淳風

Lǐ Huǎng 李滉

Lǐ Shìmín 李世民

Lǐ Sī 李斯

Lǐ Tuìxī 李退溪

Lǐ Yuán 李源

Lǐ Zhuówú 李卓吾

Lǐ chéngguì 李成桂

Lǐhuó 李活

Lǐjì 禮記

Lǐngnán 嶺南

Lǐngnánlóu 嶺南樓

Lǐshì fénshū 李氏焚書

Lǐyù 李豫

Lǐzhāo 李朝

Lǐěr 李耳

Lǔ Bān 魯班

Lǔ Gōng 魯公

Lǔ Pán 魯般

Lǔ PíngGōng 魯平公

Lǔ Yǐngōng 魯隱公

Lǔ Āigōng 魯哀公

Lǚ Wàng 呂望

Lǚliáng 呂梁

Lǜ Ěr 綠耳

Maóshī 毛詩

Mián Jū 緜駒

Miǎndiàn 緬甸

Mào Shú 茂叔

Mèng Ben 孟賁

Mèng Hàoran 孟浩然

Mèng Jìngzǐ 孟敬子

Mèng Jìzǐ 孟季子

Mèng Kē 孟軻

Mèng Shīshè 孟施舍

Mèng Sūn 孟孫

Mèng Wǔbó 孟武伯

Mèng Xiànzǐ 孟獻子

Mèng Yì Zǐ 孟懿子

Mèng Zhuāngzǐ 孟莊子

Mèng Zhòngzǐ 孟仲子

Mèng Zhīfǎn 孟之反

Mèng Zǐfǎn 孟子反

Mèngcháng Jūn 孟嘗君

Mèngmén 孟門

Mèngzǐ 孟子

Méi Bó 梅伯

Méigōng hé 湄公河

MéngTián 蒙恬

Ménggǔ 蒙谷

Méngqiú 蒙求

Méngzàng Wěiyuánhuì 蒙藏委員會

Mìluó 汨羅

Mìyáng 密陽

Mí Zǐ 彌子

Mí Zǐxiá 彌子瑕

Mídūndào 彌敦道

Míngdào Xiānshēng 明道先生

Míngdì 明帝

Míngshā Shān 鳴沙山

Míngshǐ 明史

Míngzhì guójiā 明治國家

Mò Dí 墨翟

Mò Xié 莫邪

Mò Xǐ 妺喜

Mòshì jiānài 墨氏兼愛

Mòzǐ 墨子

Mó Mǔ 嫫姆, 嫫母

Mù Gōng 繆公

Mù Pí 牧皮

Mù Zhòng 牧仲

Mùgāo kū 莫高窟

Mùgōng 穆公

Mùlíng 穆陵

Mùmì Shān 木覓山

Mùtiānzǐ chuán 穆天子傳

Mùwáng 穆王

Mùzōng 穆宗

Mǎdǎo 馬島

Mǎnzhōu 滿州

Mǎzǔ 馬祖

Mǐguó 米國

Mǐn Sǔn 閔損

Mǐn Zǐ 閔子

Mǐn Zǐqiān 閔子騫

Niǎocì 鳥次

Niǎolǐng 鳥嶺

Nàiliáng 奈良

Nán Cháo 南巢

Nán Gōng 南宮

Nán Róng 南容

Nán Zhòng 南仲

Nán Zǐ 南子

Nánbó 南伯

Nánbó Zǐkuí 南伯子葵

Nánguō Zǐqí 南郭子綦

Nánshān yǒutái 南山有臺

Nèi Méng 內蒙

Nèi Ménggǔ 內蒙古

Níbóěr 尼泊爾

Níng Wǔzǐ 甯武子

Níngbō 寧波

Nǚhù dǎo 女護島

P'ang Men 逢門

Péidù 裴度

Péngchéng 彭城

Péngzǔ 彭祖

Pílúshènà fó 毘廬舎那佛, 毘盧舎那佛

Píng Fù 馮婦

Píng Shú 平叔

Píng Wáng 平王

Píng Yí 馮夷

Pòshān 破山

Pú Qiě 蒲且

Púshuǐ 濮水

Púyáng 濮陽

Qián Zhī 乾之

Qiánhàn Wéndì 前漢文帝

Qiánhàn Wǔdì 前漢武帝

Qiánhàn Xuāndì 前漢宣帝

Qiān Lìxiū 千利休

Qiānlíng 乾陵

Qiānlóng 乾隆

Qiānmíng 乾明

Qiēyùn 切韻

Qiūcí 龜茲

Qiǎnshuǐ wān 淺水灣

Quánluó 全羅

Quánluó nándào 全羅南道

Quánzhōu 泉州

Quèdǎng 闕黨

Qìdān 契丹

Qìngdé gōng 慶德宮

Qìngshàng 慶尙

Qìngshàng dào 慶尙道

Qí Huán 齊桓

Qí Huángōng 齊桓公

Qí Hóu 齊侯

Qí Jǐng Gōng 齊景公

Qí Línggōng 齊靈公

Qí Míngdì 齊明帝

Qí Wēi Wáng 齊威王

Qí Xié 齊諧

Qí Xuānwáng 齊宣王

Qín Bó 秦伯

Qín Mùgōng 秦穆公

Qín Shǐ Huáng 秦始皇

Qín Shǐhuángdì 秦始皇帝

Qín Wángzhèng 秦王政

Qín Xībā 秦西巴

Qín Zhì 琴摯

Qín Zhāng 琴張

Qín dài 秦代

Qín zhǔ 秦主

QíngBù 黥布

Qínshì 秦誓

Qínzhōng 秦中

Qíshān 岐山

Qíwù lùn 齊物論

Qíyáng 崎陽

Qú Bóyù 蘧伯玉

Qī Diāo 漆雕

Qī Jǔ 漆沮

Qīdiāo Kāi 漆雕開

Qīlíngsì 棲靈寺

Qīngdài 淸代

Qīnghé Tiānhuáng 清和天皇

Qīngxīnlóu 清心樓

Qǐ Liáng 杞梁

Qǔfù 曲阜

Qǔjiāng 曲江

Qǔlǐ 曲禮

Ruǎn Xiàoxu 阮孝緖

Ruǎnruǎn 蠕蠕

Rán Yǒu 然友

Rándēng fó 燃燈佛

Réntóng 仁同

Rìběn 日本

Rìběn biànzhèng jì 日本變政記

Rìběn guó dàjūn 日本國大君

Rìběn guózhì 日本國志

Rìběng uówáng 日本國王

Rìběnjì 日本紀

Rìběnshūjì 日本書紀

Rìkèzé 日喀則

Róng Chéng 容成

Róurán 柔然

Rú Bēi 孺悲

Rú Zǐyīng 孺子嬰

Rǎn Bóniú 冉伯牛

Rǎn Gēng 冉耕

Rǎn Niú 冉牛

Rǎn Qiú 冉求

Rǎn Yōng 冉雍

Rǎn Yǒu 冉有

Shuōwén jiězì 說文解字

Shuōyuàn 說苑

Shuǐhùxué 水戸學

Shuǐjīng 水經

Shuǐjīngzhù 水經注

Shàn Juǎn 善卷

Shàn Quǎn 善綣

Shàn Shān 善山

Shàncái 善才

Shàngdū 上都

Shàngzhōu 尙州

Shào Bó 召伯

Shègōng 葉公

Shègōng hǎolóng 葉公好龍

Shèn Zǐ 愼子

Shèwèi 舍衞

Shén Yǔ 神禹

Shénhuáng chǎnlíng zūn 神皇産靈尊

Shénlèsì 神勒寺

Shì Rìběnjì 釋日本紀

Shìjiā 式家

Shìjiāmóuní 釋迦牟尼

Shìnián qiāngōng 式年遷宮

Shìshuōxīnyǔ 世說新語

Shìzūn 釋尊

Shìzǔ 世祖

Shí Zǐ 時子

Shòumèng 壽夢

Shòuyǒng 壽永

Shùchuān 豎川

Shùn Yǔ 舜禹

Shùn zhī tú 舜之徒

Shú Qí 叔齊

Shú Xià 叔夏

Shú Yè 叔夜

Shúsūn 叔孫

Shúsūn Wǔshú 叔孫武叔

Shāndōng 山東

Shāndōng shěng 山東省

Shāng Jūn 商均

Shāng Tāng 商湯

Shāng Yāng 商鞅

Shānggōng 殤公

Shānhǎi jīng 山海經

Shānhǎi jīngjiān shū 山海經箋疏

Shānnán 山南

Shāzhōu 沙州

Shēn Bùhài 申不害

Shēn Chéng 申棖

Shēn Shēng 申生

Shēn Xiáng 申詳

Shēnshú Shí 申叔時

Shēnzǐ 申子

Shī Jiǎo 尸佼

Shī Kuàng 師曠

Shī Zhì 師摯

Shī Zhì zhī shǐ 師摯之始

Shī-Shū 詩書

Shījīng 詩經

Shīlì 施利

Shīzǐ 尸子

Shū Qiāng 殳斨

Shūjīng 書經

Shǎngān 陝甘

Shǎo Lián 少連

Shǎohào 少昊

Shǐ Huáng 史皇

Shǐ Yú 史魚

Shǐjì 史記

Song Zhāo zhī měi 宋朝之美

Suōchē 莎車

Sàn Yíshēng 散宜生

Sèlāsì 色拉寺

Sìchuān 四川

Sòng Gòujiàn 宋句踐

Sòng Kēng 宋牼

Sòng Lián 宋濂

Sòng Yì 宋義

Sòng běn 宋本

Sòng bǎn 宋板

Sòng chún 宋純

Sòng míngdì 宋明帝

Sòngxué 宋學

Sāng Zhùwēng 桑苧翁

Sānguó shǐjì 三國史記

Sānguó yǎnyì 三國演義

Sānhù 三戸

Sī Jǔ 斯擧

Sīchéng Zhēnzǐ 司城貞子

Sīmǎ Niú 司馬牛

Sīmǎ Qiān 司馬遷

Sīmǎ Xiāngrú 司馬相如

Sīmǎpō 司馬坡

Sōngshān 崧山, 嵩山

Sōngyuè 嵩嶽

Sū-Huáng 蘇黃

Sūfá Bójué 蘇伐勃駃

Sūfádié 蘇伐疊

Sūn Yáng 孫陽

Sūnshú 孫叔

Sūnshú Aó 孫叔敖

Taó Yìng 桃應

Tián Jiǎ 田假

Tián Róng 田榮

Tiānjué táng bǐyú 天爵堂筆餘

Tiānwèn 天問

Tiānwǔ Tiānhuáng 天武天皇

Tiānyù zhōng zhǔshén 天御中主神

Tiānyǐ 天乙

Tiānzhú 天竺

Tiē Mùér 帖木兒

Tiě Shān 鐵山

Tiělǐngwèi 鐵嶺衛

Tiěyuán 鐵原

Tuìxī 退溪

Tài Bó 泰伯

Tài Dīng 太丁

Tài Sì 太姒

Tàidì 太帝

Tàigōng Wàng 太公望

Tàijiǎ 太甲

Tàijí tú shuō 太極圖說

Tàikāng 太康

Tàishì 太誓, 泰誓

Tàishān 泰山

Tàiwáng 太王

Tàizǎiquánshuài 太宰權帥

Tàizǐ Jiàn 太子建

Táishān 臺山

Táiwān 台灣

Táng Dàizōng 唐代宗

Táng Shúyú 唐叔虞

Táng Xuánzōng 唐玄宗

Táng rén 唐人

Táng-Sòng bādàjiā 唐宋八大家

Táng-Yú 唐虞

Tángjīn 唐津

Tángshǐ 唐使

Tángsòng bādàjiā wénchāo 唐宋八大家文鈔

Tángxiàn 唐憲

Tántái Mièmíng 澹臺滅明

Téng Dìnggōng 滕定公

Téng Wéngōng 滕文公

Téngyuán Yǔhé 藤原宇合

Tóngluówān 銅鑼灣

Tóngtàisì 同泰寺

Tóumàn Dānyú 頭曼單于

Túshān 塗山

Tāng Shì 湯誓

Tāng sūn 湯孫

Tāng zhī pán míng 湯之盤銘

Tōngdiǎn 通典

Tōngjiàn 通鑑

Tǔfán 吐蕃

Tǔfān 吐番

Tǔgǔhún 吐穀渾

Tǔhuǒluó 吐火羅

Wanli yěhuò biān 萬暦野獲編

Wài Bǐng 外丙

Wài Ménggǔ 外蒙古

Wàifán tōngshū 外蕃通書

Wàihuáng 外黃

Wàiméng 外蒙

Wàn Zhāng 萬章

Wànjǐng 萬景

Wànsōng yuàn 萬松院

Wànyè 萬葉

Wànyèjí 萬葉集

Wáng Bào 王豹

Wáng Bì 王弼

Wáng Fànzhì 王梵志

Wáng Huáizhī 王淮之

Wáng Huān 王驩

Wáng Jiǎn 王翦

Wáng Jì 王季

Wáng Jī 王姬

Wáng Liáng 王良

Wáng Rén 王仁

Wáng Shuō 王說

Wáng Shùn 王順

Wáng Shǒurén 王守仁

Wáng Tōng 王通

Wáng Xīzhī 王羲之

Wáng Yángmíng 王陽明

Wáng Ānshí 王安石

Wángjìn 王縉

Wángwéi 王維

Wángzūn 王遵

Wèi Hóu 衞侯

Wèi Línggōng 衞靈公

Wèi Míngdì 魏明帝

Wèi Wéngōng 衞文公

Wèi Wénhóu 魏文侯

Wèi Xiàogōng 衞孝公

Wèi Zhēng 魏徴

Wèishuǐ 渭水

Wèishì zhāoxiān 衞氏朝鮮

Wèiyuán 渭源

Wén Wáng 文王

Wén Zhèng 文正

Wén-Jǐng 文景

Wéndì 文帝

Wénhóu 文侯

Wénqìng 聞慶

Wénshū 文殊

Wénshūshīlì 文殊師利

Wénwáng yǒushēng 文王有聲

Wénzhong zǐ 文中子

Wénzhōng 文忠

Wénzōng 文宗

Wú Chéngēn 呉承恩

Wú Tàibó 呉太伯

Wú Wáng 吳王

Wú-Yuè 呉越

Wúchǔ qīguó 呉楚七國

Wúqǐ 呉起

Wúzhōng 呉中

Wúzhū 無諸

Wúzǐ 呉子

Wēi Zhòng 微仲

Wēishēng Gāo 微生高

Wēizǐ 微子

Wū Huò 烏獲

Wū Lúzǐ 屋廬子

Wūmǎ 巫馬

Wūmǎ Qī 巫馬期

Wūsūn 烏孫

Wǔ Dīng 武丁

Wǔ Shān 五山

Wǔ Wáng 武王

Wǔ Xìnjūn 武信君

Wǔ Yuán 伍員

Wǔ Zǐ 伍子

Wǔ Zǐxū 伍子胥

Wǔchéng 武城

Wǔchéng zǎi 武城宰

Wǔdì 武帝

Wǔgōng 武公

Wǔgǔ Dàfū 五羖大夫

Wǔjiāng 武姜

Wǔlíng 五陵

Wǔzōng 武宗

Xiang Tǔ 相土

Xià Gǔn 夏鯀

Xià Hòu shì 夏后氏

Xià Jié 夏桀

Xiàdū 下都

Xiàhóu Yīng 夏侯嬰

Xiàng Jí 項籍

Xiàng Liáng 項梁

Xiàng Yàn 項燕

Xiàng Yǔ 項羽

Xiàng Zhuāng 項莊

Xiàng wáng 項王

Xiàngōng 獻公

Xiànpǔ 縣圃

Xiànzōng 憲宗

Xiànán 夏南

Xiàojīng 孝經

Xiàshì 夏氏

Xiàshū 夏書

Xiàxiāng 下相

Xiánchún 咸淳

Xiánhé 咸和

Xiánkāng 咸康

Xiánpíng 咸平

Xiánqiū Méng 咸丘蒙

Xiántōng 咸通

Xiánxī 咸煕

Xiánxīng 咸興

Xiányáng 咸陽

Xiányōng 咸雍

Xiánān 咸安

Xiè Liǔ 泄柳

Xiānbēi 鮮卑

Xiāncháogǎo 仙巣稿

Xiāng Wáng 襄王

Xiānggōng 襄公

Xiānggǎng 香港

Xiānggǎngzī 香港仔

Xiāngmó 相模

Xiāngzǐ 襄子

Xiāyí shíyí 蝦夷拾遺

Xiāyídì 蝦夷地

Xiōngnú 匈奴

Xiǎnyǔn 獫狁, 玁狁

Xiǎoshòulín 小獸林

Xiǎoyǎ 小雅

Xuánpǔ 懸圃, 玄圃

Xuánzàng 玄奘

Xuān Wáng 宣王

Xuānzhèng 宣政

Xuāzǐ 宣子

Xuē Gāng 薛岡

Xuē Jūzhōu 薛居州

Xìcíchuán 繋辭傳

Xílán 錫蘭

Xù Fénshū 續焚書

Xú Bì 徐辟

Xú Zǐ 徐子

Xúfāng 徐方

Xún Xī 荀息

Xúnkuàng 荀況

Xúnlínfù 荀林父

Xúnzǐ 荀子

Xúzhōu 徐州

Xī Shī 西施

Xī Wángmǔ 西王母

Xī Wéi 豨韋

Xī Zhòng 奚仲

Xī-Xuān 羲軒

Xībó 西伯

Xīdá 悉達

Xīdáduō 悉達多

Xīgòng 西貢

Xīgōng 僖公

Xījìn 西晉

Xīkāng shěng 西康省

Xīmén Bào 西門豹

Xīnfǔ 新甫

Xīngrén mén 興仁門

Xīngzhōu 星州

Xīnjiāng 新疆

Xīnluó 新羅

Xīnluówǔliè wáng 武烈王

Xīntáng shū 新唐書

Xīnyuē Shèngshū 新約聖書

Xīnzhuàn zìjìng 新撰字鏡

Xīnzì 新字

Xīnān 新安

Xīpíng 煕平, 熹平

Xīróng 西戎

Xīshǒu 犀首

Xīyóujì 西遊記

Xū Yú 胥餘

Xūmí Shān 須彌山

Xūnyù 獯鬻

Xūnzhōu 熏粥, 熏鬻, 獯粥, 葷粥, 薰粥

Xǔ Xíng 許行

Ya Shān 厓山

Yang Ā 陽阿

Yaó Cháng 姚萇

Yaó Qín 姚秦

Yaó Xīng 姚興

Yaó Yuē 堯曰

Yaó jiè 堯戒

Yaó méi 堯眉

Yuán Huì 元晦

Yuán Rǎng 原壤

Yuán Shào 袁紹

Yuán Zé 圓澤

Yuán zhāomì shǐ 元朝祕史

Yuáncháo) 元朝

Yuánhé 元和

Yuánjué jīng 圓覺經

Yuánkòufánglěi 元寇防壘

Yuánshǐ 元史

Yuánxiàn 原憲

Yuánxiǎo 元曉

Yuánzài 元載

Yuè Wáng 越王

Yuèjì 樂記

Yuèjīng 樂經

Yuènán 越南

Yuèzhèng Qiú 樂正裘

Yuèzhèng Zǐ 樂正子

Yàn Píngzhòng 晏平仲

Yàn Yīng 晏嬰

Yànjīng 燕京

Yànmén 雁門

Yànpíng 晏平, 燕平

Yànxīng 燕興

Yànyuán 燕元

Yànzǐ 晏子

Yànzǐ chūnqiū 晏子春秋

Yàoshī Rúlái 藥師如來

Yán Bán 顏般

Yán Chóuyóu 顏讎由

Yán Huí 顏囘

Yán Lù 顏路

Yán Rǎn 顏冉

Yán Yuān 顏淵

Yán Zhītuī 顏之推

Yán Zǐ 顏子

Yánchāng 延昌

Yánchū 延初

Yáng Fū 陽膚

Yáng Guìfēi 楊貴妃

Yáng Huò 陽貨

Yáng Hǔ 楊虎, 陽虎

Yáng Shēn 楊申

Yáng Shǒujìng 楊守敬

Yáng Tàizhēn 楊太眞

Yáng Wéizhēn 楊維禎

Yáng Wén 陽文

Yáng Xióng 揚雄

Yáng Yùhuán 楊玉環

Yáng-Mò 楊墨

Yángchéng 陽城

Yánghù 羊祜

Yánghù shìhuán 羊祜識環

Yángshì 楊氏

Yánguāng 延光

Yángzhōu 揚州, 陽周

Yángzhū 楊朱

Yángzǐ 楊子

Yángzǐ jiāng 揚子江

Yánhé 延和

Yánkāng 延康

Yánpíng 延平

Yánsìníngguó 延嗣寧國

Yántiě lùn 鹽鐵論

Yánxī 延煕, 延熹

Yánxīng 延興, 炎興

Yányòu 延祐

Yányǎn 言偃

Yánzài 延載

Yáo-Shùn 堯舜

Yì Qiū 弈秋

Yì Yá 易牙

Yìdì 義帝

Yìjīng 易經

Yìndù 印度

Yìzhōu 益州

Yí Qí 夷齊

Yí Zhī 夷之

Yí Zǐ 夷子

Yídí 儀狄

Yóu Wúxù 郵無恤

Yùdàlìyà 澳大利亞

Yùmén 澳門

Yùpiān 玉篇

Yùshàng jīng zhī Shí Měi rìjì 御上京之時毎日記

Yùshí guó 御食國

Yùzhāng 豫章

Yùzhōu 澳洲, 豫州

Yú Fù 俞附

Yú Fū 俞跗

Yú Gōng 虞公

Yú Qiáng 禺強

Yú Zhòng 虞仲

Yú-Táng 虞唐

Yúgōng yíshān 愚公移山

Yúnmèng 雲夢

Yúnmèng zé 雲夢澤

Yúnméng 雲瞢

Yúntái 雲臺

Yúshùn 虞舜

Yúzhōng 楡中

Yī Què 伊闕

Yī Yǐn 伊尹

Yīchuān 伊川

Yīchuān Xiānshēng 伊川先生

Yīn Tāng 殷湯

Yīn tǔ 殷土

Yīnchéng 陰城

Yīnglì 應暦

Yīngshùn 應順

Yīnxū 殷墟, 殷虛

Yīqiè jīng yīnyì 一切經音義

Yīsìhòu 伊嗣候

Yōu-Lì 幽厲

Yōuzhōu 幽州

Yǎng Yóujī 養由基

Yǎngsháo 仰韶

Yǐn Shì 尹士

Yǐngōng 隱公

Yǐngōng Zhītā 尹公之他

Yǒngchún 永淳

Yǒngchāng 永昌

Yǒngchū 永初

Yǒngdìng 永定

Yǒngfèng 永鳳

Yǒngguāng 永光

Yǒnghuī 永徽

Yǒnghàn 永漢

Yǒnghé 永和

Yǒnghóng 永弘

Yǒngjiàn 永建

Yǒngjiā 永嘉

Yǒngkāng 永康

Yǒnglè Tōngbǎo 永樂通寶

Yǒnglè qián 永樂錢

Yǒnglì 永暦

Yǒnglóng 永隆

Yǒngmíng 永明

Yǒngníng 永寧

Yǒngpíng 永平

Yǒngshòu 永壽

Yǒngshǐ 永始

Yǒngtài 永泰

Yǒngxī 永煕

Yǒngxīng 永興

Yǒngyuán 永元

Yǒngyuè 永樂

Yǒngān 永安

Yǒu Ruò 有若

Yǒubì 有庳

Yǒubí 有鼻

Yǒubēi 有卑

Yǒumiáo 有苗

Yǒushēn 有莘

Yǒuyuèzhāi 有樂齋

Yǒuyú 有虞

Yǔ Jì 禹稷

Yǔ Tāng Wén Wǔ 禹湯文武

Yǔ bài chāngyán 禹拜昌言

Yǔ wú wú jiānrányǐ 禹吾無間然矣

Yǔgōng Zhīsī 庾公之斯

Yǔshān 羽山

Zhang Héngqú 張横渠

Zhongchuān Qīngxiù 中川清秀

Zhonglì 中立

Zhuān Sūnshī 顓孫師

Zhuāng Bào 莊暴

Zhuāng Lièdì 莊烈帝

Zhuāng Zhōu 莊周

Zhuānggōng 莊公

Zhuāngjiāng 莊姜

Zhuāngzǐ 莊子

Zhuānxù 顓頊

Zhuǎnfù 轉附

Zhànguó cè 戰國策

Zhào Gāo 趙高

Zhào Hū 召忽

Zhào Hǔ 召虎

Zhào Jiǎnzǐ 趙簡子

Zhào Mèng 趙孟

Zhào Píng 召平

Zhào Qí 趙岐

Zhàodǔn 趙盾

Zhàogōng 召公

Zhàokānggōng 召康公

Zhàonán 召南

Zhàozhù Mèngzǐ 趙注孟子

Zhèdōng 浙東

Zhèjiāng 浙江

Zhèng Bó 鄭伯

Zhèng Chénggōng 鄭成公

Zhèng Wéngōng 鄭文公

Zhèngméng 正蒙

Zhèngyīn 鄭音

Zhé Zōng 哲宗

Zhòng Gōng 仲弓

Zhòng Huì 仲晦

Zhòng Hū 仲忽

Zhòng Mò 仲默

Zhòng Rén 仲壬

Zhòng Yóu 仲由

Zhòng Yōng 仲雍

Zhòng ěr 重耳

Zhòngní 仲尼

Zhòngní zhī tú 仲尼之徒

Zhòngnízhī mén 仲尼之門

Zhòngshān 仲山

Zhòngsūn 仲孫

Zhòngyān 仲淹

Zhù Róng 祝融

Zhù Tuó 祝鮀

Zhúdǎo 竹島

Zhāng Dépéi 張德培

Zhāng Hán 章邯

Zhāng Héngqú 張橫渠

Zhāng Liáng 張良

Zhāng Mèngtán 張孟談

Zhāng Yí 張儀

Zhāng Zhòng 張仲

Zhāng Zài 張載

Zhānghuā 章華

Zhānghuā gōng 章華宮

Zhānghuā tái 章華臺

Zhāomíng wénxuǎn 昭明文選

Zhāowǔ 朝儛

Zhāoxiān 朝鮮

Zhāoxiān Rénzǔ 朝鮮仁祖

Zhāoxiān Tàizǔ 朝鮮太祖

Zhāoxiān Zhézōng 朝鮮哲宗

Zhēndé 眞德

Zhēnguān zhī zhì 貞觀之治

Zhīhuì Yīdòu 知惠伊豆

Zhōngguó gémìng Tóngménghuì 中國革命同盟會

Zhōnghuán 中環

Zhōnghuā Mínguó 中華民國

Zhōngmóu 中牟

Zhōngmóu pàn 中牟畔

Zhōngnán 終南

Zhōngnán shān 終南山

Zhōngshān 中山

Zhōngyong 中庸

Zhōngzhōu 忠州

Zhōngōu 中歐

Zhōu Dìngwáng 周定王

Zhōu Dūnyí 周敦頤

Zhōu Gōngdàn 周公旦

Zhōu Huìwáng 周惠王

Zhōu Jiāng 周姜

Zhōu Kǒng 周孔

Zhōu Liánxī 周濂溪

Zhōu Lìwáng 周厲王

Zhōu Màoshú 周茂叔

Zhōu Nǎnwáng 周赧王

Zhōu Rén 周任

Zhōu Wénwáng 周文王

Zhōu Wǔ 周武

Zhōu Wǔ Wáng 周武王

Zhōu dài 周代

Zhōu-Zhào 周召

Zhōunán 周南

Zhōushū 周書

Zhōuyì 周易

Zhū Huìān 朱晦庵

Zhū Xi 朱熹

Zhū Zhāng 朱張

Zhū Zǐ 朱子

Zhū wéngōng 朱文公

Zhū zhù 朱注

Zhūgé Liàng 諸葛亮

Zhūzǐ wénjí 朱子文集

Zhūzǐ yǔlèi 朱子語類

Zhūzǐxué 朱子學

Zhǎngsháo 長勺

Zuǒ Chuán 左傳

Zuǒqiū Míng 左丘明

Zuǒshì zhuàn 左氏傳

Zào Fù 造父

Zétiān Wǔhòu 則天武后

Zāng Cāng 臧倉

Zāng Wénzhòng 臧文仲

Zāng Wǔzhòng 臧武仲

Zāngsūn 臧孫

Zēng Xi 曾晳

Zēng Xī 曾西

Zēng Yuán 曾元

Zēngfùlǐ shén 曾富理神

Zēngshēn 曾參

Zēngzǐ 曾子

Zōng Lǐn 宗懍

Zǎi Wǒ 宰我

Zǎi Yú 宰予

Zǐ Aó 子敖

Zǐ Chǎn 子產

Zǐ Dū 子都

Zǐ Gāo 子羔

Zǐ Huā 子華

Zǐ Hòu 子厚

Zǐ Jiàn 子賤

Zǐ Jiū 子糾

Zǐ Liǔ 子柳

Zǐ Lù 子路

Zǐ Qiān 子騫

Zǐ Qínzhāng 子琴張

Zǐ Sī 子思

Zǐ Xiāng 子襄

Zǐ Yuān 子淵

Zǐ Yīng 子嬰

Zǐ Yǒu 子有

Zǐ Zhāng 子張

Zǐ Zhī 子之

Zǐ juésì 子絕四

Zǐchē 子車

Zǐchē Yānxī 子車奄息

Zǐchē Zhòngxíng 子車仲行

Zǐchǎn 子産

Zǐchǔ 子楚

Zǐfú 子服

Zǐfú Jǐngbó 子服景伯

Zǐfǎn 子反

Zǐgòng 子貢

Zǐsāng Bózǐ 子桑伯子

Zǐsāng Hù 子桑戶

Zǐxuán 子玄

Zǐxī 子西

Zǐxū 子胥

Zǐyóu 子游

Zǐyù 子玉

Zǐyú 子輿

Zǐzhuó Rúzǐ 子濯孺子

Zǐzhī 子芝

[jiǎosīpáng]

[jīnzìpáng]

[shìzìpáng]

[yánzìpáng] ,

[yīngliǎng]

ai

ao ,

aóaó 嗷嗷, 敖敖

aóbiàn 鰲抃, 鼇抃

aóbùguō 熬不過

aóbùguō xíngfá 熬不過刑罰

aóbīng 鏖兵

aóbō 熬波

aóbō chūsù 熬波出素

aócáo 嗷嘈

aóduò 敖惰

aódài 鰲戴, 鼇戴

aódòu 鏖鬪

aógāo 熬膏

aójiān 熬煎

aóliàn 熬煉

aópiàn 鏖騙

aósāo 嗷騒

aóxiáng 敖翔, 敖詳

aóxī 遨嬉

aóyào 熬藥

aóyè 熬夜

aóyóu 敖游, 敖遊, 遨遊

aóyú 鰲魚, 鼇魚

aóyǎnpízǐ 熬眼皮子

aózhàn 鏖戰

aózhōu 熬粥

aózú 鰲足, 鼇足

aózāo 鏖糟

ba

bao 簿

bei ,

beng

bianfù 徧覆

bianzhī 徧知

biaoyǒuméi 摽有梅

biběng 鞞琫

biàn 便, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

biànbiàn 便便

biànbì 便嬖, 便辟

biànchù 徧處

biàndào 便道

biànfēi 拚飛

biàngé 變革

biànhuà 變化

biànhuò 辨惑

biànjiàn 變見

biànjiě 辯解

biànjì 便計

biànjǐ 便給

biànjǔ 徧擧

biànlì 便利, 遍歷

biànmaó 弁髦, 辯髦

biànmào 變貌

biànmèi 便媚

biànmíng 辯明

biànmǎn 遍滿

biànnán 辯難

biànnéng 便能

biànnìng 便侫

biànrán 便然

biànrén 辨人, 辯人

biànróng 變容

biànshuō 便說, 辨說

biànshé 辯舌

biànshì 便是, 辯士

biànshí 變食

biànshēn 變身

biànshōu 遍収

biànsè 變色

biànsè ér zuò 變色而作

biànsòng 辯訟

biàntiān 變天

biàntài 變態

biànwù 辨物

biànxiàn 變現

biànxíng 徧行

biànyì 便益, 變易, 變異

biànyí 便宜

biànzhuǎn 變轉

biànzhào 遍照

biànzhèng 辯證

biànzhèngfǎ 辯證法

biànzhì 變置

biànzhí 變慹

biànzhě 辯者

biànzài 遍在

biànzé 變則

biànzì 便自

biào , ,

biàofú 摽拂

biè ,

bié , , , , ,

biébié 別別

biéfǎ 別法

biéháng 別行

biéjiāng 別將

biélí 別離

biémíng 別名

biérén 別人

biéshù 別墅

biétú 別途

biétǐ 別體

biézhuàn 別傳

biézhǒng 別種

biān , , , , , , , , , , , , , , ,

biānbì 邊鄙

biānchuí 邊垂, 邊陲, 鞭捶

biānchéng 編成, 邊城

biāncè 鞭策

biāndì 邊地

biāndòu 籩豆

biānfú 蝙蝠, 邊幅

biānhù 編戶

biānjiān 編菅

biānjiāng 邊壃, 邊疆

biānjiǔ 砭灸

biānjì 邊際

biānjìng 邊境, 邊竟

biānjí 編集

biānjū 猵狙

biānmáng 編氓

biānmín 編民

biānmǐ 鞭弭

biānqǔ 編曲

biānrù 編入

biāntà 鞭撻

biāntǔ 邊土

biānxiū 編修

biānyǐng 鞭影

biānzhàng 鞭杖

biānzuǎn 編纂

biānzōu 邊陬

biāo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

biāobiāo 儦儦, 瀌瀌, 鑣鑣, 麃麃

biāojì 標記

biāojǔ 標擧

biāoqù 標趣

biāoshì 標識

biāoyǔ 標語

biāozhì 標幟

biāozhǔn 標準

biē , , , , ,

biě

biǎn , , , , , , , ,

biǎnchì 貶斥

biǎnchù 貶黜

biǎndī 貶低

biǎnpáng 扁旁

biǎnsǔn 貶損

biǎntuì 貶退

biǎnxiá 褊狹

biǎnxiǎo 褊小

biǎnxīn 褊心

biǎo , , , ,

biǎobái 表白

biǎocéng 表層

biǎolǐ 表裏, 表裡

biǎomiàn 表面

biǎoshì 表示

biǎowén 表文

biǎoxiàn 表現

biǎozhá 表札

biǎozuòfū 表座敷

bu

, , , , , , , , , ,

bài , , , , , , ,

bàiběi 敗北

bàidào 敗道

bàidé 敗德

bàiguì 拜跪

bàiguān 拝官

bàihuài 敗壞

bàijiàn 拜見

bàijī 敗績

bàijīshǒu 拜稽首

bàilèi 敗類

bàimìng 拝命

bàishì 敗事

bàisǐ 敗死

bàixù 敗恤

bàiyīn 唄音

bàizhě 敗者

bàizǒu 敗走

bàmǎ 罷馬

bàn , , , , , , , , , , ,

bànde 辧得

bànfǎ 辦法

bàng , , , , , , , , , , , , ,

bàngbó 磅礴

bàngdú 謗黷

bànghē 棒喝

bàngzǐ 謗訾

bàngōng 辦公

bànhuàn 伴奐

bànkěn 辧肯

bànlü 伴侶

bànqián 半錢

bànshì 辦事

bànshìchù 辦事處

bànshìjì 半世紀

bànxiàshēng 半夏生

bànxìng 辧姓

bànyuè 半月

bànyì 辧異

bào , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bào zhī 報之

bàobù 抱布

bàobù màosī 抱布貿絲

bàochóu 報讎

bàodào 抱道

bàodé 報德, 抱德

bàofù 報復

bàofā 爆發

bàofāyào 爆發藥

bàofēng 暴風

bàoguān 抱關

bàoguān jítuò 抱關擊柝

bàohǔ 暴虎

bàohǔpínghé 暴虎馮河

bàojié 報捷

bàojūn 暴君

bàoluàn 暴亂

bàoluǎn 抱卵

bàolì 暴吏, 暴戻

bàolù 暴露

bàolǐ 報禮

bàomàn 暴慢

bàomín 暴民

bàonuè 暴虐

bàopìn 報聘

bàopú 抱朴

bàopǔ 抱樸

bàoqiú 報仇, 豹裘

bàoqīn 抱衾

bàoqū 豹袪

bàorén 暴人

bàoshì 豹飾

bàoshī 報施

bàotiǎn 暴殄

bàowù 暴物

bàoxiu 豹褎

bàoxiù 豹袖

bàoxíng 暴行

bàoxī 抱膝

bàoyuàn 報怨

bàoyuàn yǐdé 報怨以德

bàoyào 爆藥

bàoyī 抱一

bàoyīng 報應

bàoyǒng 抱擁

bàoyǔ 暴雨

bàozhèng 暴政

bàozhí 儤值, 儤直

bàozhāng 報章

bàozǐ 抱子

bàoè 暴惡

bàqiè 罷怯

bàwáng 霸王

bàwáng zhī yè 霸王之業

bàwáng zhī zuǒ 霸王之佐

bàzhe 覇者

bàzhě 霸者

, , , , , , , ,

báběnsāiyuán 拔本塞源

bádāo 拔刀

bágēn 拔根

bái

báibái 白白

báibì 白璧

báidié 白氎

báidiān 白顚

báidí 白蹢

báidú 白犢

báifú 白拂

báiguī 白圭, 白珪

báihuá 白華

báihuán 白環

báihuī 白灰

báihàn 白汗

báihāo 白蒿

báihēi 白黑

báihǔ 白虎

báijīng 白鯨

báijū 白駒

báilà 白鑞

báilài 白癩

báilù 白露, 白鷺

báilù wéi shuāng 白露爲霜

báimaó 白茅

báimaó yǐ jiàn 白茅以薦

báimǎ 白馬

báimǎo 白茆

báimǔ 白牡

báiniǎo 白鳥

báipèi 白旆

báiqí 白旂, 白旗

báirèn 白刃

báirén 白人

báirì 白日

báishe 白虵

báishuǐ 白水

báishé 白蛇

báishì 白事

báishí 白石

báisǎng 白顙

báitǎ 白塔

báixuě 白雪

báiyì 白翳

báiyù 白玉

báiyún 白雲

báiyǔ 白羽

báizhì 白幟, 白雉

báizhòu 白晝

báizhān 白旃

bájiàn 拔剣, 拔剱, 拔劍, 拔劎, 拔劒, 拔劔, 拔釼

bámáorú 拔茅茹

báo , , ,

báqǔ 拔取

báshè 跋涉

báwén 跋文

báyǔ 跋語

bèi , , , , , , , , , 巿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bèibàng 被謗

bèibù 背部

bèichén 備陳

bèiduō 貝多

bèidào 背道

bèidé 倍德, 背德

bèifù 背負

bèifú 被服

bèifēng 背風, 被風

bèifǎ 被髮

bèifǎ yīngguàn 被髮纓冠

bèifǎ zuǒrèn 被髮左衽

bèigào 被告

bèigé 被葛

bèihài 被害

bèihé 被褐

bèihé huáiyù 被褐懷玉

bèijiān zhíruì 被堅執鋭

bèijǐn 貝錦

bèijǐng 背景

bèijǔ 備擧

bèilào 焙烙

bèilí 背離

bèipǐn 備品

bèiqiú 被裘

bèiqíng 倍情

bèirì 倍日

bèirú 孛如

bèishì 倍世

bèishī 被施

bèishǔ 備數

bèisǎ 倍灑

bèisǔn 被損

bèiwén 背文

bèixīn 悖心

bèixǐ 倍蓰

bèiyán 備言

bèiyī 被衣

bèizhě 背者

bèizuì 被罪

bèizēng 倍增, 背憎

bèizǐ 貝子

bèiēn 背恩

bèn , , , ,

bèng , , , , , , ,

bèngbèng 跰跰

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bì shì ér hòu rén 必世而後仁

bì ér hòuyǐ 斃而后已

bìbài 必敗

bìbì 弊弊

bìbó 幣帛

bìbāng 弊邦

bìbō 蓽撥

bìcáng 閉藏

bìcí 詖辭

bìcóng 必從

bìdào 避道

bìdá 必達

bìdé 必得

bìdì 躃地, 辟地

bìdúshū 必讀書

bìdāng 必當

bìfàn 裨販

bìfèi 觱沸

bìfú 蔽芾

bìfā 觱發

bìfāng 辟方

bìfēn 苾芬

bìfēng 弊風

bìfū 鄙夫

bìguān 閉關

bìgù 必固

bìgōng 辟公, 閟宮

bìgǒu 敝笱

bìgǔ 賁鼓

bìhuàn 辟患

bìhuì 鄙穢

bìhài 避害

bìhàn 碧漢

bìhù 庇護, 閉戶

bìjié 避劫, 閉結

bìjiāng 必將, 裨將

bìjiāo 幣交

bìjì 避忌

bìjìng 畢竟

bìjī 避跡, 避迹

bìkè 必克

bìkǒu 閉口

bìluò 碧落

bìlì 辟歷

bìlòu 辟陋

bìmiè 必滅

bìmén 閉門

bìmíng 必明

bìn , , , , , , , , , , , ,

bìng , , , , , , , , , , , ,

bìngbìng 病病

bìnggēn 病根

bìngjiān 竝肩

bìngjiān ér xíng 竝肩而行

bìngliú 竝流

bìngqū 病軀, 竝驅

bìngqǐ 竝起

bìngruò 病弱

bìngshēn 病身

bìngxíng 竝行

bìngyuán 病源

bìngyòng 竝用

bìnméi 鬢眉

bìnán 辟難

bìnì 睥睨

bìpìn 辟聘

bìpú 婢僕

bìqiáng 必強

bìruò 辟若

bìrán 必然, 賁然

bìrén 嬖人, 辟人, 避人, 鄙人

bìrì 蔽日

bìrú 辟如

bìshuǐhuǒ 避水火

bìshàng 壁上

bìshèng 必勝

bìshì 弼士, 拂士, 辟世, 避世, 鄙事

bìshí jiùxū 避實就虛

bìshā 必殺

bìsè 辟色

bìsāi 閉塞

bìsānshè 避三舍

bìsǐ 必死, 斃死

bìtán 碧潭

bìtóng 婢僮

bìtǔ 辟土

bìwáng 辟王

bìwú 必無

bìxià 陛下

bìxié 辟邪, 避邪, 閉邪

bìxiān 必先

bìxìn 必信

bìxíng 蔽形, 詖行

bìxīng 賁星

bìxū 必需, 必須

bìxūpǐn 必需品

bìxǐ 敝屣, 敝蹝

bìyán 辟言

bìyì 敝邑, 避役

bìyín 詖淫

bìyòu 庇佑

bìyāo(seek, promise)/yào(essentials) 必要

bìyě 必也

bìyōng 辟廱

bìyūn paó 敝縕袍

bìyǒu 必有

bìzhào 辟召

bìzhì 必至

bìzhòu zuòyè 俾晝作夜

bìzhù 裨助

bìzhōng shū 壁中書

bìzhū 必誅

, ,

bílún 鼻輪

bízǔ 鼻祖

, , , , , ,

bògǔ 播穀

bòhuà 擘畫

bòjué 播厥

bòjīng 播精

bòqì 播棄

bòzhǒng 播種

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 簿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bóbó 薄薄

bóchì 駁斥

bócuò 搏撮

bódòu 搏鬥

bófá 薄伐

bófā 勃發

bófū 薄夫

bóhòu 博厚

bóhǔ 搏虎

bójiě 伯姊

bójué 伯爵

bójīn 帛巾

bóliàn 薄斂

bóláo 伯勞

bólù 百祿

bólǎn 博覽

bómǐ 薄靡

bópí 薄皮

bóqì 薄氣

bóqǐ 勃起

bórán 勃然, 浡然

bórú 勃如

bóshì 伯氏, 博士

bóshí 薄蝕

bóshòu 搏獸

bóshú 伯叔

bóshī 博施

bóshū 帛書

bówèn 博問

bówén 博聞, 愽聞

bówù 博物, 百物

bówùguǎn 博物館

bóxiōng 伯兄

bóxué 博學

bóxì 博戲

bóxìng 百姓

bóxí 博習

bóxīng 勃興

bóyán 薄言

bóyì 博奕, 博弈, 駮議

bóyù 百谷

bóyǔ 伯禹

bózhèng 駮正

bózhì 搏鷙

bózhí 搏執

bózhě bùzhī 博者不知

bózǐ 博子

bóěr 百爾

, , , , , , , , , , 簿, , , ,

bù chè jiāng shí 不撤薑食

bù chéng rén zhī è 不成人之惡

bù dé qí sǐ 不得其死

bù dòngxīn 不動心

bù fèn bù qǐ 不憤不啓

bù guī 不歸

bù héng qí dé 不恆其德

bù jiāquàn 不加勸

bù jìn 不進

bù jǐ hū 不幾乎

bù míngliǎo 不明瞭

bù qiǎn yú xīn 不慊於心

bù rěnrén zhī xīn 不忍人之心

bù shě zhòu yè 不舍晝夜

bù shī qí qīn 不施其親

bù xiàdài ér dàocún 不下帶而道存

bù xiāng wéi móu 不相爲謀

bù yì dé 不易得

bù zhì bù qiú 不忮不求

bù zhì yú 不至於

bù zhì yú gǔ 不至於穀

bù zhī ròumèi 不知肉味

bù zhī suǒ yǐ 不知所以

bù zhī yán 不知言

bù zhīzú 不知足

bù zhōngzhāo 不終朝

bù zìzài 不自在

bùbiàn 不便, 不變, 不辨, 不辯

bùbiàn shúmài 不辨菽麥

bùbiànzhǐchǐ 不辯咫尺

bùbài 不敗

bùbào 不報

bùbá 不拔

bùbèi 不倍, 不備

bùbì 不必, 不蔽, 不避

bùbìyào 不必要

bùbó 不勃, 布帛

bùbēi 不陂

bùbēi xiǎoguān 不卑小官

bùbīng 步兵, 歩兵

bùbǐ 不比

bùchuán 不傳

bùchuò 不惙, 不輟

bùchá 不察

bùchè 不徹

bùchén 不辰, 布陳

bùchéng 不成, 不承

bùchéngrèn 不承認

bùchéngzhāng bùdá 不成章不達

bùchì 不翅, 不啻

bùchóu 不讎

bùchù 不處

bùchún 不純

bùchā 不差

bùchōu 不瘳

bùchū 不出

bùchūlái 不出來

bùchǐ 不恥, 不齒

bùchǐ xiàwèn 不恥下問

bùcuì 不粹

bùcái 不才, 不材

bùcè 不測, 不策

bùcéng 不曾

bùcí 不辤, 不辭

bùcóng 不從

bùcún 不存

bùdiào 不弔, 歩調

bùduàn 不斷

bùduì 不對

bùduān 不端

bùdà 不大

bùdài 不待, 不殆

bùdàn 不但

bùdào 不倒, 不到, 不道

bùdàowēng 不倒翁

bùdàoàn 不到案

bùdá 不達, 布達

bùdé 不得, 不德, 布德

bùdébù 不得不

bùdéyǐ 不得已

bùdézhì 不得志

bùdì 不弟

bùdìng 不定

bùdòng 不動

bùdú 不獨

bùdāng 不當

bùdǎi 不逮

bùdǎng 不黨

bùfàn 不犯

bùfá 不乏, 不伐

bùfáng 不妨

bùfèn 不忿, 不憤

bùfù 不復

bùfú 不服, 不符

bùfā 不發

bùfēn 部分

bùfēndì 部分的

bùfěi bùfā 不悱不發

bùfǎ 不法

bùfǎn 不反

bùguì 不匱

bùguì nándé zhī huò 不貴難得之貨

bùguò 不過

bùguǐ 怖鬼

bùgù 不顧

bùgān 不甘

bùgāng 不綱

bùgāo 不高

bùgōng 不恭

bùgū 不孤, 不辜

bùgǎn 不敢

bùgǎn bàohǔ 不敢暴虎

bùgǎn wéitiānxià xiān 不敢爲天下先

bùgǔ 不古, 不穀

bùhuà 不化

bùhuài 不壞

bùhuàn 不患

bùhuàn rén zhī bù jǐ zhī 不患人之不己知

bùhuàn wúwèi 不患無位

bùhuá 不華

bùhuáng 不遑

bùhuì 不惠, 不諱

bùhuí 不回

bùhuò 不惑, 不獲

bùhé 不合, 不和

bùhǎo 不好

bùjiao ér shā 不教而殺

bùjiàn 不見, 步箭

bùjiàndé 不見得

bùjiàng qí zhì 不降其志

bùjiànjiā 不見佳

bùjiànyǐng 不見影

bùjiè 不借, 不戒

bùjiè shìchéng 不戒視成

bùjié 不潔

bùjiù 不就, 不救, 不疚

bùjiā 不加

bùjiān 不間

bùjiāng 不將

bùjiāo 不教

bùjiě 不解

bùjiǎn 不減

bùjiǔ 不久

bùjuàn 不倦

bùjué 不覺

bùjìn 不盡

bùjìn rénqíng 不近人情

bùjìng 不敬, 不淨

bùjìng bùqiú 不竸不絿

bùjí 不及, 不戢, 不極, 不疾, 不集

bùjù 不具

bùjī 不羈, 不蹟

bùjīn 不矜, 不禁

bùjīng 不精, 不經

bùjū 不居, 不拘

bùjūn 不君, 不均

bùjǐ 不濟, 不給

bùjǐn 不僅, 不謹

bùjǔ 不擧

bùkede 不可得

bùkeshuo 不可說

bùkuài 不快

bùkuì 不媿, 不愧

bùkuī 不虧

bùkè 不克

bùkān 不刊, 不堪

bùkāng 不康

bùkě 不可

bùkě déjiān 不可得兼

bùkě jiùyào 不可救藥

bùkě shèngjì 不可勝計

bùkě shèngshǔ 不可勝數

bùkě shèngyòng 不可勝用

bùkě zé zhǐ 不可則止

bùkějiě 不可解

bùkějí 不可及

bùkěn 不肯

bùkěnéng 不可能

bùkěsīyì 不可思議

bùkěyán 不可言

bùkōng 不空

bùlaó 不勞

bùliàng 不亮

bùliào 不料

bùliè 不獵, 布列

bùliú 不流

bùliǎo 不了

bùluò 不落, 部落

bùlái 不來

bùlè 部勒

bùlèi 不類, 部類

bùlì 不利, 不立

bùlìn 不吝

bùlìng 不令

bùlí 不離

bùlùn 不論

bùlǎo bùsǐ 不老不死

bùlǐ 不理, 不禮

bùlǚ 布縷

bùlǚ zhī zhēng 布縷之征

bùlǜ 不慮

bùmaó 不毛

bùmiào 不妙

bùmiè 不滅

bùmiǎn 不免, 不勉

bùmèi 不寐, 不昧

bùmén 部門

bùmíng 不名, 不明

bùmò 不沒

bùmó 不磨

bùmóu 不謀

bùměi 不美

bùmǎ 步馬

bùmǎn 不滿

bùmǎnzú 不滿足

bùmǐn 不愍, 不憫, 不敏, 不泯

bùniàn jiùè 不念舊惡

bùnà 不那

bùnán 不男

bùnéng 不能

bùnéngzhě 不能者

bùnìng 不佞

bùníng 不寧

bùnù 不怒

bùpiān bùdǎng 不偏不黨

bùpà 不怕

bùpíng 不平

bùpī

bùqiào 不俏

bùqiáng 不強

bùqiè 不竊

bùqióng 不窮, 不竆

bùqiān 不愆, 不遷

bùqiānnù 不遷怒

bùqiē 不切

bùqiēdāng 不切當

bùqiēshì 不切事

bùqiētí 不切題

bùqiǎo 不巧

bùquán 不全

bùqì 不器

bùqí 不齊

bùqín 不勤

bùqī 不期

bùqī ér huì 不期而會

bùqī ér yù 不期而遇

bùqīn 不親

bùqīng 不傾

bùqū 不屈

bùqǐ 不啓, 不起

bùqǐng 不請

bùqǔ 不取

bùrang yú shī 不讓於師

bùruò 不若

bùrán 不然, 不燃

bùrèn 不任, 不認

bùrén 不仁

bùrénzhě 不仁者

bùrì 不日

bùrì bbùyuè 不日不月

bùrì chéngzhī 不日成之

bùróng 不容

bùrù 不辱

bùrù jūn mìng 不辱君命

bùrù qí shēn 不辱其身

bùrú 不如

bùrěn 不忍

bùrǎn 不染

bùshuài 部帥

bùshuǎng 不爽

bùshàn 不善

bùshàng 不上

bùshèn 不甚

bùshèng 不勝

bùshèng zhī rén 不勝之任

bùshèngqìngxìng 不勝慶幸

bùshì 不事, 不嗜, 不恃, 不是, 不試, 不識, 不適, 步士

bùshì bùzhī 不識不知

bùshìchū 不世出

bùshí 不實, 不時, 不食

bùshífēn 不十分

bùshòu 不受

bùshùn 不順

bùshú 不淑, 不熟

bùshā 不殺

bùshēn 不伸

bùshēng 不生

bùshēng bùmiè 不生不滅

bùshě 不捨, 不舍

bùshěn 不審

bùshī 不失, 布施

bùshǎo 不少

bùshǐ 不使

bùshǔ 不屬

bùsiyi 不思議

bùsuì 不遂

bùsuí 不隨

bùsuō 不縮

bùsuǒ 不索

bùsà 布薩

bùsì 不似, 不肆

bùsìjià 不俟駕

bùsù 不宿

bùsūn 不孫

bùsǐ 不死

bùsǔn 不損

bùtiáo 不調

bùtiǎn 不殄, 不腆

bùtiǎo 不窕

bùtuì 不退

bùtuō 不脫

bùtè 不忒

bùtíng 不停

bùtóng 不同

bùtóngdào 不同道

bùtóu 埠頭

bùtú 不圖, 不徒

bùtīng 不聽

bùtōng 不通

bùtōu 不偸

bùwài 不外

bùwàng 不妄, 不忘

bùwán 不完

bùwáng 不王

bùwèi 不謂, 怖畏

bùwèn 不問

bùwéi 不唯, 不爲, 不違

bùwéi nóngshí 不違農時

bùwéi yǐ shén 不爲已甚

bùwù 不悟

bùwěi 不委

bùwū 部屋

bùwǔ 不武

bùxià 不下, 部下

bùxiàng 不向

bùxiào 不孝, 不校, 不肖

bùxiào yǒusān 不孝有三

bùxiá 不暇, 不瑕

bùxián 不賢

bùxiáng 不祥

bùxiáng zhī jīn 不祥之金

bùxiè 不屑, 不懈

bùxiān 不鮮

bùxiānmíng 不鮮明

bùxiāo 不消

bùxiāohuà 不消化

bùxiē 不歇

bùxiěshí 不血食

bùxiū 不休, 不修, 不羞, 不脩

bùxiū wūjūn 不羞汙君

bùxiǎn 不顯

bùxiǔ 不朽

bùxué 不學

bùxuān 不軒

bùxìn 不信

bùxìng 不幸

bùxí 不息, 不惜

bùxí shēnmìng 不惜身命

bùxíng 不形, 不行

bùxùn 不遜

bùxùwěi 不恤緯

bùxīng 不興

bùxū 不須

bùxǔ 不許

bùyuán 不緣

bùyuè 不悅

bùyuǎn qiānlǐ 不遠千里

bùyàn 不厭

bùyào 不要

bùyán 不言

bùyán zhī biàn 不言之辯

bùyán zhī jiāo 不言之教

bùyán ér yú 不言而喩

bùyì 不亦, 不億, 不意, 不懌, 不易, 不義

bùyì zhī lù 不義之祿

bùyìyuèhū 不亦樂乎

bùyí 不夷, 不宜, 不疑, 不移

bùyíng 不營, 不盈

bùyòng 不用

bùyóu 不猶, 不由

bùyóujìng 不由徑

bùyù 不欲, 不豫, 不遇

bùyú 不予, 不渝, 不漁, 不虞

bùyú zhī yù 不虞之譽

bùyújǔ 不踰矩

bùyúkuài 不愉快

bùyāo jiànguài 不要見怪

bùyī 不一, 不依, 布衣

bùyīng 不應

bùyǐ 不以, 不倚, 不已

bùyǒu 不友, 不有

bùyǔ 不與, 不語

bùzhuì 不惴

bùzhàn 不戰

bùzhào 不照

bùzhèn 不震

bùzhèng 不正

bùzhèngquè 不正確

bùzhé 不折

bùzhì 不智, 不治, 不至, 不致, 布置

bùzhì ér bùluàn 不治而不亂

bùzhí 不直

bùzhù 不住, 不著

bùzhān 不詹

bùzhāng 不彰

bùzhāo 不着

bùzhēng 不爭

bùzhēng zhī dé 不爭之德

bùzhī 不知

bùzhīdào 不知道

bùzhīliángliàng 不知量

bùzhīrén 不知人

bùzhōng 不中, 不忠, 不終

bùzhōu 不周

bùzhǐ 不止

bùzuò 不作

bùzài 不再, 不在

bùzào 不造

bùzá 不雜

bùzé 不責

bùzì 不字

bùzìyóu 不自由

bùzú 不足, 步卒

bùzāng 不臧

bùzēng bùjiǎn 不增不減

bùzī 不緇

bùzǎi 不宰

bùzǐ 不訾

bùzǒu 歩走

bùài 不礙

bùàishì 不礙事

bùèr 不貳

bùèrguō 不貳過

bùān 不安

bùāndìng 不安定

bùěr 不爾

búbài 不拜

búbèi 不悖

bújiè 不藉

búlì 不厲

búqì 不棄

búràng 不讓

búrù 不入

búshòu 不售

búsòng 不送

búyuè 不月

, , , , , , , , , , ,

bāchóng 八重

bāchǐ 八尺

bācǎi 八彩, 八綵, 八采

bādào 八道

bādá 八達

bādé 八德

bādí 八狄

bāfāng 八方

bāfēng 八風

bāguà 八卦

bāguān 罷官

bāguǐ 八簋

bāgāi 八垓

bāhuāng 八荒

bāhóng 八紘

bājiàn 八監

bājié 八節, 巴結

bājiā 八家

bājiāo 芭蕉

bājí 八極

bākǒu 八口

bākǒu zhī jiā 八口之家

bāluán 八鑾, 八鸞

bān , , , , , , , ,

bānbái 斑白, 班白, 頒白

bānchán 班禪

bānchū 搬出

bāng , , , , ,

bāng zhī jié xī 邦之桀兮

bāngguó 邦國

bāngjiā 邦家

bāngjī 邦畿

bāngjūn 邦君

bāngnèi 邦內

bāngrén 邦人

bāngyù 邦域

bāngzú 邦族

bānián 八年

bāniányú wài 八年於外

bānnòng 搬弄

bānrù 搬入

bānrú 班如

bānwén 斑文, 斑紋

bānyùn 搬運

bāo , , , , , , , , , , ,

bāobiǎn 褒貶, 襃貶

bāocáng 包藏

bāoduó 剥奪

bāodì 苞棣

bāoguǒ 包裹, 苞裹

bāohuāng 包荒

bāohán 包含, 包涵

bāojí 苞棘

bāokuò 包括, 苞括

bāoluò 剥洛

bāolì 苞櫟

bāomáo 苞茅

bāoqǐ 苞杞

bāorén 胞人

bāoróng 包容

bāoshí 剝蝕

bāoshī 苞蓍

bāosāng 苞桑

bāowéi 包圍

bāoxiāo 苞蕭

bāoxǔ 苞栩

bāozǎo 剝棗

bāqiān 八千

bāqiān suì 八千歲

bāshì 八士, 八識

bāshí 八D

bāyuè 八月

bāyì 八佾

bāyín 八垠

bāyīn 八音

bāzhèng 八政

bāzhǒng 八種

bāzì 八字

bāzōng 八宗

băizhōu 柏舟

bēi , , , , , , , , , , , , , , ,

bēi bùzúdào 卑不足道

bēi gōngshì 卑宮室

bēibēi 卑卑

bēibēi bùzúdào 卑卑不足道

bēicí 卑詞, 卑辭

bēigěng 悲哽

bēijiàn 卑賤

bēijié 碑碣

bēijiē 悲嗟

bēijù 悲劇

bēijùdì 悲劇的

bēikè 碑刻

bēimíng 悲鳴

bēimǐn 悲愍

bēinǎo 悲惱

bēiqiè 卑怯

bēiquán 悲泉

bēiquān 桮棬

bēiqì 悲泣

bēiqū 卑屈

bēishuǐ 杯水

bēishāng 悲傷

bēishēn 卑身

bēishǔ 卑屬

bēitàn 悲嘆, 悲歎

bēitòng 悲痛

bēitǐ 卑體

bēiwén 碑文

bēixià 卑下

bēixíng 卑行

bēixīn 悲心

bēixǐ 悲喜

bēiyuàn 悲願

bēizhì 碑誌

bēiāi 悲哀

bēn , , , , ,

bēnbì 奔辟

bēnbō 奔波

bēndì 奔踶

bēng , , , , , , , ,

bēngluò 崩落

bēnmìng 奔命

bēnzòu 奔奏

běi

běibì 北鄙

běichén 北辰

běidì 北地

běidí 北狄

běidǒu 北斗

běidǒu qīxīng 北斗七星

běidǒuxīng 北斗星

běifá 北伐

běifáng 北房

běifāng 北方

běifāng zhī qiáng 北方之強

běifēng 北風

běiguó 北國

běigōng 北宮

běihǎi 北海

běijí 北極

běiliú 北流

běilín 北林

běilǐ 北里

běimiàn 北面

běimén 北門

běimíng 北冥, 北溟

běimǎn 北滿

běimǐ 北米

běishàng 北上

běishān 北山

běixiang 北鄕

běixiàng 北向, 北嚮

běixué 北學

běixī 北西

běiyuán 北園, 北轅

běiyuánshìchǔ 北轅適楚

běizhì 北至

běizhēng 北征

běn , , , , ,

běnbiāo 本標

běnběn 本本

běnfēn 本分

běng , , , , ,

běngběng 菶菶

běnguàn 本貫

běngé 本格

běngù 本故

běngēn 本根

běngǎo 本稿

běnjì 本紀, 本記

běnjí 本籍

běnjīn 本金

běnlái 本來

běnlì 本立

běnlì ér dàoshēng 本立而道生

běnlùn 本論

běnlǐng 本領

běnmíng 本名

běnmò 本末

běnrán 本然

běnrán zhī xìng 本然之性

běnrì 本日

běnshí 本實

běnshí xiānbō 本實先撥

běnshī 本師

běnsè 本色

běntǐ 本體

běnwàng 本望

běnxiào 本校

běnxìng 本性

běnxīn 本心

běnyuán 本原, 本源

běnyuè 本月

běnyè 本業

běnyì 本義

běnyǒu 本有

běnzhí 本質

běnzhāi 本齋

běnzhāo 本朝

běnzhī 本之

běnzhī bǎishì 本支百世, 本枝百世

běnzì 本自

běnàn 本案

, , , , , ,

bīduó 逼奪

bīhéng 楅衡

bīn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bīn zhī chūyán 賓之初筵

bīnbīn 彬彬, 斌斌, 賓賓

bīncí 賓詞, 賓辞, 賓辭

bīncóng 儐從

bīnfú 賓伏, 賓服

bīnfēn 繽紛

bīng , , , , , , , , ,

bīngchē 兵車

bīngcáo 兵曹

bīngfǎ 兵法

bīnggé 兵革

bīnggē 兵戈

bīnghuǒ 兵火

bīnghán 冰寒

bīngjiàn 冰鑑

bīngjiàng 兵將

bīngjiǎ 兵甲

bīngluàn 兵亂

bīnglì 兵利, 兵力

bīngqiáng zémiè 兵強則滅

bīngrèn 兵刃

bīngshuǐ 冰水

bīngshì 兵士, 氷室

bīngtàn 冰炭, 氷炭

bīngxiè 兵械

bīngxiāo wǎjiě 氷消瓦解

bīngxiǎn 兵燹

bīngxuě 冰雪

bīngyí 冰夷

bīngòng 賓貢

bīnkè 賓客

bīnláng 檳榔

bīnlǚ 賓旅

bīntiě 賓鐵

bīnzhǔ 賓主

bīnǎo 逼惱

bīpò 逼迫

bīrén 偪人

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bōjí 波及

bōluó 波羅

bōluóluó 波羅羅

bōluómì 波羅密

bōluómìduō 波羅密多

bōlán 波瀾

bōshí 播時

bōtāo 波濤

bōyì 波溢

bōyú 鉢盂

, , , ,

būchuò 餔啜, 餔歠

būcuàn 逋竄

būshí 晡時, 餔時

, ,

bǎchí 把持

bǎi , , , , , , , ,

bǎibiàn 百變

bǎibèi 百倍

bǎibì 百辟

bǎibù 百步

bǎibō 擺撥

bǎichuān 百川

bǎichóng 百蟲

bǎichóu 百愁

bǎidǔ 百堵

bǎifú 百福

bǎifū 百夫

bǎiguān 百官

bǎigōng 百工

bǎigǔ 百榖, 百穀

bǎigǔ wáng 百谷王

bǎihuì 百卉

bǎihái 百骸

bǎihé 百合

bǎihù 百戶

bǎihú 百壺

bǎijié 百結

bǎijiā 百家

bǎijīn 百金

bǎijūn 百鈞

bǎiliáo 百僚

bǎiliǎng 百兩

bǎiluò 擺落

bǎilí 百罹

bǎilǐ 百禮, 百里

bǎilǐ zhī mìng 百里之命

bǎimài 百脈

bǎimán 百蠻

bǎimèi 百味, 百媚

bǎimǔ 百畝

bǎimǔ zhī tián 百畝之田

bǎinián 百年

bǎiniánzhījiān 百年之間

bǎipéng 百朋

bǎiqiān 百千

bǎiquán 百泉

bǎirén 百人

bǎishuō 擺說

bǎishè 百射, 百舍

bǎishèng 百乘

bǎishèng zhī jiā 百乘之家

bǎishén 百神

bǎishì 百室, 百世, 百事

bǎishì zhī shī 百世之師

bǎishí 百石

bǎishòu shuàiwǔ 百獸率舞

bǎisuì 百歲

bǎisuì zhī hòu 百歲之後

bǎisān 百三

bǎituō 擺脫

bǎiwàn 百萬

bǎiwéi 百圍

bǎixiōng 百凶

bǎixíng 百行

bǎixún 百尋

bǎiyì 百億

bǎiyōu 百憂

bǎizú 百族

bǎn , , , , , , , , ,

bǎnběn 板本, 版本

bǎnbǎn 板板

bǎng , , , , ,

bǎngpiāo 綁票

bǎngyàng 榜様

bǎnkè 板刻

bǎnmù 版木

bǎnqiaó 板橋

bǎnshū 板書

bǎntián 阪田

bǎnwū 板屋

bǎnzhù 版築

bǎnzhāng 昄章

bǎo , , , , , , , , , , , , , ,

bǎo zhī 保之

bǎochà 寳刹, 寶刹

bǎochí 保持

bǎocún 保存

bǎodà 保大

bǎodàdì 保大帝

bǎofáng 寶坊

bǎofù 飽腹

bǎoguāng 葆光

bǎohù 保護

bǎojiàn 寳劍

bǎojiè 保介

bǎojǔ 保擧

bǎokù 寶庫

bǎolěi 堡塁

bǎomìng 寶命

bǎomín 保民

bǎomín ér wáng 保民而王

bǎomíng 保明

bǎonuǎn 飽暖, 飽煖

bǎorén 保任

bǎoshí 飽食

bǎoshí nuǎnyī 飽食暖衣, 飽食煖衣

bǎoshízhōngrì 飽食終日

bǎoshēn 保身

bǎoshǒu 保守

bǎotái 寶臺

bǎowèi 寶位

bǎoxiàng 寶像

bǎoxíng 鴇行

bǎoyì 鴇翼

bǎoyòu 保佑, 保右, 保祐

bǎoyù 寶玉

bǎoyī 寶衣

bǎoyǒu 保有

bǎoyǔ 鴇羽

bǎozhà 堡柵

bǎozhàng 堡障, 寶帳

bǎozhá 寳札

bǎozhū 寶珠

bǎozhūyù zhě 寶珠玉者

bǎozuò 保作, 寶座

bǎozàng 寶藏

bǎoài ěrhòu 保艾爾後

bǎoān 保安

bǎshǒu 把守

bǎwò 把握

, , , , , , , , , , , , , , , ,

bǐ jiē yǎnjiǎn 彼皆偃蹇

bǐ zhī 比之

bǐbǐ 彼彼

bǐcǐ 彼此

bǐjiào 比較

bǐjiān 比肩, 筆尖

bǐjí 比及

bǐjǐ 彼己

bǐkāng 秕糠

bǐlèi 比類

bǐng , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bǐngbǐng 怲怲

bǐngdí 秉翟

bǐngfù 稟賦

bǐngguó 秉國

bǐnggào 稟吿

bǐngjié 稟訐

bǐngmìng 稟命

bǐngqì 稟氣

bǐngrán 炳然

bǐngshòu 禀授, 稟受, 稟授

bǐngshēng 稟生

bǐngwèi 炳蔚

bǐngxié 餅脅

bǐngxìng 稟性

bǐngxīn 秉心

bǐngyuè 秉鉞

bǐngyí 秉夷, 秉彝

bǐngyān 炳焉

bǐngzhí 稟質

bǐnǚ 彼女

bǐqiū 比丘

bǐqiūní 比丘尼

bǐqí 彼其

bǐrén 彼人

bǐshǔ lílí 彼黍離離

bǐtú

bǐwù 比物

bǐwǒ 彼我

bǐxiāo 筆削

bǐxiě 筆冩

bǐyìniǎo 比翼鳥

bǐyù 比喩

bǐyúdì 比喩的

bǐzhòng 比重

bǐzhù 匕箸

bǐzhú 比竹

bǐzhǐ 筆紙

bǐzǔ 妣祖

bǐàn 彼岸

,

bǒdàng 簸盪, 簸蕩

bǒjiǎn 跛蹇

bǒkuí 百揆

bǒyáng 簸揚

bǒzú 跛足

, , , , ,

bǔ bùzú 補不足

bǔ zhī 補之

bǔbì 補弼

bǔchéng 補成

bǔduǎn 補短

bǔdù 卜度

bǔdīng 補丁, 補釘

bǔguò 補過

bǔlǐ 補理

bǔrén 卜人

bǔshì 卜筮

bǔshī 卜師

bǔshǔ 捕鼠

bǔtǎn 補袒

bǔwán 補完

bǔyù 哺育

bǔyú 捕魚

bǔyī 補衣

bǔzhàn 卜占

bǔzhì 補治

bǔzhù 補助

bǔzhě 卜者

bǔzú 補卒, 補足

bǔzǎo 捕蚤

cai

caóchǎng 槽廠

caóyùn 漕運

ch'a-chü 茶具

ch'ai-wei 差委

ch'i-chü 起居

change quànshàn 懲惡勸善

change ér quànshàn 懲惡而勸善

chaóliú 潮流

chaóxì 潮汐

chen5

chi-kuang 極光

chin-shih 近侍

chuài

chuàn , , , 穿, ,

chuàng , , , , , , , , ,

chuàngchàng 創唱

chuàngchū 創出

chuànghuǎng 愴怳

chuàngjiàn 創建, 創見

chuànglì 創立

chuàngrán 愴然

chuàngshè 創設

chuàngtòng 創痛

chuàngyè chuítǒng 創業垂統

chuàngyì 創意

chuàngzào 創造

chuànshā 串殺

chuànzǐ 串子

chuán , , , , , , , , , , ,

chuán bùxí hū 傳不習乎

chuánbò 傳播

chuánbù 傳佈, 傳布

chuánchéng 傳承

chuándá 傳達

chuándǎo 傳導

chuánfǎng 船舫

chuáng , , ,

chuángxià 牀下

chuánmìng 傳命

chuánshuō 傳說

chuánshòu 傳受, 傳授

chuánshòu xīnfǎ 傳授心法

chuánsòng 傳誦

chuántǒng 傳統

chuántǒngdì 傳統的

chuánxùn 傳訊

chuányán 傳言

chuánzhì 傳質

chuánzhī 船隻

chuánàn 傳案

chuánìng 傳令

chuì , ,

chuí , , , , , , , , , , , , ,

chuífàn 垂範

chuíjí 垂棘

chuíjī 垂跡, 垂迹

chuílián 垂簾

chuílèi 垂淚

chuímǐn 垂憫

chuípèi 垂轡

chuíqì 垂泣

chuíshì 垂世

chuítiān 垂天

chuítiān zhī yún 垂天之雲

chuítì 垂涕

chuíyī 垂衣

chuízhēn 槌砧

chuò , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chuòchuò 惙惙, 綽綽

chuòchuò yǒuyù 綽綽有裕

chuòchuòrán 綽綽然

chuògēng 啜羹

chuòxī 綽兮

chuòyuē 綽約

chuòzhōu 歠粥

chuā ,

chuāi

chuān , , , 穿,

chuān yú zhī xīn 穿窬之心

chuāng , , , , , , , , , , , , , ,

chuānghù 窗戶

chuāngjiē 瘡癤

chuāngxià 窗下

chuāngxuǎn 瘡癬

chuāngyǒu 窗牖

chuāngzhǒng 瘡腫

chuāngǔ 川穀, 川谷

chuānhé 川涸

chuānjǐng 穿井

chuānkǒng 穿孔

chuānliú 川流

chuānshuǐ 川水

chuānshí 穿石

chuānyú 穿窬, 穿踰

chuānyú zhī dào 穿窬之盜

chuānzuò 穿鑿

chuānzé 川澤

chuāněr 穿耳

chuī , , ,

chuīchí 吹篪

chuīshì 炊事

chuīshēng 吹笙

chuō ,

chuǎi

chuǎiduó 揣度

chuǎimó 揣摩

chuǎiwán 揣丸

chuǎn , ,

chuǎnchuǎn 喘喘

chuǎnchí 舛馳

chuǎncuò 舛錯

chuǎng ,

chuǎnmiù 舛謬

chuǎnmóu 舛繆

chuǎnxí 喘息

chà , , , , , , , , , , , , , , ,

chà bùduō 差不多

chà bùyuǎn 差不遠

chàbùlí 差不離

chàbùxǔ duō 差不許多

chàchì 侘傺

chàdiǎn 差點

chàduō 差多

chàdào 岔道

chàdéyuǎn 差得遠

chàfēn 差分

chàgān 刹竿

chàgǎng 汊港

chài , , , ,

chàkù 衩褲

chàlù 岔路

chàn , , , , , , , , , , ,

chàng , , , , , , , ,

chàngchàng 悵悵

chàngdào 倡道

chàngdǎo 倡導

chànggōng 韔弓, 鬯弓

chànggǔ 暢轂

chànghé 唱和

chàngmào 暢茂

chàngrán 悵然

chàngyóng 唱喁

chàngyǐn 暢飮

chànhuǐ 懺悔

chànà 刹那

chào , ,

chàrén 差人

chàyì 詫異

chàyī 衩衣

chá , , , , , , , , , , , ,

chá bùchūlái 査不出來

chá zìdiǎn 査字典

chábàn 察辦, 査辦

chábèi 茶焙

chábó 茶博

chábóshì 茶博士

chábēi 茶杯

chábǐng 査稟, 茶餠

cháchuán 査傳, 茶船

cháchuāng 搽瘡

cháchá 察察, 査察

cháchá wéi míng 察察爲明

cháchāo 査抄

cháchū 察出, 査出

chádiàn 茶店

chádié 茶碟

chádiǎn 查點, 査點, 茶點

cháduó 察奪, 察度

chádài 茶代

cháfàn 茶飯

cháfáng 茶坊, 茶房

cháfēng 査封

cháfēng wúé 査封無訛

cháfěn 搽粉

cháfǎ 茶法

cháguān 察官

cháguǎn 茶館

cháguǒ 茶果, 茶菓

chágāng 茶缸

cháhuàhuì 茶話會

cháhuì 茶會

cháhuā 茶花

cháhé 察合, 察核, 査核, 茶褐

cháhésè 茶褐色

cháhù 茶戶

cháhú 茶壺

chái , , , , ,

cháichē 柴車

cháihǔ 豺虎

cháiláng 豺狼

cháishēng 豺聲

chájiē 査街

chájiū 察究, 査究

chájiǎo 茶脚

chájī 茶几

chájīn 査禁

chájīng 茶晶

chájū 茶居

chákàn 察看, 査看

chákè 茶客, 茶課

chákù 査庫

chákǎo 察考, 査考

chákǔntǒng 茶壼桶

chálái 察來

chálǐ 察理, 茶禮

cháméi 茶梅

chámíng 察明, 査明

chámò 茶末

chán , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chán ér bùzhēng 廛而不征

chánbàng 讒謗

chánchú 蟾蜍

chánchǎn 讒諂

cháncì 躔次

chánfū 孱夫

cháng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鲿

chángbèi 常備

chángbèi jiànduì 常備艦隊

chángbǎo 長保

chángcháng 常常, 裳裳

chángcháng zhěhuá 裳裳者華

chángchéng 長成

chángchù 長處

chángchù) 長畜

chángchǔ 萇楚

chángcún 常存, 長存

chángduǎn 長短

chángduǎn xiāngjuéjiào 長短相較

chángdà 長大

chángdào 常道, 長道

chángdàxī 長大息

chángdé 常德

chángdì 常棣

chángdì zhī huā 常棣之華

chángfú 常服

chángfā 長發

chángfǎ 常法

chángfǔ 長府

chángguǐ 常軌

chánggēng 長庚

chánggōngzhǔ 長公主

chánghuó 長活

chánghé 場合, 長河

chángjiá 長鋏

chángjiá guīlái 長鋏歸來

chángjiá guīlái hū 長鋏歸來乎

chángjiǔ 常久, 長久

chángjǐn 裳錦

chángkōng 長空

chángliú 常流, 長流

chánglì 常例, 長利

chánglín 長林

chánglíng 長靈

chángmiaó 場苗

chángmìng 長命

chángmíng 長鳴

chángmǎ 長馬

chángmǔ 長畝

chángnián 長年

chángpǔ 場圃

chángqí 長期

chángqíng 常情

chángqī 常期

chángqīqī 長戚戚

chángrén 常人, 長人

chángshàng 長上

chángshè 常設

chángshé 長舌

chángshì 嘗試, 常識

chángshí 常時, 常食

chángshòu 長壽

chángshā 鱨鯊

chángshēng 常生, 長生

chángshī 場師, 常師

chángshǒu 常守

chángsuì 常歳

chángsuǒ 場所, 長所

chángtàixī 長太息

chángtàn 長歎

chángtào 常套

chángtú 長途

chángwén 長文

chángwúyù 常無欲

chángwū 場屋

chángwǔ 常武

chángxiāo 長簫

chángxíng 常刑, 常行

chángxīn 常心

chángyuǎn 長遠

chángyáng 倘佯, 常羊, 徜徉

chángyòng 常用

chángyòu 長幼

chángyòu yǒu xù 長幼有序

chángyòu zhī xù 長幼之序

chángyī 裳衣

chángyǒu 常有

chángyǔ 常與

chángzhào 常照

chángzhì 常置

chángzhí 常職

chángzhù 常住

chángzhāi 長齋

chángzhǎng

chángzài 常在

chángzú 常足

chánjiā 禪家

chánkǒu 讒口

chánmián 纏綿

chánmén 禪門

chánnìng 讒佞

chánruò 孱弱

chánrào 纏繞

chánrén 讒人

chánshuō 讒說

chánshé 讒舌

chánshēn 纏身

chánshī 禪師

chántè 讒慝

chántóu 纏頭

chánxué 禪學

chányuán 潺湲

chányán 讒言

chányú 讒諛

chánzhū 蟾諸

chánzhǐ 禪旨

cháná 査拿

cháo , , , , , , , 謿, ,

cháochē 巣車

cháopìn 朝聘

cháorì 朝日

cháoyě 朝野

chápán 茶盤

chápí 茶毘

chápù 茶舖

cháqing 査淸, 茶靑

cháqingsè 茶靑色

cháqián 茶鈐, 茶錢

cháqiāng 茶槍

cháqì 茶器, 茶氣

cháqí 茶旗

cháshuì 茶稅

cháshào 査哨

cháshì 察視, 茶市

cháshí 茶食

cháshídiàn 茶食店

cháshī 茶師

cháshōu 察收, 査收

chásì 茶肆

chátuō 茶托

chátàn 査探

chátíng 茶亭

cháwèn 査問

cháwǎn 茶碗

cháxiāng 茶箱

cháxiāo 査銷

cháxùn 査訊

cháyàn 査驗, 茶宴

cháyào 搽藥

cháyá 槎牙

cháyán 察言

cháyán guānsè 察言觀色

cháyè 茶業, 茶葉

cháyì 察議, 査議

cháyóu 茶油

cháyā 槎枒

cháyān 茶煙

cháyǐn 茶引

cházhuān 茶磚

cházhàng 査帳

cházhàngyuán 査帳員

cházhào 察照, 査照

cházhào zhuǎnzhī 査照轉知

cházhèng 査證

cházhì 槎櫛, 茶質

cházhēng 茶征

cházhī mǒfěn 搽脂抹粉

cházhōng 茶盅

cházhǎo 察找

cházū 茶租

cháàn 察案, 査案

chè , , , , , , , , , ,

chè qīzhá yān 徹七札焉

chèbiāndòu 撤邊豆

chèdiàn 掣電

chèdǐ 徹底

chèdǐdì 徹底的

chèhuí 撤回

chèn , , , , , , , , , , , , , , , 鱿, ,

chèng , , ,

chènjì 讖記

chènjí 疢疾

chènrú jíshǒu 疢如疾首

chènshī 嚫施, 襯施

chènshū 讖書

chènwěi 讖緯

chètián 徹田

chén , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chén bù chén 臣不臣

chénbiǎo 塵表

chénbèn 塵坌

chénchén 沈沈

chénchū 晨出

chéncóng 臣從

chéncōng 宸聰

chéndàn 晨旦

chéndào 臣道

chéndì 塵渧

chénfù 臣附

chénfú 沈浮

chénfēng 晨風

chéng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chéngbài 成敗

chéngchè 澄澈

chéngchéng 丞丞, 乘城, 成城, 澄澄

chéngchí 城池

chéngchú 乘除

chéngchē 乘車

chéngdé 成德

chéngdù 程度

chéngdāng 承當

chéngfá 懲罰

chéngfó 成佛

chéngfú 誠服

chéngfǎ 成法

chéngfǔ 成輔

chéngguān 城觀

chéngguī 誠歸

chéngguō 城郭

chéngguǒ 成果

chénggōng 成功

chénghaó 城壕, 城濠

chénghuáng chéngkǒng 誠惶誠恐

chéngjiàn 成見

chéngjiù 成就

chéngjiāo 承教

chéngjiǔ 澄酒

chéngjìng 澄淨, 誠敬

chéngjī 乘機, 成積

chéngkuò 城廓

chéngkuāng 承筐

chéngkuǎn 誠款

chéngkǒng 誠恐

chéngliàng 程量

chénglì 成立

chénglóu 城樓

chénglù 呈露

chénglǎn 承攬

chéngmén 城門

chéngmìng 成命, 承命

chéngmíng 成名

chéngmǎ 乘馬

chéngnuò 承諾

chéngpíng 承平

chéngpǐn 成品

chéngqing 澄淸

chéngquàn 懲勸

chéngquán 誠全

chéngquè 城闕

chéngqì 成器

chéngqìcháng 成器長

chéngrán 成然, 誠然

chéngrèn 承認

chéngrén 成人, 成仁

chéngshuō 成說

chéngshèng 乘勝

chéngshì 成式, 承事

chéngshì bùshuō 成事不說

chéngshí 誠實

chéngshú 成熟

chéngshēn 誠身

chéngshī 成師

chéngshǐ 丞史

chéngsì 承祀

chéngtiān 承天

chéngwàng 誠忘

chéngwáng 成王

chéngwù 成物

chéngxià 城下

chéngxìn 誠信

chéngxíng 成形

chéngxīn 成心

chéngyán 成言, 承顔

chéngyì 城邑, 懲役, 誠意

chéngyíng 承迎

chéngyīn 城闉

chéngzhāng 成章

chéngzhī 成之, 承知

chéngzhōng 城中

chéngzhǔ 城主

chéngzǐ 程子

chéngào 辰吿

chéngè 懲惡

chéngòu 塵垢

chéngōng 臣工

chénhuán 塵寰

chénjiè 塵界, 塵芥

chénjiǔ 陳酒

chénjìng 塵境

chénkuì 陳饋

chénlaó 塵勞

chénliú 沈流

chénlì 臣隷, 陳力

chénlì jiùliè 陳力就列

chénlěi 塵累

chénlǐ 塵裏, 臣禮

chénmiǎn 沈湎

chénmén 晨門

chénmín 臣民

chénmíng 晨明

chénmò 沈默

chénmǔ 辰牡

chénpú 臣僕

chénqiè 臣妾

chénqǐ 晨起

chénshuō 陳說

chénshuǐ 沈水

chénshàn 陳善

chénshì 塵世, 陳氏

chénshù 臣庶, 陳述

chénshī 陳師

chénsì 辰巳

chénsù 陳訴

chénsú 塵俗

chéntǔ 塵土

chénwài 塵外

chénxià 臣下

chénxiāng 沈香

chénxí 陳錫

chénxíng 陳行

chénxīng 晨興, 辰星

chényuán 塵緣

chényán 陳言

chényè 辰夜

chénzhòng 沈重

chénzhōnggéwài 塵中格外

chénzuǒ 臣佐

chénzǐ 臣子

chénàn 陳案

chénāi 塵埃

chì 乿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chìbào 赤豹

chìchóng 赤蟲

chìdì 赤地

chìfèi 赤芾

chìfènruò 赤奮若

chìhēi 赤黑

chìjì 赤驥

chìluǒ 赤倮, 赤裸

chìluǒluǒ 赤裸裸

chìlìng 敕令

chìmà 叱罵

chìrán 熾然

chìshèng 熾盛

chìshǐ 敕使

chìsè 赤色

chìwén 赤文

chìxiāo 赤霄

chìxì 赤舄

chìy 赤鴉

chìyuàn 勅願

chìyàn 斥鴳

chìyù 勅諭

chìzé 叱責, 斥責

chìzǐ 赤子

chìzǐ zhī xīn 赤子之心

chí 俿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chí qí zhì 持其志

chíbō 持鉢

chíchí 遲遲

chíchú 踟躇, 踟躕

chíchěng 馳騁

chídào 馳道

chídì 持地

chídùn 遲鈍

chígōng 弛弓

chíjiè 持戒

chíjīng 持經

chíjǐ 持戟

chíkè 遲刻

chímǎ 馳馬

chípíng 持平

chíqiú 馳求

chíqū 馳駈, 馳驅

chíshǒu 持守

chíwéi 持危

chíyíng 持盈

chíyǒu 持有

chízhàng 持仗

chízǒu 馳走

chòng , ,

chòu ,

chóng , , , , , , , ,

chóngbài 崇拝

chóngbì 蟲臂

chóngdiǎn 重點

chóngdé 崇德

chóngfú 崇福

chónggù 重故

chónghuā 重華

chóngjiǎn 重趼

chónglóu 重樓

chónglù 重穋

chóngméi 重鋂

chóngmíng 蟲螟, 重明

chóngshàng 崇尙

chóngshān 崇山

chóngshū 蟲書

chóngwèi 崇位

chóngwū 重屋

chóngyá 崇牙

chóngyú 蟲魚

chóngyīng 重英

chóngyōng 崇墉

chóngyǐ 蟲蟻

chóngzhì 蟲豸

chóngzhòng 崇重

chóngzhāo 崇朝

chóngzhī 重胝

chóu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chóubào 讎報

chóuchàng 惆悵

chóuchú 躊躇

chóucuì 愁悴, 愁瘁

chóucè 籌策

chóucù 酬酢

chóucù wànbiàn 酬酢萬變

chóudá 酬答

chóudí 讎敵

chóulín 稠林

chóumì 稠密, 綢密

chóumóu 綢繆

chóumóu shùxīn 綢繆束薪

chóumóu yǒuhù 綢繆牖戶

chóuqiú 讎仇

chóuzhí 稠直, 綢直

chóuzī 疇咨

chù , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chùchù 矗矗, 處處

chùdòng 觸動

chùfàn 觸犯

chùfá 處罰, 黜罰

chùfā 觸發

chùfāng 處方

chùfǎ 處法

chùjiāo 觸礁

chùjìng 處靜

chùjìng yǐ xījī 處靜以息迹

chùjī 畜積

chùlǐ 處理

chùmù 觸目

chùnǚ 處女

chùqián 處前

chùqiè 處妾

chùrán 怵然

chùrén 處仁

chùshì 處世, 處事, 處士

chùshùn 處順

chùshēn 詘伸

chùshēng 畜生

chùshǒu 處守, 觸手

chùshǔ 處暑

chùsuǒ 處所

chùtì 怵惕

chùtì cèyǐn 怵惕惻隱

chùtì cèyǐn zhī xīn 怵惕惻隱之心

chùxíng 處刑

chùxīn 怵心

chùyuē 處約

chùyú 處于, 處於

chùyīn yǐ xiūyǐng 處陰以休影

chùyǎng 畜養

chùzhì 處置, 黜陟

chùzài 俶載

chùzǐ 處子

chùài 觸礙

chú , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chúchā 除差

chúfáng 廚房

chúgǒu 芻狗

chúhuàn 芻豢

chúhuò 除禍

chúhài 除害

chúmiè 除滅

chún , , , , , , , , , , , , , , , ,

chúnbái 純白

chúnchún 淳淳

chúncuì 淳粹, 純粹, 醇粹

chúndé 純德

chúnfēng 淳風

chúngōu 純鉤

chúngǔ 純嘏

chúnhé 淳和

chúnhòu 淳厚

chúnjūn 純鈞

chúnlì 純吏

chúnpú 淳朴, 純朴

chúnpǔ 淳樸, 純樸

chúnquán 純全

chúnrú 淳如, 純如

chúnshù 純束

chúnshú 淳淑, 純熟

chúnwěn 唇吻, 脣吻

chúnzhì 淳質

chúpaó 廚庖

chúquè 除却

chúqù 除去

chúraó 芻蕘

chúraózhě 芻蕘者

chúshī 廚師

chúwài 除外

chúyàn 雛燕

chúyǔ 儲與, 躇與

chúàn 除闇

chā , , , , , , , , , , , , , ,

chā cǎobiāo 插草標

chābié 差別

chābān 插班

chāchì 插翅

chāchí 差池

chāchūqù 扠出去

chācuò 差錯

chācuòjiǎo 差錯脚

chādiàn kāiguān 插電開關

chāděng 差等

chāguān 插關

chāgān 叉竿

chāhuà 插話

chāhuā 插花

chāhuī 叉灰

chāi , , , , , , ,

chāichuán 差傳

chāiguān 差官

chāihuì 差會

chāijū 差拘

chāiláidì 差來的

chāipài 差派

chāiqián 差錢

chāiqiǎn 差遣

chāishì 差事

chāishǐ 差使

chāisòng 差送

chāitóu 差頭

chāiwàn 靫蔓

chāiyaó 差徭

chāiyì 差役

chāizhài 差債

chājià 插架

chājù 插句

chājīdì 杈雞的

chāliǔ 插柳

chāliǔ chéngyīn 插柳成陰

chālùzhú 插路燭

chāmiù 差謬

chān , , , , , , , , , , , , 辿,

chāng , 倀, , , , , , , , , , ,

chāngfù 倡婦

chāngjiā 娼家

chāngjì 倡伎, 倡妓

chāngkuáng 猖狂

chāngnǚ 倡女, 娼女

chāngyán 昌言

chānjù 佔據

chānluò 摻落

chānyǒu 佔有

chāo , , , , , , , , , ,

chāo tuō 超脫

chāochū 超出

chāoguò 超過

chāojiàn 超薦

chāojué 超絕

chāokè 超克

chāolù 抄錄

chāolüè 抄略

chāorán 超然

chāoshèng 超勝

chāoxiě 抄寫

chāoxí 抄襲

chāoyuè 超越

chāpíng 插屛

chāqí 插旗

chārù 插入

chāshuǐ 插水

chāshàngqù 扠上去

chāshé 插舌

chāshēn 插身

chāshū 插書

chāshǒu 叉手, 插手

chātiān 插天

chātè 差忒

chāwù 差悞

chāxiāo 插消

chāxíng 叉形

chāyá 叉牙

chāyán 插言

chāyì 差異

chāyā 杈枒, 杈椏

chāyāng 插秧

chāyāo 叉腰, 扠腰

chāyīdiǎn 差一點

chāzhú 插燭

chāzuǐ 插嘴

chāzéi 插賊

chāzú 插足

chāzǐ 杈子

chănghuò 場藿

chē , , , , ,

chēchéng 車乘

chēchí 車馳

chēfú 車服

chēgōng 車攻

chējià 車駕

chēliè 車裂

chēlín 車鄰

chēlún 車輪

chēmǎ 車馬

chēn , , , , ,

chēng , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chēngbìng 稱病

chēngdài 稱貸

chēnghū 稱呼

chēngliáng 稱量

chēngměi 稱美

chēngshì 稱事

chēngshù 稱述

chēngtàn 稱嘆, 稱歎

chēngwèi 稱謂

chēngxīn 稱心

chēngxǔ 稱許

chēngyáng 稱揚

chēngyì 稱意

chēngyù 稱譽

chēngyú 稱喻

chēnhuì 瞋恚

chēnhèn 瞋恨

chēnhē 瞋喝

chēnmù 瞋目

chēnxián 瞋嫌

chēqí 車騎

chēwǎng 車輞

chēxiá 車舝

chēxiāng 車廂

chēzhé 車轍

chēzhōng 車中

chēzǐ 車子

chě , ,

chěn , ,

chěng , , ,

chěngchí 騁馳

chī , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chīchī 蚩蚩

chīgān 黐竿

chīhài 癡駭

chīhàn 癡漢

chīhē 吃喝

chījǐn 吃緊, 喫緊

chīxiāo 鴟鴞

chīxì 絺綌

chīxíng 笞刑

chīyā qíshǔ 鴟鴉耆鼠

chōng , , , , , , , , , , , 罿, , , ,

chōngbèi 充備

chōngchén 衝辰

chōngchōng 忡忡, 沖沖

chōngdòng 衝動

chōngliáng 舂糧

chōnglèi 充類

chōngmò 沖寞, 沖沒, 沖漠, 沖默

chōngmǎn 充満, 充滿

chōngqì 沖氣

chōngshí 充實

chōngsāi 充塞

chōngxuán 沖玄

chōngxū 冲虛

chōngyíng 充盈

chōngyòng 充用

chōngzhī 充之

chōngzú 充足

chōngěr 充耳

chōu , , ,

chōuchū 抽出

chōugē 抽戈

chōujuān 抽捐

chōushǐ 抽矢

chŏnggōng 重弓

chū , , , , ,

chū qí dōngmén 出其東門

chū yú qí lèi 出於其類

chūbēn 出奔, 出犇

chūbīng 出兵

chūbǎn 出版

chūchù 出處

chūchē 出車

chūchē péngpéng 出車彭彭

chūchǎn 出產

chūdiǎn 出典

chūdài 初代

chūdì 出弟, 初地

chūdìng 初定

chūdí 出嫡

chūfù 出婦

chūfā 初發

chūhū 出乎

chūhūěrzhě 出乎爾者

chūjià 出嫁

chūjiàn 初見

chūjiàng 出降

chūjié 出結

chūjiā 出家

chūjiāng 出疆

chūjiārén 出家人

chūjīng 出京

chūjū 出居

chūkǒu 出口

chūliè 出獵

chūliù 初六

chūliú 出流

chūlìng 出令

chūlóng 出籠

chūlù 出路

chūlǐng 出嶺

chūmài 出賣

chūmén 出門

chūmén rú jiàn dàbīn 出門如見大賓

chūmíng 初名

chūmò 出沒

chūn , , , 椿, , , ,

chūn xià qiū dōng 春夏秋冬

chūnfú 春服

chūnfēn 春分

chūnfēng 春風

chūnguì 椿桂

chūnhuā 春華

chūnjiǔ 春酒

chūnlái 春來

chūnrì 春日

chūnrì chíchí 春日遲遲

chūnshí 春時

chūnshēng 春生

chūnsōu 春蒐

chūnsōu xiàmiáo 春蒐夏苗

chūnxià 春夏

chūnxíng 春行

chūnyǔ 春雨

chūnà 出納

chūnà zhīlìn 出納之吝

chūnèi 出內

chūnèi zhī lìn 出內之吝

chūqù 出去

chūqī 出妻, 初期

chūrì 出日

chūrù 出入

chūrù wúshí 出入無時

chūshuāng 初霜

chūshè 出舍

chūshì 出世

chūshìjiān 出世間

chūshòu 出售

chūshēn 出身

chūshēng 出生, 初生

chūshǐ 初始

chūsù 出宿, 出素

chūsān 初三

chūtaó 出逃

chūtì 出涕, 出悌

chūtóu 初頭

chūwáng 出王, 出亡

chūxià 初夏

chūxiàn 出現

chūxián 出閑

chūxiě 出血

chūxué 初學

chūxí 出席

chūxíng 出行

chūxīn 初心

chūyuè 初月

chūyán 出言, 初筵

chūyán chéngzhāng 出言成章

chūyè 初夜, 初葉

chūyì 初詣

chūyóu 出游, 出遊

chūyú 出於

chūzhēng 出征

chūzé 出則

chūzì 出自

chūzǒu 出走

chūzǔ 出祖

chŭjiā 處家

chǎ ní 蹅坭

chǎ , , , ,

chǎn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chǎnchén 諂臣

chǎnchǎn 幝幝

chǎnfā 闡發

chǎng , , , , , , , , ,

chǎnmén 產門

chǎnmíng 闡明

chǎnnìng 諂佞

chǎnshēng 產生, 産生

chǎnwù 産物

chǎnxiào 諂笑

chǎnyáng 闡揚

chǎnyè 產業

chǎnyú 諂諛

chǎnyě 諂也

chǎo , , , , , , ,

chǎyǔ 蹅雨

chǐ , , , , , , , , , , 齿

chǐ rú hùxī 齒如瓠犀

chǐbì 尺璧

chǐchǔ 尺楮

chǐcùn 尺寸

chǐcùn zhī fū 尺寸之膚

chǐcùn zhī gōng 尺寸之功

chǐdì 尺地

chǐdú 尺牘

chǐgōng 恥躬

chǐhuò 尺蠖

chǐhàn 尺翰

chǐhán 齒寒

chǐjiǎn 尺簡

chǐjué 齒決

chǐlù 齒録

chǐmù 尺木

chǐrù 恥辱

chǐshū 尺書

chǐtǔ 尺土

chǒng , ,

chǒngchén 寵臣

chǒngdì 寵弟

chǒnglù 寵祿

chǒngrù 寵辱

chǒngrù ruòjīng 寵辱若驚

chǒngwàng 寵望

chǒu , , , , , , , , ,

chǒuhuì 醜穢

chǒulì 醜厲

chǒulí 醜麗

chǒulòu 醜陋

chǒulǔ 醜虜

chǒuměi 醜美

chǒuxíng 醜行

chǒuyín 丑寅

chǔ , , , , , , , , , , , , ,

chǔchǔ 楚楚

chǔcí 楚茨

chǔdú 楚毒

chǔfá 処罰

chǔjiù 杵臼

chǔn , , , ,

chǔnchǔn 蠢蠢

chǔndòng 蠢動

chǔnrán 蠢然

chǔněr 蠢爾

chǔtà 楚撻

chǔwáng hǎoxì yāo 楚王好細腰

chǔyāo 楚腰

cui

cuàn , , , ,

cuàncuān

cuànduān 竄端

cuán , , , ,

cuì , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cuìbó 粹駁

cuìgài 翠蓋

cuìliè 脆劣

cuìqiǎo 翠雀

cuìrán 粹然

cuìyī 毳衣

cuìzhǐ 萃止

cuí

cuò , , , , , , , , ,

cuòhéng 錯衡

cuòjiàn 剉薦

cuòjué 錯覺

cuòluàn 錯亂

cuòluò 錯落

cuòmiù 錯謬

cuòmóu 錯繆

cuòrèn 錯認

cuòrǒu 錯糅

cuòshāng 挫傷

cuòwù 錯悞, 錯誤

cuòxíngliè 錯行列

cuòxīn 錯薪

cuòyì 措意

cuòyāo(seek, promise)/yào(essentials) 撮要

cuòzá 錯雜

cuòzé 錯擇

cuòzú 措足

cuòzōng 錯綜

cuòè 錯愕

cuó , , , , , , , , ,

cuólòu 矬陋

cuān , , 蹿,

cuī , , , , , ,

cuīcuī 崔崔

cuīcù 催促

cuīdū 催督

cuīfú 摧伏

cuīsuì 摧碎

cuītí 榱提, 榱題

cuītí shǔchǐ 榱題數尺

cuīwéi 崔嵬, 崔巍

cuīxiǔ 摧朽

cuīzhé 摧折

cuō , , ,

cuōtuó 蹉跎

cuǐ , ,

cuǒ , ,

cài , , , ,

càiguǒ 菜果

càigēn 菜根

càigēng 菜羹

càinǚ 蔡女

càipǔ 菜圃

càiqí 菜畦

càishí 菜食

càiyuán 菜園

càn , , , , , , ,

càncàn 粲粲

cànrán 燦然

cànxiá 戔狹

cànzhě 粲者

cào , ,

cái , , , , , ,

cáibì 財幣

cáibó 財帛

cáibǎo 財寶

cáichéng 財成

cáichéng fǔxiāng 財成輔相

cáichǎn 財產, 財産

cáiféng 裁縫

cáifù 財富

cáihuì 財賄

cáihuò 財貨

cáijiǎn 裁减, 裁減

cáijù 財聚

cáiliào 材料

cáilì 才力, 材力

cáilù 財賂

cáimù 材木

cáinán 才難

cáinéng 才能

cáiquán 才全

cáiqì 才気

cáishì 才士, 材士, 材識

cáisè 財色

cáituán 財團

cáituán fǎrén 財團法人

cáiwù 財務, 財物

cáixiāo 裁削

cáiyì 裁抑

cáiyòng 財用

cáiyī 裁衣

cáizhèng 財政

cáizhì 才智, 裁制, 裁製, 財制

cáizī 財資

cán , , , , , , , , , , ,

cánbào 殘暴

cánchǐ 慙恥

cáng ,

cáng zhī 藏之

cáng zhōu yú hè 藏舟於壑

cángnù 藏怒

cángxíng 藏形

cánhài 殘害

cánjiǎn 蠶繭, 蠶蠒

cánjǔ 慙沮

cánkuì 慙愧, 慚愧

cánkù 殘酷

cánliú 殘留

cánmiè 殘滅

cánnián 殘年

cánpò 殘破

cánqiè 蠶妾

cánquè 殘闕

cánquē 殘缺

cánrěn 殘忍

cánshí 蠶蝕, 蠶食

cánshēng 殘生

cánsāo 蠶繅

cányuè 蠶月

cánzhào 殘照

cánzhī 蠶織

cánzéi 殘賊

cánzǎo 蠶繰

cáo , , , , , , ,

cáoaó 嘈嗷

cáobó 曹伯

, , , , , , , , , , , , , , ,

cèbiàn 側辯

cècè 畟畟

cèdìng 測定, 策定

cèdù 測度

cèfēng 冊封

cèfēngshǐ 冊封使

cèhuà 策劃

cèliáng 測量

cèlòu 側陋

cèlüè 策略

cèmiàn 側面

cèmóu 策謀

cèmù 側目

cèng ,

cènǚ 側女

cèrán 惻然

cèshì 側室, 策士

cètú 測圖

cèwēi 側微

cèyǐn 惻隠, 惻隱

cèyǐnzhī xīn 惻隱之心

cèzhuì 策錣

cèzhàng 策杖

cèěr 側耳

cén ,

céng , , , , , , , ,

céngqióng 層穹

céngxiāo 層霄

céngyún 層雲

cénlóu 岑樓

, , , , , , , , ,

cì shìdài 次世代

cìbǐ 次比

cìdì 次第

cìfú 賜福

cìguó 次國

cìhòu 次後

cìjiāng 次將

cìjī 刺激

cìkè 刺客

cìlì 刺吏

cìmíng 次明

cìmǐ 賜米

cìshí 賜食

cìshēng 賜生

cìshǐ 刺史

cìshǔ 次數

cìsǐ 賜死

cìxiá 賜暇

cìxiě 刺血

cìxù 次序

cìxīng 賜腥

cìyuán 次元

cìyě 次也

cìyī 賜衣

cìzhú 刺竹

cìzhōu 刺舟

cìzǐ 賜紫

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cíbēi 慈悲

cícī 慈雌

cídiǎn 祠典

cídá 辭達

cífù 慈父

cíguān 辭官

cílù 辭祿

címìng 辭命

cíqì 辭氣

círàng 辤讓, 辭譲, 辭讓

círàng zhī xīn 辭讓之心

císhì 辭世

císhí 磁石

císūn 慈孫

cítuì 辭退

cíxiè 辭謝

cíxīn 慈心

cíyòu 慈幼

cíài 慈愛

còng

còu , , , , , , ,

còujié 湊節

còuqiǎo 湊巧

còuruì 挫銳

còuzhēn 挫鍼, 挫針

cóng , , , , , , , , , , , ,

cóngbó 叢薄

cóngběn 從本

cóngchū 從初

cóngcǐ 從此

cóngfàn 從犯

cónggōng 從公

cónghuà 從化

cónghé 從何, 從合

cónghéng 從横

cóngliúshàng 從流上

cóngliúxià 從流下

cónglái 從來, 從徠

cónglín 叢林

cóngmèi 從妹

cóngqián 從前

cóngqīn 從親

cóngrén 從人

cóngróng 從容

cóngróng zhōngdào 從容中道

cóngshì 從事, 從是

cóngshòu 從獸

cóngshū 叢書

cóngtóu 從頭

cóngxiōng 從兄

cóngxué 從學

cóngxīn 從心

cóngyuē 從約

cóngyóu 從游, 從遊

cóngyú 從於

cóngzh 從者

cóngzhèng 從政

cóngzhòng 從衆

cóngzhī 從之

cóngzhōng 從中

cóngzhōu 從周

cóngzuò 從坐

cóngzàng 從葬

cóngzǐ 從子

cóngér 從而

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cùchéng 促成

cùcù 促促, 踧踧, 蹙蹙

cùjìn 促進

cùjí 踧踖

cùjírú 踧踖如

cùn ,

cùnduàn 寸斷

cùndì 寸地

cùnfǎ 寸法

cùnkè 寸刻

cùnrǎng 寸壤

cùnshí 寸時

cùntǔ 寸土

cùnxīn 寸心

cùnxǔ 寸許

cùnyīn 寸陰

cùpò 促迫

cùrán 蹴然, 蹵然

cùè 蹙頞

cùěr 蹴爾

, ,

cúluò 徂落, 殂落

cúlü 徂旅

cún , ,

cún ér bùlùn 存而不論

cúncún 存存

cúnfǒu 存否

cúnjǐ 存濟

cúnxīn 存心

cúnzhī 存知

cúnzài 存在

cúnzàilùn 存在論

cúnzàilùndì cìyuán 存在論的次元

cúshǔ 徂暑

,

cāi ,

cāijì 猜忌

cāixián 猜嫌

cān , , , , , , , , ,

cānbǎo 參飽

cānchéng 參乘

cāndàn 參彈

cāng , , , , , , , , , , , , , ,

cāngaó 倉敖

cāngcù 倉促

cāngcāng 蒼蒼, 鶬鶬

cāngdì 蒼帝

cānggēng 倉庚, 倉鶊

cānghǎi 蒼海

cāngkōng 蒼空

cānglóng 蒼龍

cānglǐn 倉廩

cāngmáng 蒼氓

cāngmín 蒼民

cāngqióng 蒼穹

cāngshè 倉舍

cāngshēng 蒼生

cāngtiān 蒼天

cāngtóu 蒼頭

cāngxiōng 倉兄

cāngyíng 蒼蠅

cāngáo 倉厫, 倉廒

cānjiā 參加

cānjiū 參究, 叅究

cānliaó 參寥

cānxiáng 參詳

cānxún 參尋

cānyù 參預

cānzhuó 參酌

cānzhào 參照

cāo , , ,

cāochí 操持

cāoxīn 操心

cēn ,

cēnchā 參差

cēng

, , , , ,

cīhuáng 雌黃

cījié 雌節

cīlì 疵厲, 疵癘

cīxióng 雌雄

cīzhì 雌雉

cōng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cōngcōng 匆匆, 怱怱

cōnghéng 蔥珩

cōngmíng 聡明, 聰明

cōngmíng ruìzhì 聡明睿智

cōngruì 聡睿, 聰睿

cōngwù 聰悟

, , ,

cūfàn 麤飯

cūlòu 粗漏

cūmiào 麤妙

cūmò 粗末

cūn , ,

cūshū 粗疏, 麁疏, 麤疏

cūsú 粗俗

cūyán 麤言

cūyán xìyǔ 麤言細語

cūyī cūshí 粗衣粗食

cūè 粗惡

cǎi , , , , , , , ,

cǎichá 採茶

cǎicǎi 采采

cǎifán 采蘩

cǎifēng 采葑

cǎigé 采葛

cǎihuā 採花

cǎijí 採集

cǎijú 採菊

cǎilíng 采苓

cǎilǜ 采綠

cǎinǚ 采女

cǎipín 采蘋

cǎiqiaó 採樵

cǎiqǔ 採取

cǎishú 采菽

cǎisè 彩色, 采色

cǎiwéi 采薇

cǎixiāo 采蕭

cǎixīn 採薪, 采薪

cǎixīn zhī jí 采薪之疾

cǎixīn zhī yōu 采薪之憂

cǎiyòng 採用, 采用

cǎizé 採擇

cǎizǎo 采藻

cǎiài 采艾

cǎn , , ,

cǎncǎn 憯憯, 慘慘

cǎndá 慘怛

cǎng ,

cǎnkè 慘刻

cǎnkù 慘酷

cǎnsǐ 慘死

cǎnxī 慘兮

cǎnàn 慘案

cǎo , , ,

cǎo shàng zhī fēng bì yǎn 草上之風必偃

cǎobiāo 草標

cǎochóng 草蟲

cǎocì 草次

cǎocǎo 懆懆, 草草

cǎocǎo liǎojié 草草了結

cǎodì 草地

cǎogǎo 草稿

cǎojiàn 草荐, 草薦

cǎojiè 草介, 草芥

cǎojiān 草菅

cǎojiān rénmìng 草菅人命

cǎojù 草具, 草屨

cǎojū 草駒

cǎoliào 草料

cǎolái 草萊

cǎomaó zhī chén 草茅之臣

cǎomáo 草茅

cǎomù 草木

cǎomǎng 草莽

cǎomǎng zhī chén 草莽之臣

cǎoshuài 草率

cǎoshí 草食

cǎotáng 草堂

cǎoxié 草鞋

cǎoyuán 草原

cǎoyī 草衣

cǎoān 草庵

, , ,

cǐchù 此處

cǐcǐ 佌佌

cǐdào 此道

cǐdì 此地

cǐděng 此等

cǐgè 此個, 此箇

cǐshí 此時

cǐwài 此外

cǐxiá 玼瑕

cǐyǐ 此以

cǐzhě 此者

cǒu

cǔn ,

cǔndù 忖度

dao

dian

dianguǐ 顚鬼

dianpèi 顚沛

dianpèi zhī jiē 顚沛之揭

dianzhuì 顚墜

diàn , , , , , , , , , 殿, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

diànbào 電報

diànchè 電掣

diàndū 奠都

diànfú 簟茀

diànfěn 澱粉

diànguāng 電光

diànjì 奠祭

diànniǔ 電鈕

diànshàng 殿上

diànshè 殿舍

diànshǐ 殿屎

diànxià 殿下

diànyǔ 殿宇

diànzǐ 電子

diào , , , , , , , , , 調, , , , , , ,

diàobì 掉臂

diàochá 調査

diàoguǐ 弔詭

diàogān 釣竿

diàoqiaó 吊橋, 弔橋

diàoshè 釣射

diàotíng 調停

diàoyì 釣弋

diàoyǔ 掉羽

diàozhě 釣者

dié , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

diécì 迭次

diédié 疊疊

diéhù 迭互

diélù 諜輅

diéqǐ 迭起

diérén 咥人

diérì 迭日

diérù 氎蓐

diéxīng 迭興

diéyòngfùcí 疊用副詞

diéyùn 疊韻

diézh 諜者

diézé zhī mén 垤澤之門

diān , , , , , , , , , , , ,

diāndào 顚倒, 顛倒

diānfù 顚仆, 顚覆

diāo , , , , , , , , , , , , ,

diāodiāo 刁刁

diāojiù 鵰鷲

diāokè 彫刻, 雕刻

diāoluò 凋落

diāolíng 凋零

diāolòu 雕鏤

diāosù 彫塑, 雕塑

diāowěi 凋萎

diāoxiàng 彫像, 雕像

diāozhuó 彫琢

diāozhóu 彫斲

diē , , ,

diēluò 跌落

diū , ,

diǎn , , ,

diǎndiǎn 點點

diǎndī 點滴

diǎnfǎ 典法

diǎnjiāo 典教

diǎnjiǎn 點檢

diǎnjí 典籍

diǎnjù 典據

diǎnkè 典客

diǎnlǜ 典律

diǎnmō 典摸

diǎnshè 典攝

diǎnshì 點示

diǎnsòng 典頌

diǎntóu 點頭

diǎnxíng 典刑, 典型

diǎnyuè 典樂

diǎnyào 典要

diǎnyí 典誼

diǎnyǎ 典雅

diǎnzhào 典詔

diǎnzhāng 典章

diǎnzhǔ 典主

diǎnzài 點在

diǎnzé 典則

diǎo , ,

duchèng 都城

duàn , , , , , , , , , , 鍛錬,

duàncháng 斷腸, 斷膓

duànchú 斷除

duànduàn 斷斷, 段段

duàndìng 斷定

duànfǎ 斷髮

duànfǎ wénshēn 斷髮文身

duànhū 斷乎

duànjié 斷截

duànjiāo 斷交

duànjiē 段階

duànjiǔ 斷酒

duànjué 斷決

duànliàn 鍛煉, 鍛鍊, 鍛練

duànpiàn 斷片

duànròu 斷肉

duàntóu 斷頭

duànxíng 斷行

duànxī 斷析

duànyù 斷獄

duànzuì 斷罪

duànè 斷惡

duànè xiūshàn 斷惡修善

duì , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duìbiàn 對辨

duìbǐ 對比

duìchù 對處

duìchēng 對稱

duìdài 對待

duìfāng 對方

duìjué 對決

duìjìng 對境

duìkàng 對抗

duìlì 對立

duìlùn 對論

duìrén 對人

duìshuō 對說

duìshēng 對生

duìshěn 對審

duìxiàng 對象

duìxiāng 對相

duìyáng 對揚

duìyìng 對應

duìzhì 對峙, 對治

duìzhí 對質

duò , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duòduò 咄咄

duòjiē 咄嗟

duòjiē ér bàn 咄嗟而辦

duòluò 墮落

duòlèi 墮淚

duòshān 嶞山

duòyá 墮崖

duòzāi 咄哉

duòào 惰傲

duó , , , , , , , , , , , , ,

duóhuán 奪還

duókuí 度揆

duólún 奪倫

duóqǔ 奪取

duórén 奪人

duósī 度思

duózhì 奪志

duān , , ,

duāndǐ 端底

duānmò 端末

duānměi 端美

duānrén 端人

duānwǔ 端五, 端午

duānwǔjié 端午節

duānxù 端緒

duānxī 端溪

duānyáng 端陽

duānyángjié 端陽節

duānyì 端議

duānzhuāng 端莊

duānzhèng 端正

duānzhí 端直

duānzhòng 端重

duānzhāngfǔ 端章甫

duānzuò 端坐, 端座

duī , , , , , , , ,

duīféi 堆肥

duīfù 堆阜

duījī 堆積

duīlí 追蠡

duō , , , , , , , ,

duō zé huò 多則惑

duōbiàn 多辯

duōbàn 多半

duōbì 多辟

duōbìng 多病

duōchǒng 多寵

duōcái 多財

duōcáng 多藏

duōcì 多次

duōcí 多辭

duōduān 多端

duōdà 多大

duōfú 多福

duōfāng 多方

duōfāngmiàn 多方面

duōfēn 多分

duōfēng 多風

duōguǎ 多寡

duōgù 多故

duōhù 多祜

duōjiàn 多見

duōjiān 多艱

duōjí 多疾

duōkǒu 多口

duōliáng 多量

duōluó 多羅

duōlù 多露

duōmáng 多忙

duōnán 多難

duōnéng 多能

duōqí 多岐

duōrén 多人

duōshì 多士, 多事, 多是, 多識

duōshí 多食

duōshēng 多生

duōshǎo 多少

duōshǔ 多數

duōtán 多談

duōwén 多聞

duōxué 多學

duōxìng 多幸

duōyuàn 多怨

duōyuán 多元

duōyàng 多様, 多樣

duōyán 多言

duōyì 多益, 多易, 多義

duōyì bì duōnán 多易必多難

duōyòng 多用

duōyù 多欲

duōzhì 多智

duōzhòng 多重

duōzhǒng 多種

duǎn

duǎn cháng 短長

duǎnchù 短處

duǎnchǔ 短処

duǎnmèi 短袂

duǎnmìng 短命

duǎnqì 短氣

duǎnsuǒ 短所

duǎnsàng 短喪

duǎnwō 短倭

duǎnzhě 短者

duǒ , , , , , , , , , , , , , ,

duǒbì 躲避

, , ,

dà qiántí 大前提

dà zhènzāi 大震災

dà ér huà zhī 大而化之

dà ér wúdāng 大而無當

dàbiàn 大便, 大辯

dàbiàn bùyán 大辯不言

dàbài 大敗

dàbàn 大半

dàbái 大白

dàbì 大辟

dàbìng 大柄, 大病

dàbāng 大邦

dàbēi 大悲, 大杯

dàběn 大本

dàbīng 大兵

dàbǎn 大坂

dàchuān 大川

dàchén 大臣

dàchéng 大成

dàchéng ruòquē 大成若缺

dàchì 大糦

dàchí 大池

dàchóng 大蟲

dàchù 大畜

dàchē 大車

dàchūn 大椿

dàchǒu 大醜

dàcí dàbēi 大慈大悲

dàcù 大蔟

dàduàn 大段

dàduì 大憝

dàduōshù 大多數

dàdào 大道

dàdào bùchēng 大道不稱

dàdé 大德

dàdì 大地

dàdìng 大定

dàdōng 大東

dàdū 大都

dàdǎn 大胆

dàdǐ 大底, 大抵, 大氐

dàdǒu 大斗

dàfán 大凡

dàfáng 大房

dàfèi 大費

dàfù 大阜

dàfú 大福

dàfāng 大方

dàfēng 大風

dàfēng yǒusuì 大風有隧

dàfū 大夫

dàfǎ 大法

dàguò 大過

dàguó 大國

dàguān 大關

dàguāndàsì 大官大寺

dàguī 大龜

dàguīmó 大規模

dàguǐ 大鬼

dàgài 大概

dàgòng 大共

dàgù 大故

dàgān 大柑

dàgāng 大綱

dàgēn 大根

dàgōng 大公, 大功

dàgǔ 大谷, 大古

dàhuàn 大患

dàhuán 大還

dàhuándān 大還丹

dàhuáng 大黃

dàhuì 大會

dàhuāng 大荒

dàhuāngluò 大荒落

dàhuǐ 大悔

dàhàn 大旱

dàhán 大寒

dàhé 大和, 大河

dàhóng 大洪

dàhóu 大侯

dàhù 大瓠

dàhún 大渾

dàhūn 大婚, 大昏

dàhǎi 大海

dài , , , , , , , , , , , , , , , , , , 紿, , , , , , , , , , , , , , , , ,

dàiaó 怠敖

dàibiǎo 代表

dàibǐ 代筆

dàichí 帶持

dàiduò 怠惰

dàidài 代代

dàidàn 待旦

dàifāng 貸方

dàigǔ 待賈

dàihuáng 怠遑, 怠皇

dàihēi 黛黑

dàijiàn 帶劍

dàijié 帶結

dàijiāo 待教

dàijiǎ 帶甲

dàijué 戴角

dàijìn 待盡

dàijǔ 待擧

dàilì 代立

dàilěi 帶累

dàimàn 怠慢

dàimào 玳瑁

dàishí 代食, 待時

dàishān 岱山

dàishū 代書

dàiwàng 待望

dàiwèi 代位

dàiwù 待物

dàixià 帶下

dàixiàng 貸項

dàixiè 代謝

dàixǐ 代喜

dàizuò 代作

dàizuò jiǎnxiū 代作蹇修

dàizǐ 代子

dàiào 怠傲, 怠慠

dàjiàn 大諫

dàjiàng 大匠

dàjiè 大戒

dàjié 大節

dàjiā 大家

dàjiāng 大江

dàjiāo 大教

dàjiēzǐ 大癤子

dàjiě 大解

dàjiǎn 大簡

dàjué 大覺

dàjuésìtǒng 大覺寺統

dàjì 大祭

dàjìn 大浸

dàjí 大棘, 大吉, 大極

dàjī 大機, 大飢, 大饑

dàjīn 大禁

dàjīng 大經

dàjūn 大君, 大軍

dàkuài 大塊

dàkuǎn 大窾

dàkāng 大康

dàkōng 大空

dàkū 大哭

dàkǒng 大恐

dàkǔ 大苦

dàlaó 大牢

dàliàng 大量

dàlián 大廉

dàluàn 大亂

dàlài 大賚

dàlì 大厲, 大力

dàlìzhě 大立者

dàlù 大僇, 大勠, 大戮, 大路, 大輅

dàlú 大鑪

dàlún 大倫

dàlüè 大略

dàlǎo 大老

dàlǐ 大理, 大禮

dàlǐ bùcí xiǎoràng 大禮不辭小讓

dàlǐ yǔ tiāndì tóngjié 大禮與天地同節

dàlǚ 大呂

dàmiào 大廟

dàmèng 大夢

dàmén 大門

dàmìng 大命

dàmíng 大名, 大明

dàmóu 大謀

dàmù 大木

dàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dàn ér bùyàn 淡而不厭

dànbái 淡白

dànbó 淡泊, 澹泊, 澹薄

dànchá 淡茶

dàndàn 旦旦

dànfán 憚煩

dàng , , , , , , , , , , , , , , ,

dàngchuán 蕩船

dàngdàng 蕩蕩

dànghū 蕩乎

dàngjìn 蕩盡

dàngrán 蕩然

dàngyì 盪逸

dàngzhōu 盪舟, 蕩舟

dàngàn 檔案

dàngǎi 憚改

dànhé 彈劾

dànhū 淡乎

dànián 大年

dànjiàng 誕降

dànjué 誕譎

dànjìng 澹靜

dànlěng 淡冷

dànmán 誕謾

dànmí 誕彌

dànmíng 旦明

dànmò 淡漠

dànmù 旦暮

dànnù 僤怒

dànqí 彈棊, 彈棋, 彈碁

dànqín 彈琴

dànrán 澹然

dànrén 憚人

dànrì 旦日

dànrú 澹如

dànshuǐ 淡水

dànshuǐ yú 淡水魚

dànshì 但是

dànshí 啖食, 噉食

dànshēng 誕生

dànuó 大儺

dànwàng 誕妄

dànxíng 憚行

dànxī 澹兮

dànzhòu 旦晝

dànzhǐ 彈指

dànzòu 彈奏

dànàyán 大納言

dànán 大難

dànèi 大內

dào , , , , , , , , , , , , , 翿, , ,

dào bù shí yí 道不拾遺

dào fǎ zìrán 道法自然

dào zhī dàyuán chū yút iān 道之大原出於天

dào zhī wài wúwù 道之外無物

dàobàn 道伴

dàocháng 道場, 道常

dàochén 盜臣

dàochù 到處

dàocì 道次

dàocún 道存

dàoduàn 倒斷

dàodào 道道

dàodá 到達

dàodé 到得, 道德

dàodì 道地

dàodǐ 到底

dàofá 盜伐

dàofù 倒仆, 道父

dàofān 蹈翻

dàofǎ 盜法, 道法

dàoguān 道觀

dàoguǒ 道果

dàogē 倒戈, 道歌

dàogǎn 悼感

dàogǔ 稻穀

dàojiā 道家

dàojiāo 道教

dàojì 道紀

dàojìng 道徑

dàojù 道具

dàojī 道跡, 道迹

dàojīn 道筋

dàojǐ 倒戟

dàokuā 盜夸

dàoliáng 稻粱

dàoliǎo 到了

dàolái 到來

dàolì 道立

dàolù 道路

dàolùshén 道陸神

dàolǐ 道理

dàolǜ 道律

dàomài 盜賣

dàomá 稻麻

dàomíng 道明

dàomóu 道謀

dàomù 道目

dàonán 盜難

dàoqì 道器, 道契

dàoqí 稻畦

dàoqǔ 盜取

dàorén 蹈仁, 道人

dàoshuō 道說

dàoshì 道士

dàoshù 道術

dàoshēng 倒生, 道生

dàoshū 道樞

dàoshǒu 到手

dàosú 道俗

dàosǐ 道死

dàotián 稻田

dàotài 道泰

dàoténg 蹈騰

dàotóu 到頭

dàotīng 道聽

dàotīng túshuō 道聽塗說

dàotǐ 道體

dàowēi 道微

dàoxué 道學

dàoxí 蹈襲

dàoxīn 盜心, 道心

dàoyuàn 道院

dàoyuǎn 道遠

dàoyán 盜言

dàoyì 道意, 道議

dàoyǐn 道隱

dàoyǔ 倒語

dàozhì 倒置

dàozhāo 到着

dàozhě 道者

dàozhī 道之

dàozhōu 道周

dàozuǒ 道左

dàozàng 道藏

dàozéi 盜賊

dàozūn 道尊

dàozǔshén 道祖神

dàoàn 道岸

dàping 大甁

dàpàn 大判

dàpáo 大庖

dàpèi 大旆

dàpínggē 大平歌

dàpò 大破

dàqiè 大切

dàqiú 大球

dàqiān 大千, 大遷

dàqiū 大邱

dàqiǎn 大譴

dàqiǎo 大巧

dàqiǎo ruòzhuó 大巧若拙

dàquán 大全

dàqì 大器

dàqì wǎnchéng 大器晩成

dàqīn 大侵

dàqǐ 大啓

dàrèn 大任

dàrén 大人

dàrén bùrén 大仁不仁

dàshuǐ 大水

dàshà 大厦

dàshèng 大乘, 大聖

dàshé 大蛇

dàshì 大事

dàshí 大時

dàshòu 大受

dàshù 大樹

dàshùn 大順

dàshú 大叔

dàshān 大山

dàshāng 大商

dàshēng 大聲

dàshī 大失, 大師

dàshǐ 大史

dàshǒu 大手

dàshǔ 大數, 大暑

dàsuì 大隧

dàsēng 大僧

dàtián 大田

dàtáng 大唐, 大堂

dàtóng 大同

dàtóng xiǎoyì 大同小異

dàtōng 大通

dàtǐ 大體

dàtǒnglì 大統暦

dàwáng 大王

dàwù 大霧

dàwēi 大威

dàwěi 大僞

dàwō 大倭

dàxià 大夏

dàxiàng 大象

dàxiào 大孝, 大笑

dàxiáng 大祥

dàxiǎng 大饗

dàxiǎo 大小

dàxiǎobiàn 大小便

dàxuéyuàn 大學院

dàxuě 大雪

dàxì 大郤

dàxìng 大姓

dàxí 大昔

dàxíng 大型, 大行

dàxíng bùgù xìjǐn 大行不顧細謹

dàxíng huángdì 大行皇帝

dàxū 大虛

dàxǐ 大喜

dàyuàn 大怨

dàyuán 大原

dàyuè 大悅

dàyán 大言

dàyè 大業

dàyì 大役, 大翼, 大意, 大邑

dàyìmièqīn 大義滅親

dàyíng 大盈

dàyíng ruò chōng 大盈若沖

dàyòng 大用

dàyóu 大猷

dàyù 大欲

dàyùn 大運

dàyě 大冶, 大也, 大野

dàyīn 大音

dàyōu 大優, 大憂

dàyǎ 大雅

dàyǐn 大隱

dàyǐn yǐn zhāoshì 大隱隱朝市

dàyǒng 大勇

dàyǒu 大有

dàyǒu jìngtíng 大有徑庭

dàyǔ 大雨

dàzhuàn 大篆

dàzhuàng 大壯

dàzhàngfū 大丈夫

dàzhèn 大震

dàzhì 大制, 大治, 大致

dàzhì bùgē 大制不割

dàzhí 大直

dàzhí ruò qū 大直若屈

dàzhòng 大衆

dàzhī 大枝, 大知

dàzhōng 大中

dàzhōu 大舟

dàzhǐ 大指, 大旨

dàzuì 大罪

dàzàng 大藏

dàzàngjīng 大藏經

dàzé 大澤

dàzéi 大賊

dàzú 大族

dàzāi 大哉

dàzāigānyuán 大哉乾元

dàzōng 大宗

dàzūn 大樽

dàzǎi 大宰

dàzǎo 大棗, 大早

dàzǐ 大子

dàzǔ 大祖

dàāi 大哀

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dá bùlí dào 達不離道

dá zé jiānshàn tiānxià 達則兼善天下

dábiàn 答辯, 達辯

dáchéng 達成

dácái 達才, 達材, 達財

dádào 達道

dádá 怛怛

dádé 達德

dáguān 達觀

dájiàn 達見

dájì 剳記

dálǐ 達理

dálǔ 韃虜

dámó 達摩, 達磨

dárén 達人

dáwèn 答問

dáxiào 達孝

dáyán 達言

dázh 達者

dázhào 達照

dázūn 達尊

dèng , , , , , , , , , , , ,

, , , , , ,

dé qí yì 得其意

dé rùnshēn 德潤身

dé yóu rú maó 德輶如毛

dé zhī qì 德之棄

dé zhī zéi 德之賊

débào 德報

débùgū 德不孤

déchū 得出

dédào 得到, 得道

dédá 得達

dédì 得地

dédǎi 得逮

dédǎizhì 得逮至

défēng 德風

déguó 得國

déguǒ 德果

déhuì 德慧

déhòu 德厚

déjiàn 得閒, 得間

déjiān 得兼

déjǐ 得己

déliǎo 得了

délù 得鹿

démín 得民

démù 德目

dérén 得人

dérù 得入

dérùn 德潤

dérěn 得忍

déshì 得勢

déshí 得時

déshī 得失, 德施

détiān 得天

détǐ 得體

déwàng 德望

déwú 得無

déxìn 德信

déxìng 德性

déxíng 德行

déxīn 德心

déyè 德業

déyì 得意

déyì wàngyán 得意忘言

déyòng 得用, 德用

déyóu 德輶

déyī 得一

déyīn 德音

déyǐ 得以, 得已

déyǒu 得有

dézhèng 德政

dézhì 得志, 德治

dézhòng 得衆

dézhě bì yǒuyán 德者必有言

dézhī 得之, 得知

dézuì 得罪

dézé 德澤

déān 德安

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dì shuǐ huǒ fēng 地水火風

dì wú bùzài 地無不載

dìbù 地步, 地歩

dìcháng 禘嘗

dìchén 帝臣

dìdào 地道

dìdé 地德

dìdì 棣棣, 的的

dìdòng 地動

dìdù 杕杜

dìdū 帝都

dìfù 帝傅

dìfāng 地方

dìguān 諦觀

dìhuáng 地皇

dìhào 帝號

dìjiāo 締交

dìjiǔ 地久

dìliù 第六

dìlài 地籟

dìlì 地利, 地力

dìlǐ 地理

dìmèi 地味

dìmìng 帝命

dìmíng 地名

dìmǎ 踶馬

dìng , , , , , , , , ,

dìngchù 定處

dìnghūn 定婚, 定昏, 訂婚

dìngjiàn 定見

dìngjué 定爵

dìngjū 定居

dìnglì 定例, 定立

dìnglùn 定論

dìnglǐ 定理

dìngmìng 定命

dìngquán 定泉

dìngrì 定日

dìngshuō 定說

dìngshén 定神

dìngshǔ 定數

dìngwáng 定王

dìngxiàng 定向

dìngxìng 定性

dìngyì 定意

dìngyǐn 定隱

dìngzhù 定住, 定著

dìngzhāo 定着

dìngàn 定案

dìngé 定額

dìpíng 地平

dìqiú 地毬, 地球

dìquàn 地券

dìquè 的確

dìqì 地氣

dìqū 地區

dìshàng 地上

dìshì 地勢, 帝室

dìshìzhāi

dìshī 帝師

dìsì 第四

dìsān 第三

dìsānzhě 第三者

dìsǐ 踶死

dìtú 地圖

dìtǔ 地土

dìwèi 地位, 帝位

dìwéi 地維

dìwǔ 第五

dìwǔ jùzhǔn 第五炬準

dìxià 地下

dìxiāng 地相, 遞相

dìxiōng 弟兄

dìxíng 地形

dìxīn 地心, 帝心

dìyè 帝業

dìyù 地域, 地獄

dìyùdì 地域的

dìyī 第一

dìyīyì 第一義

dìyǒu 弟友

dìzhèn 地震

dìzhī 地支

dìzhōng 地中

dìzhǐ 帝祉

dìzuò 帝座, 帝祚

dìzǐ 弟子

dìèr 第二

dìèr jùzhǔn 第二炬準

, , , , , , , , , , , , , , , , 覿, , , , , , , , ,

díduì 敵對

dídàng 滌蕩

dídì 敵地

dídí 滌滌

dídǎ 敵打

dífú 翟茀

díguó 敵國

díguó wàihuàn 敵國外患

dímiàn 覿面

díqiāo dǎdǎ 敵敲打打

díqī 嫡妻

dírén 狄人

dízǐ 嫡子

dòng , , , , , , , , , , , , , , ,

dòng bùshīshí 動不失時

dòng róng zhōu xuán 動容周旋

dòngchá 洞察

dòngchè 洞徹

dòngcí 動詞

dòngdàng 動盪, 動蕩

dòngdòng 洞洞

dòngdāo 動刀

dòngguān 洞觀

dònggǔ 動股

dòngjiàn 洞見

dòngjiě 凍解

dòngjìng 動靜

dòngjī 凍饑, 動機

dòngliáng 棟梁

dòngmíng 洞明

dòngmù 動目

dòngniàn 動念

dòngněi 凍餒

dòngqì 動氣

dòngrén 動人

dòngróng 動容

dòngróngmào 動容貌

dòngshì 洞視

dòngshēn 動身

dòngtiān 洞天

dòngtǐ 胴體

dòngwù 動物

dòngxiàng 動向

dòngxuè 洞穴

dòngxīn 動心

dòngxīn rěnxìng 動心忍性

dòngyáo 動揺

dòngyòng 動用

dòngzhuó 洞酌

dòngzhuǎn 動轉

dòngzhǐ 動止

dòngzuò 動作

dòngè 凍餓

dòu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dòugēng 豆羹

dòuhěn 鬥狠

dòujiá 豆莢

dòujī 鬥雞

dòuluàn 鬪亂

dòulì 鬥力

dòusù 逗宿

dòuxīn 鬪心

dòuyán 鬪妍

dòuzhàn 鬭戰

dòuzhā 荳渣

, , , , , , , , , , , , , , ,

dùdié 度牒

dùhé 度合

dùjuān 杜鵑

dùjì 妬忌

dùjí 妬嫉

dùkǒu 渡口

dùliàng 度量

dùmén 度門

dùn , , , , , , , , , , ,

dùnbì 頓弊

dùnbīng 頓兵

dùncuàn 遁竄

dùncí 遁辭, 遯辭

dùndùn 沌沌

dùnjù 頓具

dùnliè 鈍劣

dùnrù 頓入

dùnshì 遁世, 遯世

dùnshǒu 頓首

dùnsī 遁思, 遯思

dùntaó 遁逃

dùntiān 遁天

dùntiān zhī xíng 遁天之刑

dùnwù 頓悟

dùnzhǐ 頓止

dùrì 度日

dùshuǐ 渡水

dùshì 渡世

dùshǔ 度數

dùtóu 渡頭

dùzhuàn 杜撰

dùzhòng 度重

dùzhī 度之

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dú rú cháihǔ 毒如豺虎

dúchuàng 獨創

dúchuàngdì 獨創的

dúchéng 獨成

dúchí 讀持

dúchù 獨處

dúchān 獨佔

dúcáizhě 獨裁者

dúcún 獨存

dúduàn 獨斷

dúdào 獨到

dúfù 獨富

dúfū 獨夫

dúgū 獨孤

dúhuǒ 毒火

dúhài 毒害

dújiàn 獨見

dújiě 讀解

dújū 獨居

dújǐ 獨己

dúlè 獨樂

dúlèyuè 獨樂樂

dúlì 獨立

dúlóu 髑髏

dúshàn 獨善, 獨擅

dúshàn qí shēn 獨善其身

dúshé 毒蛇

dúshēn 獨身

dúshēng 獨生

dúshū 讀書

dúshǒu 獨守

dúsòng 讀誦

dúsù 獨宿

dúwú 獨無

dúxián 獨賢

dúxíng 獨行

dúxíng jǔjǔ 獨行踽踽

dúxīn 毒心

dúyào 毒藥

dúyì 獨異

dúyī 獨一

dúyǒu 獨有

dúzhàn 獨占

dúzhàn aótóu 獨占鰲頭, 獨占鼇頭

dúzhì 獨至, 獨治

dúzhě 讀者

dúzhī 獨知

dúzhōng 櫝中

dúzi5 犢子

dúzūn 獨尊

, , , , , , ,

dāi ,

dān , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dānbái 丹白

dānchí 丹墀

dānchún 丹脣, 單純

dāndú 單獨, 酖毒

dāndāng 擔當

dānfù 擔負

dāng , , , , , , , ,

dāng'è 當阨

dāngchāi 當差

dāngchē 當車

dāngdài 當代

dāngdào 當道

dāngdāng 當當

dāngfǒu 當否

dāngguī 當歸

dāngjiànhuán 當見還

dāngjú 當局

dāngjīn 當今

dāngjīn zhī shì 當今之世

dānglí 當離

dānglù 當路

dāngnián 當年

dāngqián 當前

dāngrán 當然

dāngrén 當仁

dāngrì 當日

dāngshì 當世

dāngshí 當時

dāngtǐ 當體

dāngwéi 當爲

dāngwù 當務

dāngwù zhī wéi jí 當務之爲急

dāngwǔ 當午

dāngxià 當下

dāngxíng 當刑

dāngxīn 當心

dāngyán 當言

dāngzuì 當罪

dānhuò 丹艧

dānhuāng 耽荒

dānhé 擔荷

dānhòu 單厚

dānjié 單結

dānjiǔ 耽酒

dānjǐ 單己

dānmiǎn 耽媔, 耽湎

dānniàn 丹念

dānrén 擔任

dānshí 箪食, 簞食

dānshí dòugēng 簞食豆羹

dānshí hújiāng 簞食壺漿

dānshā 丹沙, 丹砂

dānshēn 單身

dānshū 丹書

dāntián 丹田

dāntú 丹徒

dānwò 丹雘

dānyào 丹藥

dānyú 單于

dānyī 單一, 單衣

dānzhěn 丹枕

dānzài 擔載

dānzōng 單宗

dānè 單閼

dāo , , , , , , , ,

dāobì 刀幣

dāodāo 忉忉

dāogē 刀割

dāokuài 刀快

dāorèn 刀刃

dāozhàng 刀仗, 刀杖

dāozǔ 刀俎

dēng , , , , , , ,

dēng tàishān ér xiǎo 登太山而小

dēngcháng 登場

dēngdì 登第

dēngdēng 登登

dēngdōng 登東

dēnggāo 登高

dēnghuì 燈慧

dēngjiàng 登降

dēngjiǎ 登假

dēngkē 登科

dēngkōng 登空

dēngpān 登攀

dēngshí 登時

dēngtiān 登天

dēngtái 登臺

dēngxiān 登仙, 登僊

dēngxīn 燈心

dēngyōng 登庸

dēngzhù 燈炷

dēngzhú 燈燭

dēngzhēn 登眞

dēngzuò 登祚

děng

děngbiān 等邊

děngdì 等地

děngděng 等等

děngfēn 等分

děnggòng 等共

děnglèi 等類

děngwèi 等位

děngxián 等閑

děngyì 等異

děngzhī 等之

, , , , , , , , ,

dī suǒdé 低所得

dīdì 低地

dīfáng 堤防

dīhuái 低佪

dīng , , , , , , ,

dīngdīng 丁丁

dīngníng 叮嚀

dīngqián 丁錢

dīngxiāng 丁香

dīngzhuàng 丁壯

dīngzhòng 丁重

dītáng 堤塘

dīyǎng 低仰

dīàn 堤岸

dīáng 低卬, 低昂

dōng , , , , , , , ,

dōngbì 東壁

dōngběi 東北

dōngfá 東伐

dōngfāng 東方

dōngfāng wèimíng 東方未明

dōngfāng zhī rì 東方之日

dōngfēng shè mǎ ěr 東風射馬耳

dōngguó 東國

dōngguō 東郭

dōnggōng 東宮

dōnghǎi 東海

dōngjiàn 東漸

dōngjié 冬節

dōngjūn 東君

dōngjǐng 東井

dōngliú 東流

dōngléi 冬雷

dōnglí 東籬

dōngmiàn 東面

dōngmián 冬眠

dōngmén 東門

dōngmén zhī chí 東門之池

dōngmén zhī fén 東門之枌

dōngmén zhī shàn 東門之墠

dōngmén zhī yáng 東門之楊

dōngméng 東蒙

dōngnán 東南

dōngrén 東人

dōngrì 冬日

dōngshān 東山

dōngshǒu 東首

dōngxià 冬夏

dōngxiàng 東嚮

dōngxíng 東行

dōngxī 東西

dōngyà 東亞

dōngyáng 東洋

dōngyí 東夷

dōngzhèn 東震

dōngzhì 冬至

dōngzhù 東注

dōngzhēng 東征

dōngzuò 東作

dōngā 東阿

dōu , , ,

, , ,

dūbì 都鄙

dūdū 都督

dūdūfǔ 都督府

dūguò 督過

dūhuì 都會

dūjiān 都監

dūjiē 都皆, 都街

dūjiǎng 都講

dūjūn 都君

dūkàng 督亢

dūlú 都盧

dūn , , , ,

dūndé 惇德

dūndūn 蹲蹲

dūnfú 蹲伏

dūngōng 敦弓

dūnjù 蹲踞

dūnpáng 敦厖, 敦龎, 敦龐

dūnxī 敦兮

dūnyuè 敦悅

dūnzhuó 敦琢

dūrénshì 都人士

dūwèi 都尉

dūyì 都邑

dǎaó 打熬

dǎchà 打岔

dǎchái 打柴

dǎgēng 打更

dǎi , ,

dǎichéng 逮成

dǎidé 逮得

dǎidéhuò 逮得獲

dǎihuò 逮獲

dǎijiàn 逮賤

dǎizhì 逮至, 逮致

dǎjiào 打醮

dǎjié 打刧, 打結

dǎjiān 打尖

dǎjī 打撃

dǎliè 打獵

dǎn , , , , , , , , , ,

dǎng , , , ,

dǎnglèi 黨類

dǎngrén 黨人

dǎngyǔ 黨與

dǎnnáng 膽嚢

dǎnqiè 膽怯

dǎnshí 亶時

dǎo , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dǎohé 搗和

dǎojiǔ 禱久

dǎorù 導入

dǎoshì 導示

dǎoshāi 擣篩

dǎoxiāng 搗香, 擣香

dǎoyí 島夷

dǎoyù 導御

dǎoyú 導諛

dǎoyǔ 島嶼

dǎozhì 導致

dǎozhǔ 島渚

dǎpāi 打拍

dǎpēntì 打噴嚏

dǎsuì 打碎

, , , , , , , , , , , , , ,

dǐběn 底本

dǐchù 抵觸, 牴觸, 觝觸

dǐhuǐ 詆毀

dǐhē 詆呵, 詆訶

dǐjí 底極

dǐkàng 抵抗

dǐliú 底流

dǐng , , , , ,

dǐngdài 頂戴

dǐnggēng 鼎羹

dǐngròu 鼎肉

dǐngshàng 頂上

dǐngshòu 頂受

dǐngzǐ 頂子

dǐqiāng 氐羌

dǐshì 底事

dǐxì 底細, 抵隙

dǐyā 抵押

dǐyā pǐn 抵押品

dǐzhì 底滯

dǐzhǐ 底止

dǐzuì 抵罪

dǐzǐ 詆訾

dǒng , , , , ,

dǒngqiào 懂竅

dǒu , , , , ,

dǒubiāo 斗杓

dǒubìng 斗柄

dǒufēn 斗分

dǒuliáng 斗量

dǒunán 斗南

dǒuxiù 斗宿

, , , , , , , , ,

dǔbó 賭博

dǔchá 覩察

dǔgōng 篤恭

dǔjìn 覩覲

dǔjìng 篤敬

dǔmiǎn 覩眄

dǔn

dǔqiáng 堵墻, 堵牆

dǔshí 篤實

dǔshēng 篤生

dǔsāi 堵塞

dǔxìn 篤信, 覩信

dǔxìn hàoxué 篤信好學

dǔxíng 篤行

dǔyù 覩遇

dǔzhì 篤志

dǔzhī 覩知

fa-o 罰惡

fang ér bùsì 放而不祀

, ,

fàn , , , , , , , , , , , , ,

fànchóu 範疇

fànchēng 泛稱

fànfàn 汎汎

fànfǎ 犯法

fàng

fàngbì 放辟

fàngbì xiéchǐ 放辟邪侈

fàngcóng 放從

fàngdàn 放誕

fàngdàng 放盪, 放蕩

fàngfàn 放飯

fàngfàn liúchuò 放飯流歠

fàngguāng 放光

fànghuǎn 放緩

fànghuǒ 放火

fànghéng 放横

fàngkuàng 放曠

fàngliú 放流

fàngmìng 放命

fàngqián 放錢

fàngqì 放棄

fàngshēn 放身

fàngsì 放肆

fàngtún 放豚

fàngxià 放下

fàngxiào 放效

fàngxīn 放心

fàngyán 放言

fàngyì 放佚, 放逸

fàngyǎn 放演

fàngyǔ 放與

fàngzhú 放逐

fàngzhǒng 放踵

fàngzì 放恣

fàngzòng 放縱

fànhuàn 犯患

fànjìng 犯境

fànlàn 氾濫, 汎濫, 泛濫

fànlùn 汎論, 泛論

fànmài 販賣

fànnán 犯難

fànqiǔ 飯糗

fànrén 範人

fànróng 范鎔

fànshàng 犯上

fànsēng 飯僧

fàntǒng 飯桶

fànwáng 梵王

fànwéi 範圍

fànwén 梵文

fànxìng 犯性

fànxíng 梵行

fànyán 泛言

fànyǔ 梵語

fànzhōu 汎舟, 泛舟

fànzhǐ 泛指

fànzuì 犯罪

fànzì 梵字

fànzūn 梵尊

, , , , , , , , , , , ,

fábīng 伐冰

fábīng zhī jiā 伐冰之家

fáduǎn 乏短

fádé 伐德

fáfá 茷茷

fágāo 伐鼛

fágǔ 伐鼓

fákē 伐柯

fákērén 伐柯人

fámù 伐木

fán , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fánbó 凡百

fánchén 凡塵

fánchí 樊遲

fánchāng 蕃昌

fáncǎo 凡草

fáncǐ 凡此

fánduō 繁多

fándú 煩毒

fánděng 凡等

fánfù 繁阜, 蕃阜

fánfú 繁縛

fánfū 凡夫

fáng , , , , , , ,

fángfàn 防範

fángfèi 妨廢

fángguān 魴鰥

fánghài 妨害

fánglǐ 魴鱧

fángmén 房門

fángmín 防民

fángpáng

fángrén 防人

fángshè 房舍

fángshì 房事

fángwū 房屋

fángxià 房下

fángxù 魴鱮

fángyuàn 房院

fángyǒu quècháo 防有鵲巢

fángzhōng 房中

fángzhǔ 房主

fángài 妨礙

fángǔ 凡骨

fánhuā 繁華

fánjiè 凡界

fánjīn 凡今

fánluàn 煩亂

fánlóng 樊籠

fánmáng 繁忙

fánmín 凡民

fánnán 煩難

fánnǎo 煩惱

fánpǔ 樊圃

fánrán 樊然

fánrè 煩熱

fánrén 凡人

fánròu 燔肉, 膰肉

fánróng 繁榮

fánshuāng 繁霜

fánshèng 凡聖, 繁盛

fánshì 凡事, 藩士

fánshí 礬石

fánshù 蕃庶

fánsuǒ 煩瑣

fánsú 凡俗

fántóng 樊桐

fánwàn 煩惋

fánxià 凡下

fánxí 凡習

fánxī 繁息, 蕃息

fányòng 繁用

fányú 凡愚

fányīng 樊纓

fányōng 凡庸

fányǎn 繁衍, 蕃衍

fányǒu 凡有

fánzhèn 藩鎭

fánzhì 燔炙

fánzhí 繁殖, 蕃殖

fánzhōng 樊中

fánzhǐ 繁祉

fáshàn 伐善

fáshǎo 乏少

fátán 伐檀

fáxìng 伐性

fáxìng fǔ 伐性斧

fáxìng zhī fǔ 伐性之斧

fáyuè 閥閲

fèi , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fèi Yaó 吠堯

fèi jiéhé 肺結核

fèi zhōng quán 廢中權

fèibìng 肺病

fèicháng 肺腸

fèichè 廢徹

fèiguó 廢國

fèiguān 廢官

fèigān 肺肝

fèihé 廢合

fèilì 廢立

fèiqì 廢棄

fèirán 廢然, 怫然

fèishuāi 廢衰

fèishè 吠舍

fèisǔn 費損

fèiténg 沸騰

fèiwàng 廢忘

fèiwù 廢物

fèiyòng 費用

fèiyù 怫鬱

fèiyǐn 費隱

fèiéryǐn 費而隱

fèn , , , , , , , , 忿, , , , , , , , , ,

fèn sīnàn 忿思難

fènbiàn 糞便

fènbì 奮臂

fènfā 奮發

fènfēi 奮飛

fèng , , , , , , , , , , , , ,

fèngchéng 奉承

fèngchì 奉敕

fèngchí 奉持

fèngcì 諷刺

fèngdé 鳳德

fèngdú 諷讀

fèngfó 奉佛

fèngfù 奉復

fènghuáng 鳳凰, 鳳皇

fènghuáng yúfēi 鳳凰于飛, 鳳皇于飛

fèngjìn 奉進

fèngjìng 奉敬

fènglù 俸祿, 奉祿

fèngmiàn 奉面

fèngniǎo bùzhì 鳳鳥不至

fèngshàng 奉上

fèngshì 奉事, 奉侍

fèngshí 奉時

fèngshòu 奉受, 奉授

fèngsàn 奉散

fèngsì 奉祀

fèngsòng 奉送, 諷誦

fèngxiáng 鳳翔

fèngxiānhuā 鳳仙花

fèngxuè 鳳穴

fèngxué 諷學

fèngxíng 奉行, 諷行

fèngyáng 奉揚

fèngyíng 奉迎

fèngyǎng 奉養

fèngzhí 奉執

fèngzūn 奉遵

fènhuì 糞穢

fènhèn 忿恨

fènhū 奮乎

fènjì 分際

fènkǎi 憤慨

fènlì 忿戻

fènmiǎn 奮勉

fènniào 糞尿

fènnù 憤怒

fènrán 奮然

fènrǎng 糞壤

fènshì 僨事

fèntǔ 糞土

fèntǔ zhī qiáng 糞土之牆

fènxùn 奮迅

fènyì 奮翼

fènyōng 奮庸

fènzhì 忿懥, 忿疐, 憤志

féi , , ,

féigān 肥甘

féiliào 肥料

féimǎ 肥馬

féimǔ 肥牡

féiqiāo 肥墝, 肥墽, 肥磽

féiráo 肥饒

féiròu 肥肉

féirǎng 肥壤

féizhuàng 肥壯

féizhù 肥羜

fén , , , , , , , , , , , ,

féng , , , , ,

féngféng 逢逢

féngfēng

fénghé 縫合

fénjí 墳籍

fénlín 焚林

fénlín ér liè 焚林而獵

fénlín ér shòu 焚林而狩

fénlín ér tián 焚林而田, 焚林而畋

fénlíng 墳陵

fénlǐn 焚廩

fénmù 墳墓

fénshuǐ 汾水

fénshāo 焚焼

fénshǒu 墳首

fénxiāng 焚香

fényíng 墳塋

fénzhǒng 墳冢, 墳塚

fòu

,

fódiǎn 佛典

fódào 佛道

fófǎ 佛法

fóguó 佛國

fóguǒ 佛果

fógǔ 佛骨

fóhuà 佛化

fóhǒu 佛吼

fójiàn 佛見

fójiè 佛戒

fójiā 佛家

fójiāo 佛教

fólǎo 佛老

fólǐ 佛理

fómiào 佛廟

fóshengni 佛生日

fóshuō 佛說

fóshèng 佛聖

fóshì 佛事, 佛室, 佛氏

fósì 佛寺

fótǎ 佛塔

fóu , , ,

fówèi 佛位

fóxué 佛學

fóxìng 佛性

fóxíng 佛行

fóxīn 佛心

fóyǔ 佛語

fózhì 佛智

fózhě 佛者

fózi5 佛子

fózūn 佛尊

fózǔ 佛祖

fóēn 佛恩

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fù bangjiā zhě 覆邦家者

fù bù fù 父不父

fù wéi zǐ yǐn 父爲子隱

fù ér hǎolǐ 富而好禮

fùbài 負敗

fùbèi 覆背

fùbù 腹部

fùbēi 覆杯

fùbǎn 負版

fùchóu 復讎, 復讐

fùchē 副車

fùchǎnwù 副産物

fùcí 副詞

fùdài 負戴

fùdào 婦道

fùdé 婦德

fùdǐng 負鼎

fùfù 父父, 負負

fùfú 覆伏

fùguì 富貴

fùguì bùnéng yín 富貴不能淫

fùguì zài tiān 富貴在天

fùguī 復歸

fùgēng 復更

fùgōng 副宮

fùgǔ 復古

fùhaó 富豪

fùhé 復合

fùhù 覆護

fùjiàn 復見

fùjiā 付加, 婦家, 復加, 附加

fùjiān 付箋

fùjí 負笈

fùjīng 負荊

fùjīxiè 負羈絏

fùlè 富樂

fùlǎo 父老

fùlǐ 復禮

fùmìng 復命, 父命, 賦命

fùmò 副墨

fùmǎ 駙馬

fùmǔ 父母

fùmǔ wéi qí jí zhī yōu 父母唯其疾之憂

fùmǔ zhī bāng 父母之邦

fùmǔzhīnián 父母之年

fùnǚ 婦女

fùqiú 復仇

fùqiěguì 富且貴

fùqǐ 復起

fùrén 婦人, 富人

fùrén zhuā yú shì 婦人髽於室

fùrùn wū 富潤屋

fùshì 富士, 富室

fùshòu 付授

fùshāng 富商

fùshēng 復生

fùshī 賦詩

fùshǐ 副使, 復始

fùshǔ 付屬, 複數, 附屬

fùsuì 富歲

fùsì 婦寺

fùsù 賦粟, 赴愬

fùtiān 覆天

fùtuō 付託, 附託

fùwáng 父王

fùwǒ 腹我

fùxià 負夏

fùxiōng 父兄

fùxìng 複姓

fùxīn 腹心, 覆新, 負薪

fùxīng 復興

fùyán 付言, 復言

fùyáng 復陽

fùyì 賦役, 赴義, 附益

fùyù 付豫, 傅御, 富裕, 覆育, 賦豫

fùyú 負嵎, 負隅

fùyīn 覆陰, 負陰

fùyōng 付庸, 附庸

fùyǒu 富有

fùyǔ 付與, 賦与, 賦與, 附與

fùzhuì 覆墜

fùzhài 負債

fùzhèng 賦政

fùzhòng 復重

fùzhù 付著

fùzhāo 付着, 附着

fùzhōng 阜螽

fùzhǔ 付囑, 附囑

fùzuò 復作

fùzá 複雜

fùzū 負租

fùzǐ 婦子, 父子, 附子

fùzǐ xiāngbǎo 父子相保

fùzǐ xiāngchuán 父子相傳

fùzǐ yǒu qīn 父子有親

fùzǐ zhī qīn 父子之親

fùzǔ 父祖

, , , , , , , , , , , , , , 巿, , , , 彿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fú zhī 服之

fúbì

fúbó 浮薄

fúchén 浮沈

fúchí 扶持

fúchù 伏處

fúchú 祓除

fúcáng 伏藏

fúcòu 輻輳

fúcóng 服從

fúdì 伏地

fúfú 弗弗, 扶匐, 扶服, 浮浮, 茀茀

fúfēng 扶風

fúguó 俘馘

fúguǎng 幅廣

fúhuò 俘獲

fúhuā 浮華

fúhé 符合

fúhù 扶護

fújiàn 伏劍, 服劍

fújiè 浮芥

fújié 符節

fújí 弗及

fúkuí 鳧葵

fúlà 伏臘

fúlì 浮利

fúlíng 茯苓

fúlóng 伏龍

fúlù 福祿, 茀祿

fúlǚ 福履

fúmiǎn 服冕, 黻冕

fúmíng 浮名

fúmǎ 服馬

fúniú 服牛

fúnéng 弗能

fúníng 福寧

fúpǐn 福品

fúqì 符契

fúqìng 福慶

fúqǐn 伏寢

fúrán 茀然

fúrén 夫人, 服人

fúrì 伏日

fúshuǐ 浮水

fúshàn 福善

fúshàn huòyín 福善禍淫

fúshì 服事, 服飾

fúshòu 福壽

fúshù 扶樹

fúshēng 浮生

fúshī 伏尸, 伏屍, 弗失, 福施

fúshū 扶疎, 扶踈

fúsāng 扶桑, 服喪

fútián 福田

fútí 浮提

fútóu 襆頭

fútú 浮圖, 浮屠

fútú lǎozǐ 浮屠老子

fúwéi 伏惟

fúwēng 鳧翁

fúxiāng 服箱

fúxué 弗學

fúxuān 弗諼

fúxí 服習

fúxíng 服行

fúxún zhī móu 弗詢之謀

fúxǐ 紼纚

fúy ù 服御

fúyaó 扶搖

fúyuán 幅員

fúyào 服藥

fúyáng 浮揚

fúyè 福業

fúyì 服役, 鳧繹

fúyòu 福祐

fúyóu 浮游, 浮遊, 蜉蝣

fúyún 浮雲

fúyī 黻衣

fúyīng 服膺

fúyǐ 伏以

fúyǔ 弗與

fúyǔn 幅隕

fúzhuāng 服裝

fúzhí 扶植

fúzhòu 符呪, 符咒

fúzhāng 服章

fúzhē 蝠螫

fúzhěn 伏枕

fúzhǐ 福祉

fúzhǐ guójiā 福祉國家

fúzuò 福祚

fúzǐ 拂子, 福子

fúēn 福恩

, , ,

fā fèn wàng shí 發憤忘食

fā pútí xīn 發菩提心

fābèi 發背

fāchē 發車

fācái 發財

fāduān 發端

fādòng 發動

fāfèn 發憤

fāfā 發發

fāgōng 發功

fāhuài 發壞

fāhuī 發揮

fāhào 發號

fājiàn 發見

fājiànchù 發見處

fājué 發覺

fājī 發機, 發跡, 發蹟, 發迹

fākuáng 發狂

fālái 發來

fāmìng 發命

fāmíng 發明

fān , , , , , , , , , , , ,

fānchuáng 幡幢

fānfù 翻覆

fānfān 幡幡, 番番

fāng , , , , , ,

fāng zhī 方之

fāngbiàn 方便

fāngchéng 方城

fāngcè 方策

fāngcùn 方寸

fāngcùn dì 方寸地

fāngdé 方得

fāngdāng 方當

fāngfǎ 方法

fāngfǎlùn 方法論

fāngguī 芳規

fāngguǐ 方軌

fānggāng 方剛

fāngjiāng 方將

fāngjué 方角

fāngjì 方劑

fāngjīn 方今

fānglái 方來

fānglüè 方略

fānglǐ 方里

fāngmiàn 方面

fāngmìng 方命

fāngmíng 芳名

fāngmóu 方謀

fāngnuè 方虐

fāngrú 方如

fāngshè 方社

fāngshì 方士

fāngshú 方叔

fāngshēng 方生, 芳声

fāngshū 方書

fāngshǐ 方始

fāngwèi 方位

fāngxiàng 方向

fāngxiāng 芳香

fāngxiǎn 方顯

fāngxīng 芳馨

fāngyuàn 方外

fāngyuán 方員, 方圓

fāngyán 方言

fāngyáng 方揚, 方羊

fāngyù 方域

fāngyú 方隅

fāngzhàng 方丈

fāngzhèng 方正

fāngzhì 方志, 方誌

fāngzhēn 方針, 方鍼

fāngzhě 方者

fāngzhōng 方中

fāngzhū 方諸

fāngzé 芳澤

fāngài 旛蓋

fāngěr 芳餌

fānjiǔ 翻酒

fānkè 翻刻

fānrán 幡然, 翻然

fānyì 翻譯

fānyān 翻焉

fānàn 翻案

fāqiú 發求

fāqiǎn 發遣

fārè 發熱

fāshì 發誓

fāshēn 發身

fāwù 發悟

fāxiàn 發現

fāxiǎng 發想

fāxìn 發信

fāxī 發夕

fāxīn 發心

fāyá 發芽

fāyán 發言

fāyáng 發揚

fāyì 發詣

fāyù 發育

fāyǔ 發語

fāzhǎn 發展

fāzhǎn túshàng 發展途上

fēi , , , , , , , , , , , ,

fēi bùnéng yě 非不能也

fēi qián zǒu zhí 飛濳走植

fēi qí guǐ ér jìzhī 非其鬼而祭之

fēi wútú 非吾徒

fēibù 非不

fēicháng 非常

fēichì 非斥

fēichóng 飛蟲

fēidào 非道

fēidì 非地

fēidú 非獨

fēifán 非凡

fēifēi 霏霏, 非非, 騑騑

fēifēn 非分

fēigé 飛閣

fēigù 非故

fēihòu 妃后

fēihú 飛狐

fēijǔ 非擧

fēilèi 非類

fēilóng 飛龍

fēilóng zà itiān 飛龍在天

fēilǐ 非理, 非禮

fēilǐ wùdòng 非禮勿動

fēilǐ wùshì 非禮勿視

fēilǐ wùtīng 非禮勿聽

fēilǐ wùyán 非禮勿言

fēilǐ zhī lǐ 非禮之禮

fēiniǎo 飛鳥

fēinán 非難

fēipéng 飛蓬

fēiqiaó 飛橋

fēiqín 飛禽

fēiqíng 非情

fēirén 非人

fēishèng 非聖

fēishì 非是

fēishēn 非身

fēisú 非俗

fēisǔn 飛隼

fēitiān 飛天

fēitè 非特

fēiténg 飛騰

fēitú 非徒

fēitǐ 非體

fēiwèi 非謂

fēixiào 非孝, 非笑

fēixiāng 非相

fēixiāo 飛鴞

fēixíng 非行, 飛行

fēixīn 非心

fēiyuān 飛鳶

fēiyáng 飛揚

fēiyì 非義

fēiyì zhī yì 非義之義

fēiyù 非譽

fēiyǔ 非與, 飛羽

fēizhàn 飛棧

fēizhí 非直

fēiéfùhuǒ 飛蛾赴火

fēn , , , , , , , , , , , , ,

fēn bēng líxī 分崩離析

fēnbié 分別

fēnbù 分佈, 分布, 分部

fēnbēng 分崩

fēnběi 分北

fēncuò 紛錯

fēnduàn 分斷, 分段

fēndé 分得

fēndìng 分定

fēnfù 芬馥

fēnfāng 芬芳

fēnfēn 紛紛, 芬芬, 雰雰

fēng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fēng è 鋒鍔

fēngbì 封閉

fēngbō 風波

fēngchaó 風潮

fēngchài 蜂蠆

fēngchāng 豐昌

fēngcǎo 豐草

fēngdì 封地

fēngdòng 風動

fēngdù 封度

fēngdēng 豐登

fēngfàn 風範

fēngfù 豐富

fēngfēng 豐豐

fēngguāng 風光

fēnggǔ 風骨

fēnghuà 風化

fēnghuàn 風患

fēnghuǒ 烽火

fēnghè 峰壑

fēnghóu 封侯

fēngjiàn 封建, 風鑑, 風鑒

fēngjiàn shídài 封建時代

fēngjiāng 封疆

fēngjiǎn 豐儉

fēngjí 風疾

fēngjǐng 風景

fēngliè 風烈

fēnglán 風蘭

fēngléi 風雷

fēnglí 豐麗

fēnglíng 風鈴

fēnglóng 豐隆

fēnglù 封祿

fēngmào 風貌

fēngmì 封密, 蜂蜜

fēngmǎniú 風馬牛

fēngmǐ 風靡

fēngnián 豐年

fēngniú 封牛, 犎牛

fēngní 封泥

fēngníxiá 封泥匣

fēngqián 風前

fēngraó 豊饒

fēngráng 豐穰

fēngrén 封人

fēngróng 豐融

fēngrěn 豐稔

fēngrǎng 封壤

fēngshuǐ 豐水, 風水

fēngshú 豐熟

fēngshū 封書

fēngshǐchángshé 封豕長蛇

fēngsuo 封鏁

fēngsuì 烽燧, 豐歳

fēngsuǒ 封鎖

fēngsú 風俗

fēngsī zàixià 風斯在下

fēngtào 封套

fēngtái 烽臺

fēngtán 風痰

fēngtǔ 封土

fēngxiàn 豐羨

fēngxié 風邪

fēngxí 風習

fēngxíng 鋒行, 風行

fēngyuè 風月

fēngyì 封邑, 豐溢, 風議

fēngyù 豐裕

fēngyùn 風韻

fēngyú 豐餘

fēngyún 風雲

fēngyān 烽烟, 烽煙

fēngyǎn 豐衍, 風偃

fēngyǔ 風雨

fēngyǔ qīqī 風雨淒淒

fēngyǔ rúhuì 風雨如晦

fēngzhì 風至

fēngzhěn 風疹

fēngzuò 豐作

fēngzú 豐足

fēnhuà 分化

fēnhé 分合

fēnjiè 分界

fēnjiě 分解

fēnliáng 分量

fēnluàn 紛亂

fēnlèi 分類

fēnlí 分離

fēnmiǎn 分娩

fēnmíng 分明

fēnná 紛拏

fēnpèi 分配

fēnqiǎn 分遣

fēnqiǎn jiànduì 分遣艦隊

fēnqì 芬氣

fēnqí 分岐, 分斉, 分歧

fēnqídiǎn 分岐點

fēnrán 分然, 紛然

fēnrǎo 紛擾

fēnrǒu 紛糅

fēnshǔ 分數

fēnsàn 分散

fēntián 分田

fēnwéi 分爲

fēnxī 分析

fēnxījiā 分析家

fēnxīng 芬馨

fēnyù 分豫, 芬郁

fēnyùn 芬蘊

fēnyún 紛紜

fēnyě 分野

fēnyīn 分陰

fēnyǔ 分與

fēnzhuì 分綴

fēnāi 氛埃

fěi , , , , , , , , , , ,

fěibàng 誹謗

fěichē 匪車

fěicuì 翡翠

fěicàn 斐粲

fěifēng 匪風

fěijiě 匪解

fěimín 匪民

fěiniǎo 蜚鳥

fěinán 誹難

fěirán 斐然

fěirán chéngzhāng 斐然成章

fěirén 匪人

fěirú 匪茹

fěitú 匪徒

fěitā 匪他

fěixiào 誹笑

fěixiè 匪懈

fěixí 匪席

fěiyù 誹譽

fěizéi 匪賊

fěn ,

fěnbái 粉白

fěng , ,

fěngfěng 唪唪

fěngǔ suìshēn 粉骨碎身

fěnshì 粉飾

fŏu

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

fū rú níngzhī 膚如凝脂

fū shòu zhīsù 膚受之愬

fūchàng 敷暢

fūchā 夫差

fūchǎn 敷闡

fūfàn 膚泛

fūfù 夫婦

fūfù yǒu bié 夫婦有別

fūgōng 膚公

fūhóng 敷弘

fūjiā 夫家

fūjù 敷具

fūluǎn 孵卵

fūlǐ zhī bù 夫里之布

fūnaó 膚撓

fūqiú 敷求

fūqī 夫妻

fūrén 夫人

fūshè 敷設

fūshí 敷時, 敷石

fūtiān zhī xià 敷天之下

fūwù 敷物

fūxué 膚學

fūxù 夫壻, 夫婿

fūyuè 鈇鉞

fūyáng 敷揚

fūyǎn 敷衍, 敷演

fūzhèng 敷政

fūzhì 敷治

fūzòu 敷奏

fūzǐ 夫子

, , ,

fǎ yǔ zhī yán 法語之言

fǎchuáng 法床

fǎchuí 法槌

fǎdào 法道

fǎdù 法度

fǎfù 法父

fǎfú 法服

fǎfǎ 法法

fǎguāng 法光

fǎguī 法規

fǎguǒ 法果

fǎgù 法故

fǎgōng 法供

fǎhuā 法花, 法華

fǎhuǐ 法誨

fǎjiè 法界

fǎjiā 法家

fǎjiǎng 法講

fǎjīn 法禁

fǎlìng 法令

fǎlùn 法論

fǎlún 法輪

fǎlǜ 法律

fǎmào 法貌

fǎmén 法門

fǎn , , ,

fǎnbì 反璧

fǎnbó 反駁

fǎnběn 反本, 返本

fǎnběn huányuán 返本還源

fǎnchén 反臣

fǎnchú 反芻

fǎncè 反側

fǎndiàn 反坫

fǎnfù 反復, 反覆

fǎnfǎn 反反

fǎng 仿, , , , , , , , 访, ,

fǎngfú 髣髴

fǎngluò 訪落

fǎnguó 反國

fǎngxí 倣習

fǎnhūěrzhě 反乎爾者

fǎnjiàn 反間

fǎnjiàn jì 反間計

fǎnjīng 反經

fǎnjǐ 反己

fǎnjǐng 返景

fǎnluàn 反亂

fǎnluò 反落

fǎnlì 反戻

fǎnlùn 反論

fǎnmìng 反命

fǎnmù 反目

fǎnnì 反逆

fǎnpàn 反叛

fǎnqiú 反求

fǎnqiē 反切

fǎnshì 反是

fǎnshēn 反身

fǎnshēng 反生

fǎnshěng 反省

fǎnshǒu 反手

fǎnxiāng 返郷

fǎnxùn 反訓

fǎnxīn 反心

fǎnyì 反意

fǎnyìng 反映

fǎnyǔ 反宇, 反羽

fǎnzhuǎn 反轉

fǎnzhào 反照, 返炤, 返照

fǎnzhèng 反證

fǎnzhì 反志

fǎnzhě 反者

fǎnzhī 反之

fǎnzhōng 反終

fǎnzhǎng 反掌

fǎnzé 反則

fǎnzǒu 反走

fǎnàn 反案

fǎnér 反而

fǎqiaó 法橋

fǎshì 法事, 法式

fǎshí 法時

fǎshēn 法身

fǎshēng 法聲

fǎshī 法師

fǎshǒu 法守

fǎsòng 法頌

fǎtiān 法天

fǎwài 法外

fǎwáng 法王

fǎwù 法物

fǎxiāng 法相

fǎxùn 法訓

fǎyán 法言

fǎyí 法誼

fǎyǎng 法養

fǎyǔ 法語

fǎzhào 法詔

fǎzhì 法制

fǎzàng 法藏

fǎzé 法則

fǎzūn 法尊

fǎér bùchán 法而不廛

fǎěr 法爾

fǒu , , , , ,

fǒudìng 否定

fǒutài 否泰

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fǔ Shān 釜山

fǔbiàn 甫便

fǔbì 輔弼

fǔchén 輔臣

fǔcǎo 甫草

fǔfú 俯伏

fǔfǔ 甫甫

fǔguó 輔國

fǔjiàn 撫劍

fǔjiù 俯就

fǔjīn 斧斤

fǔkù 府庫

fǔlàn 腐爛

fǔnòng 拊弄

fǔqiāng 斧斨

fǔrén 輔仁

fǔshùn 撫順

fǔshǔ 腐鼠

fǔsì 輔嗣

fǔtián 甫田

fǔwèi 撫慰

fǔxián 撫弦, 撫絃

fǔxiāng 輔相

fǔxín 釜鬵

fǔxíng 輔行

fǔxún 拊循, 撫循

fǔxīn 拊心, 腐心

fǔxǔ 黼冔

fǔyuè 斧鉞

fǔyì 輔翼

fǔyǎng 俯仰

fǔyǎng zhī jiàn 俯仰之閒

fǔyǎngzhī jiān 俯仰之間

fǔzhèng 輔政

fǔzhì 輔治

fǔzhù 輔助

fǔzhōng 府中

fǔzhōng shēngyú 釜中生魚

fǔzhǎng 拊掌, 撫掌

fǔzhǔ 脯煮

fǔzàn 輔賛, 輔贊

fǔzèng 釜甑

fǔài 撫愛

gao

gong zhī bù dǎi 躬之不逮

guan hūn zàng jì 冠婚葬祭

guaněr ér xiào 莞爾而笑

guà , , , , , ,

guài , , , , ,

guàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

guàn zhī 貫之

guànchuān 貫穿

guànchàng 貫暢

guànchè 貫徹

guàndài 冠代

guàng , , , , ,

guànguàn 灌灌

guàngài 灌漑

guànhuā 貫花

guànhūnsàngjì 冠婚喪祭

guànjiàng 祼將

guànjūn 冠軍

guànkǒu 灌口

guànlǚ 冠履

guànmíng 鸛鳴

guànmù 灌木

guànruí 冠緌

guànshì 冠世

guànshí 冠時

guànshù 盥漱

guàntōng 串通, 貫通

guànwò 灌沃

guànxiang 貫鄕

guànzhù 灌注, 貫注

guànzhě 冠者

guì , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

guìbīn 貴賓

guìdà 貴大

guìdé 貴德

guìfá 匱乏

guìfēi 貴妃

guìguì 貴貴

guìjiàn 貴賤

guìkè 貴客

guìqī 貴戚

guìqī zhī qīng 貴戚之卿

guìrén 貴人

guìshèng 貴勝

guìshēng 貴生

guìshǎo 貴少

guìxiāng 桂香

guìyán 貴言

guìyòu 貴右

guìzhòng 貴重

guìzhě 貴者

guìzhī 桂芝

guìzuǒ 貴左

guìzú 貴族

guò ,

guòhuàn 過患

guòhé chāiqiaó 過河拆橋

guòjì 過計

guòkè 過客

guòlǜ 過濾

guòqiaó chāiqiaó 過橋拆橋

guòshī 過失

guòtáng 過堂

guòwèn 過問

guòyì 過軼

guó , , , , , , , , , , , , ,

guó wángshǐ 國王使

guóbù 國步

guóchéng 國成

guódiǎn 國典

guódìng 國定

guófēng 國風

guógōng 國公

guóhuàn 國患

guójiè 國界

guójiā 國家

guójì 國際

guójìhuà 國際化

guójìng 國境

guójūn 國君

guólì 國立

guómén 國門

guómìng 國命

guómíng 國名

guónán 國難

guópò shānhé zài 國破山河在

guórén 國人

guóshì 國士

guóshū 國書

guóshǒu 國手

guósú 國俗

guótǔ 國土

guówáng 國王

guówéi 國危

guóxù 國恤

guóyì 國邑

guóyōu 國憂

guóyǔ 國語

guózhèng 國政

guózhōng 國中

guózéi 國賊

guózǐ 國子

guózǐjiān 國子監

guā , , , , , , , , , ,

guādié 瓜瓞

guāi

guāidù 乖度

guāigé 乖隔

guāilí 乖離

guāiqiǎo 乖巧

guāiwéi 乖違

guāiyì 乖異

guāizhāng 乖張

guājì 瓜祭

guālí 騧驪

guāmù 刮目

guān , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

guān tiānxià 觀天下

guānbīng 觀兵

guānchá 觀察

guānchù 官處

guāncái 棺材

guāncè 觀測

guāndiǎn 觀點

guāndǔ 觀覩

guānfù 觀復

guānfǔ 官府

guāng , , , , , , , ,

guāngbèi 光被

guāngbì 光弼

guāngchè 光徹

guāngchǎn 光闡

guāngdà 光大

guāngguāng 光光, 洸洸

guānghuā 光華

guānghuī 光暉, 光輝

guānghū 洸忽

guāngmíng 光明

guāngróng 光榮

guānguàn

guānguó 觀國

guānguān 關關

guānguō 棺郭, 觀過

guānguǎ 鰥寡

guānguǎgūdú 鰥寡孤獨

guānguǒ 棺椁, 棺槨

guānguǒ yīqīn 棺槨衣衾

guāngyào 光曜, 光耀

guāngyán 光顏

guāngyīn 光陰, 光音

guāngzhái 光宅

guāngōng 關弓

guānhuà 官話

guānjiàn 關楗, 關鍵

guānjié 關節

guānjiā 觀家

guānjù 觀劇

guānlián 關聯, 關連

guānlì 官吏

guānlí 鰥嫠

guānmén 關門

guānniàn 觀念

guānniànlùn 觀念論

guānniú 官牛

guānqiè 關切

guānrén 官人

guānrù 觀入

guānshuǐ 觀水

guānshè 關涉

guānshì 官事, 關市

guānshì zhī zhēng 關市之征

guānshǒu 官守

guānshǔ 官屬

guānsuǒ 關所

guānsè 觀色

guānsī 官司

guāntīng 官庁

guānwèi 官位

guānwù 官物

guānxiang 觀鄕

guānxì 關係

guānxíng 觀行

guānxīn 觀心, 關心

guānyá 官衙

guānyǔ 關與

guānzhá 關閘

guānzhì 官制, 官秩

guānzhí 官職

guānzhóu 關軸

guānzhù 關注

guānzhăng 官長

guānzhě 觀者

guānzhě rúshì 觀者如市

guānzhǐ 觀指

guāněr 莞爾

guāshí 瓜時

guī , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

guīchéng 規程

guīchù 歸處

guīdìng 規定

guīfàn 規範

guīfù 歸附

guīfú 歸伏, 歸服

guīfēi 歸飛

guīguó 歸國

guīgé 規格

guīgēn 歸根

guīhuà 歸化

guīhòu 歸厚

guīhūlái 歸乎來

guījiàn 龜鑑

guījié 歸結

guījiā 歸家

guījīng 歸京

guījǔ 規矩

guīlái 歸來

guīlù 歸路

guīlǜ 規律, 規慮

guīmèi 歸妹

guīmén 閨門

guīmìng 歸命

guīmó 規模

guīmù 歸沐

guīměi 歸美

guīnà 歸納

guīnàdì 歸納的

guīníng 歸寧

guīpìn 歸聘

guīqí 歸期

guīqíng 歸情

guīqùlái 歸去來

guīqī 歸妻

guīqū 歸趨

guīrén 歸人, 歸仁

guīshuō 歸說

guīshàn 歸善

guīshé 龜蛇

guīshì 歸市

guīshùn 歸順

guīshǒu 龜手

guīsù 歸宿

guīsī 歸思

guītián 圭田

guītú 歸途

guīxiū 歸休

guīxī 歸息

guīxīn 歸心

guīyuán 歸元, 歸源

guīyuē 規約

guīyì 璝異

guīyù 龜玉

guīyú 歸于

guīyā 歸鴉

guīyī 歸一, 歸依

guīyǔ 歸與

guīzhì 歸志

guīzhù 歸著

guīzhāo 歸朝, 歸着

guīzhēn 歸眞

guīzhǐ 歸止

guīzàn 圭瓚

guīzé 規則

guīàn 瑰岸

guō , , , , , , , , , , , , ,

guō tang xià 過堂下

guō yóu bù jí 過猶不及

guō ér bùgǎi 過而不改

guōbàn 過半

guōchéng 過程

guōchóng 過重

guōcuò 過錯

guōdà 過大

guōdù 過度

guōgōng 郭公

guōjié 過節

guōjī 過激

guōliáng 過量

guōmén 郭門

guōqiaó diūguǎi 過橋丟拐

guōqiaó nuóbǎn 過橋梛板

guōqíng 過情

guōqù 過去

guōrén 過人

guōshèng 過剩

guōshì 過世

guōshí 過食

guōtiān 過天

guōtíng 過庭

guōwèi 過位

guōwǎng 過往

guōxiǎo 過小

guōxì 過隙

guōyán 過言

guōyè 過夜

guōyú 過於

guōzhòng 過重

guǎ , , , ,

guǎfù 寡婦

guǎguō 寡過

guǎhuǐ 寡悔

guǎi ,

guǎjūn 寡君

guǎlǎo 寡老

guǎmò 寡默

guǎmóu 寡謀

guǎn , , , , , ,

guǎndài 管帶

guǎng , 广, , , , ,

guǎngbó 廣博

guǎngdà 廣大

guǎngdé 廣德

guǎngdì 廣地

guǎngfàn 廣泛

guǎngguǎng 獷獷

guǎnghòu 廣厚

guǎngjū 廣居

guǎngjǐ 廣濟

guǎngmò 廣漠

guǎngmù 廣莫

guǎngmǔ 廣牡

guǎngpǔ 廣普

guǎngshuō 廣說

guǎngshè 廣設

guǎngshùn 廣順

guǎngtǔ 廣土

guǎnguǎn 痯痯, 管管

guǎngxuān 廣宣

guǎngxīn 廣心

guǎngyuǎn 廣遠

guǎngyì 廣義

guǎngyí 廣誼

guǎngyù 廣譽

guǎngyǎn 廣演

guǎnjiàn 管見, 管鍵

guǎnkuī 管窺

guǎnlǐ 管理

guǎnrén 管人, 館人

guǎnshēng 管聲

guǎnxiá 管轄

guǎnxián 筦絃, 管弦, 管絃

guǎnxuè 管穴

guǎnyuè 管籥

guǎnyǔ 館宇

guǎnü 寡女

guǎqī 寡妻

guǎrén 寡人

guǎshǎo 寡少

guǎxué 寡學

guǎxìn 寡信

guǎxíng 寡行

guǎyán 寡言

guǎyóu 寡尤

guǎyù 寡欲

guǎzuò 寡作

guǐ , , , , , , , 氿, , , , , , , ,

guǐ bùshén 鬼不神

guǐbiàn 詭辯

guǐbīng 鬼兵

guǐchù 鬼畜

guǐchū diànrù 鬼出電入

guǐdù 軌度

guǐdēng 鬼燈

guǐfàn 軌範

guǐfāng 鬼方

guǐguài 詭怪

guǐhuǒ 鬼火

guǐjué 詭譎

guǐjì 詭計

guǐkū 鬼哭

guǐmèi 鬼魅

guǐquán 氿泉

guǐqì 鬼氣

guǐshén 鬼神

guǐshù 詭術

guǐsuí 詭隨

guǐsūn 簋飧

guǐxiù 鬼宿

guǐyuán 垝垣

guǐyì 詭異

guǐyù 詭遇

guǐzé 軌則

guǐzǐ 鬼子

guǒ , , , , , , , , ,

guǒbào 果報

guǒduàn 果斷

guǒdé 果得

guǒgǎn 果敢

guǒjué 果決

guǒliáng 裹粮, 裹糧

guǒluǒ 果蓏, 果臝

guǒqiě 果且

guǒrán 果然

guǒshí 果實

guǒshù 果樹

guǒzú 裹足

guǒzǐ 菓子

,

gài , , , , , , , , , , , , ,

gàiguàn 漑灌

gàikuò 概括

gàilüè 概略

gàiniàn 概念

gàirán 概然, 蓋然

gàisuàn 概算

gàiyào 概要

gàn , , , , , , , , ,

gàng , , , , , ,

gànjiàng 幹將

gànqīng 紺靑

gànzé 幹澤

gànzōu 紺緅

gào , , , , , ,

gào shuò zhī xì yáng 吿朔之餼羊

gàochéng 吿成

gàochì 吿敕

gàojiè 吿誡, 告誡

gàojié 吿訐

gàoláo 吿勞

gàomìng 告命

gàorén 吿人

gàoshì 告示

gàoshēn 告身

gàosù 告訴

gàowén 吿文

gàoxiōng 吿凶

gàoxì 吿餼

gàozhǐ 吿止

gàoāi 吿哀

, ,

gái

, ,

gè dé qí suǒ 各得其所

gè dé qí yí 各得其宜

gèbié 個別, 各別

gèdì 各地

gègè 各各, 箇箇

gègèyì 各各異

gègòng 各共

gèlùn 各論

gèlǐ 箇裏

gèn , , ,

gèng , , , ,

gènggǔ 亙古

gèngrán 亙然

gèrén 個人

gèréndì 個人的

gètǐ 個體

gèzì 各自

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gébié 格別, 隔別

géchē 革車

géchī 葛絺

géduàn 格段

gédòu 格鬥

gégé 閣閣

géjué 隔絶

géjǜ 葛屨

géliaó 獦獠

gélí 隔離

gélù 革路, 革輅

gélěi 葛藟

gémìng 革命

génà 格納

gérì 隔日

géshēng 葛生

gésī 格思

gétiáo 格調

gétiān 隔天

gétán 葛覃

géténg 葛藤

géwù 格物

géwù zhìzhī 格物致知

géxià 閣下

géxī 格西

géxīn 革新

géyán 格言

gézhàn 格戰

gòng , , , ,

gòngchí 共持

gòngfù 貢賦

gònggāo 貢高

gònggōng 共工

gòngjiàn 共鑑

gòngjiǎn 共儉

gòngjǐ 共給

gòngjǔ 貢擧

gònglì 共立

gòngmíng 共鳴

gòngrén 共人

gòngshàng 貢上

gòngtóng 共同

gòngtōng 共通

gòngxiàn 貢献

gòngyǒu 共有

gòngzhí 貢職

gòngzhī 共之

gòu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gòubīng 搆兵

gòuchéng 構成

gòuchéng yàosù 構成要素

gòudú 購讀

gòuhuò 構禍

gòuluàn 構亂

gòulì 詬厲

gòumín 覯痻

gòumǐn 覯閔

gòunán 構難

gòunì 垢膩

gòushuài 彀率

gòuxiǎng 構想

gòuyuàn 搆怨, 構怨

gòuzhú 構築

gòuzhōng 彀中

gòuzhǐ 覯止

gòuzào 構造

, , , , , , , , , , , , ,

gù zuǒyòu ér yántā 顧左右而言他

gùcháng 故常

gùchéng 故城

gùchù 故處

gùcún 固存

gùcǐ 故此

gùdìng 固定

gùdǐ 固柢

gùfù 故復

gùfū 故夫

gùguó 故國

gùhù 顧護

gùjiè 顧藉

gùjiù 故舊

gùjiā 故家

gùjūn 故君

gùlǎo 故老

gùn ,

gùpàn 顧盼

gùqióng 固窮

gùqǐng 固請

gùrén 故人

gùshì 故事, 顧視, 顧諟

gùshǒu 固守

gùtǐ 固體

gùtǔ 故土

gùwáng 梏亡

gùxiāng 故郷

gùxì 顧盻

gùxí 顧惜

gùxíng 顧行

gùyán 顧言

gùyì 故意

gùyòng 雇用

gùyǒu 固有, 故有

gùzhì 固滯, 故制

gùzhí 固執

gùzhān 顧瞻

gùzhī 故知

gùzhǔ 故主

gùzuò 故作

gùér 故而

,

, ,

gāi , , , , , , , , , , ,

gāibó 該博

gāidiàn 垓坫

gāidāng 該當

gāixiàn 姟限

gān , , , , , , , , , , , , , 竿, , ,

gānbēi 乾杯, 乾盃

gānchéng 干城

gāndài 甘帶

gāndǎn 肝膽

gānfàn 乾飯

gāng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gāngjiàn 剛健

gāngjié 剛節

gāngjì 綱紀

gāngjìpú 綱紀僕

gānglǐng 綱領

gāngměng 剛猛

gāngqiáng 剛強

gāngróu 剛柔

gāngtiě 剛鐵, 鋼鐵

gāngyào 綱要

gāngyì 剛毅

gāngzhě 剛者

gāngà 尲尬

gāngé 干格

gāngān 乾乾

gāngē 干戈

gānhàn 乾旱

gānhé 乾涸

gānhóu 乾餱

gānhù 甘瓠

gānjié 甘結

gānjìng 乾淨

gānkū 乾枯

gānkǔ 甘苦

gānliáng 干粮

gānlù 干祿, 甘露

gānmián 甘眠

gānmén 乾門

gānmíng 甘瞑

gānqí 甘奇

gānqǐn 甘寝

gānshàn 甘饍

gānshèn 肝腎

gānshí 甘食

gānshī 乾湿, 乾濕

gāntáng 甘棠

gānxián 甘鹹

gānxiāo 乾消

gānxīn 甘心, 肝心

gānyuán 乾元

gānyào 肝要

gānyù 干預

gānyǔ 甘雨

gānzhè 甘蔗

gānzhī 干支

gānzhǐ 甘旨

gānzào 乾燥

gānzōu 干掫

gāo , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gāo yuè 高嶽

gāochóng 高崇

gāochāo 高超

gāochōng 高舂

gāocái 高才

gāodé 高德

gāodù 高度

gāodī 高低

gāofēi 高飛

gāofēng 高峯, 高峰

gāoguì 高貴

gāoguān 高觀

gāoguǎng 高廣

gāogāng 高岡

gāogāo 高高

gāogōng 篙工

gāogǔ 鼛鼓

gāohuì 高會

gāohuǒ zìjiān 膏火自煎

gāojià 高價

gāojiàn 高見

gāojiā 高家

gāojǔ 高擧

gāoliáng 膏粱, 高梁

gāoliáng zǐdì 膏粱子弟

gāolí 高麗

gāolíng 高陵

gāolóu 高樓

gāolǎng 高朗

gāomiào 高妙

gāomén 高門

gāomíng 高名, 高明

gāomù 膏沐, 高木

gāoniǎo 高鳥

gāoqiáo 高翹

gāoqiú 羔裘

gāoqī 高棲

gāorén 篙人, 高人

gāoshàng 高尙

gāoshì 高世, 高士

gāoshān 高山

gāoshēng 高聲

gāoshī 篙師

gāosùdù 高速度

gāosēng 高僧

gāosǒng 高聳

gāowán 睾丸

gāowèi 高位

gāoxià 膏夏, 高下

gāoxián 高賢

gāoxiáng 高翔

gāoxíng 高行

gāoyuán 高原

gāoyuǎn 高遠

gāoyáng 羔羊, 高陽

gāozhú 膏燭

gāozuò 高座

gāozé 膏澤

gāozú 高足

gāozōng 高蹤

gāoàn 高岸

gāoào 高傲

, , , , , , , , , , , , , , , 鴿,

gēbài 歌唄

gēbǐ 擱筆

gēfú 割符

gēgē 哥哥

gēhé 歌合

gējié 割截

gējī yān yòng niúdāo 割鷄焉用牛刀

gēmáo 戈矛

gēn ,

gēnběn 根本

gēndǐ 根柢, 根底

gēng , , , , , , , , , , ,

gēngfù 更復

gēnghài 更害

gēnghù 更互

gēngjià 耕稼

gēngjiān 更兼

gēngjiǎn 庚柬

gēnglì 更歷

gēnglòu 更漏

gēngnòu 耕耨

gēngxū 庚戌

gēngyī 更衣

gēngzhí 耕植

gēngzhù 耕助

gēngzhǒng 耕種

gēngzuò 耕作

gēngzǐ 庚子

gēngàn 根幹

gēnjié 根節

gēnjiū 根究

gēnjù 根拠, 根據

gēnjī 根機

gēnjīng 根莖

gēnmén 根門

gēnqiú 根求

gēnxìng 根性

gēnyuán 根元, 根原, 根源

gēnzhāo( 根著

gēpēng 割烹

gētàn 歌歎

gētán 歌壇

gēwǔjì 歌舞伎

gēxiǎng 割亨

gēxì 歌戲

gēyǒng 歌詠

gēzhù 割注, 割註

, , , , , , , ,

gěi ,

gěn

gěng , , , , , , ,

gěnggěng 耿耿

gěngsè 梗澁

gěyǐ 哿矣

gōng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gōng fèngyǎng 供奉養

gōng qīng dàfū 公卿大夫

gōng shāng jué zhēng yǔ 宮商角徴羽 宮商角徴羽

gōngbàn 公辧

gōngbào 功報

gōngbèi 功倍

gōngbì 宮辟

gōngchàng 弓韔

gōngchéng 攻城

gōngchē 公車

gōngdiàn 宮殿

gōngduó 攻奪

gōngdài 弓袋

gōngdào 公道

gōngdé 功德

gōngdé fú 功德福

gōngdū 公都

gōngfū 功夫, 工夫

gōngguì 公貴

gōngguān 宮觀

gōnggòng 公共

gōnggē 宮割

gōnggēng 躬耕

gōnggōng 宮功, 弓工

gōnghóu 公侯

gōngjià 躬稼

gōngjiàn 公見, 弓箭

gōngjiàng 工匠, 弓匠

gōngjiān 攻堅

gōngjiǎn 恭儉

gōngjìng 供敬, 恭敬

gōngjí 攻擊

gōngjù 工具

gōngjī 功績, 功迹, 攻撃

gōngjīn 宮禁

gōngjǐ 供給, 恭己

gōngkāi 公開

gōnglaó 功労, 功勞

gōngliaó 攻療

gōngliè 功烈

gōnglì 功力

gōnglù 公路

gōnglùn 公論

gōnglüè 攻略

gōnglǐ 公理

gōngmén 公門

gōngmìng 公命

gōngmíng 公明, 功名

gōngmíng zhèngdà 公明正大

gōngniú 公牛

gōngnéng 功能

gōngpíng 公平

gōngqiáng 宮墻, 宮牆

gōngqiǎo 工巧

gōngqīng 公卿

gōngqǔ 攻取

gōngrèn 公認

gōngrén 宮人, 弓人, 恭人

gōngshàn 供饍

gōngshàng 供上

gōngshì 供侍, 公事, 公室, 公式, 宮室, 工事

gōngshùn 恭順

gōngshāng 工商

gōngshī 公尸, 工師, 弓師

gōngshǐ 弓矢

gōngsuì 功遂

gōngsuì shēntuì 功遂身退

gōngsuǒ 公所

gōngsàn 供散

gōngsù 恭肅

gōngsī 公私

gōngsūn 公孫

gōngtián 公田

gōngtáng 公堂

gōngtíng 公庭, 宮廷

gōngtú 公徒

gōngwù 功物

gōngxiào 功效

gōngxiāng 公相

gōngxiǎn 公顯

gōngxíng 公行, 宮刑, 躬行

gōngxī 供犠

gōngxūn 功勲

gōngyán 公言

gōngyáng 公羊

gōngyáng xué 公羊學

gōngyè 功業

gōngyì 公邑

gōngyòng 公用, 功用

gōngyù 攻玉

gōngyī 弓衣

gōngyǎng 供養, 公養

gōngyǎng zhī shì 公養之仕

gōngyǎngshì 供養事

gōngzhuo 弓繳

gōngzhuàn 供饌

gōngzhèng 公正

gōngzhù 工祝

gōngzhě 恭者

gōngzhǔ 公主

gōngzuò 功祚

gōngzì 躬自

gōngzú 供足, 公族

gōngzǐ 公子

gōngàn 公案

gōu , , , , , , , , , , , , , , , ,

gōuchén 勾陳

gōudú 溝瀆

gōufáng 溝防

gōuhè 溝壑

gōujié 勾結

gōukuài 溝澮

gōutī 鉤梯

gōuxù 溝洫

gōuyuán 鉤援

gōuyīng 鉤膺

gōuzhuō 勾捉

gōuzhēn 鈎箴

gōuzhōng 溝中

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gū bù gū 觚不觚

gūchén 孤臣

gūchénnièzǐ 孤臣孽子

gūdān 孤單

gūfù 孤負

gūguǎ 孤寡

gūjiào 估較, 辜較

gūjiào zòngduó 辜較縱奪

gūjiǔ 沽酒

gūjì 估計

gūkè 估客

gūlì 孤立

gūlù 孤露

gūmíng 沽名

gūqiào 孤峭

gūqiě 姑且

gūruò 孤弱

gūshuāng 孤孀

gūshèshì 姑舍是

gūtè 孤特

gūxí 姑息

gūxǐ 姑洗

gūào 孤傲

gǎi

gǎi zhī wéi guì 改之爲貴

gǎidìng 改訂

gǎifèi 改廢

gǎigé 改革

gǎihuǒ 改火

gǎijié 改節

gǎimíng 改名

gǎiróng 改容

gǎishàn 改善

gǎisuì 改歲

gǎiwéi 改爲

gǎixiě 改寫

gǎiyuán 改元

gǎiyì 改易

gǎizuò 改作

gǎizàng 改葬

gǎizào 改造

gǎn , , , , , , , , 竿, , , , , ,

gǎnbù 敢不

gǎnchè 感徹

gǎndào 敢道

gǎndòng 感動

gǎng , , ,

gǎnhuà 感化

gǎnjī 感激

gǎnkǎi 感慨

gǎnmào 感冒

gǎnmù 感慕

gǎnniàn 感念

gǎnsǐ 敢死

gǎntōng 感通

gǎnwèn 敢問

gǎnwéi 敢爲

gǎnwǎng 敢往

gǎnyīng 感應

gǎnzhī 感知

gǎo , , , , , , , , 稿, , , , , ,

gǎogǎo 杲杲

gǎomù 槁木

gǎorǎng 槁壤

gǎosù 縞素

gǎowú 槁梧

gǎoyī 縞衣

gǒng , , , , , , , , , , , ,

gǒngbì 拱壁, 拱璧

gǒngbǎ 拱把

gǒnggù 鞏固

gǒngshǒu 拱手

gǒu , , , , , , ,

gǒucún 苟存

gǒudào 狗盜

gǒudé 苟得

gǒufèi 狗吠

gǒuhuó 苟活

gǒuhé 苟合

gǒumiǎn 苟免

gǒumǎ 狗馬

gǒuqiú 苟求

gǒuqiě 苟且

gǒuquán 狗犬

gǒushí 苟食

gǒushēng 苟生

gǒutōu 狗偸

gǒuwán 苟完

gǒuyán 苟言

gǒuyù 苟欲

gǒuzhì 狗彘

gǒuzǐ 狗子

gǒuān 苟安

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gǔ sè xī 鼓瑟希

gǔ zhī rén 古之人

gǔchéng 古城

gǔdiǎn 古典

gǔdài 古代

gǔdàn 穀旦

gǔdào 穀道

gǔdòng 鼓動

gǔdú 蠱毒

gǔdāo 鼓刀

gǔfén 古墳

gǔfù 鼓腹

gǔfēng 穀風, 谷風

gǔfǎ 古法

gǔgé 古格, 骨格, 骨骼

gǔgē 鼓歌

gǔgōng 股肱

gǔhu 罟擭

gǔhu xiànjǐng 罟擭陷阱

gǔhuáng 鼓簧

gǔhái 骨骸

gǔhé 穀禾

gǔhú 蠱狐

gǔjiā 鼓筴

gǔjiǔ 穀酒

gǔjué 鼓角

gǔjì 鼓伎

gǔjī 古跡, 古蹟, 古迹

gǔjīn 古今

gǔkè 賈客

gǔlái 古來

gǔlì 古例, 骨力

gǔlù 榖祿, 穀祿

gǔmài 穀麥

gǔn , , , , , , , , , , ,

gǔnfú 袞服

gǔngǔn 袞袞

gǔnténg 緄縢

gǔnyī 袞衣

gǔnzhí 袞職

gǔqiū 古丘, 古邱

gǔqín 鼓琴

gǔruò jīnróu 骨弱筋柔

gǔrén 古人, 賈人

gǔròu 骨肉

gǔshàn 皷扇, 鼓扇, 鼓煽

gǔshén 谷神

gǔshí 古時, 穀食

gǔsuǐ 骨髓

gǔsè 鼓瑟

gǔsǒu 瞽叟, 瞽瞍

gǔtóu 骨頭

gǔwén 古文

gǔwǎ 古瓦

gǔwǔ 鼓舞

gǔxián 古賢

gǔxiǎng 谷響

gǔxí 古昔

gǔxíng 谷行, 鼓行

gǔxùn 古訓

gǔxī 古稀

gǔyuè 古樂, 鼓樂

gǔyì 古佚, 古逸

gǔyòng 賈用

gǔyǔ 古語, 穀雨

gǔzhuǎn 轂轉

gǔzhì 古制

gǔzhě 古者, 瞽者

gǔzhōng 鼓鍾, 鼓鐘

gǔzhǐ 穀紙

gǔzhǒng 古冢, 古塚

gǔzuò 賈作

gǔzǐ 骨子

haódàng 豪宕, 豪蕩

haófàng 豪放

haófǎ 毫髮

haóhū 毫忽

haójié 豪杰

haójiā 豪家

haólí 毫氂

haómaó 毫毛, 豪毛

haómáng 豪芒

haómén 豪門

haómò 毫末, 豪末

haósī 毫絲

haóxìng 豪姓

haóyòu 豪右

haóyǒng 豪勇

haóyǔ 豪語

haózhú 豪竹

haózhū 豪猪, 豪豬

haózú 豪族

haózōng 豪宗

haózūn 豪尊

he

hsiang-mo 巷陌

hsien ,

hua

hui

huà , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

huàbǐ 畫筆

huàchéng 化成

huàchí 化馳

huàdào 化道

huàdùshù 畫度樹

huàhuà 話話

huài , , , , ,

huàichéng 壞城

huàijié 壞劫

huàiliè 壞裂

huàimù 壞木

huàipò 壞破

huàirén 壞人

huàláng 畫廊

huàlì 化立

huàmàn 畫墁

huàmín 化民

huàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

huànchū 幻出

huàng , , ,

huànguài 幻怪

huànguān 宦官

huànguǎ 患寡

huàngǔ 換骨

huàngǔduótāi 換骨奪胎

huànhuà 幻化

huànhuàn 渙渙

huànhuò 幻惑, 患禍

huànhū 喚呼, 嚾呼, 煥乎

huànjìng 幻境

huànmèng 幻夢

huànnán 患難

huànnǎo 患惱

huànpín 患貧

huànrán 煥然

huànshù 幻術

huànshī 患失

huànwàng 幻妄

huànxī 渙兮

huànyàn 患厭

huànyí 串夷

huànyǐng 幻影

huànzhě 患者

huàshēng 化生

huàtóu 話頭

huàwù 化物

huàxiàng 化像, 化象

huàyán 話言

huàyù 化育

huàzhě 化者

huàzuò 化作

huá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

huá

huáchē 滑車

huáhuá 滑滑

huáhé 滑和

huáhūn 滑涽

huái , , 怀, , , , , , ,

huáichūn 懷春

huáidé 懷德

huáifèn 懷忿

huáiguī 懷歸

huáigù 懷顧

huáihuì 懷惠

huáihèn 懷恨

huáihé 懷和

huáijū 懷居

huáilì 懷利

huáináng 懷囊

huáipèi 懷佩

huáipēn 淮濆

huáipǔ 淮浦

huáiqū 懷軀

huáirèn 懷妊

huáirén 懷人, 懷任, 懷姙

huáiróu 懷柔

huáishān 懷山

huáisī 懷思

huáitāi 懷胎

huáitǔ 懷土

huáixiāng 懷郷

huáixíng 懷刑

huáiyí 懷疑, 淮夷

huáiyù 懷玉

huáiyùn 懷孕

huáiēn 懷恩

huán , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

huánbō 桓撥

huánchuàn 環釧

huánchē 還車

huándǔ zhī shì 環堵之室

huánfǎn 還反

huáng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

huángbái 黃白

huángbó 皇駁

huángcháng 黃裳

huángdào 黃道

huángdì 皇帝

huángfǎ 黃髮

huánggǒu 黃耇

huánghuáng 喤喤, 徨徨, 煌煌, 皇皇, 黃黃

huánghuáng hòudì 皇皇后帝

huánghuáng zhěhuā 皇皇者華

huánghé 黃褐

huánghòu 皇后

huánghēisè 黃黑色

huánghūn 黃昏

huángjí 皇極

huángjīn 黃金

huángjīnsè 黃金色

huángkǎo 皇考

huángkǒu 黃口

huánglián 黃連

huángliú 黃流

huánglóng 黃龍

huánglǎo 黃老

huánglǐ 黃裏

huángmào 黃茂

huángméi 黃梅

huángniè 黃蘖

huángniǎo 黃鳥

huángnǚ 皇女

huángpí 黃羆

huángquán 黃泉

huángshī 皇尸

huángsè 黃色

huángtiān 皇天

huángtàizǐ 皇太子

huánguī 還歸

huángwáng 皇王

huángwū 黃屋

huángxù wǒhòu 遑恤我後

huángxī 遑息

huángyóu 皇猷

huángyī 黃衣

huángyīng 黃鶯

huángyǐ 皇矣

huángzhōng 黃鐘

huángzǔ 皇祖

huángēng

huánhuán 桓桓

huánhuí 還回, 還迴

huánjìng 環境

huánliú 還流

huánnèi 寰內

huánpèi 環佩, 環珮

huánqǐ 還起

huánrào 環繞, 環遶

huánshī 還師

huánwén 桓文

huánwěi 萑葦

huányuán 還元, 還源

huánzhài 還債

huánzé 還責

huánzǐ 桓子

huánào 滑淖

huáqiaó 華僑

huáxià 猾夏

huáyán 花言, 華言

huáyí 滑疑

huì , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 譿, , , , 贿, , , ,

huì ér 惠而

huì ér bùfèi 惠而不費

huìbiān 彙編

huìbào 惠報

huìbèi 彗孛

huìbǎo 慧寳

huìcuò 會撮

huìcì 惠賜

huìduì 匯兌

huìdāng 會當

huìgòu 穢垢

huìgōng 惠公

huìgū 蟪蛄

huìgū bùzhī chūnqiū 蟪蛄不知春秋

huìhuà 繪畫

huìhuì 嘒嘒, 噦噦, 翽翽

huìhuǐ 惠誨

huìhé 會合

huìjiàn 會見

huìjì 會計

huìjí 彙集, 檜楫, 檜檝

huìjūn 惠君

huìlǚ 慧侶

huìlǜ 穢慮

huìmà 恚罵

huìmén 慧門

huìméng 會盟

huìmìng 慧命

huìmíng 晦明, 諱名

huìmíng bùhuìxìng 諱名不諱姓

huìmù 卉木, 慧目

huìpiào 匯票

huìpài 會派

huìqiú 穢裘

huìqiě 會且

huìrán 惠然

huìróu 惠柔

huìrùn 惠潤

huìshuò 晦朔

huìshì 會試, 繪事

huìsè 晦澁

huìtóu 惠投

huìtōng 會通

huìxíng 慧行

huìxī 喙息

huìxīn 慧心, 會心

huìxīng 彗星

huìyèshū 繪葉書

huìyì 惠益, 會意, 會議

huìyí 慧誼

huìyù 會遇

huìyún 惠雲

huìyīn 慧音

huìyǎ 慧雅

huìyǔ 惠與

huìzhì 慧智

huìzhāo 會朝

huìzàng 會葬

huìzèng 惠贈

huìàn 晦暗, 晦闇, 晦黯

huìè 穢厄, 穢惡

huí , , , , , , , , , , , ,

huíbì 廻避, 迴避

huíchē 回車

huígù 回顧

huíhuí 廻廻

huíhù 囘護

huípèi 囘轡

huíqǔ 回曲

huítóu 回頭

huítóu shìàn 回頭是岸

huíxiàng 廻向, 迴向

huíxuán 迴旋

huíxīn 迴心

huíyù 回遹

huízhuǎn 廻轉

huízhōu 回周

huò , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

huò hú ,

huò zhì yú 惑志於

huòbù 貨布

huòběn 禍本

huòbǎo 貨寶

huòchéng 獲成

huòchē 獲車

huòchǒu 獲醜

huòcái 貨材, 貨財

huòdào 穫稻

huòdé 獲得

huòdǎi 獲逮

huòfú 禍福

huòhuàn 禍患

huòhuò 濊濊

huòhài 禍害

huòkǒng 或恐

huòluàn 惑亂, 禍亂

huòlín 獲麟

huòmiǎn 獲免

huònán 禍難

huòpēng 鑊烹

huòquán 禍泉

huòrán 謋然, 豁然

huòrán guàntōng 豁然貫通

huòrén 惑人

huòshì 惑世, 或是, 禍適

huòshí 貨食

huòshǐ 禍始

huòtāi 禍胎

huòtāng 鑊湯

huòwèn 或問

huòxiǎng 鑊亨

huòxīn 穫薪

huòyín 禍淫

huòyāng 禍殃

huòzhì 獲至, 獲致

huòzhí 貨殖

huòzhòng 惑衆

huòzhě 或者

huòzuì 獲罪

huòzāi 禍災

huòān ér xíng zhī 或安而行之

huó , , , , , ,

huóbǎn 活版

huódòng 活動

huódòng chéngguǒ 活動成果

huófó 活佛

huóhuó 活活

huóhuā 活花

huójié 活結

huójì 活計

huójù 活句

huólù 活路

huóyuè 活躍

huóyòng 活用

huózì 活字

huā , , , , , , , , , , ,

huāchí 華池

huācài 華菜

huādào 花道, 華道

huāfèi 花費

huāguān 華觀

huāguǎn 華館

huāguǒ 華果

huājià 花嫁

huājiāo 花椒

huālí 華麗

huāměi 華美

huān , , , , , , , , , ,

huāng , , , ,

huāngdàn 荒誕

huāngfèi 荒廢

huānghū 慌惚

huāngliaó 荒寥

huāngliáng 荒涼

huāngmiǎn 荒湎

huāngnián 荒年

huāngsuì 荒歳

huāngtáng 荒唐

huāngwáng 荒亡

huāngwú 荒蕪

huāngxū 荒墟

huāngyù 荒域

huāngyě 荒野

huāngzhàn 荒湛

huāngzé 荒澤

huānlè 歡樂

huānrán 歡然, 驩然

huānxīn 歡心, 歡欣, 驩欣

huānxǐ 歡喜, 驩喜

huānxǐyuè 歡喜悅

huānyú 驩娱, 驩虞

huāróng 華容

huāshèng 華勝

huāshí 花實, 華實

huāshù 華樹

huātǔ 華土

huāwáng 花王

huāwū 華誣

huāxià 華夏

huāxù 花婿

huāyuè 花月

huāyán 華嚴

huāyè 華葉

huāyì 華裔

huāyí 華夷

huāyīng 華纓

huāyǔ 華語

huāzhá 華札

huāzhí 華殖

huāzǎo 華藻

huěr 嘑爾

huī , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

huīchì 揮斥

huīchǎn 恢闡

huīdà 恢大

huīguǐ 恢恑, 恢詭

huīhuī 恢恢, 煇煇, 睢睢, 輝輝

huījiū 睢鳩

huījìn 灰燼

huīkuò 恢廓, 恢闊

huīní 灰泥

huīqí 恢奇

huīshēn 灰身

huīxuè 詼謔

huīyào 暉曜, 暉耀

huīyè 煒燁

huīyóu 徽猷

huīyīn 徽音

huīzhāng 恢張

huō , ,

huǎn , , , , , , ,

huǎng , , , , , , , , , , , , ,

huǎnghuà 謊話

huǎnghuǎng 恍恍

huǎnghū 怳忽, 怳惚, 恍忽, 恍惚

huǎnjí 緩急

huǎnmàn 緩慢

huǎnyī 澣衣

huǐ , , , , , , , ,

huǐcī 毀疵

huǐduǎn 毀短

huǐdǐ 毀詆

huǐguō 悔過

huǐhuài 毀壞

huǐhèn 悔恨

huǐlìn 悔吝

huǐnù 悔怒

huǐqì 毀棄

huǐrén bùjuàn 誨人不倦

huǐshāng 毀傷

huǐshǒu 毀首

huǐsuì 毀碎

huǐtuí 虺隤

huǐwǎ 毀瓦

huǐyì 虺蜴

huǐyù 毀譽

huǐzǐ 毀訾

huǒ , , ,

huǒbiàn 火變

huǒchuán 火傳

huǒfēng 火風

huǒguāng 火光

huǒhuà 火化

huǒjiàn 火箭

huǒjiá 火鋏

huǒkēng 火坑, 火阬

huǒliè 火烈

huǒlú 火爐

huǒqì 火氣

huǒrè 火熱

huǒtuǐ 火腿

huǒxìng 火性

huǒyán 火焔

huǒyān 火烟, 火煙

huǒzhái 火宅

huǒzhèng 火正

huǒzhǒng 火種

huǒzàng 火葬

hài , , , , , , , ,

hàichóng 害蟲

hàidì 亥地

hàimìng 害命

hàipà 害怕

hàiqì 害氣

hàirán 駭然

hàirén 害仁

hàirǎng 餀壤

hàishì 害事

hàiyuè 亥月

hàiyì 害義

hàiyíng 害盈

hàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

hànbá 旱魃

hànchéng 扞城

hàndàn 菡萏

hàndì 漢帝

hànfāng 漢方

hànfēi 翰飛

hàng , ,

hànguǎng 漢廣

hàngé 扞格, 捍格

hàngān 旱乾

hànhuáng 漢皇

hànhàn 瀚瀚

hànhé cídiǎn 漢和辭典

hànhékū 旱涸枯

hànjiān 漢奸

hànmàn 汗漫

hànmǎ 駻馬

hànshī 漢詩

hàntǔ 漢土

hànwén 漢文

hànyīn 漢陰, 漢音

hànyǔ 漢語

hànzì 漢字

hànzì wénhuà 漢字文化

hào , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

hào wéi rénshī 好爲人師

hàobiàn 好辯

hàobái 皓白

hàochǐ 皓齒

hàodàng 浩蕩

hàofó 好佛

hàogǔ 好古

hàohuò 好貨

hàohàn 浩瀚

hàohào 浩浩, 皓皓, 皜皜, 皞皞

hàohào dàngdàng 浩浩蕩蕩

hàojiào 號叫

hàojié 浩劫

hàojiǎn 耗減

hàojìng 好徑

hàokū 號哭

hàolìng 號令

hàolǐ 好禮

hàomàn 浩漫

hàomíng 好名

hàomóu 好謀

hàomǎ 號碼, 號馬

hàoqì 浩氣, 號泣

hàorán 浩然

hàorán zhī qì 浩然之氣

hàorú 皞如

hàoshàn 好善

hàoshàn jíè 好善嫉惡

hàoshàn wùè 好善惡惡

hàoshì 好事

hàoshìzhě 好事者

hàosǔn 耗損

hàotaó 號咷

hàotiān 昊天, 皞天, 顥天

hàotiān wǎngjí 昊天罔極

hàowù 好惡

hàoxìn 好信

hàoxíng 好行

hàoyuè 好樂

hàoyì 好義

hàoyóu 好游

hàoyǐ 耗矣

hàoyǒng 好勇

hàozhào 號召

hàozhōng 號鐘

hàozì 號字

hàozēng 好憎

,

hái , , , , , ,

háibào 孩抱

háigǔ 骸骨

háití 孩提

hán , , , , , , , , , , , , , , ,

hánbīng 寒冰

hánbǔ 含哺

hánchéng 韓城

hánchóng 含蟲

hándé 含德

hándòng 寒凍

hándān zhī mèng 邯鄲之夢

háng , , , , , , , , , , ,

hángkōng mǔjiàn 航空母艦

hánguó 韓國

hánguāng 寒光

hánhuǒ 寒火

hánjí 寒疾

hánjǔ 涵咀

hánlù 寒露

hánquán 寒泉

hánqì 含氣, 寒氣

hánrè 寒熱

hánrén 凾人

hánshān 寒山

hánshǔ 寒暑

hántǔ 含吐

hánxù 含蓄

hányuàn 含怨

hányù 寒燠, 涵育

hányǎng 涵養

hányǒu 含有

hánzhě 寒者

háo , , , , , , , , , , , , ,

háofàng lěiluò 豪放磊落

háojié 豪傑

háolì 豪吏

háolí 毫釐

háolí qiānlǐ 毫釐千里

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

hèhè 熇熇, 翯翯, 赫赫, 鶴鶴

hèmíng 鶴鳴

hèn

hèng

hèrú 赫如

hèsī 赫斯

hèxī 赫兮

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

hé bùchū tú 河不出圖

hé chè hū 盍徹乎

hé dé zhī shuāi 何德之衰

hé gè yán ěrzhì 盍各言爾志

hé hū wūshì 合乎污世

hé néng ěr 何能爾

hé wéi guì 和爲貴

hé yòng bù zāng 何用不臧

hé yōu hé jù 何憂何懼

hé ér bù tóng 和而不同

hébiān 河邊

hébào 合抱

hébì 何必

hébì dúshū 何必讀書

hébù 何不

hébīn 河浜, 河濱

héchàng 和暢

hécháng 何嘗

héchéng 合成

héchù 何處

héchǎng 和昶

hécóng 何從, 合從

hédài 何待

hédào 何道, 禾稻

hédú 何獨

hédān 荷擔

héděng 何等

hédōng 河東

héfū 褐夫

héguó 闔國

héguān 闔棺

héguī 盍歸

héguǎng 河廣

hégé 合格

hégù 何故

hégēng 和羹

hégū 何辜

hégǎn 何敢

hégǎnsǐ 何敢死

hégǔ 禾穀

héhuā 荷華

héhuān 合歡

héhàn 河漢

héhé 合和, 和合

héhù 何怙

héhū 合乎

héhǎi 河海

héjià 禾稼

héjiān 合間

héjiě 和解

héjuàn 荷眷

héjì 合祭

héjí 合集

héjù 何詎, 何遽

hékuàng 何况, 何況

hékuānbó 褐寬博

héluán 和鸞

hélè 和樂

hélíng 和鈴

hélǐ 合理

hélǘ 闔閭

hémén 闔門

hémíng 和鳴

hémù 和睦, 和穆

hén

héng , , , , , , , , , , , , ,

héngbiānshā 恒邊沙

héngbiāo 衡杓

héngchǎn 恆產

héngcóng 衡從

héngduàn 橫斷

hénghéshā 恆河沙

héngjié 橫截

héngjiémiàn 橫截面

héngkuò 橫廓

héngliáng 衡量

héngliú 橫流

héngmén 衡門

héngmín 橫民

héngnì 橫逆

héngpíng 衡平

héngqǔ 橫取

héngshēng 恆生

héngxíng 橫行, 衡行

héngxīn 恆心

héngyì 橫議

héngzhèng 橫政

héngzú 恆足

héngè 衡扼, 衡軛

hénjī 痕跡, 痕蹟, 痕迹

hénèi 河內

hénǎi 何乃

hépàn 河畔

hépíng 和平

héqiú 何求

héqì 合氣, 和氣

héqí 何其

héqú 何渠

héqī 何期

héruò 何若, 和弱

hérén 何人

hérénsī 何人斯

hérì 何日

hérú 何如

héshuí 何誰

héshuǐ 河水

héshuǐ zhī ā 河水之阿

héshàn 闔扇

héshàng 和尙, 河上

héshén 河神

héshì 何事, 和適, 和視

héshí 何時

héshù 何述

héshùn 和順

héshú 和淑, 禾菽

héshā 河沙

héshāng 何傷

héshēng 和聲

hésuǒ 何所

hésè 褐色

hésī 何思

hétáng 合堂

hétóng 合同, 和同

héwèi 何謂

héwéi 何爲, 合圍

héwù 何物

héxiá 何暇

héxīn 核心

héxū 何須

héxǐ 和喜

héxǔ 何許

héyuán 河原, 河源

héyuè 和悅, 和樂, 曷月

héyuǎn 何遠

héyào 合藥

héyè 荷葉

héyì 何意, 何異, 合意, 合義, 和懌, 禾役, 禾易

héyí 合宜

héyòng 何用

héyóu 何尤, 何由

héyù 和豫

héyú 和愉, 河魚

héyú fùjí 河魚腹疾

héyě 何也

héyī 合一

héyīn 何因

héyǎ 和雅

héyǐ 何以

héyǐ jiàndé 何以見得

héyǒu 何有

héyǔ 何與, 和與

hézhuān 合專

hézhì 何至

hézhě 何者

hézhǎng 合掌

hézhǐ 和旨

hézàng 合葬

hézá 和雜

hézé 何則

hézòng 合縱

hézòu 和奏

hézú 何足

hézāi 何哉

héàn 和案

héēn 荷恩

hòng ,

hòu , , , , , , , , , ,

hòu shēng kě wèi 後生可畏

hòubiàn 後便

hòubèi 後輩

hòubó 厚薄

hòubǔ 候補

hòuchē 後車

hòuchē qiānshèng 後車千乘

hòudài 後代

hòudé 厚德, 後得

hòudì 后帝

hòudìng 後定

hòufāng 後方

hòufēi 后妃

hòuguān 候官

hòugōng 後宮, 後攻

hòuhuàn 後患

hòuhuì 後會

hòuhuò 後獲, 後禍

hòuhuǐ 後悔

hòuhé 後合

hòuhòu 後後

hòujué 後覺

hòujìn 後進

hòujù 後距

hòuliàn 厚斂

hòulái 後來

hòulè 後樂

hòulù 厚祿, 後祿

hòurén 候人, 後人

hòurì 後日

hòushuō 後說

hòushèng 後聖

hòushì 後世

hòushēng 後生

hòushǎng 厚賞, 後賞

hòusì 後嗣

hòuwáng 厚亡

hòuwèi 後位

hòuwén 後聞

hòuwǒ 後我

hòuxué 後學

hòuxíng 後行

hòuxù 候敍

hòuyán 後言

hòuyìng 後應

hòuyī 後一

hòuyōu 後憂

hòuzhòng 厚重

hòuzhě 後者

hòuzhī 後知

hòuzàng 厚葬

hòuzāi 後災

hóng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鸿, ,

hóngbái 紅白

hóngbái xiāngjiàn 紅白相間

hóngchá 紅茶

hóngduō 弘多

hóngdà 弘大, 洪大

hóngdào 弘道

hóngdé 洪德

hóngdòng 鴻洞

hóngfú 洪福

hóngfēi 鴻飛

hóngguāng 弘光

hóngguī 洪規

hónghuà 弘化

hónghuāng 洪荒

hónghú 鴻鵠

hónghú jiāngzhì 鴻鵠將至

hóngjiàn 鴻漸

hóngjiāo 弘教

hóngjiǎn 紅柬

hóngjī 洪基

hóngjīn 紅巾

hónglú 紅爐, 鴻臚

hónglúqīng 鴻臚卿

hóngmiào 弘妙

hóngmào 弘茂

hóngméng 鴻濛, 鴻蒙

hóngmō 弘摸

hóngní 虹蜺,