Digital Dictionary of Buddhism: Chinese Text Titles Index (1855) [updated: 5/9/2019]


Saboduosuliyu'naye jing 薩鉢多酥哩踰捺野經

Achufo jing 阿閦佛經

Ahan koujie shi'er yinyuan jing 阿含口解十二因緣經

Ālambana-parīkṣā 觀所緣論

Aluli jing 阿嚕力經

Amitoujing yiji 阿彌陀經義記

Amituo jing 阿彌陀經

Amozhou jing 阿摩晝經

Analǜbanian jing 阿那律八念經

Anan fenbie jing 阿難分別經

Anantuo muqieni heli tuolinni jing 阿難陀目怯尼呵離陀鄰尼經

Anantuo muqieni helituo jing 阿難陀目怯尼呵離陀經

Anityatā-sūtra 無常經

Anle ji 安樂集

Anlu 安錄

Anoufeng jing 阿耨風經

Anzhai tuoluonizhou jing 安宅陀羅尼呪經

Apidamo dasheng jing 阿毘達磨大乘經

Apidamo fayun zulun 阿毘達磨法蘊足論

Apidamo fazhi lun 阿毘達磨發智論

Apidamo jieshenzu lun 阿毘達磨界身足論

Apidamo jiyimen zulun 阿毘達磨集異門足論

Apidamo jushe lun 阿毘達磨倶舍論

Apidamo pinlei zu lun 阿毘達磨品類足論

Apidamo shishen zulun 阿毘達磨識身足論

Apidamo shunzhengli lun 阿毘達磨順正理論

Apidamo zajilun 阿毘達磨雜集論

Apidamojushelun bensong 阿毘達磨倶舍論本頌

Apidamozang xianzong lun 阿毘達磨藏顯宗論

Apitan ganluwei lun 阿毘曇甘露味論

Apitan piposha lun 阿毘曇毘婆沙論

Apitan xinlun 阿毘曇心論

Apizhejialu yigui pin 阿毘遮迦嚕儀軌品

Asheshi shoujue jing 阿闍世受決經

Asheshiwang jing 阿闍世王經

Asheshiwang shoujue jing 阿闍世王授決經

Ayuwang zhuan 阿育王傳

Azhapoju guishen dajiang shangfo tuoluoni jing 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

Ba daling ta fan zan 八大靈塔梵讚

Ba dapusa mantuluo jing 八大菩薩曼荼羅經

Ba jiandu lun 八犍度論

Badarenjue jing 八大人覺經

Baguanzhai jing 八關齋經

Bai lun 百論

Baifa lun 百法論

Baifa mingmen lun 百法明門論

Baiju piyu ji jing 百句譬喩集經

Baiju piyu jing 百句譬喩經

Baipi jing 百譬經

Baiyi jiemo 百一羯磨

Baiyi jinchuang er poluomen yuanqi jing 白衣金幢二婆羅門緣起經

Baiyu jing 百喩經

Baiyuan jing 百緣經

Baiyuji 百喩集

Baizhang gu qinggui 百丈古淸規

Baizhang qinggui 百丈淸規

Baizi lun 百字論

Baji kunan tuoluoni jing 拔濟苦難陀羅尼經

Baming pumi tuoluoni jing 八名普密陀羅尼經

Ban nihuan jing 般泥洹經

Banruo deng lun 般若燈論

Banruo deng lunshi 般若燈論釋

Banzhou sanmei jing 般舟三昧經

Baodai tuoluoni jing 寶帶陀羅尼經

Baodezang jing 寶悳藏經

Baoen jing 報恩經

Baoji jing 寶積經

Baoji jinglun 寶髻經論

Baoji pusa sifa jinglun 寶髻菩薩四法經論

Baojijing sifa youbotishe 寶髻經四法憂波提舍

Baojing sanmei 寶鏡三昧

Baojing sanmei ge 寶鏡三昧歌

Baoliang jing 寶梁經

Baoliang juhui 寶梁聚會

Baolouge jing 寶樓閣經

Baoqie jing 寶篋經

Baoqieyin tuoluoni jing 寶篋印陀羅尼經

Baotai jing 胞胎經

Baoxian tuoluonijing 寶賢陀羅尼經

Baoxing lun 寶性論

Baoyun jing 寶雲經

Baozang lun 寶藏論

Baozangshen daming mannaluo yigui jing 寶藏神大明曼拏羅儀軌經

Baozangshen mannaluo yigui jing 寶藏神曼拏羅儀軌經

Bashi jing 八師經

Bazhengdao jing 八正道經

Beiben da ban niepan jing 北本大般涅槃經

Beiben niepan jing 北本涅槃經

Beidouqixing niansong yigui 北斗七星念誦儀軌

Beifang Pishamentianwang Suijun hufa zhenyan 北方毘沙門天王隨軍護法眞言

Beihua jing 悲華經

Beishan lu 北山錄

Ben xiang yizhi jing 本相猗致經

Benqi jing 本起經

Bensheng xindiguan jing 本生心地觀經

Benshi jing 本事經

Benxing jing 本行經

Benxingji jing 本行集經

Benye jing 本業經

Benye yingluo jing shou 本業瓔珞經疏

Bian fa faxing lun 辯法法性論

Bian zhongbian lun 辨中邊論, 辯中邊論

Bian zhongbian lun song 辯中邊論頌

Bian zhongbian song 辯中邊頌

Bian zhongbianlun shu 辯中邊論疏

Bian zhongbianlun shuji 辨中邊論述記, 辯中邊論述記

Bian zhongbianlun song 辨中邊論頌

Bianyi zhangzhe zi jing 辯意長者子經

Bianzhao dali mingwang jing 遍照大力明王經

Bianzheng lun 辨正論, 辯正論

Bianzong lun 辯宗論

Bichu zhue jing 辟除諸惡經

Biechuanxin fa yi 別傳心法議

Biexingxuan 別行玄

Biexingxuanyi 別行玄義

Bieyi za ahan jing 別譯雜阿含經

Binaiye 鼻奈耶

Binaiye guanglü 鼻奈耶廣律

Binaiye jing 鼻奈耶經

Binaiyejie yinyuan jing 鼻奈耶戒因緣經

Binaiyelü 鼻奈耶律

Biposhalun 鞞婆沙論

Biqiuni boluotimucha sengqi jieben 比丘尼波羅提木叉僧祇戒本

Biqiuni Sengqi lǜjie jing 比丘尼僧祇律戒經

Biqiuni Sengqilǜ boluotimucha jie jing 比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經

Biyan ji 碧巖集

Biyan lu 碧岩錄, 碧巖錄, 蚊子咬鐵牛

Blue Cliff Record 穿過鼻孔

Blue Cliff Record 穿過鼻孔, 穿過鼻孔, 蚊子咬鐵牛

Bolanna shemóli da tuoluoni jing 鉢蘭那賖嚩哩大陀羅尼經

Bore boluomi duo jing 般若波羅蜜多經

Bore boluomi duoxin jingzan 般若波羅蜜多心經贊

Bore boluomiduo xinjing 般若波羅蜜多心經

Bore liqu jing 般若理趣經

Bore lun 般若論

Bore xinjing 般若心經

Boruo lun 波若論

Bu tuizhuan falun jing 不退轉法輪經

Bucchō Kokushi goroku 佛頂國師語錄

Bujingguan jing 不淨觀經

Bukong juansuo jing 不空羂索經

Bukong juansuo Piluzhenafo daguanding guangzhenyan 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言

Bukongjuance tuoluoni Zizai wang zhoujing 不空罥索陀羅尼自在王咒經

Busa shanjie jing 菩薩善戒經, 菩薩善戒經

Busiyi gongde zhu fosuo hunian jing 不思議功德諸佛所護念經

Busso shōden daikaiketsu 佛祖正傳大戒訣

Butichang zhuangyan tuoluoni jing 菩提場莊嚴陀羅尼經

Butuoluo haihui gui 補陀落海會軌

Buzeng bujian jing 不增不減經

Buzhen kong lun 不眞空論

Buzhiyi lun 部執異論

Cantongqi 參同契

Chang ahan jing 長阿含經

Chang ahan shibao fa jing 長阿含十報法經

Changfang lu 長房錄

Changshou wang jing 長壽王經

Changuan cejin 禪關策進

Changui 禪規

Chanhai shizhen 禪海十珍

Chanjing xiuxing fangbian 禪經修行方便

Chantu 禪圖

Chanyao heyu jing 禪要訶欲經

Chanyao jing 禪要經

Chanyuan qinggui 禪苑淸規

Chanyuan quan 禪源詮

Chanyuan zhuquan ji duxu 禪源諸詮集都序

Chanzong yongjia ji 禪宗永嘉集

Cheng weishi baoshenglun 成唯識寶生論

Cheng weishi lun 成唯識論

Cheng weishi lun liaoyi deng 成唯識論了義燈

Cheng weishi lun shouyao 成唯識論樞要

Cheng weishi lun yanmi 成唯識論演祕

Cheng weishilun shuji 成唯識論述記

Chengshi lun 成實論

Chengshilun shu 成實論疏

Chengweishi lun shuji 述記

Chengweishilun shu 成唯識論疏

Chengweishilun zhangzhong shuyao 成唯識論掌中樞要

Chengxing lingtai miyao jing 秤星靈臺祕要經

Chengyang zhufo gongde jing 稱揚諸佛功德經

Chengyangzhufo jing 稱揚諸佛經

Chengzan dasheng gongde jing 稱讚大乘功德經

Chengzan jingtu fo sheshou jing 稱讚淨土佛攝受經

Chengzan rulai gongde shenzhou jing 稱讚如來功德神呪經

Chigui 敕規

Chiju shenzhou jing 持句神呪經

Chishi jing 持世經

Chishi tuoluoni jing 持世陀羅尼經

Chishi zhou 持世咒

Chixin fantian suowen jing 持心梵天所問經, 持心梵天所問經

Chixin jing 持心經

Chixiu Baizhang qinggui 勅修百丈淸規

Chixiu qinggui 敕修淸規

Chongning qinggui 崇寧淸規

Chu sanzang jiji 出三藏記集

Chu yaolü yi 出要律義

Chu yiqie jibing tuoluonijing 除一切疾病陀羅尼經

Chuan fabao ji 傳法寶紀

Chuandeng daguangming zang 傳燈大光明藏

Chuandeng lu 傳燈錄

Chuanfa zhengzong ji 傳法正宗記

Chuanlao Jingangjing zhu 川老金剛經註

Chuanxin fayao 傳心法要

Chubing jing 除病經

Chujing 出經

Chushen gongde jing 出深功德經

Chusheng wubian men tuoluoni jing 出生無邊門陀羅尼經

Chusheng wuliangmen chi jing 出生無量門持經

Chusheng yiqie rulai fayan bianzhao dali mingwang jing 出生一切如來法眼遍照大力明王經

Chuyao jing 出曜經

Cibei daochang chanfa 慈悲道場懺法

Cidi chanmen 次第禪門

Cishi pusa shiyuan tuoluoni jing 慈氏菩薩誓願陀羅尼經

Cishi pusa suoshuo dasheng yuansheng daogan yu jing 慈氏菩薩所說大乘緣生稻簳喩經

Collected Documents 代宗朝贈司空大辯正廣智三藏和上表制集

Congrong lu 從容錄

Continuation of the Illustrated Record of Translated Scriptures Past and Present 續古今譯經圖紀

Da aluohan nantimiduoluo suoshuo fazhuji 大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

Da aluohan nantuomiduoluo fazhuji 大阿羅漢難陀蜜多羅法住記

Da anban shouyi jing 大安般守意經

Da Ayuwang jing 大阿育王經

Da ban niepan jing houfen 大般涅槃經後分

Da banniepan jing 大般涅槃經

Da banniepan jing jijie 大般涅槃經集解

Da banniepan jing yishu 大般涅槃經義疏

Da banniepan shu 大般涅槃疏

Da baoji jing 大寶積經

Da bore po luo mi jing 大般若波羅蜜經

Da fangbian fo baoen jing 大方便佛報恩經

Da fangdeng daji jing 大方等大集經

Da fangdeng tuoluoni jing 大方等陀羅尼經

Da fangguang yuanjue xiuduoluo liaoyi jing 大方廣圓覺修多羅了義經

Da foding da tuoluoni 大佛頂大陀羅尼

Da foding jing 大佛頂經

Da foding rulai fangguang Xidaduobodaluo tuoluoni 大佛頂如來放光悉憺多鉢憺陀羅尼

Da foding rulai miyin xiuzheng liaoyi zhupusa wanxing shoulengyan jing 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

Da foding shoulengyan jing 大佛頂首楞嚴經

Da hanlin shengnan na tuoluonijing 大寒林聖難拏陀羅尼經

Da huayan jing luece 大華嚴經略策

Da jian'gu poluomen yuanqi jing 大堅固婆羅門緣起經

Da jihui zhengfa jing 大集會正法經

Da jingyishu 大經義疏

Da jinse kongqiaowang zhou jing 大金色孔雀王呪經

Da jixiangtiannü shierxie yibaiba ming wugou dasheng jing 大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

Da ming gaoseng zhuan 大明高僧傳

Da molizhi pusa jing 大摩里支菩薩經

Da niepan jing 大涅槃經

Da niepan jing houyi tupi fen 大涅槃經後譯荼毘分

Da Piluzhena chengfo jing 大毘盧遮那成佛經

Da Piluzhena chengfo jing shu 大毘盧遮那成佛經疏

Da Piluzhena chengfo shen bian jiachi jing 大毘盧遮那成佛神變加持經

Da piluzhena foshuo yaolüe niansong jing 大毘盧遮那佛說要略念誦經

Da Piluzhena jing 大毘盧遮那經

Da piposha lun 大毘婆沙論

Da piposuo lun 大毘婆娑論

Da pusa zang jing 大菩薩藏經

Da Song sengshi lüe 大宋僧史略

Da suiqiu tuoluoni jing 大隨求陀羅尼經

Da Tang xiyu ji 大唐西域記

Da tang xiyu qiufa gaoseng zhuan 大唐西域求法高僧傳

Da tuoluoni mofa zhong yizi xinzhō jing 大陀羅尼末法中一字心呪經

Da wuliang shou jingshu 大無量壽經疏

Da wuliangshou jing 大無量壽經

Da zhuangyan jing 大莊嚴經

Da zhuangyan jing lun 大莊嚴經論

Da zhuangyanlun jing 大莊嚴論經

Da zhunti tuoluoni jing 大准提陀羅尼經

Daaidao biqiuni jing 大愛道比丘尼經

Daban niepan jing tupifen 大般涅槃經荼毘分

Dabao guangbo louge shanzhu mimi tuoluoni jing 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經

Dabeijing 大悲經

Dabiqiu sanqian weiyi 大比丘三千威儀

Dacheng Wuliangshou jing 大乘無量壽宗要經

Dacheng Wuliangshou zongyaojing 大乘無量壽宗要經

Dachuan Ji heshang bahui yulu 大川濟和尙八會語錄

Dafa ju tuoluonijing 大法炬陀羅尼經

Dafagu jing 大法鼓經

Dafan tianwang wenfojueyi jing 大梵天王問佛決疑經

Dafangdeng dayun jing 大方等大雲經

Dafangdeng dingwangshuo jing 大方等頂王說經

Dafangdeng rulaizang jing 大方等如來藏經

Dafangdeng wuxiang dayun jing 大方等無想大雲經

Dafangdeng wuxiang jing 大方等無想經

Dafangguang daji jing 大方廣大集經

Dafangguang fo huayan jing shu 大方廣佛華嚴經疏

Dafangguang fo huayan jing suishu yanyi chao 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

Dafangguang fo huayan jing suxuan fenqi tongzhi fanggui 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌

Dafangguang fo huayan jingzhong juanjuan dayi lueshou 大方廣佛華嚴經中卷卷大意略敍

Dafangguang fo Huayanjing Rufajiepin dunzheng Piluzhena fashen zilun yujia yigui 大方廣佛花嚴經入法界品頓證毘盧遮那法身字輪瑜伽儀軌

Dafangguang fo rulai busiyi jingjie jing 大方廣佛如來不思議境界經

Dafangguang Manshushīitong zhenpusa huayan benjiao zan yanmandejia fennuwang zhenyan Apizhelujia yigui pin 大方廣曼殊室利童眞菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王眞言阿毘遮迦嚕儀軌品

Dafangguang pusa shidi jing 大方廣菩薩十地經

Dafangguang Pusazangjing zhong Wenshushīi genben yizi tuoluonijing 大方廣菩薩藏經中文殊室利根本一字陀羅尼經

Dafangguang rulaizang jing 大方廣如來藏經

Dafangguang shanqiao fangbian jing 大方廣善巧方便經

Dafangguang shilun jing 大方廣十輪經

Dafangguang yuanjue jing 大方廣圓覺經

Dafangguang yuanjue xiuduoluo liaoyi jing lueshuzhu 大方廣圓覺修多羅了義經略疏註

Dafangguang zongchi baoguangming jing 大方廣總持寶光明經

Dafangguangfo huayan jing 大方廣佛華嚴經

Dafangguangfo Huayan jingru fajie pin 大方廣佛華嚴經入法界品

Dafangguangrulai busiyi jingjie jing 大方廣如來不思議境界經

Dahu ming da tuoluoni jing 大護明大陀羅尼經

Dahui fayu 大慧法語

Dahui nianpu 大慧年譜

Dahui Pujue chanshi pushuo 大慧普覺禪師普說

Dahui pujue chanshi yulu 大慧普覺禪師語錄

Dahui Pujue chanshi zongmen wuku 大慧普覺禪師宗門武庫

Dahui shuwen 大慧書問

Dahui yulu 大慧語錄

Dahuidu jing 大慧度經

Dahuming jing 大護明經

Daihui sanmei jing 逮慧三昧經

Daizong zhaozeng sikong dabian zhengguangzhi sanzangheshang biaozhi ji 代宗朝贈司空大辯正廣智三藏和上表制集

Daji famen jing 大集法門經

Daji jing 大集經

Daji yuezang jing 大集月藏經

Dajiashe ben jing 大迦葉本經

Dajingang miaogaoshan louge tuoluoni 大金剛妙高山樓閣陀羅尼

Dajinse kongqiaowang zhou jing 大金色孔雀王咒經

Dajixiang tiannü shierminghao jing 大吉祥天女十二名號經

Dakongque zhou wang jing 大孔雀呪王經

Dale jingang bukong zhenshi sanmeiye jing banruo boluomiduo liqushi 大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋

Dale jingangsaduo xiuxing chengjiu yigui 大樂金剛薩埵修行成就儀軌

Damiao jingang da ganlu Junnali yanman chicheng foding jing 大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經

Daming lu 大明錄

Daming sanzang shengjiao mulu 大明三藏聖教目錄

Daming xuruzang zhuji 大明續入藏諸集

Damingdu jing 大明度無極經, 大明度經

Damo jieben 達摩戒本

Damoduoluo chan jing 達摩多羅禪經

Dao yu jing 稻芋經

Daode jing 道德經

Daodi jing 道地經

Daogan jing 稻稈經, 稻芉經

Daoxing jing 道行經

Daoyulu 道餘錄

Dapiluzhena chengfo shenbian jiachi jing lianhua taizang puti chuangbiaozhi putong zhenyanzang guangda chengjiu yuqie 大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通眞言藏廣大成就瑜伽

Dapin bore jing 大品般若經

Daquanshan jing 大權善經

Darijing shu 大日經疏

Darijing yishi 大日經義釋

Darijing yishi yanmi chao 大日經義釋演密鈔

Daśabhūmika 兜沙經

Dasazhe nijianzi suoshuo jing 大薩遮尼乾子所說經

Dasheng abitama ji lun 大乘阿毘達磨集論

Dasheng apidamo zajilun 大乘阿毘達磨雜集論

Dasheng baifa mingmen lun 大乘百法明門論

Dasheng baoyao yi lun 大乘寶要義論

Dasheng bei fentuoli jing 大乘悲分陀利經

Dasheng bensheng xindi guan jing 大乘本生心地觀經

Dasheng bianzhao guangming zang wuzi famen jing 大乘遍照光明藏無字法門經

Dasheng chengye lun 大乘成業論

Dasheng daji dizang shilun jing 大乘大集地藏十輪經

Dasheng daoyu jing 大乘稻芋經

Dasheng dǐngwang jing 大乘頂王經

Dasheng ershi song lun 大乘二十頌論

Dasheng ershier wen 大乘二十二問

Dasheng fajie wu chabie lun 大乘法界無差別論

Dasheng fajie wu chabie lun shou 大乘法界無差別論疏

Dasheng fangguang Manshushīi pusa huayan benjiao Yanmandejia fennuwang zhenyan dawei deyi guipin 大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王眞言大威德儀軌品

Dasheng fayuan yilin zhang 大乘法苑義林章

Dasheng guang bai lun shi lun 大乘廣百論釋論

Dasheng guang wuyun lun 大乘廣五蘊論

Dasheng guangbai lun ben 大乘廣百論本

Dasheng guanxiang mannaluo jing zhuequ jing 大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經

Dasheng huanxi shuangshenda zizai tian pinayejia wang guiyi niansong gongyang fa 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜迦王歸依念誦供養法

Dasheng huanxi tian jing 大聖歡喜天經

Dasheng huanxitian fa 大聖歡喜天法

Dasheng ji pusa xue lun 大乘集菩薩學論

Dasheng juyi 大乘句義

Dasheng liquliu boluomi duo jing 大乘理趣六波羅蜜多經

Dasheng liwenzi puguang mingzang jing 大乘離文字普光明藏經

Dasheng miaofalianhua jing 大乘妙法蓮華經

Dasheng poyou lun 大乘破有論

Dasheng pusa zang zhengfa jing 大乘菩薩藏正法經

Dasheng qixinlun guangshi 大乘起信論廣釋

Dasheng qixinlun shu 大乘起信論疏

Dasheng qixinlun yiji 大乘起信論義記

Dasheng ru lengqie jing 大乘入楞伽經

Dasheng rudao cidi 大乘入道次第

Dasheng sanju chanhui jing 大乘三聚懺悔經

Dasheng shelisuo danmo jing 大乘舍黎娑擔摩經

Dasheng shengjixiang chishi tuoluoni jing 大乘聖吉祥持世陀羅尼經

Dasheng sizhairi 大乘四齋日

Dasheng tian huanxi shuangshen pinayejia fa 大聖天歡喜雙身毘那夜迦法

Dasheng tongxing jing 同性經, 大乘同性經

Dasheng weishi lun 大乘唯識論

Dasheng wuliangshou jing 大乘無量壽經

Dasheng wuyun lun 大乘五蘊論

Dasheng xianshi jing 大乘顯識經

Dasheng yizhang 大乘義章

Dasheng yujia jingang xinghai manshushīi qianbi qianbo dajiaowangjing 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

Dasheng zhangzhen lun 大乘掌珍論

Dasheng zhiguan famen 大乘止觀法門

Dasheng zhuangyan lun 大乘莊嚴論

Dasheng zhuangyanjing lun 大乘莊嚴經論

Dashengyi jing 大生義經

Datang nanhai jigui neifa zhuan 大唐南海寄歸内法傳

Datang neidian lu 大唐內典錄

Datong fangguang chanhui miezuizhuangyanchengfo jing 大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經

Dawei de tuoluonijing 大威德陀羅尼經

Daweide xiaozai jixiang tuoluoni jing 大威德消災吉祥陀羅尼經

Daweili wushusemo mingwang jing 大威力烏樞瑟摩明王經

Dayelun 大業論

Dayi jing 大意經

Dayun jing 大雲經

Dayun mizang jing 大雲密藏經

Dayun wuxiang jing 大雲無相經

Dazang yilan 大藏一覽

Dazhangfu lun 大丈夫論

Dazhi chanshi jiesong 大智禪師偈頌

Dazhi du lun 大智度論

Dazhi lun 大智論

Dazhong lǜ 大衆律

Dazhou kanding zhongjing mulu 大周刊定衆經目錄

Dazhou lu 大周錄

Dazhou qianding zhongjing mulu 大周刋定衆經目錄

Dazong dixuan wenben lun 大宗地玄文本論

Denglu 燈錄

Dengyu zhufa jing 等御諸法經

Determinations on the Teaching of the Secret Mind of the Great Yoga of the Vajraśekhara Sutra 金剛頂經大瑜伽祕密心地法門義訣

Dichi jieben 地持戒本

Dichi jing 地持經

Dichi lun 地持論

Dili sanmeiye jing 底哩三昧耶經

Dilisanmeiye budong zunshengzhe niansong mimi fa 底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法

Dilun 地論

Dingshengwang gushi jing 頂生王故事經

Dishi suowen jing 帝釋所問經

Diwei jing 提謂經

Dizang benyuan jing 地藏本願經

Dizang jing 地藏經

Dizang pusa benyuan jing 地藏菩薩本願經

Dizang pusa jing 地藏菩薩經

Dizang pusa shizhiari 地藏菩薩十齋日

Dizang shilun jing 地藏十輪經

Dongfang zuisheng deng wang tuoluoni jing 東方最勝燈王陀羅尼經

Dongfang zuisheng dengwang rulai jing 東方最勝燈王如來經

Dongshan liangjie chanshi yulu 洞山良价禪師語錄

Dongxia sanbao gantong ji 東夏三寶感通記

Dongxia sanbao gantong lu 東夏三寶感通錄

Dousha jing 兜沙經

Doutiao jing 兜調經

Du yiqie zhufo jingjie zhiyan jing 度一切諸佛境界智嚴經

Duanqiao heshang yulu 斷橋和尙語錄

Duifa lun 對法論

Duigen qixing fa 對根起行法

Duliyusi jing 都利聿斯經

Dunwu yaomen 頓悟要門

Duojie jing 多界經

Duoluo jieben 多羅戒本

Emituo guyinsheng wang tuoluoni jing 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

Emituo sanye sanfo salou fotan guodu ren dao jing 阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經

Erru sixing lun 二入四行論

Ershi weishi shunshi lun 二十唯識順釋論

Ershiyizhong lizan jing 二十一種禮讃經

Essential Sayings of Revered Elders 古尊宿語要

Essentials of the Buddhist Teachings 宗門統要

Extensive Mahāyāna Treatise on the Five Skandhas 大乘廣五蘊論

Fagu jing 法鼓經

Faguan jing 法觀經

Fahai jing 法海經

Fahua chanfa 法華懺法

Fahua jing 妙法蓮華經, 法華經

Fahua jing chuan ji 法華經傳記

Fahua jing yiji 法華光宅疏, 法華經義記

Fahua jing yishu 法華經義疏

Fahua jingxuanyi 法華經玄義

Fahua lun 法華論

Fahua sanmei jing 法華三昧經

Fahua shiqian 法華釋籤

Fahua shu 法華疏

Fahua wenju 法華文句

Fahua xuan lun 法華玄論

Fahua xuanyi 法華玄義

Fahua xuanyi shiqian 法華玄義釋籤

Fahua xuanzan 法華玄贊

Fahua yishu 法華義疏

Fahua youyi 法華遊意

Fahuajing lun 法華經論

Fahuajing wenju 法華經文句

Fahuajing xuanzan 法華經玄贊

Faji jing 法集經

Faji yaosong jing 法集要頌經

Fajie cidi 法界次第

Fajing jing 法鏡經

Fajing lu 法經錄

Faju jing 法句經

Fajupiyu jing 法句譬喩經

Fajuyu jing 法句喩經

Falin zhuan 法琳傳

Famiejin jing 法滅盡經

Fan dabei shenzhou 番大悲神呪

Fanfanyu 翻梵語

Fangbian jing 方便經

Fangbian xinlun 方便心論

Fangbo jing 放鉢經

Fangdeng benqi jing 方等本起經

Fangdeng dayun jing 方等大雲經

Fangdeng dayun wuxiang jing 方等大雲無想經

Fangdeng tanchi tuoluoni jing 方等檀持陀羅尼經

Fangdeng tuoluoni jing 方等陀羅尼經

Fangdeng wuxiang dayun jing 方等無相大雲經

Fangguang banruo boluomi jing 放光般若波羅蜜經

Fangguang da zhuangyan jing 方廣大莊嚴經

Fangguang jing 放光經

Fangguang shilun jing 方廣十輪經

Fantian huoluo jiuyao 梵天火羅九曜

Fanwang fazang shu 梵網法藏疏

Fanwang jieben shu 梵網戒本疏

Fanwang jing 幡王經, 梵網經

Fanwang jingshu 梵網經疏

Fanwang liushierjian jing 梵網六十二見經

Fanwangjie shu 梵網戒疏

Fanwangjing pusa jieben shu 梵網經菩薩戒本疏

Fanyi mingyi 翻譯名義

Fanyi mingyi ji 翻譯名義集

Fanyu zaming 梵語雜名

Fanzhi jishuijing jing 梵志計水淨經

Fashanglu 法上錄

Fayuan weishi zhang 法苑唯識章

Fayuan zhulin 法苑珠林

Fayuanyilin zhang 法苑義林章

Fayun zu lun 法蘊足論

Fazhi lun 發智論

Fazhuji 法住記

Fazu jing 法足經

Fenbie gongde lun 分別功德經, 分別功德論, 增一阿含經疏

Fenbie jing 分別經

Fenbie shane baoying jing 分別善惡報應經

Fenbie yuanqi chusheng famen jing 分別緣起初勝法門經

Fenbie yuqie lun 分別瑜伽論

Fendengji 分燈集

Fengfa yao 奉法要

Fengyanji 鳳巖集

Fennuwang daweide yigui pin 忿怒王大威德儀軌品

Fenyang wudechanshi yulu 汾陽無德禪師語錄

Fo apitan jing 佛阿毘曇經

Fo apitan jing chujiaxiang pin diyi 佛阿毘曇經出家相品第一

Fo benxingji jing 佛本行集經

Fo jingjie zhiyan jing 佛境界智嚴經

Fo kaijie fanzhi Aba jing 佛開解梵志阿颰經

Fo linniepan ji fazhu jing 佛臨涅槃記法住經

Fo shuo Lishiapitan lun 佛說立世阿毘曇論

Fo suoxing zan 佛所行讚

Fo wei Anan shuo chutai hui 佛爲阿難說處胎會

Fo wei Shoujia zhangzhe shuo yebao chabie jing 佛爲首迦長者說業報差別經

Fo wei xinwang pusa shuotoutuo jing 佛爲心王菩薩說投陀經

Fochui banniepan lüeshuo jiaojie jing 佛垂般涅槃略說教誡經

Fodi jing 佛地經

Fodi lun 佛地論

Foding jing 佛頂經

Foding zunsheng tuoluoni jing 佛頂尊勝陀羅尼經

Fodingda baisangai tuoluoni jing 佛頂大白傘蓋陀羅尼經

Fofa jintang pian 佛法金湯篇

Fofa miejin jing 佛法滅盡經

Foguo Yuanwu chanshi yulu 佛果圜悟禪師語錄

Foguoji 佛國記

Fomieduhou guanhan zangsong jing 佛滅度後棺歛葬送經

Foming jing 佛名經

Fomu ban nihuan jing 佛母般泥洹經

Fomubaodezang banruo boluomi jing 佛母寶悳藏般若波羅蜜經

Foshuo amituo sanyesanfo saloufotan guodu rendao jing 佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經

Foshuo anan fenbie jing 佛說阿難分別經

Foshuo bashi jing 佛說八師經

Foshuo buzeng bujian jing 佛說不增不減經

Foshuo Changjuli dunü tuoluoni zhoujing 佛說常瞿利毒女陀羅尼咒經

Foshuo dabannihuan jing 佛說大般泥洹經

Foshuo Dacheng sheng Wuliangshou jueding guangming wang rulai tuoluoni jing 大乘無量壽宗要經

Foshuo dasheng wuliangshou zhuangyan jing 佛說大乘無量壽莊嚴經

Foshuo dayij ing 佛說大意經

Foshuo dousha jing 佛說兜沙經

Foshuo Emituo jing 佛說阿彌陀經

Foshuo faji jing 佛說法集經

Foshuo fenbie shane suoqi jing 佛說分別善惡所起經

Foshuo foyi jing 佛說佛醫經

Foshuo guan Mile pusa shangsheng doushuaitian jing 佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經

Foshuo guan wuliangshou fo jing 佛說觀無量壽佛經

Foshuo Guanshiyin sanmei jing 佛說觀世音三昧經

Foshuo huiyan sanmei jing 佛說慧印三昧經

Foshuo jiejie jing 佛說解節經

Foshuo jing yezhangjing 佛說淨業障經

Foshuo jingdusanmei jing. The Sutra Preached by the Buddha on the Purification through Samādhi. 佛說淨度三昧經

Foshuo Jinpiluo tongzi weide jing 佛說金毘羅童子威德經, 金毘羅童子威德經

Foshuo liudao qietuo jing 佛說六道伽陀經

Foshuo moluowang jing 佛說末羅王經

Foshuo nengduan jingang bore boluomiduo jing 佛說能斷金剛般若波羅蜜多經

Foshuo piluosanmei jing 佛說毘羅三昧經

Foshuo pusa ben ye jing 佛說菩薩本業經

Foshuo pusa neixi liuboluomi jing 佛說菩薩內習六波羅蜜經

Foshuo Rangwuli tongnü jing 穰麌梨童女經

Foshuo ru taizang hui 佛說入胎藏會

Foshuo rulai xingxian jing 佛說如來興顯經

Foshuo sidi jing 佛說四諦經

Foshuo taizi shuahu jing 佛說太子刷護經

Foshuo Wenshushili xunxing jing 佛說文殊師利巡行經

Foshuo wuliang qingjing pingdengjue jing 佛說無量淸淨平等覺經

Foshuo wuyun jiekong jing 佛說五蘊皆空經

Foshuo yiqie zhu rulai xin guangming jiachi Puxian pusa yanming jin'gang zuisheng tuoluoni jing 佛說一切諸如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經

Foshuo yueshangnü jing 佛說月上女經

Foshuo zhaohun jing 佛說招魂經

Foshuo zhoumei jing 佛說呪魅經

Foxing lun 佛性論

Foyi jing 佛醫經

Foyijiao jing 佛遺教經

Foyiwang jing 佛醫王經

Fozu gangmu 佛祖綱目

Fozu Lidai tongzai 佛祖歷代通載

Fozu tongji 佛祖統紀, 佛祖統記

Fu chishengguang fa 複熾盛光法

Fu fazang yinyuan zhuan 付法藏因緣傳

Furen jing 夫人經

Futian li 符天曆

Fuzhou Xuansha Zongyi dashi guanglu 福州玄沙宗一大師廣錄

Ganlu tuoluoni zhou 甘露陀羅尼呪

Ganlujing tuoluoni zhou 甘露經陀羅尼呪

Gantong lu 感通錄

Ganying zhuan 感應傳

Gaoseng Faxian zhuan 高僧法顯傳

Gaoseng zhuan 高僧傳

Gaowang Guanshiyin jing 高王觀世音經

Gaowangbaiyi Guanyin jing 高王白衣觀音經

Genben shuo yiqie youbu pinaiye song 根本說一切有部毘奈耶頌

Genben shuo yiqie youbu pinaiye zashi 根本說一切有部毘奈耶雜事

Genben shuoyiqie youbu pichuni pinaiye 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶

Genben shuoyiqie youbu pinaiye 根本說一切有部毘奈耶

Gengsheng lun 更生論

Giso rokujō 義楚六帖

Gu jin yijing tuji 古今譯經圖紀

Guan Buxian jing 觀普賢經

Guan Mile Busa shangsheng doushuo tian jing 觀彌勒菩薩上生兜率天經

Guan puxian pusa xingfa jing 觀普賢菩薩行法經

Guan suoyuan lun shi 觀所緣論釋

Guan suoyuanyuan lun 觀所緣緣論

Guan wuliangshou fo jing 觀無量壽佛經

Guan wuliangshou jing yishu 觀無量壽經義疏

Guan yaowang yaoshang erpusa jing 觀藥王藥上二菩薩經

Guanding jing 灌頂經

Guanding qiwanerjian shenwang hu biqiu zhou jing 灌頂七萬二千神王護比丘呪經

Guanding suiyuan wangsheng jing 灌頂隨願往生十方淨土經

Guanfo jing 觀佛經

Guanfo sanmei hai jing 觀佛三昧海經

Guang banruo boluomi jing 光般若波羅蜜經

Guang hongming ji 廣弘明集

Guang Qingliang zhuan 廣淸涼傳

Guang yi famen jing 廣義法門經

Guangbai 廣百

Guangbai lun 廣百論

Guangbailun ben 廣百論本

Guangbo yanjing butuizhuanlun jing 廣博嚴淨不退轉輪經

Guangji 光記, 光記

Guanglun 廣論

Guangming wenju 光明文句

Guangshi putixin lun 廣釋菩提心論

Guangshiyin yingyan ji 光世音應驗記

Guangzan bore boluomi jing 光讚般若波羅蜜經

Guangzan jing 光讚經

Guangzan mohe bore jing 光讚摩訶般若經

Guanjing shu 觀經疏

Guanshiyin jing 觀世音經

Guanshiyin pusa pumen pin 觀世音菩薩普門品

Guanshiyin zhedao chuzui jing 觀世音折刀除罪經

Guanxi foxingxiang jing 灌洗佛形像經

Guanxin lun 觀心論

Guanyin jing 觀音經

Guanyin jingxuanyi 觀音經玄義

Guanyin xuan 觀音玄

Guanyin Xuanyi 觀音玄義

Guanzhong chuangli jietan tujing 關中創立戒壇圖經幷序

Guanzizai pusa shuo puxian tuoluoni jing 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

Guanzizai shuo puxian jing 觀自在說普賢經

Guda xinxing chanshi mingtabei 故大信行禪師銘塔碑

Gugui 古規

Guhyaka-sūtra 密迹經

Guhya-sūtra 密迹經

Guijing yi 歸敬儀

Gulaishishi jing 古來世時經

Guodu rendao jing 過度人道經

Guyinsheng tuoluoni jing 鼓音聲陀羅尼經

Haibade jing 海八德經

Hebu Jin guangming jing 合部金光明經

History of Han 漢書

Hongjue 弘決

Hongming ji 弘明集

Hongzan fahua zhuan 弘贊法華傳

Houfen 後分

Houyan jing 厚嚴經

Huainanzi 淮南子

Huaji louge tuoluoni jing 花積樓閣陀羅尼經

Huaji tuoluoni shenzhou jing 華積陀羅尼神呪經

Huaju tuoluonizhou jing 花聚陀羅尼呪經

Huangbo chuanxin fayao 黃檗傳心法要

Huangbo Xiyun chanshi yulu 黃檗希運禪師語錄

Huangboshan Duanji chanshi chuanxin fayao 黃檗山斷際禪師傳心法要

Huangboshan duanji chanshi wanling lu 黃檗山斷際禪師宛陵錄

Huangboshan zhi 黃檗山志

Huanglong chidu guanglu 黃龍尺牘廣錄

Huanglong chidu kaolu 黃龍尺牘考錄

Huanglong Nan Chanshi shuchi ji 黃龍南禪師書尺集

Huanzhuan qinggui 幻住菴淸規

Huayan fajie xuanjing 華嚴法界玄鏡

Huayan gumu 華嚴骨目

Huayan jing 花嚴經, 華嚴經

Huayan jing lue shou kan ding ji 華嚴經略疏刊定記

Huayan jing ru fajie pin 華嚴經入法界品

Huayan jing shu 華嚴經疏

Huayan jing suishu yanyi chao 華嚴經隨疏演義妙

Huayan jing zhuan 華嚴經傳

Huayan jing zhuanji 華嚴經傳記

Huayan jing zuanlingji 華嚴經纂靈記

Huayan jingnei zhangmen dengza kongmu zhang 華嚴經內章門等離孔目章

Huayan kongmu zhang 華嚴孔目章

Huayan shushi yichao 華嚴疏釋義抄

Huayan tanxuan ji 華嚴探玄記

Huayan wujiao zhang 華嚴五教章

Huayan yisheng jiao fenqi zhang 華嚴一乘教義分齊章

Huayan youxin fajie ji 華嚴遊心法界記

Huayan yuanren lun 華嚴原人論

Huayan zhuan 華嚴傳

Huayanjing kongmu zhang 華嚴經孔目章

Huayanjing suishu yanyi chao 華嚴經隨疏演義鈔

Huayanjing tanxuan ji 華嚴經探玄記

Huayanjing xintuoluoni 華嚴經心陀羅尼

Huayanjing yigui 花嚴經儀軌

Huayanjing yihai bomen 華嚴經義海百門

Hua-yen wu-shih yao wen-ta 華嚴五十要問答

Huguo jing 護國經

Huilin yinyi 慧琳音義

Huilin yiqie jing yin yi 慧琳一切經音義

Huishang pusa wen dashanquan jing 慧上菩薩問大善權經

Huishang pusa wendaquanshan jing 慧上菩薩問大權善經

Huixiang lun jing 迴向輪經

Huizheng lun 廻諍論

Huming famen shenzhou jing 護命法門神呪經

Ji fazhuchuan 記法住傳

Ji gujin fadao lunheng 集古今佛道論衡

Ji zhujing lichan yi 集諸經禮懺儀

Jia Dan 價耽

Jiading biqiu shuo danglai bian jing 迦丁比丘說當來變經

Jianru lun 煎乳論

Jianzhong jingguo xudenglu 建中靖國續燈錄

Jiaoliang shouming jing 較量壽命經

Jiapiluolun 迦毘羅論

Jiashejie jing 迦葉結經

Jiaye xianren shuo yinüren jing 迦葉仙人說醫女人經

Jiazhanyan jing 迦旃延經

Jie quan lun 解捲論

Jie shenmi jing 解深密經

Jieben shu 戒本疏

Jieguo yinyuan jing 戒果因緣經

Jiejie jing 解節經

Jieshen zulun 界身足論

Jieshu shanbu 戒疏刪補

Jietuo jie jing 解脫戒經

Jietuo jieben jing 解脫戒本經

Jietuo lǜ 解脫律

Jietuo lun 解脫論

Jietuolu jing 解脫律經

Jieyinyuan jing 戒因緣經

Jigui zhuan 寄歸傳

Jihua jing 集華經

Jiliang lun 集量論

Jilun 集論

Jin guangming jing shu 金光明經疏

Jin guangming jing wenju 金光明經文句

Jin guangming jing xuanyi 金光明經玄義

Jin guangming zuisheng wang jing shu 金光明最勝王經疏

Jin qishi lun 金七十論

Jing yezhang jing 淨業障經

Jingang banruo jing shulun zuanyao 金剛般若經疏論纂要

Jingang banruo lun 金剛般若論

Jingang banruojing lun 金剛般若經論

Jingang bore boluomi jing 金剛般若波羅蜜經

Jingang cuisui tuoluoni 金剛摧碎陀羅尼

Jingang ding yuqie jing 金剛頂瑜伽經

Jingang jing shulun zuanyao 金剛經疏論纂要

Jingang jun jing jingang ding yiqie rulai shen miao mimi Jingang jie da sanmeiye xiuxing sishierzhong tanfa jing zuoyong weiyi faze da pilu zhena fo jingang xindi famen mifa jie tanfa yize 金剛峻經金剛頂一切如來深妙祕密金剛界大三昧耶修行四十二種壇法經作用威儀法則大毘盧遮那佛金剛心地法門祕法戒壇法儀則

Jingang mimi shanmen tuoluoni jing 金剛祕密善門陀羅尼經

Jingang mimi shanmen tuoluonizhou jing 金剛祕密善門陀羅尼呪經

Jingang nengduan bore boluomi jing 金剛能斷般若波羅蜜經

Jingang pi 金剛錍

Jingang pi lun 金剛錍論

Jingang sanmei jing 金剛三昧經

Jingang sanmei lun 金剛三昧論

Jingang satuo shuo pinnayejiatian chengjiu yigui jing 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經

Jingang shangwei tuoluonijing 金剛上味陀羅尼經

Jingang xian lun 金剛仙論

Jingang xianji 金剛仙記

Jingangchang tuoluoni jing 金剛場陀羅尼經

Jingangchang zhuangyan banruoboluomiduo jiaozhong yifen 金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

Jingangding chaosheng sanjiejing shuo wenshu wuzi zhenyan shengxiang 金剛頂超勝三界經說文殊五字眞言勝相

Jingangding dayujia mimi xin di famen yijue 金剛頂大瑜伽祕密心地法門義訣

Jingangding jing 金剛頂經

Jingangding yijue 金剛頂義訣

Jingangding yujia Jingangsaduo wumimi xiuxing niansong yigui 金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌

Jingangding yujia zhong fa anouduoluo sanmiaosanputi xin lun 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

Jingangding yujia zhong lüechu niansong jing 金剛頂瑜伽中略出念誦經

Jingangdingjing manshushīi pusa wuzi xintuoluoni pin 金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品

Jingangdingjing yizi dinglunwang yujia yiqie shi chu niansong chengfo yigui 金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌

Jingangdingjing yujia shiba hui zhigui 金剛頂經瑜伽十八會指歸

Jingangdingjing yujqie Wenshushili pusa fa yipin 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

Jingangfeng louge yiqie yujia yuqi jing 金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經

Jingangshou pusa jiangfu yiqie buduo dajiaowangjing 金剛手菩薩降伏一切部多大教王經

Jingangtan guangda qingjing tuoluoni jing 金剛壇廣大淸淨陀羅尼經

Jingde chuandeng lu 屙屎送尿, 景德傳燈錄

Jinggangjing lun 金剛經論

Jinglü yixiang 經律異相

Jingming jing 淨名經

Jingming xuan 淨名玄

Jingming xuanyi 淨名玄義

Jingtu lun 淨土論

Jingtu sheng wusheng lun 淨土生無生論

Jingtu shiyi lun 淨土十疑論

Jingtulun zhu 淨土論註

Jingtuwangshenglun 淨土往生論

Jingu jing 金鼓經

Jinguangming wenju 金光明文句

Jinguangming zuishengwang jing 金光明最勝王經

Jinguangmingjing wenjuji 金光明經文句記

Jingxin jieguan fa 淨心戒觀法

Jingyi youpose suowen jing 淨意優婆塞所問經

Jingyingda jing shu 淨影大經疏

Jingyiwen jing 淨意問經

Jingzhuzi jingxing famen 淨住子淨行法門

Jinpi lun 金錍論

Jinse jianabodi tuoluoni jing 金色迦那鉢底陀羅尼經

Jishenzhou sanbao gantong lu 集神州三寶感通錄

Jishenzhou tasi sanbao gantong lu 集神州塔寺三寶感通錄

Jiu Tang shu 舊唐書

Jiuba yankou egui tuoluoni jing 救拔焰口餓鬼陀羅尼經

Jiudu fomu ershiyi lizan 救度佛母二十一禮讚

Jiuheng jing 九橫經

Jiujing dabei jing 究竟大悲經

Jiujing yisheng baoxing lun 究竟一乘寶性論

Jiuliao xiaoer jibing jing 救療小兒疾病經

Jiumianran egui tuoluoni shenzhou jing 救面燃餓鬼陀羅尼神呪經

Jiyimen lun 集異門論

Jiyimen zulun 集異門足論

Jizhao shenbian sanmodi jing 寂照神變三摩地經

Jizhiguo jing 寂志果經

Jizhu 集註

Jue zuifu jing 決罪福經

Jueding pini jing 決定毘尼經

Juedingzang lun 決定藏論

Jueguan lun 絕觀論

Jushe lun 倶舍論

Jutanmi jiguo jing 瞿曇彌記果經

Kaihuang sanbao lu 開皇三寶錄

Kaiyuan shijiao lu 開元釋教錄

Kaiyuanlu 開元錄

Kanding ji 刊定記

Kongmu zhang 孔目章

Kongqiao jing 孔雀經

Kongqiao wang zhou jing 孔雀王咒經

Kongqiaowang zhou jing 孔雀王呪經

Kongque mingwang jing 孔雀明王經

Kongquewang jing 孔雀王經

Kuyin jing 苦陰經

Kuyinyinshi jing 苦陰因事經

Laozi Huahu jing 老子化胡經

Lebang wenlei 樂邦文類

Lebang yigao 樂邦遺稿

Lengjia jing 楞伽經

Lengjia shizi ji 楞伽師資記

Lengqie abaduoluo baojing 楞伽阿跋多羅寶經

Lengyan jing 楞嚴經

Lexiu bozhang qinggui 勒修百丈淸規

Li jing 離經

Li shuimian jing 離睡眠經

Liang gaoseng zhuan 梁高僧傳

Liang shelun 梁攝論

Liangjuan wuliang shou jing 兩卷無量壽經

Liangyi she dasheng lunshi 梁譯攝大乘論釋

Liangzhao fu dashi song jingang jing 梁朝傅大師頌金剛經

Liangzhao shelun 梁朝攝論

Lianhua jing lun 蓮華經論

Lianhua yan tuoluonijing 蓮華眼陀羅尼經

Lianhuamian jing 蓮華面經

Liao zhibing jing 療痔病經

Liaoben shengsi jing 了本生死經

Liaoyideng 了義燈

Lidai fabao ji 歷代法寶記

Lidai sanbao ji 歷代三寶紀, 歷代三寶記

Limen lun 理門論

Lingtai jing 靈臺經

Lingyuan biyu 靈源筆語

Lingyuan Heshang biyu 靈源和尚筆語

Linji lu 臨濟錄

Linjian lu 林間錄

Liqu jing 理趣經

Liqufen 理趣分

Liqushi 理趣釋

Lishi yishan jing 力士移山經

Lishiapitan lun 立世阿毘曇論

Lishui jing 離睡經

Liu men tuoluonijing lun 六門陀羅尼經論

Liu miaofa men 六妙法門

Liudao ji jing 六道集經

Liudao qietuo jing 六道伽陀經

Liudu wuji ji 六度無極集

Liudu wuji jing 六度無極經

Liuduji jing 六度集經

Liujia qizong lun 六家七宗論

Liumen jiaoshou xiding lun 六門教授習定論

Liumen tuoluonijing 六門陀羅尼經

Liushi Huayan 六十華嚴

Liushi jing 六事經

Liushier jian jing 六十二見經

Liuzi zhouwang jing 六字呪王經

Liuzu tanjing 六祖壇經

Liyou tianzhu jizhuan 歷遊天竺記傳

Longshu wuming lun 龍樹五明論

Loufenbu jing 漏分布經

Lü ershier mingliao lun 律二十二明了論

Lüechu jing 略出經

Lüechu niansong jing 略出念誦經

Lüelun 略論

Lueqijie foming jing 略七階佛名經

Lueshi xin Huayan jing xiuxing cidi jueyi lun 略釋新華嚴經修行次第決疑論

Lüeshuojiaojie jing 略說教誡經

Lüjing 律經

Lüjing zhu 律經註

Lunwangqibao jing 輪王七寶經

Lunzhu 論註

Luohuyelu 羅湖野錄

Luomona shuo jiuliao xiaoer jibing jing 囉嚩拏說救療小兒疾病經

Luoyang qielan ji 洛陽伽藍記

Mahāprajñāpāramitā-sūtra 摩訶般若波羅蜜多經

Mahāyāna-śatadharma-prakāśa-mukha-śāstra 百法明門論

Manshu wuzi xintuoluoni jing 曼殊五字心陀羅尼經

Manshushili Pusazhouzang zhong yizi zhouwang jing 曼殊師利菩薩呪藏中一字呪王經

Mayi jing 罵意經

Mayou sanxiang jing 馬有三相經

Mazu Daoyi chanshi guanglu 馬祖道一禪師廣錄

Miao biyin chuang tuoluoni jing 妙臂印幢陀羅尼經

Miaobi pusa wen jing 妙臂菩薩問經

Miaofa lianhua jing 妙法蓮華經

Miaofa lianhua jing lun youbotishe 妙法蓮華經論優波提舍

Miaofa lianhua jing shu 妙法蓮花經疏

Miaofa lianhua jing xuanyi 妙法蓮華經玄義

Miaofa lianhua jing xuanzan 妙法蓮華經玄贊

Miaofa lianhua jing yiji 妙法蓮華經義記

Miaofa lianhua jing yishu 妙法蓮華經義疏

Miaofa lianhua jing youbotishe 妙法蓮華經憂波提舍

Miaofa lianhua jinglun youboti she 妙法蓮華經論憂波提舍

Miaofa lianhuaj ing lun 妙法蓮華經論

Miaofa lianhuajing wenju 妙法蓮華經文句

Miaohuitongnǚ jing 妙慧童女經

Miaojixiang dajiao ing 妙吉祥大教經

Miaojixiang zuisheng genben dajiaojing 妙吉祥最勝根本大教經

Miaose tuoluonijing 妙色陀羅尼經

Miaoun shangle wang mimi busiyi dajiaowang jing 妙輪上樂王祕密不思議大教王經

Miji jing 密迹經

Miji jingang lishi hui 密迹金剛力士會

Miji lishi da quan shen wangjing ji song 密跡力士大權神王經偈頌

Miji lishi jing 密跡力士經

Mile pusa fayuanwang ji 彌勒菩薩發願王偈

Mi-le p'u-sa so-wen pen-yüan ching 彌勒菩薩所問本願經

Mile pusa suowen jinglun 彌勒菩薩所問經論

Mile shangsheng jing 彌勒上生經

Mile suowen lun 彌勒所問論

Mile xiasheng chengfo jing 彌勒下生成佛經

Mile xiasheng jing 彌勒下生經

Mimi sanmei dajiaowang jing 祕密三昧大教王經

Mimiming yigui 祕密名儀軌

Mimixiang jing 祕密相經

Ming gaoseng zhuan 明高僧傳

Mingjue chanshi yulu 明覺禪師語錄

Mingkuang shu 明曠疏

Mingliao lun 明了論

Mingseng zhuan 名僧傳

Mingshu huiyao 冥樞會要

Mingxiangji 冥祥記

Mingyi ji 名義集, 名義集

Mishasai jieben 彌沙塞戒本

Mishasai wufen jieben 彌沙塞五分戒本

Mituo jing 彌陀經

Miyan jing 密嚴經

Modengnü jiexing zhongliushi jing 摩登女解形中六事經

Modengnü jing 摩鄧女經

Mohe banruo fangguang jing 摩訶般若放光經

Mohe bore boloumi daoxing jing 摩訶般若波羅蜜道行經

Mohe bore boluomiduo xinjing 摩訶般若波羅蜜多心經

Mohe boruo boluomi jing 摩訶般若波羅蜜經

Mohe sengqi lǜ 摩訶僧祇律

Mohe tanchi tuoluoni 摩訶袒持陀羅尼

Mohe zhiguan 摩訶止觀

Mohe zhiguan hongjue 摩訶止觀弘決

Mohepiluzhena rulai dinghui jundeng ru sanmei yeshen shuangshen dasheng huanxi tian pusa xiuxing mimifa yigui 摩訶毘盧遮那如來定惠均等入三昧耶身雙身大聖歡喜天菩薩修行祕密法儀軌

Mohesengqi jieben 摩訶僧祇戒本

Mohesengqi lǜ da biqiu jieben 摩訶僧祇律大比丘戒本

Mohesengzhi biqiu ni jieben 摩訶僧祇比丘尼戒本, 摩訶僧祗比丘尼戒本

Mohesengzhilǜ da biqiu jieben 摩訶僧祗律大比丘戒本

Moheyan lun 摩訶衍論

Moluowang jing 末羅王經

Moniluo dan jing 摩尼羅亶經

Mouli jing 牟梨經

Mozhaoming 默照銘

Mulian wen jielǜ zhong wubai qingzhong shi 目連問戒律中五百輕重事

Mulun 母論

Nainü Qipo jing 柰女耆婆經

Nanatian jing 那拏天經

Nanben niepan jing 南本涅槃經

Nanhai jigui neifa zhuan 南海寄歸內法傳

Nanhai jigui zhuan 南海寄歸傳

Nannijishipoluotian shuo zhilun jing 難儞計濕嚩囉天說支輪經

Nantuo yinyuan 難陀因緣

Naxian biqiu jing 那先比丘經

Nengduan jingang bore boluomiduo jing 能斷金剛般若波羅蜜多經

Nengduan jingang jing 能斷金剛經

Nengjing yiqie yanjibing tuoluoni jing 能淨一切眼疾病陀羅尼經

Nianfo sanmei baowang lun 念佛三昧寶王論

Niepan ji 涅槃記

Niepan jing houfen 涅槃經後分

Niepan jing jijie 涅槃經集解

Niepanjing benyou jinwu jie lun 涅槃經本有今無偈論

Niepanjing shu 涅槃經疏

Niganzi wenwuwoyi jing 尼乾子問無我義經

Nihuan jing 泥洹經

Nijutuofanzhi jing 尼拘陀梵志經

Nili jing 泥犁經

Pichuni pinaiye 苾芻尼毘奈耶

Piluzhena jing 毘盧遮那經

Piluzhena sanmodi fa 毘盧遮那三摩地法

Pinaiye jing 毘奈耶經

Pinayejia fa 毘那夜迦法

pinayejiaena bodi yuqie xidipin miyao 毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要

Pinimu jing 毘尼母經

Pinlei zulun 品類足論

Piposhalü 毘婆沙律

Piposhifo jing 毘婆尸佛經

Poluomen Jieqie xianren tianwen shuo 婆羅門竭伽仙人天文說

Posha lun 婆沙論

Posoubandou fashi zhuan 婆藪槃豆法師傳

Poxiang lun 破相論

Poxie lun 破邪論

Pubian guangming qingjing chicheng ruyibao yinxin wunengsheng damingwang dasuiqiu tuoluoni jing 普遍光明淸淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

Puchao sanmei jing 普超三昧經

Pumen pin 普門品

Pumenpin jing 普門品經

Pusa ben shengman lun 菩薩本生鬘論

Pusa benye jing 菩薩本業經

Pusa benye yingluojing 菩薩本業瓔珞經

Pusa cong Doushoutian jiang shenmutai shuo guangpu jing 菩薩從兜術天降神母胎說廣普經

Pusa di chi lun 菩薩地持論

Pusa di jing 菩薩地經

Pusa dichi jing 菩薩地持經

Pusa jie ben 菩薩戒本

Pusa jie jingshu 菩薩戒經疏

Pusa jiejiemo wen 菩薩戒羯磨文

Pusa jieshu 菩薩戒疏

Pusa shanzi jing 菩薩睒子經

Pusa wenyu 菩薩問喩

Pusa xindi pin 菩薩心地品

Pusa yingluo benye jing 菩薩瓔珞本業經

Pusa yingluo jing 菩薩瓔珞經

Pusa zang jing 菩薩藏經

Pusa zang zhengfa jing 菩薩藏正法經

Pusajie jingyishu 菩薩戒經義疏

Pusajie yiji 菩薩戒義記

Pusajie yishu 菩薩戒義疏

Pusajiejing yiji 菩薩戒經義記

Puti shenzhou jing 菩提神呪經

Puti tuoluoni jing 菩提陀羅尼經

Puti xin jing 菩提心經

Puti ziliang lun 菩提資糧論

Putichang suoshuo Yizi ding lunwang jing 菩提場所說一字頂輪王經

Putichangsuo jing 菩提場所經

Putidamo nanzong ding shifei lun 菩提達摩南宗定是非論

Putixin lun 菩提心論

Putixing jing 菩提行經

Putiziliang lun 菩提資量論

Puxian guan jing 普賢觀經

Puxian jing 普賢經

Puxian pusa xingyuan zan 普賢菩薩行願讚

Puxian xingyuan zan 普賢行願讚

Puyao jing 普曜經

Puyi jing 普義經

Qianbo jing 千鉢經

Qianshou heyao jing 千手合薬經

Qianshou qianyan guanshiyin pusa zhibing heyao jing 千手千眼觀世音菩薩治病合藥經

Qianshouyan dabeixinzhou xingfa 千手眼大悲心呪行法

Qianzhuan tuoluoni guanshiyin pusa zhou 千轉陀羅尼觀世音菩薩呪

Qibao jing 七寶經

Qifo bapusa suoshuo da tuoluoni shenzhou jing 七佛八菩薩所說大陀羅尼神咒經

Qifo fumu xingzi jing 七佛父母姓字經

Qifo jing 七佛經

Qifo ming jing 七佛名經

Qifo minghao gongde jing 七佛名號功德經

Qijiang zhang 七卷章

Qimengjing 七夢經

Qing guanshiyin jing 請觀世音經

Qing guanshiyin pusa xiaofu duhai tuoluonizhou jing 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

Qingjing fashen Piluzhena xindi famen chengjiu yiqie tuoluo ni sanzhong xidi 淸淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地

Qingjing faxing jing 淸淨法行經

Qingjing guanshiyin puxian tuoluoni jing 淸淨觀世音普賢陀羅尼經

Qinglong shuchao 靑龍疏鈔

Qishi jing 起世經

Qishiyinben jing 起世因本經

Qiuwen chifa 求聞持法

Qiuyu jing 求欲經

Qixinlun shou bi xueji 起信論疏筆削記

Qixinlun Tanyan shu 起信論曇延疏

Qixinlun yiji 起信論義記

Qixinlun yishu 起信論義疏

Qizhi jing 七知經

Qizong lun 七宗論

Quyin jiashe lun 取因假設論

Rangxiang jingang tuoluonijing 壤相金剛陀羅尼經

Records on the Meaning of the Mahāparinirvāṇa-sūtra 涅槃經義記

Ren benyusheng jing 人本欲生經

Rentian baojian 人天寶鑑

Rentian yanmu 人天眼目

Renwang banruo jing shou 仁王般若經疏

Renwang bore boluomi jing 仁王般若波羅蜜經

Renwang bore jing 仁王般若經

Renwang huguo banruo boluomi jing 仁王護國般若波羅蜜經

Renwang huguo bore boluomi duo jing tuoluoni niansong yigui 仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌

Renwang huguo bore yigui 仁王護國般若儀軌

Renwang jing 仁王經

Renwang niansong yigui 仁王念誦儀軌

Renwanghuguo bore boluomiduo jing 仁王護國般若波羅蜜多經

Renxian jing 人仙經

Riyong guifan 日用規範

Ru apidamo lun 入阿毘達磨論

Ru Dasheng lun 入大乘論

Ru lengqie jing 入楞伽經

Ru pusa xing lun 入菩薩行論

Ruguangfo jing 乳光佛經

Ruhuan sanmei jing 如幻三昧經

Ruiying benqi jing 瑞應本起經

Ruiying shanzhuan 瑞應刪傳

Ruizhou Dongshan Liangjie chanshi yulu 瑞州洞山良价禪師語錄

Rujing chanshi yulu 如淨禪師語錄

Rulai fangbian shanqiaozhou jing 如來方便善巧呪經

Rulai shanqiaozhou jing 如來善巧呪經

Rulai shijiao shengjunwang jing 如來示教勝軍王經

Rulai xingxian jing 如來興顯經

Rulaixin jing 如來心經

Rulengqiexin xuanyi 入楞伽心玄義

Rushilun fanzhinan pin 如實論反質難品

Ruyi moni tuoluonijing 如意摩尼陀羅尼經

Ruyibao zongchi wang jing 如意寶總持王經

Ruzhong lun 入中論

Ruzhong qinggui 入衆淸規

Ruzhong riyong qinggui 入衆日用淸規

Salt Water Simile Sutra 鹹水喩經

San fadu jing lun 三法度經論

San fadu lun 三法度論

San juzu jing youbotishe 三具足經憂波提舍

San juzu jinglun 三具足經論

San wuxing lun 三無性論

Sanbao gantong lu 三寶感通錄

Sanbaoji 三寶紀

Sanhui jing 三慧經

Sanjie fofa 三階佛法

Sanmantuobatuoluo pusa jing 三曼陀跋陀羅菩薩經

Sanmidibu lun 三彌底部論

Sanqian foming jing 三千佛名經

Sanqian weiyi jing 三千威儀

Sanshierxiang jing 三十二相經

Sanzhong xidi podiyu zhuan yezhang chu sanjie mimi tuoluonifa 三種悉地破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼法

Sanzhong xuanyi 三重玄義

Sapoduo pini piposha 薩婆多毘尼毘婆沙

Sapoduobu pini modeleqie 薩婆多部毘尼摩得勒伽

Satanfentuoli jing 薩曇分陀利經

Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā 十萬頌

Sazhe Niqianzi jing 薩遮尼乾子經

Sengqi biqiu jieben 僧祇比丘戒本

Sengqi da biqiu jieben 僧祇大比丘戒本

Sengqi jieben 僧祇戒本

Sengqie zha jing 僧伽吒經

Shamini jie jing 沙彌尼戒經

shamini zajie wen 沙彌尼雜戒文

Shan juzu 善具足

Shanfa fangbian tuoluonijing 善法方便陀羅尼經

Shangsheng jing 上生經

Shanhaihui pusa jing 山海慧菩薩經

Shanjian lu 善見律

Shanjianlü piposha 善見律毘婆沙

Shanjie jing 善戒經

Shanshengzi jing 善生子經

Shanye jing 善夜經

Shaoshi liumen ji 少室六門集

She dasheng lun 攝大乘論, 攝大乘論本

She dasheng lun shilun 攝大乘論釋論

She dasheng lun shu 攝大乘論疏

She dashenglun ben 攝大乘論本

She dashenglun shi 攝大乘論釋

Shedashenglun shiqin shi 攝大乘論世親釋

Shedashenglun wuxing shi 攝大乘論無性釋

Shelifu apitan 舍利弗阿毘曇

Shelifu apitanlun 舍利弗阿毘曇論

Shelifu pitan 舍利弗毘曇

Shelun 攝論

Shelun shi 攝論釋

Shen bumie lun 神不滅論

Shen xiyou jing 甚希有經

Sheng chishi tuoluoni jing 聖持世陀羅尼經

Sheng chuang bi yin tuoluonijing 勝幢臂印陀羅尼經

Sheng da zongchi wang jing 聖大總持王經

Sheng fomu xiaozi banruo boluomiduo jing 聖佛母小字般若波羅蜜多經

Sheng guan zi zai pu sa fan zan 聖觀自在菩薩梵讚

Sheng guanzizai pusa yibaibaming jing 聖觀自在菩薩一百八名經

Sheng jing 生經

Sheng siwei fantian suowen jing 勝思惟梵天所問經

Sheng siwei fantiansuowen jinglun 勝思惟梵天所問經論

Sheng siwei jing 勝思惟經

Sheng xukongzang pusa tuoluoni jing 聖虛空藏菩薩陀羅尼經

Sheng Yanmandejia weinuwang licheng dashen yan niansong fa 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

Sheng yaomu tuoluoni jing 聖曜母陀羅尼經

Sheng zhuangyan tuoluoni jing 聖莊嚴陀羅尼經

Sheng zuishang dengming rulai tuoluoni jing 聖最上燈明如來陀羅尼經

Sheng zuisheng tuoluonijing 聖最勝陀羅尼經

Shengchuang biyin jing 勝幢臂印經

Shengliuzi damingwang tuoluoni jing 聖六字大明王陀羅尼經

Shengman bǎoku 勝鬘寶窟

Shengman shizi hu yisheng da fangbian fangguang jing 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

Shengmanjing yishu benyi 勝鬘經義疏本義

Shengmiao Jixiang zhenshiming jing 聖妙吉祥眞實名經

Shengshan zhuyitianzi suowen jing 聖善住意天子所問經

Shengtianwang banruo boluomi jing 勝天王般若波羅蜜經

Shengtianwang banruo jing 勝天王般若經

Shengtianwang jing 勝天王經

Shengwang jing 聲王經

Shengyi kong jing 勝義空經

Shengyidi lun 勝義諦論

Shengzong shijuyi lun 勝宗十句義論

Shen-mi ching 深蜜經

Shenmi jietuo jing 深密解脫經

Shenmi jing 深密經

Shenmie lun 神滅論

Shenseng zhuan 神僧傳

Shentong youxi jing 神通遊戲經

Shenzhe ching 深蟄經

Shetoujian jing 舍頭諫經

Shetoujian taizi ershibaxiu jing 舍頭諫太子二十八宿經

Shewei fen 闍維分

Shi buermen zhiyao chao 十不二門指要鈔

Shi moheyan lun 釋摩訶衍論, 釋論

Shi yinyuan jing 試因緣經

Shi yiqie wuwei tuoluonijing 施一切無畏陀羅尼經

Shibabu lun 十八部論

Shibahui zhigui 十八會指歸

Shibakong lun 十八空論

Shibanili jing 十八泥犁經

Shibaofa jing 十報法經

Shichan boluomi cidi famen 釋禪波羅蜜次第法門

Shichugui 時處軌

Shidi yiji 十地義記

Shidipin 十地品

Shier fo ming shenzhou jiaoliang gongde chuzhang miezui jing 十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

Shier yinyuan lun 十二因緣論

Shiermunlun shu 十二門論疏

Shieryou jing 十二遊經

Shifafeifa jing 是法非法經

Shifang suiyuan wangsheng jing 十方隨願往生經

Shijia fangzhi 釋迦方志, 釋迦方誌

Shijia pu 釋迦譜

Shijian jing 世間經

Shijuyi lun 十句義論

Shilun jing 十輪經

Shimen bianhuo lun 十門辯惑論

Shimen guijingyi 釋門歸敬儀

Shimen Honguie Fan linjian lu 石門洪覺範林間錄

Shimen zhengtong 釋門正統

Shimonan ben sizi jing 釋摩男本四子經

Shiqian 釋籤

Shishe lun 施設論

Shishenzu lun 識身足論

Shishi fa wushi song 事師法五十頌

Shishi jigu lue 釋氏稽古略

Shishi liutie 釋氏六帖

Shishi yaolan 釋氏要覽

Shisong biqiu boluotimucha jieben 十誦比丘波羅提木叉戒本

shisong biqiu boluotimuchajie 十誦比丘波羅提木叉戒

Shisong biqiu jieben 十誦比丘戒本

Shisong lü 十誦律

Shiwang jing 十王經

Shixiang boruo boluomi jing 實相般若波羅蜜經

Shiyimian shenzhou xin jing 十一面神咒心經

Shizhoufa jing 使呪法經

Shizhu duanjie jing 十住斷結經

Shizhu jing 十住經

Shizhu lun 十住論

Shizhuegui yinshi jishui faping shouyin 施諸餓鬼飮食及水法幷手印

Shizi fenxun pusa suowen jing 師子奮迅菩薩所問經

Shou jing 壽經

Shou lengyan jing 首楞嚴經

Shou shishanjie jing 受十善戒經

Shouchi qifo minghao jing 受持七佛名號經

Shouchi qifo minghao suosheng gongde jing 受持七佛名號所生功德經

Shouhu daqianguotu jing 守護大千國土經

Shouhu guojiezhu jing 守護國界主經

Shouhu guojiezhu tuoluoni jing 守護國界主陀羅尼經

Shouhujing 守護經

Shoulengyan sanmei jing 首楞嚴三昧經

Shoulengyan yishu zhu jing 首楞嚴義疏注經

Shousui jing 受歳經

Shouxinsui jing 受新歳經

Shuangshen pinayejia fa 雙身毘那夜迦法

Shuben 蜀本

Shuji 述記

Shunzhong lun 順中論

Shunzhonglun yiru da bore boluomi jing chupin famen 順中論義入大般若波羅蜜經初品法門

Shuo wugoucheng jing 說無垢稱經

Si ahan muchao jie 四阿鋡暮抄解

Si tianwang jing 四天王經

Sidi jing 四諦經

Sidi lun 四諦論

Sifen biqiu jieben 四分律比丘戒本, 四分比丘戒本

Sifen lu 四分律

Sifenlü xingshi chao 四分律行事鈔

Sijiao yi 四教義

Sijiaoyi jizhu 四教儀集註

Sijuan lengqie jing 四卷楞伽經

Siming zunzhe jiaoxing lu 四明尊者教行錄

Sinili jing 四泥犁經

Sipinfamen jing 四品法門經

Sishierzhang jing 四十二章經

Sitongzi jing 四童子經

Sitongzi sanmei jing 四童子三昧經

Siyi fantian suowen jing 思益梵天所問經

Siyi jing 思益經

Siyifan Tianwen jing 思益梵天問經

Siyiyi jing 思益義經

Song gaoseng zhuan 宋高僧傳

Songshi 宋史

Sui shu 隋書

Sui Tiantai zhizhe dashi biezhuan 隋天台智者大師別傳

Suiqiu jide dazizai tuoluoni shenzhou jing 隨求卽得大自在陀羅尼神呪經

Suishu yanyi chao 隨疏演義鈔

Suixiang lun 隨相論

Suiyuan wangsheng jing 隨願往生經

Suji liyan Moxishouluotian shuo aweishe fa 速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法

Supohu tongzi qingwen jing 蘇婆呼童子請問經

Sutra of the Pārijātaka Tree 園生樹經

Sutra on Deep Indebtedness to Oneʼs Father and Mother 大報父母恩重經, 父母恩重經

Sutra on the Seven Kinds of Awareness 七知經

Sutra on the Seven Suns 薩鉢多酥哩踰捺野經

Suxidi jieluo jing 蘇悉地羯羅經

Suxidi jing 蘇悉地經

Suxidijieluo gongyang fa 蘇悉地羯羅供養法

Suxing benqi jing 宿行本起經

Suyao yigui 宿曜儀軌

Taizi hexiu jing 太子和休經

Taizi ruiying benqi jing 太子瑞應本起經

Taizi shuahu jing 太子刷護經

Tanfayize 壇法儀則

Tang gaoseng zhuan 唐高僧傳

Tang shelun 唐攝論

Tangshu 唐書

Tanhuaji 曇華集

Tanjin wenji 鐔津文集

Tanjing 壇經

Tanxuan ji 探玄記

Tanyan shu 曇延疏

Tapin 大品

The Inquiry of Ugra 郁伽長者會

The Recorded Sayings of Master Qianyan 千巖和尙語錄

Tian qingwen jing 天請問經

Tiantai bajiao dayi 天台八教大意

Tiantai pusa jieming kuangshu 天台菩薩戒明曠疏

Tiantai pusajie shu 天台菩薩戒疏

Tianzhuji 天柱集

Tiecheng-nili jing 鐵城泥犁經

Tipo pusa po lengqiejing zhong waidao xiaosheng sizong lun 提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

Tipo pusa shilengqie jingzhong waidao xiaosheng niepan lun 提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

Tiwei boli jing 提謂波利經

Tiwei jing 提胃經

Tongan shi xuantan 同安十玄談

Tongrong 通容

Tongxing jing 同性經

Tongzi jing niansong fa 童子經念誦法

Treatise of Six Aspects of Meditation Instruction 六門教授習定論

Treatise on Action 業成就論

Tuolinnibo jing 陀鄰尼鉢經

Tuoluoni ji jing 陀羅尼集經

Tuoluoni zaji 陀羅尼雜集

Twenty-two Dialogues on the Great Vehicle 大乘二十二問

Wangfa jing 王法經

Wangfa zhengli ron 王法正理論

Wangsheng lun 往生論

Wanshan tonggui ji 萬善同歸集

Wansong Laoren Pingchang Tiantongjue Heshang songgu Congrongan lu 萬松老人評唱天童覺和尙頌古從容庵錄

Weiceng jing 未曾經

Weicengyouzhengfa jing 未曾有正法經

Weimo jing 維摩經

Weimo jing lue shou 維摩經略疏

Weimo jing shu 維摩經疏

Weimojie jing 維摩詰經

Weimojie suoshuo jing 維摩詰所說經

Weimojing wenshou 維摩經文疏

Weimojing xuanshou 維摩經玄疏

Weinuwang niansong fa 威怒王念誦法

Weishengyuan jing 未生冤經

Wéishì èrshí lun 唯識二十論

Weishi ershi lun shuji 唯識二十論述記

Wéishì lun 唯識論

Weishi sanshi lun 唯識三十論, 唯識三十論頌

Weishi shuji 唯識述記

Weishi shuyao 唯識樞要

Weishi yanmi 唯識演祕

Weishi zhang 唯識章

Weishiershilun 二十唯識論

Weishilun shuji 唯識論述記

Weishilun shuyao 唯識論樞要

Weishilun yanmi 唯識論演祕

Weiwu sanmei jing 唯無三昧經

Weixin jue 唯心訣

Wenshi jing 溫室經

Wenshi jing shu 溫室經疏

Wenshi jing yiji 溫室經義記

Wenshi xiyu zhongseng jing 溫室洗浴衆僧經

Wenshu bore 文殊般若

Wenshu dajiaowang jing 文殊大教王經

Wenshu fa yipin 文殊法一品

Wenshu shuo busiyi fo jingjie jing 文殊說不思議佛境界經

Wenshushili pusa genben dajiaowangjing jinchi niaowang pin 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品

Wenshushili pusa mimixin zhenyan 文殊室利菩薩祕密心眞言

Wenshushili pusa shishixing jing 文殊師利菩薩十事行經

Wenshushili suoshuo busiyi fojingjie jing 文殊師利所說不思議佛境界經

Wenshushili suoshuo mohebore boluomi jing 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經

Wenshushili wen jing 文殊師利問經

Wenshushili yibaibaming fanzan 文殊師利一百八名梵讚

Wenshuwen jing 文殊問經

Wenshuzhili puchao sanmei jing 文殊支利普超三昧經, 普超經

Wentuojiewang jing 文陀竭王經

Wenxin diaolong 文心雕龍

Wubai wenshi jing 五百問事經

Wubaiwen lun 五百問論

Wubu xinguan 五部心觀

Wudeng huiyuan 五燈會元

Wudeng huiyuan xulue 五燈會元續略

Wudeng xulue 五燈續略

Wudeng yantong 五燈嚴統

Wuer pingdeng zuishang yuqie dajiaowangjing 無二平等最上瑜伽大教王經

Wufen biqiu ni jieben 五分比丘尼戒本

Wufenjie 五分戒

Wufoding jing 五佛頂經

Wujia zhengzong zan 五家正宗贊

Wujiao zhang 五教章

Wuliang gongde tuoluoni jing 無量功德陀羅尼經

Wuliang men weimi chi jing 無量門微密持經

Wuliang qingjing pingdeng jue jing 大乘無量壽莊嚴經, 無量淸淨平等覺經

Wuliang shou jing shu 無量壽經疏

Wuliang shourulai hui 無量壽如來會

Wuliangmen pomo tuoluoni jing 無量門破魔陀羅尼經

Wuliangshou guan jing 無量壽觀經

Wuliangshou jing 無量壽經

Wuliangshou jingyoubotishe jinglun 無量壽經優波提舍經論

Wuliangshou zhuangyan 無量壽莊嚴

Wuliangshoujing lun 無量壽經論

Wuliangshoujing youbotishe 無量壽經優婆提舍願生偈

Wuliangshoujing youbotishe yuanshengjie 無量壽經優波提舍願生偈

Wuliangshoujing youpotishe yuanshengjie zhu 無量壽經優婆提舍願生偈註

Wuliangyi jing 無量義經

Wumen guan 無門關

Wunengsheng fanwang rulai zhuangyan tuoluonijing 無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經

Wushan ji 五杉集

Wushan lianruo xinxue beiyong 五杉練若新學備用

Wushangyi jing 無上依經

Wushi piposha lun 五事毘婆沙論

Wuwei sanzang chanyao 無畏三藏禪要

Wuwei tuoluonijing 無畏陀羅尼經

Wuwei xianjue 五位顯訣

Wuwen Heshang yulu 無文和尙語錄

Wuwenyin 無文印

Wuxiang jing 無想經

Wuxiang lun 無想論, 無相論

Wuxiang sichen lun 無相思塵論

Wuyin piyu jing 五陰譬喩經

Wuyun jiekong jing 五蘊皆空經

Wuyun lun 五蘊論

Wuyun piyu jing 五蘊譬喩經

Wuzi baoqie jing 無字寶篋經

Wuzi famen jing 無字法門經

Wuzi zhoufa 五字咒法

Wuzu Fayan chanshi yulu 五祖法演禪師語錄

Xi guanshiyin yingyan ji 繫觀世音應驗記

Xian wubian fotu gongde jing 顯無邊佛土功德經

Xiangfa jueyi jing 像法決疑經

Xianglunshu 相論疏

Xianguan zhuangyan lun 現觀莊嚴論

Xiangxu jietuo jing 相續解脫經

Xiangxu jietuodi poluomi liaoyi jing 相續解脫地波羅蜜了義經

Xiangye jing 象腋經

Xiangyuli tongnǚ jing 襄麌哩童女經

Xianji 仙記

Xianshi jing 顯識經

Xianshi lun 用識, 顯識論

Xianshou jing 賢首經

Xianshuiyu jing 鹹水喩經

Xianyang lun 顯揚論

Xianyang shengjiao lun 顯揚聖教論

Xianyang shengjiao lun song 顯揚聖教論頌

Xianyu jing 賢愚經

Xianzai foming jing 現在佛名經

Xianzheng sanmei dajiaowang jing 現證三昧大教王經

Xianzong lun 顯宗論

Xiao guanshiyin jing 小觀世音經

Xiao wuliangshou jing 小無量壽經

Xiaofu duhai jing 消伏毒害經

Xiaojing 小經

Xiaozai jixiang jing 消災吉祥經

Xiasheng chengfo jing 下生成佛經

Xiasheng jing 下生經

Xichu zhongyao tuoluoni jing 息除中夭陀羅尼經

Xici 繫辭

Xiejian jing 邪見經

Xiepen jing 血盆經

Xifang helun 西方合論

Xilin yinyi 希麟音義

Xin Huayan jing lun 新華嚴經論

Xindiguan jing 心地觀經

Xinfo gongde jing 信佛功德經

Xingshi shanbu lüyi 行事刪補律儀

Xingshichao 行事鈔

Xinjing lu 心鏡錄

Xinjing zan 心經贊

Xinming jing 心明經

Xinxin ming 信心銘, 蚊子咬鐵牛

Xitan ziji 悉曇字記

Xiu huayan aozhi wangjinhuanyuan guan 修華嚴奧旨妄盡還源觀

Xiuxing benqi jing 修行本起經

Xiuxing fangbian chan jing 修行方便禪經

Xiuxing jing 修行經

Xiuxingdi bujing guan jing 修行地不淨觀經

Xiyu qiufa gaoseng zhuan 西域求法高僧傳

Xiyuji 西域記

Xu chuandeng lu 續傳燈錄

Xu gaoseng zhuan 續高僧傳

Xu Guangshiyin yingyan ji 續光世音應驗記

Xu Huayan jing lue shou kan ding ji 續華嚴經略疏刊定記

Xu ru fajie pin 續入法界品

Xuanjing 玄鏡

Xuanqian 玄籤

Xuansha dashi yulu 玄沙大師語錄

Xuansha guanglu 玄沙廣錄

Xuansha Zongyi chanshi yulu 玄沙宗一禪師語錄

Xuanshi futuo suoshuo shenzhou jing 幻師颰陀所說神呪經

Xuanyan ji 宣驗記

Xuanyi shiqian 玄義釋籤

Xuanying yinyi 玄應音義

Xuanzan 玄贊

Xudeng cungao 續燈存槀

Xudeng lu 續燈錄

Xuedou Mingjue chanshi yulu 雪竇明覺禪師語錄

Xukongyun pusa jing 虛空孕菩薩經

Xukongzang pusa jing 虛空藏菩薩經

Xukongzang pusa neng man zhuyuan zuisheng xin tuoluoni qiuwenchi fa 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法

Xukongzang pusa shenzhou jing 虛空藏菩薩神呪經

Xukongzang pusa wen qifo tuoluonizhou jing 虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

Xukongzang qiuwen chifa 虛空藏求聞持法

Xumoti jing 須摩提經

Xumotinǚ jing 須摩提女經

Xunlinji 巡禮記

Xuwang 序王

Xuzhentianzi jing 須眞天子經

Yangjuemo jing 央掘摩經

Yangjuemoluo jing 央堀摩羅經, 央掘魔羅經

Yanluowang wu tianshizhe jing 閻羅王五天使者經

Yanmi 演祕

Yanming shiju Guanyin jing 延命十句觀音經

Yanshi jiaxun 顏氏家訓

Yanshou jing 延壽經

Yanshou miaomen tuoluoni jing 延壽妙門陀羅尼經

Yanxi Fozhi chanshi yulu 偃溪佛智禪師語錄

Yao xiang jing 樂想經

Yaolue niansong jing 要略念誦經

Yaoshi benyuan gongde jing 藥師本願功德經

Yaoshi benyuan jing 藥師本願經

Yaoshi jing 藥師經

Yaoshi liuliguang qifo benyuan gongde jing 藥師琉璃光七佛本願功德經, 藥師瑠璃光七佛本願功德經

Yaoshi liuliguang rulai benyuan gongde jing 藥師琉璃光如來本願功德經

Yaoshi liuliguang rulai xiaozai chu'nan niansong yigui 藥師琉璃光如來消災除難念誦儀軌

Yaoshi qifo gongyang yigui ruyiwang jing 藥師七佛供養儀軌如意王經

Yaoshi rulai benyuan jing 藥師如來本願經

Yaoshi rulai guanxing yigui fa 藥師如來觀行儀軌法

Yaoshi rulai niansong yigui 藥師如來念誦儀軌

Ye chengjiu lun 業成就論

Yeshu 業疏

Yi jing 意經, 遺經

Yibuzong lun lun 異部宗輪論

Yijiao jing lun 遺教經論

Yijiao lun 遺教論

Yijing 乾坤

Yili 義例

Yilin zhang 義林章

Yilun 一論

Yinchiru jing 陰持入經

Yingluo benye jing 瓔珞本業經

Yingluo jing 瓔珞經, 纓絡經

Yingwu jing 鸚鵡經

Yinming dashu 因明大疏

Yinming ru zhengli lun shu 因明入正理論疏

Yinming ru zhengli lun yi 因明入正理論義

Yinming ruzhengli lun 因明入正理論

Yinming zhenglǐ men lun 因明正理門論

Yinming zhengli men lun běn 因明正理門論本

Yiqie foshe xiangyingdajiaowang jingshengguan zizai pusa niansong yigui 一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌

Yiqie gongde zhuangyanwang jing 一切功德莊嚴王經

Yiqie jing yinyi 一切經音義

Yiqie liusheshouyin jing 一切流攝守因經

Yiqie mimi zuishang mingyi dajiaowang yigui 一切祕密最上名義大教王儀軌

Yiqie rulai chengzan yubao tuoluoni jing 一切如來稱讚雨寶陀羅尼經

Yiqie rulai suohu guancha zhongsheng shixian focha 一切如來所護觀察衆生示現佛刹

Yiqie rulai zhenshishe dasheng xianzheng sanmei dajiaowang jing 一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經

Yiqie rulaixin mimi quanshen sheli baoqieyin tuoluoni jing 一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經

Yiqie zhijing 一切智經

Yiqie zhufo suo hunian jing 一切諸佛所護念經

Yiqieliu jing 一切流經

Yiqieliu she jing 一切流攝經

Yiqiezhi guangming xianren cixin yinyuan bushirou jing 一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

Yishan jing 移山經

Yixiang chusheng pusa jing 一向出生菩薩經

Yiyu jing 醫喩經

Yizi foding lunwang jing 一字佛頂輪王經

Yizi jing 一字經

Yizi xinzhou jing 一字心呪經

Yiziding lunwang jing 一字頂輪王經

Yizu jing 義足經

Yongjia chengdao ge 永嘉證道歌

Yongjia ji 永嘉集

Yongming zhijiao chanshi weixin jue 永明智覺禪師唯心訣

Youming lu 幽明錄

Youposai wujie weiyi jing 優婆塞五戒威儀經

Youpose jie jing 優婆塞戒經

Youpoyi duoshejia jing 優婆夷墮舍迦經

Youtianwang jing 優填王經

Youxing jing 遊行經

Yuanbenzhi jing 緣本致經

Yuanjue dachao 圓覺大鈔

Yuanjue jing 圓覺經

Yuanjue jing chaobian yiwu 圓覺經鈔辯疑誤

Yuanjue jing daochang xiu zhengyi 圓覺經道場修證儀

Yuanjue jing dashu chao 圓覺經大疏鈔

Yuanjue jing jingjie pinglin 圓覺經精解評林

Yuanjue jing lüeshu ke 圓覺經略疏科

Yuanjue jing lüeshu xu zhu 圓覺經略疏序註

Yuanjue jing lüeshu zhu 圓覺經略疏註

Yuanjue jingjinshi 圓覺經近釋

Yuanjue jingjizhu 圓覺經集註

Yuanjue jingleijie 圓覺經類解

Yuanjue jinglianzhu 圓覺經連珠

Yuanjue jingzhijie 圓覺經直解

Yuanjuejing daochang lüeben xiuzhengyi 圓覺經道場略本修證儀

Yuanjuejing dashu 圓覺經大疏

Yuanjuejing dashu shiyi chao 圓覺經大疏釋義鈔

Yuanjuejing jushi zhengbai 圓覺經句釋正白

Yuanjuejing lüeshu chao 圓覺經略疏鈔

Yuanjuejing yaojie 圓覺經要解

Yuanming lun 圓明論

Yuanqi jing 緣起經

Yuanqi shengdao jing 緣起聖道經

Yuanshengjie 願生偈

Yuanshengshu jing 園生樹經

Yuanwu yulu 圜悟語錄

Yuanwu Foguo chanshi yulu 圜悟佛果禪師語錄

Yuanzhao lu 圓照錄

Yubao jing 雨寶經

Yubao tuoluoni jing 雨寶陀羅尼經

Yuedeng sanmei jing 月燈三昧經

Yueguang tongzi jing 月光童子經

Yuejiang heshang yulu 月江和尙語錄

Yueshangnü jing 月上女經

Yuezang jing 月藏經

Yulanpen jing 盂蘭盆經

Yulanpen jing shou 盂蘭盆經疏

Yun jing 雲經

Yunmen guanglu 雲門廣錄

Yunmen heshang guanglu 雲門和尙廣錄

Yunmen Kuangzhen chanshi guanglu 雲門匡眞禪師廣錄

Yunmen lu 雲門錄

Yuqi jing 瑜祇經

Yuqie dajiaowang jing 瑜伽大教王經

Yuqie jiyao yankō shi shi yi 瑜伽集要焰口施食儀軌

Yuqie lun 瑜伽論

Yuqie shi 瑜伽釋

Yuqie shidi lun 瑜伽師地論

Yuqiechao 瑜伽鈔

Yuqielun lüezuan 瑜伽論略纂

Yuqielun shi 瑜伽論釋

Yuqieshidilun lüezuan 瑜伽師地論略纂

Yuqieshidilun shi 瑜伽師地論釋

Yuxiang gongde jing 浴像功德經

Yuye jing 玉耶經, 玉耶經

Yuyenǚ jing 玉耶女經

Za ahan jing 雜阿含經

Za apitan xin lun 雜阿毘曇心論

Zabaozang jing 雜寶藏經

Zahua jing 雜華經

Zaji lun 雜集論

Zanyang shengde duoluo pusa yibobaming tuoluoni jing 讚揚聖德多羅菩薩一百八名陀羅尼經

Zaoxiang liang du jing 造像量度經

Zapiyu jing 雜譬喩經

Zaxin lun 雜心論

Zengyi ahan jing 增一阿含經

Zhai jing 齋經

Zhancha jing 占察經

Zhancha shan'e yebao jing 占察善惡業報經

Zhang suozhi lun 彰所知論

Zhang zhong lun 掌中論

Zhangzhen lun 掌珍論

Zhantan xiang shen tuoluonijing 栴檀香身陀羅尼經

Zhaolun 肇論

Zhaolun shu 肇論疏

Zhedao jing 折刀經

Zheng fayan zang 正法眼藏

Zhengdao ge 證道歌

Zhengfa hua jing 正法華經

Zhengfa jing 正法經

Zhengfa nianchu jing 正法念處經

Zhengfanian jing 正法念經

Zhengli lun 正理論

Zhengqi dasheng jing 證契大乘經

Zhengxing jing 正行經

Zhengyuan lüeji 正源略集

Zhenshi jing 眞實經

Zhenyuan shijiao lu 貞元釋教錄

Zhenyuan xinding shijiao mulu 貞元新定釋教目錄

Zhenyuan xinding shijiao mulu Zhenyuan xinding shijiao mulu 貞元釋教錄略出

Zhenyuanlu 貞元錄

Zhenzhou Linji Huizhao chanshi yulu 鎭州臨濟慧照禪師語錄

Zhi chanbing miyao 治禪病祕要

Zhi chanbing miyaofa 治禪病祕要法

Zhibing heyao jing 治病合藥經

Zhichanbingmiyao jing 治禪病祕要經

Zhichanbingmiyaofa jing 治禪病祕要法經

Zhiguan famen 止觀法門

Zhiguan fuxing 止觀輔行

Zhiguan fuxing zhuan hongjue 止觀輔行傳弘決

Zhiguan xuanwen 止觀玄文

Zhiguang mie yiqie yezhang tuoluoni jing 智光滅一切業障陀羅尼經

Zhiguanlun 止觀論

Zhiju tuoluonijing 智炬陀羅尼經

Zhilun 智論

Zhiman jing 指鬘經

Zhishi 指事

Zhiyuan fabao kantong zonglu 至元法寶勘同總錄

Zhong shi fen apitan 衆事分阿毘曇

Zhong shifen apitan lun 衆事分阿毘曇論

Zhong tianzhu sheweiguo qihuansi tujing 中天竺舍衞國祇洹寺圖經

Zhongbian fenbie lun 中邊分別論

Zhongbian fenbie song 中邊分別頌

Zhongbian song 中邊頌

Zhongfeng guanglu 中峰廣錄

Zhongguan lun shou 中觀論疏

Zhongsheng dianji 衆聖點記

Zhongshi pitan 衆事毘曇

Zhongxumohedi jing 衆許摩訶帝經

Zhongyin jing 中陰經

Zhongyong 中庸

Zhongyou wenjie 中有聞解

Zhou shiqi bing jing 咒時氣病經

Zhou xiaoer jing 咒小兒經

Zhouchi jing 呪齒經, 咒齒經

Zhoumu jing 呪目經, 咒目經

Zhouwushou 呪五首

Zhouwushou jing 咒五首經

Zhouwushou nengmie zhongzui qianzhuan tuoluoni jing 呪五首能滅衆罪千轉陀羅尼經

Zhu foxin tuoluoni jing 諸佛心陀羅尼經

Zhu Huayan fajie guanmen 註華嚴法界觀門

Zhu huayan fajie guanmen song 註華嚴法界觀門頌

Zhu huayanjing ti fajie guanmen song 註華嚴經題法界觀門頌

Zhu Weimojie jing 註維摩詰論

Zhuan falun jinglun 轉法輪經論

zhuan falun jingyoubotishe 轉法輪經憂波提舍

Zhuanfalun jing 轉法輪經

Zhuangya fofa jing 莊嚴佛法經

Zhuangyan jing 莊嚴經

Zhuangyan jing lun 莊嚴經論

Zhuangyan lun 莊嚴論

Zhuangyan puti xin jing 莊嚴菩提心經

Zhuangyanwang jing 莊嚴王經

Zhuangyanwang tuoluoni zhou jing 莊嚴王陀羅尼咒經

Zhuangyanwang tuoluonizhoujing 莊嚴王陀羅尼呪經

Zhuanshi lun 轉識論

Zhuchuang suibi 竹窗隨筆

Zhufa ben jing 諸法本經

Zhufawuxing jing 諸法無行經

Zhufo jihui tuo luo ni jing 諸佛集會陀羅尼經

Zhufo jing 諸佛經

Zhufo jing jie shezhenshi jing 諸佛境界攝眞實經

Zhufo xinyin tuoluoni jing 諸佛心印陀羅尼經

Zhufo yaoji jing 諸佛要集論

Zhufohua jing 諸佛華經

Zhufomu jing 諸佛母經

Zhunti jing 准提經

Zhunti tuoluoni jing 准提陀羅尼經

Zhuxingmu tuoluoni jing 諸星母陀羅尼經

Zichiji 資持記

Zimen jingxun 緇門警訓

Zizai wang pusa jing 自在王菩薩經

Zongchi baoguangming jing 總持寶光明經

Zongchi jing 總持經

Zongjian lu 宗鑑錄

Zongjing lu 宗鏡錄

Zongli zhongjing mulu 綜理衆經目錄

Zonglunlun 宗輪論

Zongming lun 總明論

Zuanling ji 纂靈記

Zui wubi jing 最無比經

Zuimiao shengding jing 最妙勝定經

Zuishang Dasheng jingang dajiao baowang jing 最上大乘金剛大教寶王經

Zuishang mimi nanatian jing 最上祕密那拏天經

Zuisheng wen pusa shizhu chugou duanjie jing 最勝問菩薩十住除垢斷結經

Zuishengwang jing 最勝王經

Zuochan fayao 坐禪法要

Zuofoxingxiang jing 作佛形像經