Digital Dictionary of Buddhism: Tibetan Terms Index (19116) [updated: 9/12/2017]


’A zha 吐穀渾

’Bras bu che 惟于潘天, 比伊潘羅天

’bras bu yod par 無有罪益

’gag pa med pa 無所從滅

’jug 順解

’obs 池水

’Og min gyi lha 阿迦膩吒天, 阿迦貳吒天

’phrin las

’Thab bral 炎天

’vivikta 恍惚

a chu zer ba 臛臛婆

aa ka ru'i dri 沈香

ba 牛王

ba brdung kus ma 惡牛

ba dan

ba gam 樓觀

ba lang gi brtul zhugs 牛戒

ba lang gi lci ba 牛糞

ba lang rdung rgus 惡牛

ba nag gi rva 牛角

ba spu dang skra 髮毛

'ba' zhig 唯有,

'ba' zhig gi don 獨一有義

bab chol 兇險, 卒暴, 孟浪

bab chol ma yin pa 無卒暴

'bab chu ,

bab col du 孟浪

bab col ma yin par 不凶暴

bab la 雌黃

'bab pa 流注

bab pa 臨入, 起時, 趣入,

bab par byed pa 臨入

babs pa 所著, 臨入

'bad cing mi zhum par brtson pa 無厭無劣加行

bad kan

'bad mi dgos pa 不由功用

'bad pa , 功用, 劬勞, 勇悍, 勇猛勤精進, 勇猛精進, 勤劬, 勤務, 無厭, 發勤精進, 策勵, 精勤修習, 行加行

'bad pa brtan pa 堅固勇猛

'bad pa dang ldan pa 翹勤

'bad par byed pa 勇猛精進, 勤務, 策勵, 精勤, 運動

bag chags 習氣

bag chags bsags pa'i sa bon 習氣積集種子

bag chags kyi sgrib pa 習氣障

bag chags len pa 習氣執受

bag chags yang dag par bcom pa 永害習氣, 永拔習氣, 永斷習氣

bag la nyal 隨增, 隨眠

bag la nyal ba dang bcas pa 有隨眠

bag la nyal ba med pa 離隨眠

bag la nyal dang bcas pa 有隨眠, 有隨眠者

bag la nyal gyi gnas skabs 隨眠位

bag la nyal phra mo 微細隨眠

bag la nyal spang ba 隨眠斷

bag la nyal yang dag par 'joms pa 害隨眠, 永害隨眠

bag ma gtong ba

bag ma gtong ba dang bag ma len pa 婚姻

bag ma len pa

bag med cing le lo byed pa 放逸懈怠

bag med pa 危亡, 放逸, 縱逸,

bag med pa dang le lo 放逸懈怠

bag med pa'i gnas 居放逸處, 放逸處

bag med pa'i sgrib pa 放逸障

bag med pa'i spyod pa 放逸行

bag med par byed pa 縱逸

bag med par gyur pa 放逸者

bag med par sogs pa 畜積

bag tsa ba

bag tsa ba'i 'jigs pa 恐怖

bag tsha ba 怯畏

bag tsha ba med pa 無諸怖畏

bag tsha ba mi mnga' ba 無驚懼

bag tsha ba'i 'jigs pa 怯畏

bag yod pa 不放逸, 不放逸, 無放逸, 無縱逸, 離諸放逸

bag yod pa'i spyod pa 不放逸行

bag yod par byed pa 無縱逸, 離諸放逸

bag yod par gnas pa 無放逸住

'bags pa 所雜

bai ḍūr ya 琉璃寶

ba'i rdzi ma lta bu 牛王睫相

bal

bang ba

bang so

'bangs 城邑聚落, 所統僚庶

bar 中間

'bar ba , 燒然

'bar ba can

'bar 'bur can 高下不平

bar chad bya ba 作障礙

bar chad byed pa 作障礙, 爲障礙, 能爲障礙, 能障, 能障礙

bar chad byed pa'i chos 障礙法

bar chad dang bcas pa 有間

bar chad du 'gyur ba 間缺

bar chad du gyur pa 爲障礙

bar chad gcig pa 一間

bar chad med cing rgyun mi 'chad pa 無缺無間

bar chad med lam 無間道

bar chad med pa 無斷, 無間, 無間, 無障, 無障

bar chad med pa dang rgyun mi 'chad pa 無缺無間

bar chad spangs pa 離障

bar chad yod pa 有障礙

bar do'i srid pa 中有

bar du 下至, 中間, 於其中間

bar du 'chad pa 有間隙

bar du chod pa 有障, 隔絕

bar du chod pa dang bcas pa 有間

bar du dge ba 中善

bar du gcod pa 爲難, 能障礙,

bar du gcod pa ma yin pa 無障礙

bar du gcod pa rnam par spangs pa 遠離障

bar du gcod pa'i chos 障法, 障礙法

bar du gcod pa'i chos bstan pa la mi 'jigs pa 說障法無畏

bar du gcod pa'i phung po 障礙依

bar du gcod par byed pa 爲難

bar du gcod par byed pa'i chos 障法

bar du ma chod pa 無有障礙

bar gyi bskal pa 中劫

bar ma 中年, 中義

bar ma do 中間

bar ma do'i srid pa 中有

bar ma do'i srid pa la gnas pa 住在中有

bar ma dor 於中間, 於其中間

bar ma dor 'chi ba 中夭

bar ma dor 'chi ba'i dus byed pa 中夭

bar ma dor yongs su mya ngan las 'das pa 中般涅槃

bar ma gnyis 中二

bar ma'i khams 中界

bar ma'i sems 中心

bar mar gnas pa 處中者

bar mtsams med pa 無斷

bar skabs 中際, 間隙

bar skabs dag tu 其間

bar skabs su 'chi ba'i dus byed pa 中夭

bar snang la gnas pa 空行

bar snang la rgyu ba 空行

bar srang 衢路

bas mtha'i gnas mal 臥具

bca' ba 制立

bca' ba'i bye brag 制立差別

bcabs pa 隱覆

bcad pa 斫截, 斷截

bcag par bya ba 所應行

bcas pa , 制立, , 有制立

bcas pa'i kha na ma tho ba dang bcas pa 遮罪

bcing ba 縛錄

bcings pa 所縛, 縛錄,

bcir ba

bcol ba 來請, 勸請

bcom ldan 'das 世尊, 薄伽梵, 薄伽梵

bcom ldan 'das kyi zhabs 佛足

bcom pa 制伏, 所逼切, 摧伏, 摧滅, 永拔, 能破

bcos pa 悔除, 能淨修治

bcos su mi rung ba'i rang bzhin can 不可療治

bcu , 十種

bcu 'gyur 十倍

bcug nas

bcug pa

bcug ste 藏置

bdag 己身, ,

bdag cag 我等

bdag dang bdag gir 'dzin pa 我我所

bdag dang gshan 自他

bdag dang gzhan gyi don 自他利, 自利利他

bdag dang gzhan gyi don gyi le'u 自他利品

bdag dang gzhan la phan pa 自利利他

bdag dang nor 身財

bdag dang pha rol gyi rgyud 自他相續

bdag dang pha rol la phan par 'gyur ba 自他利

bdag gam bdag gir 'dzin pa 計我我所

bdag gi 屬我, 我之, 我所

bdag gi bdag 我我

bdag gi bde ba 自安樂, 自樂

bdag gi blo'i spyod yul 我境界

bdag gi bu 己子

bdag gi dngos po 我事

bdag gi don 自利, 自義, 自義利

bdag gi don du 自爲

bdag gi kha na las pa 由自

bdag gi kha na ma tho ba 自罪

bdag gi lus 己身, 自身

bdag gi phyogs 自宗

bdag gi skye ba zad 我生已盡

bdag gi smra ba 自宗, 自論

bdag gi snyam pa'i rnam par rtog pa 我所分別

bdag gi tsal za ba 自親屬, 親屬

bdag gi yon tan 己德

bdag gir ba yongs su 'dzin pa 執爲己有

bdag gir bya ba 己有, 爲己有

bdag gir byas pa 作我所

bdag gir byas te 執爲己有

bdag gir byed pa 執爲己有, 爲己有,

bdag gir bzung ba 執爲己有

bdag gir 'dzin pa 計我所

bdag gir 'dzin pa med pa 無我所

bdag gir 'dzin par byed pa 執爲己有

bdag gir mi 'dzin pa 無所

bdag gis byas pa 自作, 自所作, 自業所作

bdag gis thob pa 自所證

bdag gis 'thob pa 自然得

bdag go snyam du rnam par rig pa 了別我

bdag go snyam pa 執我, 計我

bdag go snyam pa dang bdag gi snyam pa'i rnam par rtog pa 我所分別

bdag go snyam pa'i rnam par rtog pa 我分別

bdag la bstod pa mi byed pa 不自高

bdag la chags pa 我愛

bdag la dbang med pa 不得自在

bdag la gnod pa 自害

bdag la gnod par bya ba 自害

bdag la ldod pa 自擧

bdag la mi bstod cing gzhag la mi smod pa 不自讚毀他

bdag la phan 'dogs pa 能自攝受

bdag la phan pa 利自, 自利, 自饒益

bdag la phan pa bsgrub pa 自利德, 自利行

bdag la phan pa sgrub pa 自利行

bdag la phan pa'i phyir zhugs pa 自利行

bdag la phan par bya ba 自饒益

bdag la phan par 'dod pa 專求自利

bdag la phang pa 己利

bdag la stod pa 自譽

bdag las skye ba 自生

bdag me byung 無我

bdag med gnyis 二無我

bdag med pa 無實我, 無我, 無我性

bdag med pa gnyis 二無我

bdag med pa nyid 我無性

bdag med pa nyid du lta ba 無我見

bdag med pa shes pa 無我智

bdag med pa'i don 無我義

bdag med pa'i 'du shes 無我想

bdag med pa'i rnam pa 無我, 非我

bdag med pa'i sgo 無我理

bdag med pa'i shes pa 無我智

bdag med pa'i ye shes 無我妙智

bdag med par lta ba 無我見, 無我觀

bdag med par mthong ba 無我見

bdag mo

bdag nyid 己事, 己身, 自性, 自身

bdag nyid bsrung ba 自防護, 護身

bdag nyid can 爲性

bdag nyid dang longs spyod 身財

bdag nyid dpa' 'gong bar mi byed pa 不自輕蔑

bdag nyid dub pa'i mtha' 自苦行邊

bdag nyid gtod pa 發遣

bdag nyid kun tu 'dzin pa 自高

bdag nyid kyi lha’i stan 異特

bdag nyid kyi lus 自體

bdag nyid kyi yon tan 己德

bdag nyid kyis 內自, 自內

bdag nyid kyis bsams pa 自思惟

bdag nyid kyis byas pa 自作

bdag nyid kyis 'gyod pa 自悔

bdag nyid kyis ma yin pa 非自然有

bdag nyid la khyad du mi gsod pa 不自輕蔑

bdag nyid ma skyes pa'i mnyam pa nyid 自然不生平等性

bdag nyid ngal ba la rjes su brtson par byed pa 受用自苦行

bdag nyid ngal ba'i rjes su sbyor ba 受用自苦行

bdag nyid ngal bar byed pa'i mtha' 自苦邊

bdag nyid smad par 'gyur ba 自毀

bdag po 主宰, 增上位, 宰主, 宰官, 家主, 物主

bdag po med pa 無主宰

bdag po'i 'bras bu 增上果

bdag por gyur pa 得增上力, 爲家主

bdag pos yongs su 'dzin pa 增上攝受

bdag pos yongs su 'dzin pa'i 'du shes 增上攝受想

bdag rang gis 內自

bdag rkyen 增上緣

bdag rtag pa 我常

bdag stong pa nyid 我空

bdag tu 'du shes 我想

bdag tu 'dzin pa 執我, 執我性, 我執, 計我

bdag tu 'dzin pa dang bdag gir 'dzin pa'i mtshan ma 我我所相

bdag tu lta ba 我見, 有我見

bdag tu lta ba yongs su brtags pa 分別我見

bdag tu lta ba'i dbang 我見力

bdag tu mthong ba 計有實我

bdag tu phyin ci log pa 我顚倒

bdag tu smra ba 妄計我論, 我語, 計我論者

bdal ba 遍布

bde ba 安樂, 安隱, 富樂, 平正, 快樂, 所樂, 有樂, , , 樂受

bde ba bla na med pa'i mya ngan las 'das pa 無上安隱涅槃

bde ba bya ba'i lhag pa'i bsam pa 安樂意樂

bDe ba can 極樂

bde ba dang ldan pa 有樂, 樂倶行, 樂相應

bde ba dang sdug bsngal 苦樂

bde ba dang sdug bsngal ba 苦樂

bde ba dang sdug bsngal myong ba 受用苦樂, 領受苦樂

bde ba dang yid bde ba 喜樂

bde ba la gnas pa 安樂而住, 樂住, 眞安樂住

bde ba la longs spyod pa mchog yin pa 受極樂

bde ba la reg par gnas pa 安樂住, 安樂而住

bde ba la reg par gnas pa nyid 安樂住

bde ba la reg par gnas par 'gyur ba 安樂而住

bde ba ma yin pa 不樂, 不正

bde ba myong bar 'gyur ba'i las 順樂受業

bde ba myor 'gyur gyi las 善業

bde ba nye bar bsgrub pa 與樂

bde ba rgyas par byed pa 資養

bde ba sgrub pa 與樂

bde ba skye ba 樂生

bde ba yongs su rdzogs pa 極樂

bde ba'i blo 樂覺

bde ba'i bsam pa 安樂意樂

bde ba'i dbang po 樂根

bde ba'i 'du shes 安隱想, 樂想

bde ba'i 'jig rten 樂世界

bde ba'i phyogs 樂品

bde bar 'du shes pa 安隱想

bde bar gnas pa 安樂住, 樂住

bde bar gnas pa rnam pa drug po 六恆住

bde bar gnas par 'gyur ba 現法樂

bde bar gshegs pa 善逝, 善逝, 極安隱

bde bar 'gyur ba 安樂而住

bde bar 'ongs pa 善來

bde blag tu 'ju ba 易消化

bde chen 大樂

bde 'gro 善趣

bde 'gro gsum 三善趣

bde 'gror 'gro ba 往善趣

bde 'gror 'gro bar bya ba 往善趣

bde 'gror 'gro bar 'gyur ba 往善趣

bde 'gror gtogs pa 善趣攝

bde 'gror skye ba 生善趣

bde legs 吉安

bde legs su 'gyur ba 趣吉祥

bden pa , 眞實, 聖諦, 誠諦, , 諦實

bden pa bzhi po rnam par gzhag pa 安立四諦

bden pa dang ldan pa'i shes rab la gnas pa 諸諦相應增上慧住

bden pa gnyis 二諦

bden pa la dmigs pa 緣諦

bden pa la mkhas pa 於諦善巧, 諦善巧

bden pa ma mthong ba 未見諦者

bden pa mngon par rtogs pa 聖諦現觀, 諦現觀

bden pa mngon par rtogs par byed pa 聖諦現觀

bden pa mngon par rtogs par 'gyur ba 入諦現觀, 諦現觀

bden pa mthong ba 已見諦者, 見諦者

bden pa rab tu 'byed pa bsgrub pa 簡擇諦行

bden pa rnam pa bzhi 四諦

bden pa rnam pa drug 六諦

bden pa rnam pa lnga 五諦

bden pa rnams mngon par rtogs par 諦現觀

bden pa rnams mngon par rtogs par byed pa 入諦現觀

bden pa rnams mngon par rtogs par 'gyur ba 入諦現觀

bden pa rtogs par bya ba 覺諸諦

bden pa shes pa 諦智

bden pa'i dngos po 實事

bden pa'i don 諦義

bden pa'i rnam pa 諦相

bden pa'i tshig 所言誠諦

bden pa'i tshul 諦道理

bden par shes pa 諦智

bden par smra ba 所言誠諦

bden par smras pa 諦語

bdog pa 有所得

bdud 惡魔, 摩羅, , 魔事

bDud 魔羅

bdud 魔軍

bdud bzhi po 四種魔

bdud bzhi'i dgra 四魔怨

bdud dang phyir rgol ba 魔怨

bdud kyi 'ching ba 魔縛

bdud kyi dpung 衆魔

bdud kyi g.yul 魔軍

bdud kyi las 衆魔事業, 魔事

bDud kyi las 魔爲

bdud kyi pho brang 魔宮

bdud kyi ris 魔衆

bDud kyi ris kyi lha 魔官屬

bdud kyi sde 魔軍

bdud nyid 魔王

bdud rtsi 蘇陀

bdud rtsi'i dbyings 甘露界

bdud rtsi'i khams 甘露界

bdud sde bcom pa 降魔

bdud sdig can 惡魔

bdud thams cad kyi stobs 一切魔怨大威力

bdun

'bebs pa 開導

bee du'u rya 毘琉璃寶

'bel ba'i gtam 硏究, 論義

'bel ba'i gtam rnam par gtan la dbab pa 論議決擇

bgad pa

bgad pa dang bltas pa 笑睇

bgegs bya ba 能障礙

bgegs byed cing sgrib par byed pa 能爲障礙

bgegs byed pa 爲障, , 能爲障礙, 能礙

bgegs byed pa lta bu'i chos 障礙法

bgegs byed pa'i kun nas nyon mongs pa 障礙雜染

bgegs ma byas pa 無有障礙

bgegs su 'gyur ba 能爲障礙

bgegs su gyur pa 能障礙

bgo ba , 衣服, 被服

bgo bsha'

bgo bsha' byed pa 行惠施

bgrang ba , 算數, 算計

bgrang ba'i tshul 算數方便

bgrod cing rjes su bgrod pa 所遊履

bgrod dka' ba

bgrod pa gcig pa 一向趣, 一趣

bharadhvaja gser can 迦諾迦跋釐墮闍

'bigs pa 穿

bjord par yad 非聲

bka' 教勅, 聖教, 言教, 言音

bka' blo mi bde ba 惡言, 惡語, 麤言

bka' lung 聖教

bka' stsal pa 教勅, 教敕, 誡勗, 說言

bka' stsal pa'i don 所說義

bka' stsol ba 當說

bKa` `gyur 甘珠爾

bkab pa nyid 隱覆

bkag pa dang gnang ba'i las 制業開業

bkod pa 安布

bkod pa gcig pa'i ting nge 'dzin 一行三昧

bkod pa'i rgyan 所莊嚴

bkra mi shis pa 非吉

bkra shis 瑞應

bkra shis pa bya ba dang bkra mi shis pa'i dngos po 吉非吉事

bkren pa 有貧, 貧匱, 貧窮

bkren pa ma yin pa 非貧

bkren pa'i tshul 狹劣

bkres pa , , 饑渇

bkres pa'i nyam chung 飢羸

bkres pa'i sdug bsngal 飢苦

bkri ba , 所引

bkri ba'i don 不了義

bkrol ba 辯了

bkru ba , 灌洗,

bkrus nas 洗濯

bkur ba 尊敬, 敬尊

bkur bar 'gyur ba 共許

bkur sti 恭敬, 敬養, 重法

bkur sti bya bar 'os pa 可敬

bkur sti byed pa 恭敬, 恭敬供養, 慇重

bla gab med pa 露地住, 露地坐, 露靖

bla ma , 勝過, 喇嘛, , 尊師, 尊重, 尊長, , 師長, 敬重, 珍敬

bla ma dang slob ma 師徒

bla ma la bsnyen bkur byed pa 敬事尊長

bla ma lta bu mchog 尊重師長

bla ma lta bu rnams kyi nye 'khor 尊重所集會處

bla ma`i bstan pa 喇嘛教

bla ma’i rnal ’byor 喇嘛瑜伽, 拉瑪瑜伽

bla mar byas nas 殷重

bla mar byed pa 可重, 尊重

bla mar byed par 'gyur ba 尊重

bla mar byed rim gro byed mchod par byed 恭敬供養

bla na mchis pa 有上

bla na med pa 無上, 無上, 無上士, 無與等者

bla na med pa dang ldan pa 無上法

bla na med pa sangs rgyas kyi ye shes 阿耨多羅三耶三菩智

bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i 無上菩提

bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub 阿耨多羅三藐三菩提

bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar 'gyur ba 證阿耨多羅三藐三菩提

bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub mngon sum du byed pa 證無上正等菩提

bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub rjes su 'thob pa 證得阿耨多羅三藐三菩提

bla na med pa’i rig sngags ... mnyam pa med pa’i rig sngags ... mi mnyam pa dang mnyam pa’i rig sngags 猛祝

bla na med pa'i grub pa dang bde ba 無上安隱

bla na yod pa 有上

blang ba dang dor ba'i mngon par 'du byed pa dang bral ba'i mnyam pa nyi 遠離一切取捨造作平等性

blang ba med pa 無取

blang bar bya ba 應受, 應攝, 能受

blang dor ngo bo nyid kyi grub ba'i tha dad pa nyid kyi 'du shes mi mnga' ba 無種種想

blangs pa 受已, 所攝, 能受

blangs shing

bldags pa

blo 思覺, , 覺慧

blo dang ldan pa 有意

blo gros

blo gros chen po 廣大慧

blo gros yangs pa 廣慧

blo rgya che ba 慧廣大

blon gdab pa 曉悟

blon po 國師, 宰官, 王臣, 耆長

blon po chen po 王大臣

blta ba 觀看

blta bar bya 當知

blta bar bya ba 可觀

blta dka' ba 難見

blta na sdug 可觀

blta na sdug pa 善見

bltams pa 初生

bltas pa 已見, , , 顧戀, 顧視

blugs pa

blun pa 愚戇, 愚昧, 愚癡者, 闇鈍

blun po ma yin pa 不愚

bo di ci 菩提子

bod pa 呼召

bod pa'i brda 呼召假名

bon 'debs pa 殖種

bong ba , 塊石, 瓦礫

bong bu

bong tshod 形量

bor ba 棄捨, 除去

bos pa 來延請

brag bya skyibs

brag ca 谷響,

bral ba 乖離, 別離

'bral ba 別離, 別離, 散壞

bral ba 斷除, 棄捨, 永滅離,

'bral ba

bral ba 遠去

'bral ba 離散

bral ba dang rnam par 'jig par byed pa 散壞

'bral ba nyid 離別

bral ba'i 'bras bu 離繫果

'bral ba'i mtshan ma 減相

'bral ba'i sdug bsngal 別離苦

'bral ba'i spong ba 離繫斷

bral bar bya ba 別離, 能盡除遣

bral bar 'gyur ba 乖離, 得離

'bral bar 'gyur ba 除遣

bral bar gyur pa 已離, 離別

'bral bar mi 'gyur ba 不離

bral bas 'jig pa'i ngang can 離散

bram dze 婆羅門

bram dze'i rigs 婆羅門

bram ze 梵志

bram ze log par lta ba 邪見婆羅門

bram ze'i 'khor 婆羅門衆

bran 僕使, 僕隸, 僮僕

bran dang bran mo 僕使, 奴婢

bran dang bran mo dang las byed pa dang zho shas 'tsho ba 奴婢作使, 奴婢僕使

bran du gyur pa 僮僕

bran du gyur pa'i sems can 僮僕

bran g.yog 僕使

bran gnyug ma 親屬

bran gyi dngos po 僕使

bran la sogs pa g.yog 'khor 僮僕

bran mo

bran pho

brang

'brang bar 'gyur ba 流散

'bras 癰痤, 癰瘡

'bras bu , 果報, 果法

'bras bu bskyed pa 與果

'bras bu bskyed pa'i khams 已與果界

'bras bu byin pa 與果

'bras bu che ba 大果

'bras bu chos sku 果法身

'bras bu dang po 初果

'bras bu khyad par 勝果

'bras bu khyad par du 'phags pa 果勝

'bras bu la gnas pa 住果

'bras bu las gyur pa'i khyad par 果勝

'bras bu lnga 五果

'bras bu lnga po dag 五果

'bras bu longs spyod pa 受用果

'bras bu ma bskyed pa'i khams 未與果界

'bras bu ma yin pa 無果

'bras bu med pa 唐捐, 無果,

'bras bu med par 'gyur ba 無果, 虛棄

'bras bu mi 'chags pa 不結實

'bras bu nyams su myong bar 'gyur ba 受果

'bras bu phun sum tshogs pa 果圓滿

'bras bu rnam par smin pa 果及異熟, 果異熟

'bras bu 'thob pa 得果

'bras bu thob pa'i mtshan nyid 果相

'bras bu thun mong ba ma yin pa 不共果

'bras bu 'tshags pa 結實

'bras bu yod pa 不唐捐, 不空, 不空過, 不虛

'bras bu yod par byed pa 無虛度

'bras bu yod par 'gyur ba 不虛棄

'bras bu yod par sbyor bar byed pa 起作不虛加行

'bras bu yongs su rdzogs pa 果滿

'bras bu'i dri 果香

'bras bu'i dus 果時

'bras bu'i mtshan nyid 果相

'bras bu'i phan yon 果利, 果勝利

'bras bu'i shing ljon pa 果樹

'bras bu'i tshe 果時

'bras chan ,

'bras chan 'brum bu

'bras dang phol mig 癰腫

'bras kyi 'bru

'bras sā lu 稻穀

'bras su gyur pa 如癰

brda 假施設, 假立, 假設, 施設

brda las byung ba'i dam pa'i chos 俗正法

brda phrad pa 易解, 辯了, 領悟

brda sprad pa 曉喩

brda sprod pa 標相

brda'i don 宗義

brda'i mtshan nyid 假相, 假立相

brdar btags pa'i chos 俗正法

brdar btags pa'i sdug bsngal gyi rgyu 世俗苦因

brdeg pa 報打, 打拍, 捶打

brdung ba

brdungs pa

brdungs su byas pa 成功

brdzi ba med pa 無退屈

brdzun du smra ba 妄言, 妄語者, 虛妄

brdzun du smra ba spangs pa 離妄語

brdzun gyi tshig 虗妄, 虛妄

brdzun gyi tsig 妄語

brdzun pa , 愚妄

brdzun zer ba 說妄語

brdzus skyes 化生

bregs pa , 剃除

brel ba , 遽務

'brel ba'i sems 繼心

'brel ba'i sgra 所屬聲

'brel pa 助伴, 所隨, 所隨逐, 有益, 相屬, 遍了知, 鄰近, 配屬, 隣近

'brel pa ma yin pa 無能

'brel pa med pa 不和合

'brel pa med pa'i sems 心無繫

'brel pa smra ba 合論

'brel pa yin pa 有能

'brel pa'i gtam 論義, 議論, 讚揚

'brel pa'i sems 心繫著

'brel par 'gyur ba 所隨逐

brgal ba 謗難,

brgya

brgya byin 釋梵

brgya 'gyur du bsgres pa 百倍

brgya la 或時, 若時

brgya la brgya lam na 或有時, 於時時間

brgya la lan 'ga' 時時

brgya lam brgya lam na 時時間

brgya lam na 或時

brgya phrang

brgya stong 百千

brgyad bkag pa 發言

brgya'i cha 百倍

brgya'i char nye bar mi 'gro ba 百分不及一

brgyal ba , 悶絕, 迷悶

brgyal ba las sangs par byed pa

brgyal ba sems med pa'i gnas skabs 無心悶絕位

brgyal bar byed pa

brgyal bar 'gyur ba 所迷悶

brgyal bar gyur pa sems med pa 無心悶絕

brgyan pa 端嚴, 莊飾

brgyan pa'i gnas 嚴具

brgyangs pa

brgyud de 'ongs pa 展轉傳來

brgyud mar nying mtshams sbyor ba 展轉相續

brgyud pa'i rgyun 展轉相續

brgyug pa 馳走

'bri ba 書寫, 消盡, , 衰退, 離散

bri ba ma yin pa 無缺

'bri bar byed pa 消盡

brid pa 欺誑, 誑惑

'bring , 處中

'bring gi khams 中界

'brir bcug pa 書寫

'brir 'gyur ba

bris pa 書寫

bris te 書寫

brje ba 翻擧

brjed ngas pa 兇暴業者, 失念, 失念者, 忘失, 忘失念, 忘念

brjed ngas pa med pa 不愚

brjed ngas pa'i chos can 忘失法, 有忘失法

brjed ngas par mi 'gyu ba 念無忘失

brjed nges pa 忘念

brjed pa 忘失, 忘念, 誤失

brjed pa med pa 無失, 無忘, 無忘失, 無誤失

brjed par byas pa 忘念

brjed par byed pa 忘失

brjed par 'gyur ba 忘失

brjed par mi 'gyur ba 能不忘失

brjod bya ba 應說

brjod du med pa 不可宣說, 不可言, 不可言說, 離名言, 離言, 離言, 離言說

brjod du med pa'i bdag nyid 離言自性, 離言說性

brjod du med pa'i chos 離言法

brjod du med pa'i chos nyid 離言法性

brjod du med pa'i dngos po 離言說事

brjod du med pa'i don 離言自性

brjod du med pa'i ngo bo nyid 離言自性, 離言自性

brjod pa 可言說, 可說, 名言, 吿言, 宣發, 宣說, 序述, 所宣說, 所言, 所言說, 歌讚, 爲說, 當稱述, 稱美, 稱讚, 言所說, 言教, 言說, 詮表, 讚言

brjod pa dang ma 'dres pa 離言說

brjod pa 'jug pa 言說轉

brjod pa la brten pas 由言說爲依止故

brjod pa mngon par 'du byed pa snang ba'i ngo bo nyid 言說造作影像自性

brjod pa po 說者

brjod pa yod pa 有所言, 有諍訟

brjod pa'i bdag nyid kyi ngo bo nyid med pa 所言自性都無所有

brjod pa'i dngos po 所言說事

brjod pa'i ngo bo nyid 言說自性

brjod pa'i skabs 所論事

brjod par bya ba 應稱揚, 所詮, 說名

brjod par bya ba ma yin pa 不可宣說

brjod par byed pa 能詮

brjod par 'gyur ba 言說

brjod par mi bya ba 不可說言

brjod pas rab tu rtog par byed pa 名言分別

brkam chags can 貪濁

brkam pa 慳貪

brku ba 劫盜

brkus pa 劫盜

brkyang ba

brla

brlams pa 所嬈, 所著

brlan pa 滋潤, 漑灌, 灌灑

brlan par byed pa 滋潤

brlang ba ,

brlang bar mi byed pa 無諸獷悷

brlang po 暴惡

brnab sems

brnab sems med pa 心無貪

brnab sems spong ba 離貪

brnag pa yongs su rdzogs pa 思惟圓滿

brnyan po 所須

brnyan po'i rgyan 所假借莊嚴具

brnyas pa , 輕毀, 輕笑, 輕陵

brnyas par byed pa 輕蔑

brnyas par 'gyur ba 輕毀

brnyas par mi byed pa 不輕陵

brnyes pa 感得

brnyes par bya ba 已得

brnyings pa , 衰熟

brnyogs pa 穢濁

bro gar

bro gar dang glu dang rol mo 歌舞伎樂

bro garmkhan 俳優

'brog dgon pa 曠野, 曠野稠林

bros pa

'bros pa 逃竄

brta bar bya ba 長養

brtag pa 審悉, 審諦觀察, 所觀察, 簡擇

brtag par bya ba 可尋思, 所尋思, 所觀

brtag par bya ba ma yin pa 不可度量

brtag tu rung ba 應觀察

brtags pa 校量, 觀察

brtags pa na 審諦觀察

brtags shing brtags shing 數數思擇

brtan pa 剛毅, 勇猛, 嚴整, 堅住, 堅牢, 威嚴, 安詳, 安靜, 敦肅

brtan pa ma yin pa 非同意

brtan pa'i bsam pa 堅固意樂

brtan pa'i stobs 堅力

brtan pa'i stobs bskyed pa 堅力持性

brtan pas pha rol gnod pa 堅猛

brtan po 勇猛

brtas pa 充悅, 長益

brtas par byas pa 資養

brtas par byed pa 令充足, 長養

brtas par 'gyur ba 所資

brten cing 爲依, 爲所依故

brten nas 依緣, , 爲依, 爲依止, 爲所依故, 爲所依止, 爲緣, , 觀待,

brten nas 'byung ba 緣所生

brten pa , 依持, 依處, 依託, 依附, 修習, , , 所依, 所依止, 爲依, 爲依止, 爲所依止, 習近, 能依, , 親近,

brten pa dang rten pa 能依所依

brten par bya ba 常習

brten te 爲依, 爲緣

brtol ba

brtol bar byed pa

brtol nas

brtsal ba 事務, 勤劬, 所逼迫, 正爲, 逼切

brtsal ba dang 'bad pa 勞倦

brtsal ba las byung ba 所逼切

brtsam par bya ba 應作事, 應發

brtsams pa 有所作, 發勤, 發趣

brtsams te

brtsegs pa 臺閣

brtsom par byed pa 發勤

brtson 勤修正行

brtson 'grus 勇猛精進, , 勤精進, 精進, 精進, 精進力

brtson 'grus 'bar ba 熾然精進

brtson 'grus brtan pa 堅固精進

brtson 'grus brtsam pa 發勤精進

brtson 'grus brtsams pa 勇猛精進, 勤精進, 勤精進者, 發勤精進, 發大精進, 發起加行

brtson 'grus brtul ba 熾然精進

brtson 'grus chen po 大精進

brtson 'grus chen po brtsams pa 發大精進

brtson 'grus chen po la rtsom par gyur pa 發大精進

brtson 'grus dang ldan pa 有勤

brtson 'grus drag po 精進勇猛

brtson 'grus kyi byang chub yan lag 精進等覺支, 精進覺支

brtson 'grus kyi dbang po 精進根

brtson 'grus kyi go cho 被甲精進

brtson 'grus kyi nor 勤財

brtson 'grus kyi pha rol tu phyin 精進波羅蜜多

brtson 'grus kyi pha rol tu phyin pa 毘梨耶波羅蜜, 精進波羅蜜多

brtson 'grus kyi stobs 精進力, 精進力

brtson 'grus rdzu 'phrul gyi rkang pa 勤神足

brtson 'grus rgya chen po 廣大精進

brtson 'grus rtsom pa 勇猛精進, 勤勵, 勤精進, 發勤精進, 精進勇猛

brtson 'grus rtsom pa skyed pa 發勤

brtson 'grus rtsom par byed pa 勤修加行, 發勤精進

brtson 'grus thams cad 一切精進

brtson pa 修方便, 勇猛精進, 勤修習, 勤加行, 勤劬, 勤學, 勤精進, 狎習, 硏究, 策勵, 精勤, 能勤修,

brtson par bya ba 修集, 勤修加行, 當勤修學

brtson par bya dgos pa 精勤硏究

brtson par byed pa 修學, 方便修行, 精勤修學, 精勤修習, 進趣

brtson par ma byas pa 未精硏究

brtul ba 勇決, 超越

brtul zhugs 律儀, 律儀,

brtun pa 勇猛精進,

brtun pa brtan pa 堅猛

brtun pa brtan por bya ba 堅固勇猛

brtun pa dang ldan par gnas pa 住熱光

brtun par bya ba 熾燃

'bru

'bru mang po 有財釋

'bru mar

'bru'i chang

'bru'i rnam pa 稼穡

bsad pa 殺害

bsags pa 已具, 已增, 畜積, 積財, 長養, 集起

bsags pa 'byung ba 集起

bsags par gyur 貯畜

bsal ba 令離, , 吹去, , , 永害, 能脫, 開解, 除遣, 驅擯

bsal nas 永滅, 開解

bsam gtan , 靜慮

bsam gtan byed pa 修靜慮, 起靜慮

bsam gtan bzhi 四種靜慮, 四靜慮

bsam gtan bzhi pa 第四禪, 第四靜慮

bsam gtan bzhi pa'i sa pa 第四靜慮地

bsam gtan dang po 初靜慮

bsam gtan dang po'i gnam gsum 初禪三天

bsam gtan dang po'i sa ba 初靜慮地

bsam gtan gnyis pa 第二禪, 第二靜慮

bsam gtan gnyis pa'i gnam gsum 二禪三天

bsam gtan gsum pa 第三靜慮

bsam gtan gsum pa'i gnam gsum 三禪三天

bsam gtan gyi 'bras bu 靜慮果

bsam gtan gyi sa 靜慮地

bsam gtan gyi sdom pa 靜慮律儀

bsam gtan kyi pha rol tu phyin pa 禪波羅蜜, 靜慮波羅蜜, 靜慮波羅蜜多

bsam gtan mdzad pa 修靜慮

bsam gtan pa 修靜慮者, 靜慮者

bsam gtan rnams 修靜慮者

bsam gtan thams cad 一切靜慮

bsam gyis mi khyab pa 不可思議, 不思議, 不應思, 難思

bsam gyis mi khyab pa'i dbyings 不思議界

bsam pa 內懷, 心行, , 思惟, , 意志, 意望, 意樂, 所思惟, 所欲, , 欲解, 造作

bsam pa can 欲解

bsam pa dag pa 意樂淨, 意樂淸淨, 意樂淸淨, 淨意樂

bsam pa dag par gyur pa 淸淨意樂

bsam pa dang sbyor ba 意樂方便

bsam pa dang sbyor bad 意樂加行

bsam pa dpag med pa 妙善意樂無量

bsam pa khros pa 惡意樂

bsam pa las byung ba'i shes rab 思所成慧, 思所成慧

bsam pa mtshangs pa 等心

bsam pa rnam par dag pa 意樂淸淨, 淸淨意樂

bsam pa tha dad pa 異見

bsam pa thag pa nas 誠心

bsam pa tsam gyi mod la 暫思惟

bsam pa yin par blta bar bya ba 思惟觀察

bsam pa`i rdzu `phrul gyi rkang pa 心神足

bsam pa'i stobs 意樂力

bsam par gtogs pa 在意樂

bsam par mi bya ba 不應思

bsams bzhin du , 故思

bsams bzhin du ltung ba mi 'byin pa 不故犯

bsams pa 思所造, 所思

bsams pa las byung ba 思所引

bsams pa las byung ba'i shes pa 思所成慧, 思所成智

bsams pa las byung pa'i las 故思業

bsams pa'i las 思業

bsams shing gzhal te nye bar brtags pa 思惟籌量觀察

bsdam par bya ba 決定防護

bsdams pa 密護, 律儀, 防守, 防禁, 防護

bsdams pa, bsrungs pa 密護

bsdebs pa 制立

bsdigs pa 迫脅

bsdoms pas spong ba 律儀斷

bsdu ba 所攝, 方便攝受, 略說, 能攝受

bsdu ba dang dbye ba 廣略

bsdu ba dang spro ba 廣略

bsdu ba las gyur ba 極略色

bsdu ba'i dngos po 攝事

bsdu ba'i dngos po bzhi 四攝事, 四攝法, 四種攝事

bsdu bar bya ba 應攝受, 應發, 略攝

bsdum pa 和好

bsdums pa 善和諍訟

bsdus 'joms 衆合

bsdus 'joms kyi dmyal ba 衆合地獄

bsdus pa 所攝, 極略, , 總攝, 能攝, 能攝受

bsdus pa'i don 略義, 總義

bsdus pa'i ming 略名

bsdus pa'i sdom 總嗢拕南

bsgo ba 教命, 言教, 配屬

bsgo bar byed pa 敕令

bsgom pa , 修定, 修所成, 勝修, 勤修習

bsgom pa dang ldan pa 修倶行

bsgom pa la brtson pa 方便修習

bsgom pa la rjes su brtson pa 勤修習

bsgom pa la rtag tu bya ba 常勤修習

bsgom pa las byung ba 修性, 修所引

bsgom pa las byung ba'i shesrab 修所成慧

bsgom pa rgyun du chud par bya ba 恆常修習

bsgom pa rtag tu bya ba 修習相續

bsgom pa rtag tu byed pa 常勤修習

bsgom pa'i lam 修道

bsgom pa'i las 修業

bsgom pa'i rnam pa 修行相, 勝修行相

bsgom pa'i rnam pas sbyor bar byed pa 精勤修學

bsgom pa'i stobs 修力, 修習力

bsgom pa'i thabs 修方便

bsgom pa'isa 修地

bsgom palas byun ba'i shes 修慧

bsgoms pa 善修習, 極善修習, 自守, 薰修

bsgoms pa dang ldan pa'i ting nge 'dzin 修定

bsgoms pa las byung ba 修性, 修所引, 修所成

bsgoms pa las byung ba'i dge ba'i rtsa ba bskyed pa bsgrub pa 修所引善根生起行

bsgoms pa las byung ba'i yeshes 修所成慧

bsgoms pa'i 'bras bu 修果

bsgoms pa'i gnas skabs 修位

bsgoms pa'i stobs 修力

bsgrag par -- bya 宣示

bsgrags pa 發露, 稱揚

bsgres pa , 倍數

bsgribs la lung du ma bstan pa 有覆無記, 有覆無記性

bsgribs pa 所覆蔽, 所障, 有障, 有障礙, 覆障

bsgrub pa 令成, 多集, 成辦, 所引, 招集, 策勵, 能引發, 能成, 能成立, 能成辦, 行迹

bsgrub pa'i brtson 'grus 發勤精進

bsgrub pa'i chos 行法

bsgrub pa'i tshig 所成句

bsgrub pa'i tsig 所成句

bsgrub par bya ba 應引, 授與, 能施

bsgrub par 'gyur ba 能辦

bsgrub par gyur pa 當奉行

bsgrub tu mi rung ba 不可治

bsgrubs gnas pa 具足住

bsgrubs pa 所獲, 所集

bsgrubs te gnas pa 具足安住

bsgrun pa

bsgyur ba 廻轉, 所轉變, , 迴轉

bshad 宣說

bshad ma thag pa 前所說

bshad pa 別釋, 宣說, 教導, 邪教, 釋詞

bshad pa'i chos 教法

bshad pa'i go rims 說次第

bshad pa'i tshig 釋句

bshad par bya 我今當說

bshags pa 發露

bshags par bya ba 發露, 發露悔滅, 發露悔除

bshams pa 敷設

bshang ba

bshang ba dang gci ba 便利, 便穢, 大小便利, 屎尿

bshang ba dang gci ba'i dngos po 便穢

bshang gci 便穢

bshes gnyen , 善友, 親友

bshes gnyen du gyur pa 善友

bshes par byed pa 交遊

bshes par gyur pa 親愛

bshung bar byed pa 凌蔑

bsil ba'i reg pa 冷觸

bsil bar gyur pa 淸冷

bska ba 淡味

bskal bzhi 四劫

bskal pa , 極遠

bskal pa brgya 百劫

bskal pa brgya stong lon du zin pa 經百千劫

bskal pa chen po grangs med pa gsum gyis 經三無數大劫

bskal pa du ma 無量劫

bskal pa grangs med pa 無央數劫, 無數劫

bskal pa grangs med pa gsum 三無數劫

bskal pa grangs med pa gsum po 三大劫阿僧企耶

bskal pa las lhag pa 餘一劫

bskal pa sKar ma lta bu 波羅劫

bskal pa'i dang po 劫初

bskams pa

bsko ba 保任, , 處分, 處置

bsko bar byed pa 爲成辦

bskol zhing 煎煮

bskon pa 覆蔽

bskor ba 周匝, 圍繞, 能轉

bskrad pa , 驅擯

bskul ba 勸請, 等覺悟, 詰問, 誨責, 諫誨

bskul zhing dris pa 詰問

bskum pa dang brkyang ba 屈伸, 屈申

bskus pa

bskyab pa 救脫

bskyed pa 令生, , 所任持, 所引, 所持, 所生起, 所起, 生成, 生長, 能生起, 能起, 長養

bskyed par bya ba 應生

bskyod nas 進趣

bskyod pa 上進, 傾動, 已發趣, 所引, 所推運

bskyod par mi nus pa 不能傾動, 不能動

bskyung ba

bslab pa 學處, 所學, 習學

bslab pa gsum 三學

bslab pa legs par bshad pa 所說學

bslab pa'i chos brgya 百衆學法

bslab pa'i gzhi 學事, 學處

bslab pa'i gzhi bcas pa 制立學處

bslab pa'i gzhi'i gnas 學處

bslab pa'i gzhi'i gnas su 'cha' bar byed pa 制立學處

bslab pa'i lam 學道

bslab pa'i phan yon 學勝利

bslab par bya ba 勤修學, 應學, 所應學事, 當勤修學

bslab par 'gyur ba 當學

bslab par gyur pa 已學

bslabs pa 已學

bslang dgos pa 來求

bslangs nas 勸化

bslangs pa 來求

bslu bar bya ba 傾滅

bslus par 'gyur ba 欺誑

bsngags pa 名稱, 所稱, 所讚, 稱揚, 稱揚讚美, 稱讚, , , 讚美

bsngags pa brjod pa 稱揚讚歎, 讚美, 讚說, 讚說

bsngags pa dang bstod pa 讚美

bsngags pa ma yin pa 毀呰, 毀譽

bsngags pa ma yin pa mi brjod pa 不毀呰

bsngags par 'gyur ba 所讚, 稱讚

bsngos pa 作淨, 淨施

bsngos pa'i phyir 淨施因緣

bsngos zin pa 作淨

bsnol ba

bsnun pa 加刀杖, 加害

bsnyad pa 宣說, 稱歎, 隨說

bsnyal ba

bsnyel ba mi mnga' ba 無忘失

bsnyel ba mi mnga' ba'i chos can 無忘失法

bsnyel ba mi mnga' ba'i chos nyid 無忘失法

bsnyen bkur 侍衞, 供事, 承事, 敬事, 給侍

bsnyen bkur bgyid pa 奉事

bsnyen bkur bya ba 供事, 僮僕, 大供養, 應敬事, 承事, 承事供養, 敬事

bsnyen bkur bya ba nyams su mi len pa 不誓承事

bsnyen bkur byed pa 供奉, 承事

bsnyen bkur byed par 'gyur ba 恭敬供養

bsnyen bkur dang g.yog bya ba 敬養

bsnyen bkur dang yongs su spyad pa 供侍

bsnyen bkur dang yongs su spyod pa 供事

bsnyen gnas 齋戒

bsnyen gnas la gnas pa 受齋

bsnyen gnas pa 近住

bsnyen gnas pa'i sdom pa 近住律儀

bsnyen gnas yan lag brgyad 八關齋戒

bsnyen par ma rdzogs pa 未受具戒

bsnyen par rdzogs pa 具足戒, 受具, 受具戒, 受具足, 受具足戒

bsnyen par rdzogs par bya ba 受具足戒

bsnyen par rdzogs par byas pa 受戒

bsnyen par rdzogs par byed pa 受具戒

bsnyenbkur byed pa 供事

bsnyengs pa dang bsnyengs su rung ba dang bral ba 離怖畏

bsnyil ba , 頽毀

bsnyil shab 摧滅

bsnyungs pa , 減少

bsod nams 功德, 甚倍, 福祐, 福行

bsod nams bya ba 修福

bsod nams bya ba'i dngos po 福業事

bsod nams byas pa 修福

bsod nams byed pa 修福

bsod nams che ba 大福

bsod nams chen po 大福, 大福德, 無量福

bsod nams chung 少福

bsod nams dag byed pa 作福, 修福

bsod nams dang ye shes kyi tshogs 福德智慧資糧, 福智資糧

bsod nams dpag tu med pa 無量福

bsod nams kyi las 福業

bsod nams kyi phung po 功德藏

bsod nams kyi phung po dpag tu med pa 無量大功德藏

bsod nams kyi rkyen 福緣

bsod nams kyi tshogs 福德資糧

bsod nams kyi zhing 福田

bsod nams ma yin pa 非福

bsod nams ma yin pa`i 'du byed kyi las 非福行

bsod nams ma yin pa'i phung po 大罪業藏

bsod nams 'phel ba 生福

bsod nams phun sum tshogs pa 功德圓滿

bsod nams rgya chen po 廣大福

bsod nams skyes 福生天

bsod nams yang dag par rtsom pa 修福

bsod pa 珍妙

bsod snyoms brgyus nas 乞已

bsod snyoms bsgrub pa 行乞食

bsod snyoms pa nyid 乞食法

bsoda nams ches chung ba 薄福

bsoda nams kyi 'bras bu 福果

bsoda nams kyi phyogs 福分

bsoda nams kyi rgyu 福因

bsoda nams las skye ba 福生

bsoda nams spyod pa 福行

bsodasnyoms 信施

bsrabs pa 輕微

bsrabs pa'i sa 薄地

bsrangs pa 正願

bsreg par bya ba 得燒然

bsregs pa 所燒

bsrung ba 將護,

bsrung ba med pa gsum 三不護

bsrung ba med pa gsum gyi gzhung 三不護文

bsrung ba pa'i sde 不可棄部

bsrung bar byed pa 防護

bsrung bar 'dod pa 爲將護

bsrungs pa 善守, 密護, 救護

bsrungs pa med pa 不護

bstabs pa 奉施

bstan `gyur 丹珠爾

bstan bcos 典籍, 因論, 書論, 經書, , 論宗

bstan bcos brtsam par bya ba 可造論

bstan bcos mdzad pa'i ston pa 論本大師

bstan bcos nye bar sbyor ba 造論

bstan bcos nye bar sbyor bar 'dod pa 欲造論

bstan bcos shes pa 善知論, 善知諸論

bstan bcos shes pa'i mi mthun pa'i phyogs 善知論所對治

bstan bcos thams cad 一切論, 諸論

bstan bcos thams cad shes pa yang dag par 'grub pa 證得一切論智

bstan du med la thogs pa med pa'i gzugs 無見無對色

bstan du med pa 無見

bstan du yod pa 有見

bstan med dang thogs dang bcas pa 無見有對色

bstan pa / bshad pa

bstan pa 佛聖教, 具說, 宗族, 宣說, 所言, 所顯, 所顯現, 所顯示, 極顯了, 機請, 演說, 略標, , 等開示, , 聖教, 能顯, 能顯現, 言教, 說言, 顯現, 顯示, 黠了

bstan pa dang bshad pa 略標廣釋

bstan pa dang zhe 'gras pa 憎背聖教

bstan pa la 'jug pa 入聖教

bstan pa la kun nas mnar sems 憎背聖教

bstan pa'i bya ba la mkhas pa 於說所作方便善巧

bstan pa'i dgrar gyur pa 聖教怨敵

bstan pa'i don 所說義

bstan pa'i tshig 摽句, 總句

bstan pa'i tsig 標句

bstan par bya ba 今當說

bstan par bya ba'i chos 所說法

bsten ba 値遇, 值遇

bsten pa 所親近, 習近,

bsten par bya ba 應修, 應習, 應習近

bsten par mi bya ba 不應修

bsting bar byed pa 毀辱

bstod cing bsngags pa 稱歎

bstod cing bsngags te rab tu bstod pa 稱揚讚歎

bstod pa 所讚, 歌讚, 歌頌, , 稱揚, 稱譽, 稱讚, 讚美

bstod pa dang bsngags pa dang rab tu bsngags pa 稱揚讚歎

bstod par 'os pa 應可稱讚

bstsal ba 制伏, , , 除斷, 除遣

btab pa 所逼切

btags 'dzin rtog pa 假有能取分別

btags pa 假建立, 假立, 假設, 所制立, 所施設, 施設, 虛假

btags pa las yod pa 假名有, 假有

btags pa tsam 唯假

btags pa tsam du zad 唯假

btags pa'i yod pa 假施設有, 假有

btang ba 休息, 擲置, 棄擲

btang bar 'gyur ba 棄捨

btang na legs pa 止止

btang snyoms , , 捨受

btang snyoms kyi bde ba 捨樂

btang snyoms kyi dbang po 捨根

btang snyoms kyi gnas 處中

btang snyoms kyi las 無記業

btang snyoms kyi mchog 上捨

btang snyoms kyi mtshan ma 捨相

btang snyoms kyi rgyu mtshan 捨相

btang snyoms kyi sems 捨心

btang snyoms mi mdzad par gyur pa 不捨離

btang snyoms nye bar zhi ba 捨寂靜

btang snyoms su byas te 棄捨

btang snyoms su bzhag pa 棄捨

btang snyoms su 'jog pa 所待, 棄捨

btang snyoms su 'jog par 'gyur ba 棄捨

btang ste 發遣

bting ba , ,

bton nas 拔濟

btsa' bar 'gyur ba 出生

btsal ba 勤求, 尋思, 所作事業,

btsal ba tsam la thogs pa med pa 暫發悟

btsal bar bya ba 應求

btsal mi dgos pa 不由功用

btsas nas 'on pa 生聾

btsas pa 誕生

btsas pa'i dus 生位

btsems pa

btsir ba ,

btsir bar byed pa

btsog pa 捶打

btson ra 牢獄

btson rar bcing ba 囹圄

btsong ba 貨賣,

btsud nas 令趣入已

btsums pa

btsun mo rin po che 女寶

btsun mo'i 'khor du dgyes par rol ba 受欲

btsun pa 敦肅

btud pa 僂曲

btul ba 所化,

btung du mi rung ba 不可飮

bu , 小兒

bu dang chung ma 妻子

bu dang tsha bo 子孫

bu ga

bu ga dang bcas pa 孔隙

bu lon , 債主

bu ram 沙糖

bu ram gyi dbu ba

bu ram shing 甘蔗

bu smad 妻妾, 親屬

bu smad kyi 'khor 親屬

bu smad kyi tshogs 家屬

bud med 女人, 女色, 女身, , 婦女, 母邑

bud med dang skyes pa 男女

bud med kyi dngos po 女身

bud med kyi dri 女香

bud med kyi 'dun pa 女欲

bud med kyi 'dus te reg pa 女觸

bud med kyi lus 女身

bud med kyi sgra 女聲

bud med kyi tshogs 妻子眷屬, 那提乾

bud med rin po che 女寶

bud med smad 'tshong 倡女

'bud pa

bud shing

'bugs pa 穿

bu'i sha 子肉

'bul ba 奉施, 棄捨

bul ba 闇鈍

bul ba nyid 闇鈍

'bul bar byed pa 還復

'bul bar mi byed pa 不棄捨

'bum 百千, 百千數

bum dbang 甁灌

'bum 'gyur du bsgres pa 百千倍

'bum 'gyur du bstan pa 說百千數

bum pa 瓦器,

bum pa dang snam bu 甁衣

'bum phrag 百千

bya ,

bya ba 事務, 事業, 作業, 利益事, 動作, 應作事, 所作, 所作事, 所作事業, 所應作, 所應作事, , 欲作, 正作, 經營遽務, 遽務

bya ba bsgrub pa 成所作

bya ba byas pa 所作已辦

bya ba byed pa 承事

bya ba byed pa'i rigs pa 作用道理

bya ba dag bya ba 作所應作

bya ba dang bcas pa 有所作

bya ba 'grub pa 成辦

bya ba ma yin pa 不應作, 所不應作, 所不應作

bya ba mang du byas pa 多有所作

bya ba mang po 多所作, 多有所作

bya ba med pa 無所作

bya ba nan tan du grub pa'i ye shes 成所作智

bya ba nyung ba 少業

bya ba sgrub pa 成所作, 成辦所作

bya ba'i rigs pa 所應作

bya ba'i sbyor ba 所作加行

bya bar bzhed pa

bya bar sems 信用

bya dga' 恩惠

bya dgos pa 所應作事

bya gag

bya ka la ping ka 羯羅頻迦

bya rgod

bya rog

bya sgrub ye shes 成所作智

byaba 作用

byad ngan pa 壞色, 醜陋

byad stems 厭禱

byams pa 哀憐, 善友, 愛念, 愛著, , 慈仁, 慈愍, , 憐愛, 親愛

byams pa bsgom pa 修行慈

byams pa dang gus pa 愛敬

byams pa gus pa 愛敬

byams pa la snyoms par zhugs pa 慈定

byams pa sgom parbyed pa 修行慈

byams pa tshad med 慈無量, 慈無量

byams pa yid la byed pa 作意思惟慈相

byams pa`i dpyod pa 慈悲觀, 慈悲觀

byams pa’i sems 極大慈心

byams pa'i mi 親眷屬

byams pa'i mi mthun pa'i phyogs 慈所對治

byams par 'gyur ba 所欲, 起慈心

byams par gyur pa 親昵

byams shing gus pa 愛敬

byang

byang ba 委悉, 開曉

byang bar byas pa 善通利, 已明, 純熟

byang bar byed pa 委悉修作, 委悉所作

byang bar gyur pa 永變吐

byang bar ma byas pa 未善通利

byang bar sbyangs pa 習學

byang chub 菩提, 菩提道場

byang chub chen po 廣大菩提

byang chub chen po 'dod pa 求大菩提

byang chub chen po 'thob par 'gyur ba 證大菩提

byang chub chen po'i 'bras bu 大菩提果

byang chub chen po'i mthar thug pa 極大菩提

byang chub kyi 'bras bu 菩提果

byang chub kyi mthar thug par 'gro ba 究竟菩提邊際

byang chub kyi phyogs 三十七菩提分法, 華菓, 覺分, 覺品

byang chub kyi phyogs dang ldan pa'i lhag pa'i shes rab la gnas pa 覺分相應增上慧住

byang chub kyi phyogs dang mthun pa dang ldan pa'i lhag pa'i shes rab 覺分相應增上慧住

byang chub kyi phyogs thams cad 一切菩提分法

byang chub kyi sems 菩提之心, 菩提心

byang chub kyi smon lam 菩提願

byang chub kyi snying po 妙菩提座, 菩提座

byang chub kyi snying po la bzhugs pa 坐菩提座

byang chub kyi snying po la zhugs pa 坐道場

byang chub kyi tshogs 菩提資糧

byang chub kyi tshogs su gyur pa 菩提資糧

byang chub kyi yan lag 覺支

byang chub mngon par rdzogs par sangs rgyas pa 證菩提

byang chub mngon par rdzogs par sangs rgyas pa'i gnas pa 現前等覺大菩提住

byang chub phyogs kyi chos 菩提分, 菩提分法

byang chub rtogs pa 證菩提

byang chub sems 菩提心

byang chub sems dpa'

byang chub sems dpa' 菩提薩埵

byang chub sems dpa' bcu la gnas pa 十地菩薩

byang chub sems dpa' brtan po 堅固菩薩

byang chub sems dpa' chos 'phags 法涌菩薩

byang chub sems dpa' dad pas rjes su 'brang ba 隨信行菩薩

byang chub sems dpa' don dam yang dag 'phags 勝義生菩薩

byang chub sems dpa' 'jam dpal 曼殊室利菩薩

byang chub sems dpa' las dang po pa 初心始業菩薩, 初業菩薩

byang chub sems dpa' mkhas pa 有智菩薩

byang chub sems dpa' rnams kyi bslab pa'i gzhi 菩薩學事

byang chub sems dpa' rnams kyi byin gyis rlabs 菩薩住持

byang chub sems dpa' rnams kyi lhag pa'i sems la gnas pa 增上心住菩薩

byang chub sems dpa' rnams kyi lhag pa'i tshul khrims la gnas pa 增上戒住菩薩

byang chub sems dpa' yang dag pa nyid skyon med pa 菩薩正性離生

byang chub sems dpa' yon tan 'byung gnas 德本菩薩

byang chub sems dpa’ 菩薩

byang chub sems dpa'i bslab pa 菩薩學

byang chub sems dpa'i bya ba 菩薩儀, 菩薩所作

byang chub sems dpa'i bzod pa 菩薩忍

byang chub sems dpa'i dam pa'i chos 菩薩藏法

byang chub sems dpa'i 'dul ba 菩薩毘奈耶法

byang chub sems dpa'i gnas bcu 菩薩十住

byang chub sems dpa'i lam 菩薩道

byang chub sems dpa'i sa 菩薩地

byang chub sems dpa'i sa bcu 菩薩十地

byang chub sems dpa'i sde snod 菩薩藏

byang chub sems dpa'i sde snod bstan pa 菩薩藏教

byang chub sems dpa'i shes rab 菩薩慧

byang chub sems dpa'i slob pa'i lam 菩薩學道

byang chub sems dpa'i spyod pa 菩薩行

byang chub sems dpa'i tshig 菩薩之言

byang chub sems dpa'i tshul 菩薩淨戒

byang chub sems dpa'i tshul khrims 菩薩慧光, 菩薩淨戒

byang chub sems dpa'i yang dag pa nyid kyi skyon med pa 菩薩正性離生

byang chub sems dpar gyur pa na 爲菩薩時

byang chub sems dpas bshad pa 菩薩說

byang chub tu nges par gzhol ba 趣菩提

byang chub tu yongs su bsngos pa 迴向菩提

byang chub tu yongs su 'gyur ba 迴向菩提

byang chub tu yongs su gyur pa'i nyan thos 迴向菩提聲聞

byang chub yan lag bdun 七等覺支

byang gi ri bo'i sde 北山住部

byang gi sgra mi snyan 北拘盧洲

byang phyogs so bdun 三十七菩提分法

byang rtse chos rje 絳則卻傑

byang sems 菩提心

byang sems kyi theg pa 菩薩乘

byang sgra mi snyan 北倶盧洲, 北拘盧洲

byang shar 東北

byar 所用

byargyud 作續

byas nas yun ring du lon pa 久作

byas pa 報恩, 已作, 已辦, , 恩惠, 所感, 毀犯, 造作, 酬報

byas pa bsrang ba'i sa 已辨地

byas pa dang ma byas pa 作與不作

byas pa gzo ba 善知恩, 知恩

byas pa gzo bar gyur pa 知恩

byas pa ma yin pa 非作

byas pa na

byas pa shes pa 知報

byas pa tshor ba 知報恩

byas pa tshor bar byed pa 善知酬報

byas pa'i lan glon pa 施恩惠

byas pa'ilas 作業

bye ba 倶胝, 拘胝, 離間

bye ba phrag brgya 百拘胝

bye ba phrag 'bum 倶胝百千

bye ba phrag 'bum 'gyur du bsgres pa 倶胝百千倍數

bye ba phrag stong 千倶胝

bye ba phrag stong gi grangs 千倶胝數

bye bar bstan pa 說倶胝數

bye brag , 別相, 差別

bye brag can 有差別

bye brag gyi mtshan nyid 差別相

bye brag med pa 不異

bye brag pa 勝論宗

bye brag phyed pa 所覺,

bye brag phyed pa, rnam par shes pa

bye brag phyed par gyur pa 所覺

bye brag tu btags 差別假立

bye brag tu btags pa tshol bar gyur pa 差別假立尋思所引

bye brag tu btags pa tshol bar gyur pa yang dag pa ji lta ba bzhin du yongs su shes pa 差別假立尋思所引如實智

bye brag tu btags pa yongs su tshol ba 差別假立尋思

bye brag tu bya ba'i phyir 差別義

bye brag tu 'grel pa 分別

bye brag tu ma rtogs pa 未解

bye brag yod pa 有差別

bye brag, khyad par 殊勝

bye ma

byed brag pa'i tshig don drug 六句義勝論派

byed 'dod pa 欲作饒益

byed du 'jug pa 令作, 策發, 驅役

byed du ma bcug pa 不行

byed nus pa 能成辦

'byed pa 乖離

byed pa , 作用, 修作, 功用, 功用, 常行, 所作, 所爲

'byed pa 正分別

byed pa 能修, 能爲, 造作

byed pa mang ba 多有所作

byed pa med pa 無作用

byed pa po 作者

byed pa po med pa 無作者

byed pa'i don 所應作事

byed pa'i sbyor ba 作加行

byed pa'i sgra 具聲

byed par byas pa 已作

'byed par byed pa 令離

byed par byed pa 正作

byed par 'gyur ba 成辦所作, 當作

byed par ston pa 趣入

byed rgyu 能作因

byed rgyu'i rgyus 由是因緣

'byed spyad

byi 墮舍利

byi dor byas pa 作修治, 瑩飾, 能淨修治

byi ru 珊瑚

byin gyi rlabs nyid 所住持

byin gyis brlabs pa 所留

byin gyis rlob par byed pa 加被, 能任持

byin nas 施已

'byin pa 永拔, 變生

byin pa 賜與

byin pa po 生者

'byin pa po 生者

byin pa'i 'og tu 施已

'byin po po 生者

bying ba

'bying ba 減劣

bying ba dang rgod pa 沈掉

bying ba rgod pa 惛沉掉擧

bying bar gyur pa 沈沒

byis pa , 嬰兒, 嬰孩, 小兒, , 愚夫, 愚弊, 愚者

byis pa 'am mkhas pa 愚智

byis pa 'drid pa 誑惑愚夫

byis pa so so'i skye bo 凡夫異生

byis pa'i dus 嬰孩

byis pa'i gnas 凡住

byis pa'i gnas la gnas pa 安住凡住

byis pa'i shes pa 凡智

byis pa'i shes rab can 嬰兒慧

byis pa'i skye bo 愚癡衆生

'byor ba 相應

'byor 'grel 相應

'byor pa 成辦, 果遂, 滿, , 興盛

'byor pa chen po 大生

'byor pa dang rgud pa 興盛衰損, 興衰

byug pa , 塗香

byug pa'i spos 塗香

byug pas byugs pa

byugs pa

byung ba

'byung ba , 出世

byung ba 所起

'byung ba 所起

byung ba 旣得生已

'byung ba

byung ba 正起

'byung ba

byung ba 現在前

'byung ba 現起

byung ba 發生

'byung ba 發生, 能造

'byung ba chen po 大種

'byung ba chen po bzhi 四大種

'byung ba chen po dag rgyur byas pa 大種所造

'byung ba chen po'i gzugs 大種色

'byung ba chen po'i sa bon 大種種子

byung ba dang bcas pa 有因

'byung ba dang med par 'gyur ba 出沒

'byung ba dang mi 'byung ba 生不生

'byung ba dang nub par 'gyur ba 起盡

'byung ba drug 六大, 六界

'byung ba hen po bzhi po dag 四大種

'byung ba las gyur pa 大種所造, 大種造

'byung ba med cing rnam par 'jig pa med pa 無成無壞

'byung ba med pa 無成

'byung ba skabs pa can 應生

'byung ba'i bzhin nyid 流轉眞如

byung ba'i gnas skabs 生位

'byung bar 'dod pa 求有者

'byung bar 'gyur ba 流出, 生長, 當有, 發生

byung bar 'gyur ba

'byung bar mi 'gyur ba 不成佛, 不起, 令不生

'byung khungs kyi sgra 所從聲

'byung po , 鬼魅

'byung po'i gdon 鬼魅

'byung zhing 'jig pa 生滅

bza' ba 可噉, 可食, 所食

bza' ba'i ming 食想

bzang ba 仁賢, 容色, 盛壯

bzang ngan 勝劣

bzang po 上妙, 勝妙, , 尊貴, 巧妙, , 精妙, 美妙, 跋陀羅

bzhad gad

bzhad gad mkhan

bzhag pa 安立, 策擧,

bzhag ste

bzhed na 隨其所樂, 隨所樂

bzhed pa 欲顯示

bzhed pa thams cad 一切所求

bzhed pa'i dngos po dang ldan pa 可意事

bzhed par mi mdzad pa 不愛

bzhengs bzhin du ma btud pa 身不僂曲

bzhengs nas 起已

bzhes pa 哀受

bzhi 四種

bzhi mdo

bzhi pa 第四

bzhi po 'di dag -yongs su btsal ba'i dngos po 四尋思

bzhin ,

bzhin du 亦爾

bzhin gyi mdangs ston 舒顏平視

bzhon pa , 所乘, 車乘, 騎乘

bzhu ba 煏芻

bzhugs pa 安坐, 已入

bzlas brjod 誦呪

bzlog nas 不施與

bzlog pa 不施, 廻轉, 棄捨, 能止, 迴轉, 遮斷

bzlog par bya ba 不施

bzlog par mi byed pa 不制

bzlum pa

bzo 伎藝, , 工巧

bzo dang las kyi gnas 工巧業處

bzo dang las kyi gnas kyi rig pa 工業明處

bzo rig pa 工巧明, 工業明

bzo shes pa 工巧智

bzod cing dang du len pa 能堪忍

bzod pa , , 堪忍, 安忍, , , 忍可, 忍辱, 能堪忍, 能堪忍, 能忍, 能忍受, 能抗, 行忍

bzod pa 'bring 中忍

bzod pa can 能堪忍

bzod pa chen po 上忍

bzod pa chung ngu 下忍

bzod pa dang 'dod pa 忍樂

bzod pa dang ldan par 'gyur ba 修忍辱

bzod pa drag po 猛利忍

bzod pa rnam gsum 三忍

bzod pa`i pha rol tu phyin pa 安忍波羅蜜多, 羼提波羅蜜

bzod pa'i le'u 忍品

bzod par byed pa , 能堪忍, 能忍

bzod spro 勇悍, 勇銳

bzo'i gnas 工巧業處

bzo'i gnas dang las kyi gnas 工巧業處

bzo'i gnas la mkhas par ston pa 受學技藝

bzo'i las 工業

bzo'i las kyi gnas kyi rig pa 工業明處

bzung ba , 執取, 所持, 能受

bzung ba'i yul 三現分

bzung ste 已去

ca co 暴音, 高聲

cang shes 妙莊嚴, 良馬

car gtogs pa

cha 正所應

'cha' ba 制立

cha bar 將欲

'cha' bar byed pa 制立, , 期願

cha gcig pu bsgom pa 一向修

cha gsum 三際

cha ma yin pa , 非善

cha mi mthun pa 不同分

cha mi mthun pa med 不同

cha mthun pa 同分

cha phra ba 極微細

cha phra ba'i don 微義

cha phra ba'i don la sems pa 能思微義

cha phra mo kun tu 'gyur ba 微細現行

cha shas med pa 無分

chab brom

'chab pa , 所覆, , 隱覆

'chab pa dang yongs su gdung ba 覆惱

chad mtha' 斷邊

chad pa 休廢

'chad pa 宣說

chad pa 治罰

'chad pa 開演

chad pa med pa 不行黜罰

chad pa'i las 治罰

chad par smra ba 執著斷論, 斷見論

chad pas bcad pa 摧伏, 治罰

chad pas gcad pa 治罰

chad pas gcod par byed pa 刑罰, 治罰

chad pas rjes su ston par byed pa 行黜罰

'chag pa 經行處

'chags

chags pa 可樂, 思慕, 愛染, 慳財, 懷貪欲, 成劫

'chags pa 成劫

chags pa , , 染欲, 染者, 染著

'chags pa 正成, 發露

chags pa 等染

'chags pa 經行處

chags pa , 耽湎, 耽著, , 親昵, , 貪愛

chags pa dang ldan pa'i sems 染汚心

chags pa dang zhen pa 貪染

chags pa med cing thogs pa med pa 無著無礙

chags pa med pa 無染, 無滯

chags pa med pa dang thogs pa med pa 無著無礙

chags pa med pa nyid 無染著

chags pa med pa'i ye shes 無滯智

chags pa med pa'i ye shes la mngon du phyogs pa 無著智現前

'chags pa'i bskal pa 成劫

chags pa'i mtshan ma 著相

chags pa'i rang bzhin can 慳貪

chags par bya ba 可染著

chags par bya ba'i gzhi 可愛事

'chags par byed pa 發露, 發露悔除

chags par 'gyur ba 可愛, 可染著, 所染, 所貪著, 美妙

chags par 'gyur ba'i dngos po 可愛事

chags par gyur pa

chags par mi byed pa 不悕求

'chags par mi byed pa 發露悔滅

'chags su -- gzhug pa 受謝

'chal ba 弊惡, 毀犯

'chal ba nyid 弊惡

'chal ba'i shes rab 惡慧

'chal ba'i tshul khrims kyi dri ma 犯戒垢

chang

'chang ba 貯畜

chang dang bcos pa'i chang dang sbyar ba'i chang bag med pa'i gnas 酒衆放逸處

chang mi 'thung ba 不飮酒者

'char ba dang nub pa 出沒

char 'bab par 'gyur ba 降雨

char pa 天雨,

che ba 成上品, , , 高勝

che ba rnams 大人

che ba'i bdag nyid 尊勝

che ba'i nga rgyal 過慢, 過慢

che chung 輕重

che ge mo zhig 某名

che sngar

che yang rung chung yang rung 若多若少

che zhing drang ba 洪直

ched du , 所依處

ched du brjod pa'i sde 法句, 自說

ched 'ga' ni 於一時

chen pa 最大

chen po , 大性

chen po pa

chen po stong pa nyid 大空

chen po'i chen po 最上上品

chen po'i gnas skabs 上位

chen por 'gyur ba 轉增

chen por khyad par du 'phags pa

chen por skye ba 大勢生

cher 多分

cher 'phags pa 甚大

cher skyes pa 長大

ches , 最極, , 轉更

ches cha phra ba 極細

ches che ba 最爲殊勝

ches dga' ba 歡喜踊躍

ches dma' ba 卑賤

ches gsal bar byed 轉更明盛

ches gsal bar 'gyur ba 轉更明淨

ches gya nom pa 最極殊妙

ches mang du 增勝

ches mchog 殊勝分

ches mchog tu gyur pa 尊貴

ches mthu dang ldan pa 強力

ches 'od gsal ba 光淨, 轉明盛

ches 'od gsal bar 'gyur ba 轉更明盛

ches phan 'dogs pa 恩重

ches rgan 耆長

ches rnam par dag par 'gyur ba 轉復明淨

ches shin tu 轉增勝

ches shin tu gsal ba 極猛利

ches shin tu sgrib par 'gyur ba 成極重障

ches srab pa dang ches chung ba 得微薄

ches stobs chung ba 劣者

ches stobs dang ldan pa 有力

ches thung ba

ches yongs su dag pa 轉明

ches zhi ba 極靜

'chi ba 夭沒, 死滅, 終沒, 臨欲終沒

'chi ba dang nyon mongs pa'i bdud 死煩惱魔

'chi ba med pa 甘露

'chi ba med pa'i dbyings 甘露界

'chi ba rjes su dran pa 死隨念

'chi ba'i chos can 死法, 死法

'chi ba'i 'du shes 死想

'chi ba'i dus byed par 'gyur ba 臨命終時

'chi ba'i 'jigs pa 死畏

'chi ba'i sdug bsngal 死苦

'chi ba'i srid pa 死有

'chi ba'i tshe 臨終時

'chi bar 'gyur ba 夭沒

'chi bdag gi bdud 死魔

'chi 'pho ba 死沒, , 終沒

'chi 'pho ba dang skye ba mkhyen pa'i stobs 死生智力

'chi 'pho ba'i tshe 臨終時

'chi 'pho bar 'gyur ba 退沒

'chi 'pho dang skye ba shes pa 死生智

'chi 'pho med pa 不死沒, 無沒

'chi 'pho zhing skye ba 輪迴生死

'chi 'pho'i tshe 死時

'chi zhing dus byed pa 殞歿

'ching ba

'ching ba gsum 三縛

'ching ba ma tshang ba 不具縛

'ching ba med pa 無縛

'ching ba mtha'

'ching ba mtha' dag dang ldan pa 具縛者

'ching bar 'gyur ba 所縛著

'ching bar mi byed pa 不能拘礙

cho ga , 儀軌, 軌則, 軌範

cho ga bzang po 軌範

cho lo dang rgyan dor gyi nyes rtsom 博弈戲

cho nges 'debs pa 號泣

cho nges 'debs par byed pa , 悲泣

cho 'phrul 神變, 變現

cho 'phrul dang bcas pa 有神變

cho 'phrul gsum 三種示導

cho 'phrul yod pa 有神變

chod pa 能斷滅

chod pa'i sgrib pa 蓋障

chog 有力

chog mi shes pa 不生喜足, 不知足, 無喜足, 無有厭足

chog mi shes pa'i brtson 'grus 無喜足精進

chog mi shes par byed pa 不生喜足

'chog pa

chog pa 喜足

chog par bzung ba 生喜足

chog par 'dzin pa 喜足, 生喜足

chog par gzung ba 喜足

chog par mi 'dzin pa 不生喜足

chog shes pa 喜足

chom po 劫盜

chom rkun 強賊, 怨賊, 盜賊

chom rkun pa 怨賊, 盜賊

choms pa , 燒惱

choms par mi nus pa 不能伏

chos ’khor 法輪

chos , , 法教

chos bdag med pa 法無我性

chos bdag med pa'i shes pa 法無我智

chos bdag med pa'i ye shes 法無我智

chos brgya 百法

chos brjod pa 說法

chos bstan pa 宣說正法, 所說法, 法教, 說正法

chos bstan pa dpag tu med pa 無量說法

chos bstan pa'i bya ba 說法所作

chos 'byor ba 法盛

chos bzhin du 以法, 如法

chos bzhin du phyir byed pa 如法悔, 如法悔除

chos bzhin du phyir 'chos pa 如法悔除

chos bzhin du snyoms pa 以法正治

chos bzhin du thob pa 如法

chos bzhin ma yin pa 不如法

chos can 有法

chos dang chos ma yin pa 法非法

chos dang don 法義

chos dang don dang nges pa'i tshig 法義釋詞

chos dang ldan pa 如法, 攝受正法, 能引法

chos dang ldan pa'i gtam 法要, 法論

chos dang mthun pa 以法, 同法者, 如法, 有法, 說正法

chos dang mthun pa'i chos sgrub pa 法隨法行

chos dang mthun pa'i chos spyod pa 法隨法行

chos dang mthun pa'i gtam 法教

chos dang mthun pas 如法

chos dang zang zing 財法

chos dbyings kyi sangs rgyas 佛界

chos de dag ni zad pa 盡法

chos dge ba 善法

chos 'di pa 內法

chos 'di pa rnams kyi nyi tshe yin pa 住內法

chos dkar po 白法

chos dkon mchog 法寶

chos 'dod pa 求法

chos don lnga [chos mngon mdzod] 七十五法

chos dpyod pa 觀察諸法

chos dran pa nye bar gzhag pa 法念住

chos du gyur pa 爲法

chos 'dul ba 正法律, 法律

chos 'dus byas 有爲法

chos 'dzin pa 法陀羅尼

chos gang la yang mi slob 無所學法

chos gang yang rung 少法

chos gdags pa rnam par gzhag pa 法假安立

chos gnas pa nyid 法住

chos gnas pa shes pa 法住智

chos gnas pa'i shes pa 法住智

chos gnas pa'i ye shes 妙法住智

chos gnas pa'i ye shes dam pa 最勝妙法住智

chos gos , 衣服, 衣物

chos gos bgo ba 衣服

chos gos 'bring 中衣

chos gos chen po 大衣

chos gos chung ngu 下衣

chos gos dang bsod snyoms 衣食

chos gos dang lhung bzed 衣鉢

chos gos gsum pa 三衣

chos gosgsum pa 但三衣

chos 'khor bskor ba 轉法輪

chos kun shes par gyur pa 解法

chos kun 'tshal ba 解法

chos kyi bcud 法味

chos kyi bdag 'dzin kun btags 分別法我執

chos kyi bdag 'dzin lhan skyes 倶生法我執

chos kyi bdag med 法無我

chos kyi bgo bsha' 法供養

chos kyi bgo skal 法等分

chos kyi bgo skal la spyod pa 法等分

chos kyi brda bsal ba'i chos la dmigs pa 遣諸法假法緣

chos kyi bsam pa 爲法

chos kyi dbang bskur ba chen po 大法灌頂

chos kyi dbyings 法界

chos kyi dbyings bcu 十法界

chos kyi dbyings kyi rang gi mtshan nyid la migs pa'i yid la byed pa 緣於法界自相作意

chos kyi dbyings rnam par dag pa 法界淸淨

chos kyi dbyings rnam par dag pa'i mtshan nyid 法界淸淨相

chos kyi dbyings rtogs pa 通達法界

chos kyi dbyings shin tu rnam par dag pa 善淸淨法界

chos kyi dbyings shin tu rnam par dag pas rab tu phye ba 善淸淨法界所顯

chos kyi de bzhin nyid 法眞如, 諸法眞如

chos kyi don 法義

chos kyi don sems pa 思惟, 思惟法義

chos kyi don sgom pa 修習

chos kyi 'du shes 法想

chos kyi gtam 說法

chos kyi gzungs 法陀羅尼

chos kyi khams 法界

chos kyi 'khor lo bskor ba 所轉法輪, 轉正法輪, 轉法輪者

chos kyi longs spyod 受用法

chos kyi lugs shes pa 法住智

chos kyi mig 正法眼

chos kyi mig rdul med pa 法眼淨

chos kyi ming du byas 法想

chos kyi mnga' bdag 法主

chos kyi mtshan nyid 法實相, 諸法性相, 諸法體相

chos kyi ngo bo nyid du 'dzin pa 執法自性

chos kyi phyag rgya 法印

chos kyi rjes su lta ba 法循觀

chos kyi rjes su mthun pa'i chos bsgrub pa 法隨法行

chos kyi rjes su mthun pa'i chos la zhugs pa 法隨法行

chos kyi rjes su mthun pa'i chos nan tan 法隨法行

chos kyi rjes su mthun pa'i chos nan tan du bsgrub pa 法隨法行

chos kyi rjes su mthun pa'i chos nan tan du sgrub pa 法隨法行

chos kyi rjes su mthun pa'i chos sgrub pa 法隨法行

chos kyi rnyed pa 法利

chos kyi sbyin pa 法施

chos kyi ser sna 法慳

chos kyi sgo'i rgyun 法門流

chos kyi sku shin tu rnam par dag pa 最極淸淨法身

chos kyi sku yongs su rdzogs pa so sor yang dag par rig pa 圓滿法身證得, 法身現前證受

chos kyi skye mched 法處

chos kyi skye mched du gtogs pa 法處所攝

chos kyi skye mched pa'i gzugs 法處所攝色

chos kyi snang ba 法光, 法光明

chos kyi snang ba gsal ba 正法光明

chos kyi sprin 法雲, 法雲地

chos kyi sprul pa 法所化

chos kyi spun 法弟

chos kyi spyan 法眼

chos kyi stan 妙法座

chos kyi stobs 法力

chos kyi tshig 法句

chos kyi tshig dang yi ge dpag tu med pa 無量法句文字

chos kyi tshig dang yi ge tshad med pa 無量法句文字

chos kyi tshogs 法聚

chos kyi tshul 正法眼

chos kyis 如法

chos kyis phongs pa 法衰

chos kyis rjes su 'brang ba 隨法行

chos kyis sprul pa 法所化

chos la bdag med pa 法無我性

chos la bstan pa 說法師

chos la dbang bskur ba 法灌頂

chos la 'dun pa dge 善法欲

chos la gus pa 恭敬法

chos la mos pa 於法起信解

chos la rton pa 法依

chos la ser sna byed pa 慳法, 法慳

chos la skyabs su mchi'o 歸依法

chos la snang ba 法光明

chos la snang ba 'jug pa 法明入

chos la sred pa kun tu rmongs pa 法愛愚癡

chos las rjes su dpag pa 法比量

chos las skyes pa 法所生

chos ma yin pa 非法

chos ma yin pa dang mi mthun pa'i spyod pa 非法行不平等行

chos ma yin pa spyod pa 非法行

chos ma yin pas 以非法

chos mang po 多法

chos mi dge ba'i de bzhin nyid 不善法眞如

chos mi 'gyur ba nyid 不變異性, 法定

chos mngon pa 阿毘達磨

chos mngon pa'i sde snod 論藏

chos mngon par rtogs pa 法現觀

chos mnyam pa nyid 平等法性, 法平等, 法平等性

chos mnyan pa 聽法, 聽聞正法

chos mnyan par bya 聽聞正法

chos mthong ba 法見, 現見法, 見法

chos mthun pa 同法, 同法者

chos mthun pa ba 同法者

chos mthun pa'i byang chub sems dpa' 同法菩薩

chos mthun par spyod pa 同法者

chos ngan pa 不正法, 非法

chos ngan par spyod pa 非法行

chos nyan pa 聽法, 聽聞, 聽聞正法

chos nye bar sgrub pa 法攝受

chos nyid 法性, 法爾

chos nyid du brjod du med pa 離言法性

chos nyid kyi rigs pa 法爾道理

chos nyid kyi rnam pa 法性相

chos nyid kyis 以法, 由法爾

'chos pa 悔除

chos 'phags 法涌

chos phung brgyad khri bzhi stong 八萬四千法蘊

chos rab tu rnam 'byed kyi byang chub yan lag 擇法等覺支, 擇法覺支

chos rab tu rtogs pa 達諸法

chos rgya chen po 微妙法

chos rig pa 知法

chos rjes su dran pa 念法, 法隨念

chos rkun 王賊

chos rnam par 'byed pa 擇法, 簡擇諸法

chos rnam par 'byed par byed pa 法觀

chos rnams gzung ba 受法

chos rnams kyi chos bdag med pa 一切諸法法無我性

chos rnams kyi de bzhin nyid 諸法眞如

chos rnams kyi mtshan nyid 諸法相

chos rnams kyi ngo bo nyid 諸法自性

chos rnams kyi tshogs gsum 三聚法

chos rnams la so sor rtog pa 觀察諸法

chos rnams mngon par rtogs pa 諸法現觀

chos rnams rab tu 'byed pa 簡擇諸法

chos rnams rab tu rnam par 'byed pa 簡擇諸法

chos rnams shes par 'gyur ba 知法

chos rnams 'thob pa 得諸法

chos rnams yongs su tshol ba 訪求正法

chos rtogs pa 知法

chos sbyin pa 法施

chos shes pa 法智

chos shes pa'i phyogs 法智品

chos sku 法身

chos smra ba 法師, 說正法, 說法, 說法師, 說法者

chos smra ba chen po 大法師

chos smra ba chen po nyid 大法師

chos smra ba po 說法師

chos snang ba 法光明

chos so so yang dag par rig pa 法無礙解, 知法

chos spyad pa bcu po dag 十種法行

chos spyod bcu 十法行

chos spyod pa 行法

chos ston pa 宣說正法, 教法, 法教, 說正法, 說法, 說法要

chos ston par byed pa 宣說正法, 能說法

chos stong pa nyid 法空性

chos su 'du shes pa 法想

chos thams cad 一切法

chos thams cad bdag med pa 一切法無我, 一切法皆無我

chos thams cad kyi don 一切法義

chos thams cad kyi don dam pa 'jug pa'i ye shes 一切法第一義智, 入一切法第一義智

chos thams cad kyi 'du shes 一切諸法想

chos thams cad kyi ngo bo nyid med pa 一切法皆無自性

chos thams cad mngon par rdzogs par byang chub pa 正等覺無畏

chos thams cad ngo bo nyid ma mchis pa 一切諸法皆無自性

chos thams cad ngo bo nyid med pa 一切法皆無自性

chos thams cad stong pa nyid 一切法空, 一切法空

chos thams cad stong zhing bdag med pa 諸法無我

chos thob pa 得法究竟

chos 'tshol ba 求法

chos yang dag par blang ba 法受

chos yang dag par blang ba bzhi po 四種法受

chos yang dag par blangs pa 法受

chos yod pa 有法

chos yongs su 'dzin pa 攝法

chos yongs su tshol ba 求正法

chos zab mo 深法, 甚深法

chos zab mo mthong bar dka' ba 甚深難見法

chos zag pa dang bcas pa rnams 有漏法

chosla gnas pa 住法

chosla rton par bya'i gang zag la rton par mi bya 依法不依人

chu , , 雨水

chu 'bab pa chung ngu 小水流

chu bo 暴流, 瀑流

chu bo bzhi 四流

chu bo'i klung 瀑流

chu bur

chu bur can

chu bur rdol ba 皰裂

chu bur rdol ba can 尼剌部陀, 皰裂

chu dang ba 淨水

chu dang 'dra ba'i sred pa 愛水

chu dang me 水火

chu dang skam 水陸

chu klung 江河,

chu klung chung ngu 小河

chu klung dang 'bab chu 江河

chu lon 橋梁

chu mig ,

chu rgyus

chu rgyus kyi gzungs 筋脈

chu rlabs 波浪

chu shel 月愛珠

chu shing 芭蕉

chu srin 'dzin khri 鬼魅

chu thigs 水滴

chu 'thung ba 用水

chu zheng 形貌, 形量

chu zheng du 縱廣

chu zheng gab pa 身相圓滿

chu zla 水月

chud gzon pa 損失

chud gzon par byed pa 損減執

chud mi gson pa 無失壞

chud mi za ba 不失, 無失壞

chud mi za ba'i tshul gyis 無有失壞

chud mi za bar 'gyur ba 無失壞

chud pa 已入, 證入

chud za ba 失壞

chud za ba dang chud za ba ma yin pa'i lam 'grel ba 開示壞不壞路

chud za bar 'gyur ba , 失壞

chud za bar mi 'gyur ba 不失, 無失壞

chud zos pa 滅壞

chu'i bum pa 水甁

chu'i nang du 水中

chu'i rgyun 流水, 瀑流

chu'i thigs pa 水滴,

'chums pa 執藏, 愛藏

chums pa 耽嗜

'chums pa 耽嗜, , 饕餮

chun lag

chung ba , 微小, 極微細, 狹小, , 輕微

chung ba nyid 輕微

chung ma , 妻妾, , 親屬

chung ma'i tshul 親眷

chung ngan ngon 少小

chung ngu , 少小, 狹小,

chung ngu bsgreng ba 作下劣

chung ngu dang 'bring dang chen po 下中上, 軟中上, 軟中上品

chung ngu dang 'bring dang chen po'i tshul 軟中上品方便

chung ngu dang 'bring dang khyad par du 'phags par 'gyur ba 劣中勝

chung ngu phran tshegs 少小

chung ngu'i gnas skabs 下位

chung ngur byed pa 所作狹小

chung zad 少下

chur 'du shes pa 水想

chus 'jig pa 水災

chus khyer ba 水所漂

ci bder 隨所樂

ci bdod dgur 隨情

ci bdog pa 隨有所得

ci dga' 隨其所欲

ci dga' bar 隨其所欲

ci dga' dgur 如其所欲, 隨其欲, 隨所欲

ci dga' mgur 隨其所欲, 隨所欲

ci dga' mgur byed du 'jug pa 所欲爲

ci dgyes par 如其所欲

ci 'dod dgur 隨所樂

ci 'dod pa 隨其所樂, 隨所樂, 隨所欲, 隨樂

ci 'dod par 隨其所欲

ci las dgongs nas 依何密意

ci lcogs 隨力

ci nas 如其所應

ci nus 隨能

ci nus ci lcogs kyis 隨能隨力

ci nus kyis 隨力

ci 'os par 如宜

ci rigs 如其所應

ci rigs pa dang ci 'os par 如應如宜

ci rigs par 如其所宜, 如其所應, 如應, 隨其所應

ci rigs par de bzhin du sbyar ba 以要言之

ci rigs par sbyar bar 隨其所應

ci rigs su 如應, 隨其所應

ci yang 所有

ci yang med pa 無所有, 都無

ci yang med pa'i skye mched 無所有處

ci yang med pa'i skye mched kyi 'dod chags 無所有處欲

ci yang med pa'i skye mched la snyoms par 'jug pa 無所有處定

ci yang med pa'i snyoms 'jug 無所有處

ci yang rnams 所有

ci yang rung ba 所有

ci zhig , 何所, 何者

ci zhig byar yod 何所用

cig 一類

cig car brnyes pa 頓得

cig car 'byung ba 倶生威力, 頓起

cig car 'byung bar snang ba 倶轉可得

cig car du 於一時間

cig car du 'thob pa 頓得

cig car 'dzin pa 頓取

cig car ma yin pa 不頓

cig car mgo mnyam du 'byung ba 倶時頓生起, 同時頓生起

cig car mgo mnyam kho nar 'byung bar mi 'gyur ba 倶時不頓生

cig car thob par 'gyur ba 頓得

cig la gcig 更相

cig shos 第二, 若不爾

ci'i phyir 何緣, 何義故, 何賴

ci'i phyir na 以何

ci'i sla du 何因緣故

ci'i slad du zhe na 何以故

co 'dri ba 輕笑

cog pu pa 常期端坐

cung zad , 少時

cung zad bltas pa

cung zad lta bar byed pa

cung zad tsam gyis 於少

'da' ba 綿

'da' bar byed pa 'bras bu yod par 'gyur ba 無虛度

'da' bar 'gyur ba 越度

da dung 於今

da lda dus 現在世

da ltar 今世

da ltar byung ba 現在世

da ltar byung ba'i chos 現在法

da ltar byung ba'i dus la 於現在

da ltar byung ba'i dus na 於現在世

da ltar byung ba'i rkyen 現在緣

da ltar gyi dngos po 現在分

da ltar gyi dus 現在世

da ltar gyi rkyen 現在緣, 現緣

da ltar gyi skye ba 現在生

da ltar na slob pa 今學

'dab chags 飛鳥

'dab ma

dad pa , 信者, 妙淨信心, 映徹, 正信, , 淨信, 淨信心, 深信, 淸淨, 證淨

dad pa dang ldan pa 圓滿淨信

dad pa dang sems dang ba 淨信心

dad pa mngon par rtogspa 信現觀

dad pa rgya chen po dang ldan pa'i sems 麤淨信倶行之心

dad pa rnams 淸淨者

dad pa 'thob par 'gyur ba 深生淨信

dad pa'i bya ba 信伏

dad pa'i dbang po 信根

dad pa'i nor 信財

dad pa'istobs 信力

dad par mi byed pa 不能信解

dad pas byin pa 信施

dad pas byin pa legs par yongs su longs spyod pa'i bsgrub pa 正淸淨受用行

dad pas mos pa 信勝解

dad pas mos par byed pa 生信解

dad pas rjes su 'brang ba 隨信行

dad pasmos pa 信解

dadcing yid ches pa 信知

dag pa 已淸淨, , , 淸淨,

dag pa'i bsam pa 淸淨意樂

dag pa'i 'jig rten pa'i bsam gtan 世間淸淨靜慮

dag pa'i sa bon 淸淨種子

dag pa'i ye shes 淸淨智

dagyes pa 所愛

'dam , 淤泥

dam bca' ba , 立宗, 自稱歎

dam bca' bar bya ba 應稱歎, 自稱歎

dam bca' bar byed pa 立宗

dam bcas pa 先許, , 立宗, 自稱歎, 誓願

dam bcas pa'i gnas 自稱歎處

dam 'cha' ba 訶責

dam pa 堅牢, 最妙, 最爲殊勝, 有智者, 聖賢, 賢哲, 賢良

dam pa ma yin pa'i chos 不正法

dam pa'i chos 妙法, 微妙正法, 微妙法, 藏法

dam pa'i chos bshad pa 宣說正法

dam pa'i chos bstan pa 說正法

dam pa'i chos kyi char 微妙法雨

dam pa'i chos kyi tshul 正法眼

dam pa'i chos la skur ba 'debs pa 謗正法

dam pa'i chos ltar bcos pa 似正法, 像似正法

dam pa'i chos ma yin pa 不正法, 邪法, 非正法

dam pa'i chos mnyan pa 聞正法, 聽受正法, 聽聞正法

dam pa'i chos nyan pa 聞正法, 聽聞正法, 聽聞正法

dam pa'i chos nyan par byed pa 聽聞正法

dam pa'i chos ston pa 宣說正法, 說正法

dam pa'i chos thos pa 聞正法

dam pa'i chos yun ring du gnas pa 正法久住

'dam rdzab 淤泥

dang

dang ba , 淨信, 純淨,

dang ba drag po 猛利信

dang ba ma yin pa 不淸淨

dang ba'i gzugs 淸淨色

dang bar bya bar 'os pa'i dngos po 妙事

dang bar gyur pa'i dmigs pa 淨妙境界

dang du 尋卽

dang du blang ba 忍受

dang du blang bar mi bya ste 不忍

dang du blangs 隨入

dang du blangs pa 忍受

dang du len pa , 堪忍, 安受, 忍受

dang du len par byed pa 堅著不捨, 忍受, 能忍受,

dang du len par mi byed pa 不著

dang du mi len pa 不堅執, 不染著

dang po , 最初

dang po dang bar ma dang tha ma 初中後際

dang po kho nar , 性本

dang po ma yin pa 非初

dang po nas , 從本來

dang po nyid nas , 從本來

dang po sems bskyed pa 初始發心, 最初發心, 最初發心

dang po'i nyin mo 初日

dang po'i sems bskyed pa 最初發心

dang por , 最初

dang por 'gro ba 前行

dar ba 乳酪, 興盛

dar ba dang rgud pa 興盛衰損

dar la bab pa 少年

dar yol ba 中年

'das dus 過去世

'das nas 去世

'das pa 已度, 已過, 毀犯, 經過, , 過去, 過度, 過往, 遷謝

'das pa dang ma 'ongs pa dang da ltar 去來今

'das pa dang ma 'ongs pa'i dus 過去未來

'das pa'i dus 於過去, 過去世

'das pa'i dus dang sbyar 過去世

'das pa'i dus na 過去世

'das pa'i las 過去業

'das pa'i 'og tu 滅度後

dbang 有勢力

dbang ba 勢力自在, , 得自在

dbang ba dang bu 孝子

dbang ba'i sgrib pa 自在障

dbang bcu 十自在

dbang bdag 伊舍那

dbang bsgyur ba 自在轉

dbang bskur ba 灌灑其頂, 灌頂,

dbang bskur ba chen po 大灑

dbang byed pa 自在轉, 隨自在轉

dbang byed par 'gyur ba 自在而轉

dbang 'byor ba 定自在所生色

dbang bzhi 四種灌頂

dbang chung bar grags pa 薄小宗葉

dbang chung bar grags pa nyid 薄小宗葉

dbang dang ldan pa 自在成就

dbang du bya ba 依處, 趣向

dbang du byas 增上力故

dbang du byas nas 增上力故

dbang du byas te 增上力故

dbang du 'gro ba 自在而行

dbang du 'grub par zad pa 隨欲成

dbang du 'gyur ba 得自在, 隨自在轉

dbang du gyur pa 作證, 得自在

dbang du mi 'gyur ba 不能得

dbang du song ba 得大自在

dbang gyur pa 所執持

dbang las byung ba'i sgo nas 增上所生

dbang ldan thub pa 得自在

dbang med pa 不自在

dbang med par gyur pa 無有自在

dbang phyug 富樂, 富貴, 自在作者

dbang phyug chen po 大自在

dbang phyug gi bdag po 富貴, 富貴自在, 自在增上

dbang phyug la dbang byed pa 富貴自在

dbang phyug pa 自在天

dbang phyug phun sum tshogs pa 自在具足

dbang phyug phun sum tshogs par gyur pa 自在具足

dbang po 惡叉,

dbang po 'bring 中根

dbang po dang bcas pa 有根

dbang po drug 六根

dbang po drug po 六根

dbang po dul ba 調伏諸根

dbang po gsum 三根

dbang po gzugs can 色根

dbang po gzugs can rten dang bcas pa 諸色根根依

dbang po las gyur pa'i khyad par 根勝

dbang po lnga 五根

dbang po ma tshang ba 根缺

dbang po mchog dang mchog ma yin pa 諸根勝劣

dbang po med pa 無根

dbang po med pa'i sems can 無根有情

dbang po nyi shu rtsa gnyis 二十二根

dbang po 'pho ba 轉根

dbang po rnams bsdams pa 護諸根

dbang po rnams kyi sgo bsdams pa 密護根門

dbang po rnams kyi sgo bsdams pa nyid 密護根門

dbang po rnams legs par spyod par byed pa 轉根

dbang po rnams 'pho bar byed pa 轉根

dbang po rnams yongs su smin pa 諸根熟

dbang po rno ba 利根, 利根者

dbang po rno po 利根

dbang po rnon po 利根者

dbang po rten dang bcas pa 諸根根所依處

dbang po rtul ba 軟根, 鈍根性

dbang po rtul po 軟根, 鈍根, 鈍根者

dbang po thul pa 調伏諸根

dbang po yongs su nyams pa 根壞

dbang po yongs su smin pa 根成熟

dbang po'i gnas 根所依處

dbang po'i lus 有根身

dbang po'i lus byin gyis brlabs pa 所留有根實身

dbang po'i mchog dang mchog ma yin pa mkhyen pa'i stobs 根勝劣智力

dbang po'i rten 根所依處

dbang po'i rten gyi gnas 根所依處

dbang po'i sgo bsdams pa 密護根門

dbang po'i sgo bsrungs pa 守根門, 密護根門

dbang po'i tshogs kyi dpe 惡叉聚喩

dbang por gyur pa 根性

dbang sgyur bar byed pa 自在轉

dbang thob pa 得自在, 獲得自在

dbang yod pa 因事

dben pa 空閑, 閑靜

dben pa dang mi dben pa 空不空

dben pa las skyes pa 離生

dben pa las skyes pa'i dga' ba dang bde ba 離生喜樂

dben pa las skyes pa'i dga' ba dang bde ba can 離生喜樂

dben pa na gnas pa 住空閑處, 遠離而住

dben pa'i bde ba 遠離樂

dben pa'i mnyam pa nyid 解脫平等性

dbog par bya ba 正授

dbrog pa 侵奪, 劫盜

dbu 頂上

dbu ba

dbu ba rdos pa 聚沫

dbu ba rdos pa lta bu 如聚沫

dbu gtsug tor dang ldan pa 頂上現烏瑟膩沙

dbu ma 處中

dbu ma'i lam 中道, 中道行, 處中行

dbu skra

dbu skra'i mtshams 髮邊際

dbugs 'byin pa 安隱者

dbugs 'byung ba 出息, 波那

dbugs 'byung ba dang dbugs rngub pa dran pa 阿那波那念

dbugs 'byung ba dang rngub pa dran pa 阿那波那念

dbugs dbyung ba 安慰

dbugs dbyung ba dang rngub pa dran pa 息念

dbugs phyi nang du rgyu ba 入出二種息, 息念

dbugs phyi nang rgyu ba rjes su dran pa 持息念, 數息觀

dbugs phyung ba 安慰

dbugs rgyu ba 氣息

dbugs rngub pa 入息, 阿那

dbugs rngub pa dang dbugs 'byung ba 阿那波那

dbugs rngub pa dang dbugs 'byung ba dran pa 阿那波那念

dbul ba 奉獻, 棄捨, 貧窮

dbul bar 'gyur ba 貧乏

dbul po 貧乏, 貧窮, 貧賤

dbul por 'gyur ba 貧窮

dbus 中間

dbus kyi mtha' 中際

dbus kyi yul 中國

dbyangs ,

dbyangs kyis bsnyad pa'i sde 應頌, 祇夜

dbyar ,

dbye ba 乖離, 別離, 品類差別, 離間

dbye byas 乖離

dbyen byas te 乖離

dbyen med pa 無壞

dbyibs 形色, 形貌

dbyibs dang ldan pa 形量

dbyibs kyi gzugs 形色

dbyibs legs pa 善安其所

dbyig 金銀

dbyig pa 器仗,

dbyig tu gyur pa 物類

dbyings

dbyug pa

dbyug pa dang mtson cha 刀杖

dbyung ba 驅役

de 於今

de bas 於是

de bzhin du 亦爾, , 無異

de bzhin du snang ba 似顯現

de bzhin du yang dag par yod de 無所得法

de bzhin gshegs a'i sa 如來地

de bzhin gshegs pa 如來, 如來

de bzhin gshegs pa bsam gyis mi khyab pa 不可思議如來

de bzhin gshegs pa byung ba 如來出世

de bzhin gshegs pa chos kyi sku 佛法身, 如來法身

de bzhin gshegs pa chos ston pa 如來教

de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 如來應正等覺

de bzhin gshegs pa la 如來所

de bzhin gshegs pa la mchod pa dang rim gro byed pa 供養如來

de bzhin gshegs pa lta ba 奉見如來

de bzhin gshegs pa rnams 'byung ba 如來出世

de bzhin gshegs pa rnams byung yang rung ma byung yang rung 如來出世若不出世

de bzhin gshegs pa rnams kyi chos kyi sku 如來法身

de bzhin gshegs pa rnams ma byung ba 如來不出世

de bzhin gshegs pa thams cad kyiye shes kyi phyag rgya 一切如來智印

de bzhin gshegs pa thams-cad kyiye shes kyi phyag rgya 一切如來智印

de bzhin gshegs pa zhi nas med 如來死後非有

de bzhin gshegs pa zhi nas yod 如來死後爲有

de bzhin gshegs pa zhi nas yod kyang yod la med kyang med 如來死後亦有亦非有

de bzhin gshegs pa zhi nas yod pa yang ma yin med pa yang ma yin 如來死後非有非非有

de bzhin gshegs pa'i bar 佛所

de bzhin gshegs pa'i gnas pa 如來住

de bzhin gshegs pa'i go 'phang 如來果位

de bzhin gshegs pa'i gsung brjod pa 如來言音

de bzhin gshegs pa'i las su mdzad pa 如來所作

de bzhin gshegs pa'i mdzad pa 如來事業

de bzhin gshegs pa'i rigs 如來家, 如來聖種

de bzhin gshegs pa'i sku gzugs 如來像

de bzhin gshegs pa'i sku las ngan sems kyis khrag phyung ba 出佛身血

de bzhin gshegs pa'i spyod pa 如來行

de bzhin gshegs pa'i spyod yul 佛所行, 如來所行

de bzhin gshegs pa'i stobs bcu po 如來十力

de bzhin gshegs pa'i theg pa mngon par rtogs pa'i rigs 如來乘種性

de bzhin gshegs pa'i ye shes 如來妙智, 如來廣大智, 如來智

de bzhin gshegs pa'i yon tan 如來功德

de bzhin gshegs pa'i yul 如來境界

de bzhin gshegs pas gsungs pa 佛所證, 佛說, 如來所說, 如來教, 如來說

de bzhin gshegs pas gsungs pa ma yin pa 非佛說

de bzhin gshegs pas sprul pa 如來化身

de bzhin nyid 如如, 如性, 眞如, 眞如, 眞如性, 眞如理

de bzhin nyid 'dus ma byas 眞如無爲

de bzhin nyid kyi dmigs pa 眞如境

de bzhin nyid kyi don 眞如義

de bzhin nyid kyi shes pa 眞如智

de bzhin nyid la dmigs pa'i lam 緣眞如境聖道

de bzhin nyid la dmigs pa'i rkyen 眞如所緣緣

de bzhin nyid la dmigs pa'i rkyen gyi sa bon 眞如所緣緣種子

de bzhin nyid la dmigs pa'i rkyen rtogs par bya ba 通達眞如所緣緣

de bzhin nyid mthong bar 'gyur ba 觀眞如

de bzhin nyid rab tu rtogs par byed pa 通達眞如

de bzhin nyid rtogs par byed pa 通達眞如

de bzhin nyid rtogs par 'gyur ba 通達眞如

de bzhin nyid shes pa thams cad du 'gro ba 一切遍行眞如智

de bzhin 'ongs pa shi phan chad 如來滅後

de ci'i phyir zhe na 何以故, 所以者何

de dag

de dag dang mtshungs pa 彼同分

de dag lta bu'i chos kyi rang bzhin 法性自爾

de dag mthun mthun du 隨其所應

de dag ngo bo nyid med pa 一切諸法皆無自性

de dag nyid las 由前所說

de dag tu zad 唯有, 爾所

de dang de dag 於彼彼

de dang der 於彼彼處

de dang 'dra ba 亦爾

de dang mthun pa'i chos dang 'brel ba 彼隨法鄰近

de dang mtshungs par ldan pa'i chos 彼相應法

de dang skal ba mnyam par mthun par 'jug 隨類生

de 'di snyam du 作如是念, 作是念

de gang du 此處

de gang yang 少物

de gnyi ga 二種倶, 如是二種

de kho na bzhin du 如前無異, 隨其

de kho na ma yin pa 不眞

de kho na nyid 法性, 眞實, 眞性

de kho na nyid rnam pa bzhi 四種眞實

de kho na shes pa 眞實智

de kho na'i don 眞義

de kho na'i don gyi bsam pa 眞實義意樂

de kho na'i don la rmongs pa 眞實義愚

de kho na'i don rtogs par byed pa 達眞實義

de kho na'i shes pa 眞實智

de la 於中, 於此中, 此中

de las 'das pa 過是

de las gong na yang med la de las lha pa yang med pa 除此更無若過若增

de las gud na 離此更

de las gzhan du 餘物

de las gzhan pa 其餘, 外所餘, 所餘

de las lhag par 自茲以去

de lta bas na , 由彼

de lta bu 如是名爲, 是名,

de lta bu dang mthun pa 如是等, 如是等類, 如是等類

de lta bu ma yin du zin na 若不爾

de lta bu yin pa 應爾

de lta bu'i tshul 如是等

de lta bur gyur pa 如是種類

de lta de ltar 如是如是

de lta ma yin du zin na 若異此者

de lta ma yin du zin te 若不爾

de lta ma yin pa 不如是, 若不爾者

de lta na 若如是者

de ltar 'brel ba'i tshul gyis 由此道理

de ltar de lta bu dang mthun pa 如是等輩, 如是等類

de ltar 'di lta bu dang mthun pa 如是等類

de ltar gyi lus 此身

de ltar ltab 起如是見

de ltar ma yin pa 不爾

de ltar na 如是一切, 是名

de ltar rnam pa 'di lta bu 如是等類

de ma thag pa 等無間

de ma thag pa'i gnas 等無間依, 開導依

de ma thag rkyen 等無間緣

de ma thag tu skye ba'i bag chags 無間生習氣

de ma yin pa 其餘, 所餘, 所餘法, 於餘, 諸餘

de nyid la 於如是

de phyin chad 然後

de skad ces gsol pa 說是語已

de sngon du 'gro ba 由此爲先

de srid cig

de tsam gyis na 齊此

de tsam zhig 爾所

de’i tshe 當爾時

'debs pa ,

'debs par byed pa 答言

debzhin gshegs pa'i thugs kyi sras 佛眞子

ded dpon 商主

'degs pa

de'i bdag nyid 其自性, 有體

de'i dbang gis 由此力故

de'i don du 爲是義

de'i gong du 從此已後

de'i gzhi la 由此因緣

de'i lus la 於現身

de'i mjug thogs su 從此無間

de'i mod pa 權時

de'i 'og tu 已後, 從此, 從此無間, 次後, 次復, 此無間, 然後

de'i pha rol 至此

de'i pha rol du 過此

de'i phyi bzhin gtong ba

de'i phyi nas thob pa 後所得

de'i phyi nas thob pa 'jig rten pa'i shes rab 後所得諸世間慧

de'i phyir 由此因緣

de'i phyir rnam grangs 'dis 由此道理

de'i rang bzhin ma yin pa 非彼性

de'i rgyu mthun pa longs spyod la mos pa 等流受用勝解

de'i rjes la 爾時

de'i sa pa 同地

de'i sems gnas pa 安住其心

de'i skyes bu 依士釋

de'i tshe 於爾時

de'i tshe byung ba 同時

de'i yan lag gi mya ngan las 'das pa 彼分涅槃

deng , 今日

der snang ba 相似顯現

des na 由是因緣, 由此因緣

des pa 柔和, 純淨, 調善

des shing 'grogs na bde ba nyid 柔和易可共住

dga' ba 令歡喜, 可愛, 可欣, 和好, , 喜悅, 喜愛, 喜樂, , , 希慕, 忍可, 愛念, 愛樂, 愛重, 慈愛, 所愛, 敬愛, , 欣仰, 欣悅, 欣樂, , 歡喜, 歡樂, 淨信, 純淨, 踊躍, 適悅

dga' ba dang bde ba 喜樂, 悅樂

dga' ba dang 'dod pa 欣欲

dga' ba dang gus pa 愛敬, 愛重

dga' ba dang mchog tu dga' ba rgya chen po 大歡喜

dga' ba dang rangs pa 喜悅

dga' ba dang rtse ba 戲樂

dga' ba dang rtsed mo 嬉戲, 戲樂

dga' ba dang rtsed mo'i dngos po 戲樂事

dga' ba drag po 猛利愛

dga' ba ma yin pa 不樂

dga' ba mchog 第一樂

dga' ba med pa'i bde ba 離喜妙樂

dga' ba tshad med 喜無量

dga' ba`i byang chub yan lag 喜覺支

dga' ba'i blo 愛樂心

dga' ba'i phung po 適悅依

dga' ba'i sems 喜心, 淨信心

dga' bar bya ba 受樂, 愛念, 生淨信

dga' bar byas pa 可樂

dga' bar byed pa 令愛樂, 可愛樂, 發喜

dga' bar 'gyur ba 愛念, 所愛樂

dga' bar 'gyur pa 所愛樂

dga' bar gyur pa 生喜樂, 生愛樂

dga' bar mi byed pa 不愛, 不樂

dga' bgur spyod pa 欲行

dga' bzhin du sbyin pa 歡喜惠施

dga' dgur 寧受

dga' dgur spyod pa 侍衞, 給侍

dga' ldan 睹史多天, 知足天, 覩史多天

dga' ldan nas 'pho ba 從兜率天下

dga' mgu 所欲

dga' mgur byed pa 所欲

dga' mgur spyod pa , 承事

dga' mgur spyod par byed pa 受樂

dga' ston 義會

dga' zhing gus pa 愛敬

dGa` ldan 兜率天

dGa’ gdong chos skyong 噶東護法

dGa’ ldan khri pa 甘丹墀巴

dGa’ ldan pho brang 甘丹宮

dgab pa 覆苫

dgag pa 制止, 遮制

dgang ba , 盛滿

dge ba 仁賢, 可愛, 可愛, , 善巧, 善法, 妙善, 巧妙, , 淸淨性,

dge ba bcu gcig 十一善

dge ba bcu'i las kyi lam 十善道

dge ba byas pa 修善

dge ba dang ldan pa 善巧

dge ba dang legs pa 善哉

dge ba dang mi dge ba 善不善, 淨不淨

dge ba dang mi dge ba dang lung du ma bstan pa 善不善無記

dge ba dang mi dge ba'i las 淨不淨業

dge ba la brtson pa 勤修善, 勤方便

dge ba la 'dun pa 善法欲

dge ba la gcig tu nges pa 善決定

dge ba la goms par byed pa 修諸善行

dge ba la sbyor ba 善加行

dge ba ma skyes ba bskyed pa 未生善令生

dge ba mngon par 'du byed pa 善加行

dge ba phun sum tshogs pa 善圓滿

dge ba sdud pa 攝一切善, 攝善

dge ba skyes pa spel ba 已生善令增長

dge ba yang dag par blang ba 勸修諸善

dge ba yang dag par brtsams pa dge ba'i sbyor ba 善加行

dge ba'i bsam pa 善心

dge ba'i bsam pa can 善意樂

dge ba'i bshes gnyen 善友

dge ba'i bshes gnyen la brten pa 親近善友

dge ba'i bshes gnyen la bsten pa 親近眞善知識

dge ba'i chos 白法, 白法

dge ba'i chos kyi sa bon 善法種子

dge ba'i chos la 'dun pa 善法欲

dge ba'i chos ma skyes pa 未生善法

dge ba'i chos rnams bsgom pa 修習諸善法

dge ba'i chos sdud kyi tshul khrims 攝善法戒

dge ba'i chos sdud pa 攝善法

dge ba'i chos sdud pa'i tshul khrims 攝善法戒

dge ba'i chos shin tu rgya che ba dang shin tu dpag tu med pa 廣大無量善法

dge ba'i gnas 善處

dge ba'i gnas skabs 善位

dge ba'i las 善業

dge ba'i phyogs 善品

dge ba'i phyogs chung ba 善品微少

dge ba'i phyogs gsar ba 新修善品

dge ba'i phyogs la mngon 勤修善品

dge ba'i rgyu 善因

dge ba'i rtog pa 善思惟

dge ba'i rtsa ba 善本, 善根本

dge ba'i rtsa ba 'bring 中品善根

dge ba'i rtsa ba chad pa 斷善根者

dge ba'i rtsa ba chung ngu 少善根

dge ba'i rtsa ba gsum 三善根

dge ba'i rtsa ba kun tu bcad pa 斷善根者

dge ba'i rtsa ba 'phel bar bya ba'i thabs 善根增長方便

dge ba'i rtsa ba rnams mtshams sbyor bar byed pa 續善根

dge ba'i rtsa ba shin tu rnam par dag pa yang dag par 'grub pa nyid 極淨善根所集起

dge ba'i rtsa ba yang dag par bcad pa 斷善根者

dge ba'i rtsa ba yongs su smin pa 善根成熟

dge ba'i rtsa ba'i rgyu 善根因

dge ba'i rtsa ba'i stobs 善根力

dge ba'i sems 善心

dge ba'i sems rtse gcig pa nyid 善心一境性

dge bshes 格西

dge bsnyen 近事男, 近事男

dge bsnyen ma 近事女

dge bsnyen pha 優婆塞, 近事男, 近事男, 鄔波索迦

dge chung 少淨天

dGe chung 波栗多修呵天

dge chung pa rnams 少淨天

dge 'dun , 僧伽, 和合僧

dge 'dun bco brgyad 十八有學

dge 'dun 'bye ba 僧破壞

dge 'dun dbyen 'byed pa 破和合僧

dge 'dun dkon mchog 僧寶

dge 'dun 'du ba'i sgo 僧門

dge 'dun gyi 僧伽物

dge 'dun gyi dbyen byed pa 破僧, 破和合僧

dge 'dun gyi longs spyod 僧祇物

dge 'dun gyi nang khrims 僧制

dge 'dun 'khrug pa 僧諠雜

dge 'dun mthun pa 合衆, 和合僧

dge 'dun rjes su dran pa 僧隨念

dge 'dun tshogs kyi nang na 衆中

dge legs kyi lam 調善

dge legs spyod pa 調柔行

dge mtshan 吉祥

dge rgyas 遍淨天

dGe rgyas 首訶迦天

dge sbyong 沙門

dge sbyong du byed pa'i chos 沙門法

dge sbyong gi chos 沙門法

dge sbyong gi 'khor 沙門衆

dge sbyong gyi 'bras bu bzhi 四沙門果

dge slob ma 學法女, 式叉摩那

dge slong 比丘

dge slong dgra bcom pa 阿羅漢苾芻

dge slong gi bsrung bya'i khrins nyis brgya lnga bcu 二百五十戒

dge slong gi spang bya lhag ma 僧伽婆尸沙, 僧殘, 僧殘法

dge slong gi spang bya lhag ma bcu gsum 十三僧殘

dge slong ma 比丘尼, 苾芻尼

dge slong pha 比丘, 苾芻

dge slong sems rnam par dag pa la zhugs pa 心淸淨行苾芻

dge slong sems rnam par dag par bya ba'i phyir zhugs pa 心淸淨行苾芻

dge tshul 勤策, 勤策男

dge tshul gyi slob dpon 戒和尙

dge tshul ma 勤策女, 沙彌尼

dge tshul pha 沙彌

dgod pa , 輕躁

dgog tu phyin pa

dgon ba dang bas mtha’ dang yul mi med pa 獨處

dgon pa 曠野, 毘訶羅, 空閑, 荒澤, 閑靜處, 阿練若, 阿練若處

dgon pa ba 在阿蘭若處

dgon pa dang shing drung 山林樹下

dgon pa pa 住阿練若

dgongs ka

dgongs nas gsungs pa 密意說

dgongs pa 密意, 意所許, 意趣, 隨念

dgongs pa can 意趣, 有密意

dgongs pa gang lags pa 何密意

dgongs pa gang zhe na 何密意

dgongs pa nges par 'grel pa 深密

dgongs pa'i don 密意趣義

dgongs par mdzad pa 作意思惟

dgongs te gsungs pa 密意語言, 隱密說

dgos ched kyi sgra 所爲聲

dgos pa 所用, 所須, 精勤修

dgos pa med pa 無所用, 無用, 無義

dgos pa yongs su grub pa 所作成辦

dgra , 怨嫌, 怨家, 惡友, 惡知識, 憎惡

dgra bcom 'bras gnas 阿羅漢果

dgra bcom pa 應供, 應供, 殺賊, 阿羅呵, 阿羅漢

dgra bcom pa bsad pa 殺阿羅漢

dgra bcom pa gsod pa 害阿羅漢

dgra bcom pa shes rab rnam par grol ba 慧解脫阿羅漢

dgra bcom pa thob pa 成阿羅漢

dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 應正等覺

dgra bcom pa'i rgyun gyi phung po rnams 阿羅漢相續諸蘊

dgra bcom zhugs pa 阿羅漢向

dgra bo 惡知識,

dgra ma yin pa 無諍

dgra zla

dgra zla dang bcas pa 有相違

dgrar 'du shes par 'gyur ba 起怨家想

dgun

dgyes pa 所愛

'di 如是等類

'di ches 甚倍

'di dang 'di 如是如是

'di dang 'di lta bur 如是如是

'di dang gzhan du 二不定法, 此世他世

'di ---du 此世

'di la 復次, 此中, 現法

'di la la la 若有一

'di las -- med pa 除此無

'di las 此外, 除此更

'di las gong na yang med pa 此外無有若過

'di las phyi rol pa'i mu stegs can rnams 外道

'di las srid pa gzhan mi shes pa 不受後有

'di lta bu dang 'di lta bu zhig 如是如是

'di lta bu dang mthun pa 如是等類

'di lta bu'i chos can 有如是法

'di lta ste 所謂, 譬如

'di lta ste dper na 譬如

'di ltar 何以故,

'di ltar 'di na 如有一

'di ltar 'di na la la 如有一

'di na kha cig 如有一

'di na la la 一類, 如有一

'di nas 今世

'di skad ces brjod par bya ste 作是言, 應作是言

'di skad du 吿言

'di skad gsol zhes grag pa 白言

'di snyam bgyid pa 作是念

'di snyam du sems 作如是念, 作如是言, 作如是計, 作是念, 作是思, 作是思惟

'dir zad de 齊此

dka' ba 艱辛

dka' ba spyod pa 修苦行, 苦行, 行苦行, 難行苦行

dka' pa spyad pa 苦行

dka' thub 勤精進

dka’ ba spyad pa 菩薩之道

dkar ba 鮮白

dkar ba ma yin pa 不白

dkar po 光白, 白淨, 鮮白

dkar po lta bu 黃白

dkar po'i chos 白法

dkar po'i phyogs 白品

dkar po'i smon lam 白淨願

dkon mchog gsum 三寶, 三寶

dkon mchog gsum gyi yon tan 三寶功德

dkon mchog gsum la mchod par byed pa 供養三寶

dkon mchog gsum la skur pa 'debs pa 誹謗三寶

dkris pa

dkrugs pa 問難

dkrugs pa bzod pa 堪忍問難

dkyil `khor 曼荼羅

dkyil 'khor na rgyu ba 旋風

dkyil 'khor yongs su dag pa 三輪淸淨

dma' ba , 卑下, 卑屈, 卑賤, 狹小, 謙下,

dmag

dmag dang nags 軍林

dmag dang nags tshal 軍林

dmag tshogs 戰諍

dman pa , , 愚昧, 減劣, 謙下

dman pa dang 'bring dang khyad par du 'phags pa 下中上

dman pa dang gya nom pa 勝劣

dman pa dang gya nom pa'i rab tu dbye ba 勝劣差別

dMangs gtso bdag gnyer u yon lhan khang 民族管理委員會

dmangs rigs 戌陀羅, 戍達羅

dmar po

dmas pa dang mthos pa 勝劣

dmigs med la dmigs pa'i snying rje 無緣慈

dmigs pa 依緣, 可得, 可得, 所依緣, 所緣, 所緣境, 所緣境界, , 緣境, 能了別

dmigs pa bsams pa 思所緣

dmigs pa byas nas 緣慮

dmigs pa bzhi 四種所緣

dmigs pa dang bcas pa 有所緣

dmigs pa gcig pa 同一所緣

dmigs pa la 'jug pa'i sgo 所緣趣入門

dmigs pa la mtshan ma 所緣相

dmigs pa la rnam par rtog pa 分別所緣

dmigs pa med pa 無所緣, 無緣, 緣無

dmigs pa med pa'i byams pa 無緣慈

dmigs pa thams cad 一切所緣

dmigs pa tshad med pa'i ting nge 'dzin gyi rgyal po 無量所緣三摩地王

dmigs pa yongs su dag pa 所緣淸淨

dmigs pa'i dngos po 所緣事, 所緣境事

dmigs pa'i mtshan ma 所緣相

dmigs pa'i sems 思所緣

dmigs pa'i yul 所緣境界

dmigs par bya ba 所緣性

dmigs par byed pa 有所緣

dmigs par 'gyur ba 爲所緣

dmigs pas 'jug pa 所緣轉

dmigs rkyen 所緣緣

dmigs te 逮知

dmod pa 呪詛

dmyal ba , 地獄, 地獄界, 地獄趣, 那洛迦, 那落迦

dmyal ba chen po 大泥犁

dmyal ba'i 'gro ba 那落迦

dmyal ba'i srung ma 那洛迦卒

dngan dus byed pa 遮障

dngang bar 'gyur ba 有怖畏

dngos gzhi la snyoms par 'jug pa 根本定

dngos gzhi'i gnas skabs 根本位

dngos gzhi'i ting nge 'dzin 根本定

dngos po , 事境, 事物, 供具, , 境事, 境事, , 樂具,

dngos po bshad pa 事教

dngos po bzang po 善事

dngos po dang bcas pa 依緣事

dngos po dang dngos po med pa 有無

dngos po 'dra ba 等事

dngos po gcig 一事境

dngos po gcig pu 一事

dngos po gsum 三事

dngos po gsum skyed pa 能生三事

dngos po la rmongs pa 事愚癡

dngos po lnga 五事

dngos po med pa 無事, 無實事, 無有事, 非有

dngos po med pa stong pa nyid 無性空

dngos po med pa'i ngo bo nyid stong pa nyid 無性自性空

dngos po mi gtsang ba 不淨物

dngos po mi gtsing ba 不淨物

dngos po mtha' dag 全分

dngos po rnams brten nas skye ba 衆緣有故生

dngos po stong pa nyid 有性空

dngos po thams cad 一切事, 一切法

dngos po tsam 唯事, 唯有事

dngos po tshol bar gyur pa yang dag pa ji lta ba bzhin du yongs su shes 事尋思所引如實智

dngos po yod pa 有事

dngos po yod pa bden pa 實事

dngos po yongs su rdzogs pa 事圓滿

dngos po yongs su tshol ba 事尋思

dngos po, yod pa 有性

dngos po'i bye brag 事差別

dngos po'i dbye ba 事差別

dngos po'i mtha' 事究竟, 事邊際

dngos po'i mtha' la dmigs pa 事邊際所緣

dngos por byas pa 爲事

dngul 可染,

'dod chags 塵穢, 欲貪, , , 貪愛, 貪欲, 貪欲

'dod chags dang bcas pa 有貪心

'dod chags dang bcas pa nyid 有貪性

'dod chags dang bcas pa'i sems 有貪心, 貪心

'dod chags dang bral ba 厭捨, 無欲, 離欲, 離欲者, 離貪, 離貪心

'dod chags dang bral ba las yongs su nyams par 'gyur ba 離欲退

'dod chags dang bral ba ma yin pa 未離欲者

'dod chags dang bral ba nyid 離貪性

'dod chags dang bral ba rnam par dag pa 離欲淸淨

'dod chags dang bral ba'i chos can 離欲法

'dod chags dang bral ba'i dbyings 離欲界

'dod chags dang bral ba'i 'du shes 離想

'dod chags dang bral ba'i sa 離欲地

'dod chags dang bral ba'i sems 無染心, 離貪心

'dod chags dang bral ba'i yongs su nyams pa 從離欲退

'dod chags dang bral bar byed pa 能離欲

'dod chags dang bral bar 'gyur ba 離欲

'dod chags dang bral na 得離欲

'dod chags dang ma bral ba 未離欲者

'dod chags dang shas cher bral ba 倍離欲

'dod chags dang zhe sdang 貪恚

'dod chags dang zhe sdang dang 貪瞋癡

'dod chags dang zhe sdang dang gti mug 貪恚癡

'dod chags dang zhe sdang dang gti mug gi 'ching ba 貪瞋癡縛

'dod chags drag po 猛利貪欲

'dod chags kyi 'ching ba 貪縛

'dod chags kyis kun nas bslang ba 貪所起

'dod chags la sogs pa spyad pa 貪等行

'dod chags med pa'i dge ba'i rtsa ba 無貪善根

'dod chags shas che ba 猛利貪

'dod chags spyad pa 貪行者

'dod chags spyod pa 貪行

'dod chen chung ba 少欲

'dod ches 深生愛樂

'dod dgur byar 隨所欲

'dod dgur byed du mi ster ba 不如意

'dod khams 欲界

'dod lha rigs drug 六欲天, 欲界六天

'dod pa 乞求者, 來求, 來求者, 可愛, 可欣, 專求, 希望, 希欲, 希求, 忍可, 思慕, 思求, 意取, , 愛慕, 愛敬, 所愛, 所樂, 所欲, , 欣慕, 欣樂, , 欲塵, 欲樂, 欲樂, 欲貪, , 求者, 穢欲, 穢欲, 親昵, 追求,

'dod pa brta ba 欲見

'dod pa bzhin du 隨所欲

'dod pa bzhin du thob pa 得隨所欲

'dod pa chung ba 少欲, 少欲知足, 少欲者

'dod pa chung ba dang chog shes pa 少欲喜足

'dod pa chung ngu 少欲

'dod pa dang ldan pa 欲所引, 欲界繫

'dod pa dang mi 'dod pa 愛非愛

'dod pa dang mi 'dod pa'i 'bras bu 愛非愛果

'dod pa dang sdig pa mi dge ba'i chos 諸欲惡不善法

'dod pa la 'dod chags 欲貪, 貪欲

'dod pa la 'dun pa 欲愛, 貪欲蓋

'dod pa la 'dun pa'i sgrib pa 貪欲蓋

'dod pa la lhag par zhen pa 耽著諸欲

'dod pa la log par zhen pa 耽著諸欲

'dod pa la longs spyod pa 受欲, 受欲塵者, 受用欲

'dod pa las dben pa 離欲

'dod pa lnga'i yon tan 五欲, 五欲, 妙五欲

'dod pa ma yin pa 非愛

'dod pa mi 'byor pa 所欲衰損

'dod pa na spyod pa 欲界, 欲行

'dod pa na spyod pa'i dge ba 欲界善

'dod pa nye bar len pa 欲取

'dod pa nyung ba 少欲

'dod pa rnams 諸欲

'dod pa rnams las dben pa 離欲

'dod pa rnams las 'dod chags 欲界欲

'dod pa skye ba 欲生

'dod pa spyod pa 欲行

'dod pa tsam 隨其所欲

'dod pa yongs su spyod pa 受用諸欲

'dod pa'i 'bras bu 可愛之果

'dod pa'i bsod nyams kyi rjes su sbyor ba 受用欲樂行

'dod pa'i 'ching ba rnams spangs pa 斷欲縛

'dod pa'i dbang phyug 欲自在

'dod pa'i dngos po 可愛事

'dod pa'i 'dod chags 欲界欲, 欲貪

'dod pa'i 'dod chags dang bral ba 已離欲者, 離欲界欲

'dod pa'i 'dod chags kyis kun tu rmongs pa 欲貪愚癡

'dod pa'i 'du shes 欲想

'dod pa'i 'dun pa 貪欲

'dod pa'i khams 欲界

'dod pa'i khams nyid du skal ba mnyam pa'i khams 欲界同分界

'dod pa'i khams su skyes pa 生欲界

'dod pa'i khyad par 欲差別

'dod pa'i kun nas nyon mongs pa 欲染, 欲雜染

'dod pa'i longs spyod 受用諸欲

'dod pa'i longs spyod kyi yongs su spyod pa 受用欲具

'dod pa'i phyir 爲義利

'dod pa'i spyod pa 欲行

'dod pa'i srid pa 欲有

'dod pa'i yon tan lnga 五妙欲, 妙五欲

'dod pa'i yon tan lnga po dag 妙五欲

'dod par bya ba 可愛樂, 所愛樂

'dod par byed pa 求欲

'dod par 'gyur ba 所親昵

'dod par skye ba'i rgyu ba 欲界生行

'dod pas log par gyem pa 欲邪行

'dod pas phongs pa'i sdug bsngal 求不得苦

'dod spangs pa 斷欲

'dod yon lnga 五功德, 五功德門, 五妙欲, 五種功德

'dogs pa 假設, 假說, 分別假立, 唯假

dogs pa 恐慮, 慮恐,

'dogs pa 施設

dogs pa , 疑慮

dogs pa mi mnga' ba 無所疑慮

'dogs pa rnam par 'jog pa 施設建立

'dogs pa'i tshig 假立言說

'dogs pa'i tshig gi ngo bo nyid 假說自性

'dogs par byed pa 施設

dogs par rig pa 慮恐

dom

'dom gang ldan pa 一尋

'doms 陰藏

'doms kyi sba ba sbubs su nub pa 勢峰藏密相

'doms pa 教授者, 爲教授

'doms par byed pa 善能教授

'doms shing rjes su ston pa 教授教誡

don , 事務, 事義, 利益, 利益事, 利行, 所作, , 義利, 義理, 饒益

don bya ba 利益安樂

don bzang po 文義巧妙, 義妙

don bzang po dang tshig 'bru bzang po 文義巧妙

don chen po 大利

don dam bden pa 勝義諦

don dam pa 勝義, 第一義

don dam pa grub pa 勝義有

don dam pa la mkhas pa 善於勝義

don dam pa ma yin pa 非義

don dam pa ngo bo nyid med pa 勝義無自性性

don dam pa shes pa 勝義智

don dam pa stong pa nyid 勝義空

don dam pa'i bden pa 勝義諦

don dam pa'i bden pa'i tshul 勝義諦理

don dam pa'i kun rdzob 勝義世俗, 勝義世俗諦

don dam pa'i ngo bo nyid 勝義自性

don dam pa'i sdug bsngal 第一義苦

don dam pa'i tshul 勝義道理

don dam pa'i tshul gyis 勝義道理

don dam par 依第一義, 第一義中

don dam par med pa 勝義無

don dam par yod pa 勝義有

don dang dgongs pa zab mo nges par 'grel ba 能解甚深義理密意

don dang ldan pa 引有義, 有義, 能引有義

don dang ldan pa ma yin pa 能引無義

don dang ldan pa ma yin pa'i chos rnams 能引無義聚法

don dang ldan pa'i chos rnams 能引有義聚法

don dang mi ldan pa 引無義, 能引無義

don dang tshig 句義, 義句

don des na 爾故

don du , 爲令, 爲利

don du bya ba 所作事業, 爲欲

don du 'du shes pa 義想

don du gnyer ba 來求者, 希望, 希求, 志求, 所求事, 期願, , 求者, 爲求, 追求, 願樂

don du gnyer ba ma yin pa 不求

don du gnyer ba nyid 乞求

don du gnyer bar byed pa 願樂

don du gnyer bar 'gyur ba 所希求

don du gyur pa 爲義

don gnyis 二事, 二利

don 'grub pa 稱遂

don gyi gzungs 義陀羅尼

don gyi mtshan ma 義相

don gyi tsig 義句

don gyi tsig zab pa 甚深義句

don gyis chos 法義

don gyis na 義意

don gzhan du gyur pa

don ji lta ba bzhin du 如其實義, 如義

don ji lta ba bzhin du ma yin pa 不必如義

don kun tu spyod pa 行利行

don la gus pa 恭敬義

don la rton pa 依義

don la rton pa'i sems 依義心

'don la sems [shing]' 義心

don ma phye ba 未顯義

don ma rtogs pa 未了義

don ma yin pa 無義利, 無義無利

don mang ba 多事

don mdor bsdu ba 略義

don mdor bsdus pa 略義

don med pa 不果遂, 唐捐, 無利, 無義, 無義利, 違義, 非義

don med pa ma yin pa 不唐捐

don med par 'gyur ba 徒設, 應唐捐, 應無其果

don mngon par gsal bar byed pa 能顯義

don mthun pa 同事, 同事攝事

don nyung ba 少事

'don pa 所宣說

don rgyas pa 大義, 廣義

don rnam par ma phye ba 未顯義

don rnam par phye ba 顯發義

don rtags 標說

don rtags dang bcas pa 幷說

don shes pa 義易了

don sna tshogs 義異

don so so yang dag par rig pa 義無礙解

don spyod pa 利行, 義行

don spyod pas bsdu ba'i dngos po 利行攝事

don ston pa slob dpon 開闡義師

don tha dad pa 別義

don tha dad pa nyid 義差別

don thams cad 一切事, 一切義

don thams cad 'grub pa 一切事成

don thams cad grub pa 一切義成

don thob pa 得義

don 'thun pa 同事

don thun pas bsdu bai dngos po 同事攝

don 'thun pas bsdu ba'i dngos po 同事攝事

don yod pa 不虛, 無虛度

don yod par byed pa 不唐捐

don zab mo 甚深義句

dong

dong nas

donla rton par bya'i tshig 'bru la rton par mi bya 依義不依語

dor ba 投身入

'dor ba 棄捨

dor ba med pa 無捨

dor ba med pa stong pa nyid 無變異空

dor bar byed pa

'dor du 'jug pa 令捨, 令漸捨離

dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin 健行三摩地, 健行定

dpag bsam shing 如意

dpag tshad 踰繕那

dpag tshad gcig 一由旬

dpag tu med grangs med pa 無量無數

dpag tu med pa 不可度量, 無有量, 無限

dpag tu med pa lnga po 五無量

dpe 同喩, , 經卷

dpe blangs 爲喩

dpe bya bar sla ba ma yin pa 譬喩所不能及

dpe byad bzang po 隨好

dpe byad bzang po brgyad cu 八十隨好

dpe dang bcas pa 有譬喩

dpe dang ldan pa 有譬喩

dpe med pa 無比

dpe mkhyud ,

dper brjod pa 引喩

dpog par byed pa 校量

dpon chen 本欽

dpral ba

dpung bu chung

dpung gnyen 所趣,

dpung mgo

dpung mgo legs par grub pa 肩善圓滿

dpung pa

dpung rgyan 臂印,

dpyad pa 所觀, 推求, 籌量, 觀察

dpyid

dpyid ka , 熱時

dpyin dang dbyar 春夏

dpyod pa , 伺察, 審察, 推求, 推求, , 觀察, 隨伺

dpyod pa ba`i sde 彌曼差派

dpyod pa la gnas pa'i tshe 行時

dpyod pa'i rjes su dpyod pa 隨觀察行者

dra ba

'dra ba med pa 不相似

dra bar bcos pa 非實

'dra bar 'byung ba 相似生, 相似生起

'dra bar snang ba 相似顯現

dra bas 'brel ba 網縵

drag pa 暴惡

drag po 暴惡, 辛楚

drag po ma yin pa 不利, 非苦

drag po'i las 降伏

drag po'i spyod pa 苦行

drag shul 陷逗

drag shul can 暴惡

drag tu 'bad par byed pa 發起猛利

drag tu zags pa

drags pa

'dral bar byed pa 穿

'dral bar mi byed pa 無缺

dran pa , , , 憶念, 憶持, 正念

dran pa dang shes bzhin 正念正知

dran pa dang shes pa chen po 大念大智

dran pa dang shes rab 念慧

dran pa 'jog par byed pa 安住正念

dran pa la gnas pa 安住正念

dran pa las 所思惟

dran pa med pa 不念

dran pa nyams pa 忘念

dran pa nyams pa mi mnga' ba 無忘失念

dran pa nye bar gnas pa 住正念, 安住正念, 專念

dran pa nye bar gnas par 'gyur ba 正念現前

dran pa nye bar gzhag pa 安住正念, 念安住

dran pa nye bar gzhag pa bzhi 四念住, 四種念住

dran pa nye bar gzhag pa bzhi pa 四念住

dran pa nye bar gzhag pa gsum 三念住

dran pa nye bar gzhag pa gsum gyi gzhung 三念住文

dran pa phyogs pa 背念

dran pa rtse gcig pa 一境念

dran pa yongs su dag pa 念淸淨, 念淸淨

dran pa`i byang chub yan lag 念等覺支, 念覺支

dran pa'i blo 念慧

dran pa'i dbang po 念根

dran pa'i stobs 念力

dran par byas pa 與作憶念

dran par byed du gzhug pa 與作憶念

dran par byed pa 令憶念者

dran par mi byed pa 不念

dran pas brjed pa med pa 念無忘失

drang ba 未了,

drang ba'i don /ma rtogs pa'i don 未了義

drang ba'i don 不了義, 未了義

drang ba'i don bshad pa 不了義教

drang po 正直, , , 端直, 純直

drang po'i rang bzhin can 性質直

drang por zhugs pa 質直行

drang srong

drang srong snga ma 古昔諸仙

drangs pa 所引, 濟拔

'dre bar gnas pa 樂相雜住

'dred pa

'dren ma 相雜

'dren mar mi byed pa 無雜

'dren pa , 引發, 引發, 所引, 能引, 能獎者, 開導

'dren pa'i mthu 能引

'dren pa'i rgyu 引因, 引發因

'dren par byed pa 能導者, 能引, 能引發

'dren par byed pa nyid 能引

'dres pa 和雜, 相雜, 總合, 間雜, 雜亂, 雜糅

'dres pa'i mtshan nyid 雜相

'dres pa'i tshal 雜林

'dres par gnas pa 樂相雜住

dri , , 香氣

dri ba

'dri ba

dri ba 問言

'dri ba 問論, 請問, 請問

'dri ba dang lan gdab pa 問答

dri ba dang lan glan pa 問答

dri ba 'dri ba 請問

dri ba 'dri bar gyur pa 請問

dri ba dris pa , 詰問, 請問

dri ma

dri ma bsal ba 除垢

dri ma can 垢膩

dri ma dang bcas pa 有垢

dri ma dang bral ba 離垢

dri ma dang bral ba rnam par dag pa 遠塵離垢

dri ma dang ser sna 慳垢

dri ma dang skyon bag 垢穢

dri ma dang snyigs ma 垢穢

dri ma med pa 無垢, 無垢染, 離垢, 離垢地, 離諸垢

dri ma med pa dang dri ma dang bral ba 離垢無垢

dri ma rnam par dag pa 垢淸淨

dri ma zhim 腥臊

dri mi zhim pa 惡香, , 臭穢, 臭處

dri nga ba 惡香, 生臭,

dri phun sum tshogs pa 妙香

dri sa'i yon tan

dri za 乾闥婆, 健達縛

dri zhim pa 好香, 好香, 芬馥

dri zhim po 香潔

'dri zhing yongs su 'dri bar byed pa 慇懃請, 慇懃請問, 更請

'drid pa 欺誑, ,

drid pa 誑惑

'drid pa 誑惑, 誑誘

'drid par byed pa

dril bu 寶鈴

drin dran 念恩

drin gzo 報恩

'dris pa 串習

dris pa

'dris pa 數習, 曾習, 積習

dris pa 請問

'dris pa ma yin pa 未曾得

'dris pa ma yin pa 'jig rten las 'das pa'i sems 未曾得出世間心

dris pa'i lan 'debs pa 請問

dris pa'i lan gdab pa 問答

'dris shing mdza' ba 親厚

dris te lan gdab pa 反問記

drod

drod gsher las skyes ba 濕生

drod mi 'dzin pa 非量

drod rig pa 知量

drod yal bar byed ba 冷觸漸起

'dron po 商侶

drubs te

drug pa 第六

drug po , 六種

drung

drung du 親附

drung du 'du bar 'gyur ba 歸仰

drung du 'gro ba 往詣

drung na

drung na 'dug pa

du ba 灰燼,

'du ba 生長

'du ba'i tshig don 和合句義

'du byas thams cad mi rtag pa 諸行無常

'du byed 所爲, 諸行

'du byed dang bcas pa 有行

'du byed 'dod pa 行欲

'du byed du gtogs pa'i rnam par shes pa'i gnas 行趣識住

'du byed gzugs can 色行

'du byed kyi blo 行覺

'du byed kyi dngos po 行事

'du byed kyi 'jug pa mngon sum du byas pa nyid la kun tu rmongs pa 現前觀察諸行流轉愚癡

'du byed kyi khams 行界

'du byed kyi las gsum 三行

'du byed kyi mtshan nyid 行相

'du byed kyi phung po 行蘊

'du byed kyi rgyud 諸行相續

'du byed kyi sdug bsngal 行苦

'du byed kyi skye ba 行生

'du byed pa 作行, 有行

'du byed rnams las ---ldan pa yin pa rnams 不相應行

'du byed rnams mngon par 'grub pa 諸行生

'du byed rnams mngon par mi 'grub pa 諸行不生

'du byed skye nas 'gag pa 諸行生滅

'du byed thams cad 一切諸行

'du byed thams cad kyi spyi'i mtshan nyid 一切行共相

'du byed thams cad mi rtag pa 一切行無常

'du byed thams cad sdug bsngal ba 一切行苦

'du byed tsam du zad 唯有諸行

'du 'dzi 衆集, 雜亂, 雜住, 雜居

'du 'dzi med pa 無雜

'du 'dzi'i dga' ba 財貪喜

du ma 非一

'du mi byed pa 不作行

'du shes

'du shes bcu 十想

'du shes bsgyur pa 覆想

'du shes can 有想

'du shes cha phra mo 細想

'du shes dang rnam par rtog pa 邪想分別

'du shes dang sems pa 想思

'du shes dang tshor ba 想受, 想受

'du shes dang tshor ba 'gog pa 想受滅

'du shes dang tshor ba 'gog pa'i 'dus ma byas 想受滅無爲

'du shes drug 六想

'du shes kyi 'ching ba 想縛

'du shes kyi phung po 想蘊

'du shes kyi rnam pa 想行, 想趣

'du shes kyi snyams par 'jug pa 想定

'du shes kyi snyoms par 'jug pa 有想等至

'du shes kyi tshogs drug po 六想身

'du shes kyi yongs su rtog pa 妄想分別

'du shes med 'du shes med min gyi sems can 非有想非無想有情

'du shes med 'du shes med min gyi snyoms 'jug 非想非非想處定

'du shes med 'du shes med min skye mched 非想非非想處

'du shes med 'du shes med min skye mched kyi snyams par 'jug pa 非想非非想處定

'du shes med pa 無想

'du shes med pa ba 無想所有

'du shes med pa'i lha 無想天

'du shes med pa'i sems can 無想有情

'du shes med pa'i snyoms 'jug 無想定

'du shes med pa'i snyoms par 'jug pa 無想定

'du shes ngan pa 妄想

'du shes phra mo 微細想

'du shes phyin ci log 想倒, 想顚倒

'du shes phyin ci log pa 想顚倒

'du shes sna tshogs 種種想

'du shes su gtogs pa'i rnam par shes pa'i gnas 想趣識住

'du shes tsam 唯有想

du yod pa 有幾種

dub pa 疲極

dub pa ngal so ba 疲倦

dud 'gro 傍生, 傍生界, 傍生趣, 畜生, 畜生界

dud 'gro'i skye gnas su skyes pa'i srog chags 'byung po 蠢動傍生之類

'dud pa 卑下, 和敬, 和敬業, 尊教

dud pa ,

'dud pa 禮敬, 謙下

'dud pa dang ldang ba'i las bya ba 修和敬業

'dud pa'i las 修和敬業, 和敬業

'dud pa'i las bya ba 修和敬業

'dud pa'i nga rgyal 卑下慢

'dud par bya ba 和敬業, 應和敬

'dud par byed pa

'dud par byed pa'i ngang tshul can 修和敬業

'dud par mi byed pa 不低

dug 毒藥

dug gsum 三毒

'dug pa , , 安坐, 所坐, 習近

'dul ba , 戒律, 所化, 所化者, 毘奈耶, 法律, 能化

dul ba 能調伏, 調善, 調順

'dul ba dang ldan pa 有窣堵波

'dul ba 'dzin pa 持律, 持律者

'dul ba rnams 所化有情, 所化者

'dul ba'i kha lo sgyur ba 調御士

'dul ba'i khams 所調伏界, 調伏界

'dul ba'i sde snod 律藏

'dul ba'i sems can 所化有情

'dul ba'i thabs -- dpag tu med pa 調伏方便界無量

'dul ba'i thabs 調伏方便

'dul ba'i thabs kyi khams 調伏方便界

dul bar bya ba 得調伏

dul bar byed pa 調伏, 調順

dum bu dgu pa 九條

'dun pa 欣欲, , , 欲樂

'dun pa bzlog pa 乖離

'dun pa dang 'dod chags 欲貪

'dun pa drag 猛利欲

'dun pa drag po 猛利樂欲, 猛利欲, 猛利欲樂

'dun pa med pa 不欲

'dun pa nyams pa mi mnga' ba 志欲無退

'dun pa sbyin pa 與欲

'dun pa skye ba 欲生

'dun pa skyed pa 生欲

'dun pa skyed par byed pa 生欲

'dun pa skyed par byed pa'i gtam 能生樂欲言教

'dun pa skyes pa 生樂欲

'dun pa zlog pa 令離欲

'dun pa`i rdzu 'phrul gyi rkang pa 欲神足

'dun pa'i 'dod chags 欲貪

'dun pa'i phongs pa 欲害

'dun pa'i stobs 欲力

'dun par byed pa 引入

'dun par byed pa 'dod pa 爲引攝

'dun par gyur pa 生樂欲心

dung 珂貝, , 螺文, , 餉佉

dur khrod 塚間

dur khrod pa 丘墓, 塚間住

dus , , 時分, 時日, 遠行

'dus byas 有爲, 有爲法,

'dus byas kyi dngos po 有爲事

'dus byas kyi mtshan nyid 有爲相

'dus byas kyi mtshan nyid bzhi 四有爲相

'dus byas mi rtag pa 一切行無常

dus byas pa 命過

'dus byas pa 有爲

'dus byas stong pa nyid 有爲空, 有爲空

'dus byas zag pa med pa 有爲無漏

dus bzhi 四時

dus chad pa med pa 無時

dus chung ngu zhig 暫時

dus dang dus tshod 時分量

dus dang mthun pa 順時

dus de nyid kyi tshe 於爾時

dus de phyin chad 從此以後

dus de srid cig gis 爾所時

dus de tsam zhig 暫時

dus dpag tu med pa 時無量

dus dus su 應時, 於時時間, 時時, 時時間, 隨時

dus gcig cig na 於一時

dus gcig kho nar 同時

dus gcig na 一時

dus gcig tu 同時

dus gsum 三世, 三世, 三時

dus gsum gyi dkyil 'khor yongs su dag pa 三世三輪淸淨

dus gzhan 後時

dus gzhan na 經久時

dus gzhan na 'grub pa 待時

dus khrims la gnas pa 受齋

dus kun 恆時

dus kyi bye brag 分位差別, 時差別

dus kyi mtha' 末劫

dus kyi rab tu dbye ba 時分分別, 時差別

dus kyi sbyor ba 應時加行

dus kyi snyigs ma 劫濁

dus kyi tha ma 末世

dus kyi tha ma'i tshe 末劫

dus kyis ma bsdus pa'i chos 非世法

dus la bab na 'chi ba 時死

dus la bab pa 應時

dus las sdod pa 觀待時

dus ldan 迦理迦

'dus ma byas 無爲

'dus ma byas kyi chos 無爲法

'dus ma byas kyi chos gsum 三無爲法

'dus ma byas kyi khams 無動處

'dus ma byas kyi mtshan ma 無爲相

'dus ma byas kyi mtshan nyid 無爲相

'dus ma byas kyi tshul khrims 無爲戒

'dus ma byas stong pa nyid 無爲空

dus ma yin pa 非時

dus ma yin par 'chi ba 非時死

dus mtshungs pa 時等

dus ngan pa 濁惡

dus nges pa 時決定

'dus pa 周旋, 攝入, 集會

'dus pa gcig 一聚

'dus par blta 總觀察

dus rtag tu 常時, 於一切時

dus shes pa 知時

dus su 應時, 時分, 知時

dus su 'chi ba 時死

dus su ran pa 知時

dus su sbyor ba 應時加行

dus su smras pa 時語

'dus te reg pa 所觸

dus tha dad pa 分位差別

dus thams cad 一切時, 一切時分

dus thams cad du 一切時, 恆時, 於一切時

dus thams cad du bde ba 常樂

dus thams cad du ma yin pa 非一切時

dus thams cad pa 一切時

dus tshigs , 時節

dus tshigs dang zla ba 年月

dus yun mi ring ba nyid 暫時

dus yun ring po 多時

dus yun ring por 經久時

dus yun thung ngu 少時

'dzag cing 'bab pa 流注

'dzag gnod byed pa 流漏

'dzag pa 流注

'dzag par 'gyur ba 漸出

'dzam bu 贍部

'dzem bzhin du 深生慚愧

'dzem pa 慚羞, 羞恥

'dzem pa med pa 無羞恥

'dzems pa 羞恥

'dzin du 'jug pa 能攝

'dzin du 'jug pa'i thabs 能攝方便

'dzin pa 受持, , 執取, 堅持, 妄計, 求取, 能了, 能任持, 能取, 能受,

'dzin pa mi mnga' ba 不取

'dzin pa'i 'bras bu 取果

'dzin pa'i don 三現分, 能取義

'dzin pa'i tha ma 最後攝受

'dzin par byed pa 善攝,

'dzin pas yongs su 'dzin pa 攝取攝受

'dzoms pa 流溢

'dzud pa 令其趣入, 勸授, 安處, 能正安立

'dzud par byed pa 能正安處

'dzum pa 含笑,

'dzums par byed pa

'dzur ba

etu' bskyed pa'i rgyu 能生因

feudal superstition 封建迷信

g.ya' ba ,

g.yang sa 坑澗, , 深坑

g.yang sa chen po 大坑, 大深坑

g.yang sa ma yin pa 不墮落

g.yar 'dren pa 延請

g.yas pa

g.yas su 'khyil ba 右旋

g.yel ba 慢緩

g.yeng ba 散亂, 騰躍

g.yeng ba med pa 無作用

g.yeng bar mi byed pa 無亂

g.yengs pa 馳散

g.yo ba 動亂, 可動, 振動, , 搖動, 散動, 有動, 紛亂, 輕動, 運動

g.yo ba dang mi g.yo ba 動不動

g.yo ba dang rlom pa 動亂

g.yo ba med pa 無作用

g.yo ba med pa nyid 無作用

g.yo ba nyid 動性

g.yo bar byed pa 動發, 振動

g.yo bar mi 'gyur ba 不能傾動

g.yo byed pa , ,

g.yo can 諂詐

g.yo dang sgyu 諂誑

g.yo med pa 不懷諂曲, 無有諂曲, 無諂, 無諂曲

g.yo sgyu can 矯詐

g.yo sgyu dang 'drid pa 諂誑

g.yog byed pa 供侍

g.yog 'khor 侍衞, 親屬

g.yog 'khor dang bcas pa 親屬

g.yog mo 侍女

g.yogs pa 覆護

g.yogs par gyur pa

g.yon can 諂詐, 諂誑

g.yon pa

g.yos par mi 'gyur ba 不能動

g.yul

g.yul 'gyed pa 戰諍

g.yul sprod pa 戰諍, 軍陣

g.yung 典籍

g.yung drung 萬字

ga pur gyi byug pa 龍腦香

ga pur gyi dri 龍腦香

ga ya 伽耶

gad ka

'gag pa 中夭, 歸滅,

'gag pa'i chos can 滅法

'gag par 'gyur ba 所滅, 永滅, 滅盡, 謝滅

gags 所制約, 能障, 能障礙

gags dang bcas par gyur pa 有所制約

gags kyi dri ma 障垢

'gags pa 已滅, 永滅, 永滅離, 滅壞, 盡滅, 謝滅

gags su gyur pa 障礙, 障處

gags su gyur pa'i chos 障法, 障礙法

'gal ba 有相違, , 違犯, 違越, 違逆

'gal ba dang bcas pa 有所違越

'gal ba med pa 不相違

'gal ba'i rtags 相違因

'gal bar byas nas 違越

'gal bar byas pa 違犯, 違越

'gal bar byas te 違越

'gal bar gnas pa 安住違犯

'gal bar gyur pa 違越

'gal bar mi byed pa 不違越

'gal bar mi 'gyur ba 不違越

'gal bar mi shos 不違越

gal te 正令, 設令

gal te la la 'di skad ces 謂有難言

gan du 'gro ba 往趣

gang 何等, 用何等故

gang ba 彌滿, 滿

gang ci 所有, 諸所有

gang ci spyod kyang rung ba 凡有

gang ci yang rung ba 所有, 所有一切

gang dang gang la 於彼彼

gang de skad ces zer na 設作是說

gang 'dod pa 隨其所欲

gang 'dod pa btsal te ma rnyed pa de yang sdug bsngal 求不得苦

gang du 何處

gang gi 如是所有

gang gi tshe ... de’i tshe 當是時

gang gi tshe 若時

gang gis 由彼故,

gang gis shes pa 能了知

gang gis ston pa 能說

gang gis stong pa 由彼故空

gang gyi tshe 此時

gang la 於何處, 於彼彼

gang la brten nas 緣何

gang la myong bar byed pa 所愛味

gang na der 在在

gang stong pa 於此而空

gang yang rung ba 隨一

gang yang rung ba cig 隨一, 隨有

gang yang rung ba cig med pa 隨闕一種

gang yang rung ba gcig 隨一

gang yang rung ba gcig cig 隨一

gang yang rung ba ma tshang ba 隨闕一種

gang zag 數取趣, 縱情, 補特伽羅

gang zag bdag 'dzin kun btags 分別人我執

gang zag bdag 'dzin lhan skyes 倶生人我執

gang zag 'ching ba mtha' dag dang ldan pa 具縛者

gang zag chos smra ba 說法師

gang zag dang chos la mngon par zhen pa kun tu rmongs pa 執著補特伽羅及法愚癡

gang zag gi bdag med 補特伽羅無我

gang zag gi longs 人物

gang zag gnyi ga'i cha las rnam par grol ba 倶分解脫補特伽羅

gang zag la bdag med pa 補特伽羅無我性

gang zag la brtag pa 簡擇補特伽羅

gang zag med pa 補特伽羅無性

gang zag rnams kyi rnam par gzhag pa 建立補特伽羅

gang zag tu ltab can 起我見

gang zhig lags

ganggis 何故

gangs

gangs can 雪山

gangs kyi ri 雪山

gar 倡伎,

gar bu

gar mkhan

gcad du rung ba 劫奪

gcad pa , 斫截, 斷截, 能斷

gcags pa 變悔

gcan gzan 惡獸, 禽獸

gcer bu 露形

gces par bya ba 尊敬, 敬尊

gces par 'dzin cing gus par byed pa 愛敬

gces par 'dzin pa 堅固想, 愛重

gces spras byed pa 多所作, 多有所作

gci ba 尿

gcig ,

gcig gi dbang gcig yin pa 相望互爲增上緣

gcig gi grangs 一數

gcig gi rkyen gcig yin pa 更互爲緣

gcig gi rkyen nyid gcig yin pas 'jug pa 互爲緣性轉

gcig gis gcig 更互, 更相

gcig gyis 以一

gcig la gcig , 互相, 更互

gcig la gcig grub pa 共同

gcig la gcig grub pa dang bde ba 安危共同

gcig la gcig lta bar byed pa 互相見

gcig la gcig mi 'brel bar gyur pa 更互乖離

gcig la gcig mi 'gal ba 不相違

gcig las 'phros pa 增一

gcig med pa 隨闕一種

gcig nas gcig 更相

gcig nas gcig tu brgyud de 'ongs pa 展轉傳來

gcig nas gcig tu brgyud pa 展轉相續, 轉授

gcig nas gcig tu 'ongs pa 展轉傳來

gcig nas gcig tu, brgyud pa 展轉

gcig nas rtog pa 一行

gcig pu 唯一, , 獨一, 獨處

gcig pu dben par 'dug lte nang du yang dag bzhag pa 獨處空閑作意思惟

gcig pu nyid 一性

gcig pur gnas pa 唯一住, 獨住

gcig tu 爲一

gcig tu bde ba 一向樂

gcig tu bsdus pa 總合爲一, 總說爲一

gcig tu 'dres par gyur pa 和同

gcig tu ma nges pa 非決定

gcig tu nges pa 一向定, 專注

gcig tu nges pa med pa 非畢竟

gcig tu nges par

gcig tu nges par dri ma med pa 一向無垢

gcig tu nges par pha rol la byed pa la zhugs pa 專行逼惱

gcig tu nges par rnam par dag pa 一向淸淨

gcig tu sdud pa 一團

gcig tu sdug bsngal 一向苦

gcig tu sdug bsngal ba 一向苦

gcig tu sogs pa 一聚

gcig tu spungs pa 一積

gcig tu spyad cing tshul pa srungs pa 爲行

gcin 便利, 便穢, 小便, 尿,

gcin dang phyi sa 便穢

gcod pa 割截, 斷截

gcod par byed pa 能斷除, 能永斷

gcod par mdzad pa 能斷

gcong rong 險難

gcong rong 'gro ba 嶮難

gdags pa , 施設, 能制立

gdags pa dang tha snyad du 'dogs pa 假用言說

gdags pa rnam par gzhag pa 施設建立

gdags pa'i phung po 施設依

gdags par mdzad pa 假說名

gdags pas yod pa 假有

gdams ngag 教導, 教誨, 正授, 正教授

gdams ngag brjed pa 忘聖言

gdams ngag bstan pa 教授教誡

gdams ngag dang rjes su bstan pa 教授教誡

gdams ngag rjes su bstan pa 教授教誡

gdams pa 教導

gdams pa'i sbyor ba 教授加行

gdams shing rjes su bstan pa 教授教誡

gdan

gdol pa 旃荼羅

gdon 鬼魅

gdon gyis brlams pa 鬼魅

gdon mi za ba`i rgyal po 金剛王菩薩

gdon mi za bar -- med pa 不必

gdon mi za bar , 必定

gdon par 'dod pa 求解脫

gdong , 面目

gdu ba 愛重

gdu ba nyid 愛重

gdu bu 環釧

gdu bu dang dpung rgyan 環釧

gdug pa 抵突, 魍魎

gdugs , 寶蓋

gdul ba 化導, 化度, 所化

gdul ba rnams 所化有情

gdul ba'i khams 所調伏界

gdul bar bya ba 所化

gdul bya 所化, 所調

gdung 族姓

gdung ba 思慕, 所逼

gdung bar mi 'gyur ba 不念

gdung rten 材木

gdung yang dag par 'dzin pa 持種

gdungs pa 能燒

gdungs par 'gyur ba 燒然

Ge khod 蓋闊

ge sbyong 大沙門

'ged pa 分布

geg gsang 萬字

'geg par byed pa 殺害

gegs 拘礙

gla rtsi'i dri 麝香

glags 過短

glags bcal ba 乖離

glang gi ko ba 牛皮

glang po che dang rta ma rungs pa 惡象馬

glang po che'i rgyal po rab brtan 善住龍王

glang po che'i sna 象鼻

glang po che'i tshogs 象軍

glang po rin po che 象寶

glegs bam 經典, 經卷

glegs bam du byas pa 經卷

gleng ba 訶責, 諫誨, ,

gleng bar byed pa

gleng bar mdzad pa 開顯

gleng bzhi'i sde 因緣, 尼陀那

gleng gzhi dang bcas pa 有因緣

gleng gzhi yod pa 有因緣

glengs pa 詰問

gling 大洲, , 洲渚,

gling ba

gling bzhi 四大洲, 四洲

gling phran brgyad 八中洲

glo

glo bur

glo bur ba yin par 'du shes 客想

glo bur du 忽爾

glo bur gyi chos 客法

glo bur gyi dri ma 客塵垢

glo bur gyi ming 客想

glo bur gyi tshor ba 客受

glo gnyi ga 兩邊

glog , 電光

glos 'bebs pa

glos dbab pa

glu 吟詠, , 音樂

glu'i sgra 歌聲

gnad 支節, 末摩

gnag rdung kus ma 惡牛

gnam

gnang ba 同意, , 開許

gnang ba dang dgag par bya ba 開制

gnang bar byed pa 開許

gnang bar mdzad pa 開許

gnas , 依止, 依處, 勝處, 國土, 安坐, 安足處, 宮室, 屋宇, 所依, 所依止, 所依處, 所居處, , 舍宅, , 處所, 覆藏

gnas bdun po 七處

gnas brtan 尊勝, 尊者, 老年, 耆年, 耆長

gnas brtan bcu drug 十六羅漢

gnas byas 愛藏

gnas bzang po 勝處, 好處

gnas ches dma' ba la gnas pa 下住

gnas dang bcas pa 有所依

gnas dang gnas ma yin pa 處非處

gnas dang gnas ma yin pa mkhyen pa'i stobs 處非處智力

gnas gsum 三處

gnas gtsang ma 淨宮, 淨居天

gNas gtsang ma 首陀衞

gnas gtsang ma lnga po'i 五淨居天

gnas gtsang ma'i sa lnga 五淨居, 五淨居天

gnas 'gyur ba 得轉依

gnas gyur pa 勝轉依

gnas gyur pa'i stobs 轉依力

gnas khang , 屋宇, 舍宅

gnas kyi dngos po 舍宅

gnas kyi dngos por gnas pa 依附依止性

gnas kyi dngos por gyur pa 依止性所隨

gnas kyi rgyu 建立因

gnas kyirten 依止處

gnas la brten pa 依止處

gnas la chags pa 屋宇貪

gnas la gnas pa 安足處

gnas len pa 依止執受

gnas ma

gnas ma yin pa 非處

gnas ma yin pa la sbyor ba 非處加行

gnas mal 敷具, 臥具

gnas mi byed pa 不居

gnas ngan lan 麤重

gnas ngan len 麁重

gnas ngan len pa 麤身

gnas ngan pa 惡處

gnas pa 久住, 今現在, , 依附, 停住, 共住, 堅住, 安布, 居止, 已住, , 正安住, 爲建立, 爲所依止, 現轉, 當住, 能住, 能安住, 能正安住, 軌則

gnas pa bla na med pa 無上住

gnas pa dam pa 住最勝

gnas pa dang rton pa'i rgyu tsam 任持因

gnas pa gong ma 上住

gnas pa lhag pa'i sems 增上心住

gnas pa rtsom pa de'i tshe 住時

gnas pa yongs su sbyangs pa'i chos 淨修住法

gnas pa zab mo 甚深住

gnas pa'i bskal pa 住劫

gnas pa'i mtshan ma 安住相

gnas pa'i phung po 住持依

gnas pa'i rgyu 住因

gnas pa'i yongs su nyams pa 住退

gnas par bya ba 應共住

gnas par byas pa 愛藏

gnas par byed pa 受用, 安其所

gnas par gtogs pa 住處

gnas par 'gyur ba 堅住, 安住者

gnas par gyur pa 住處

gnas par mi byed pa 不住

gnas par mi 'gyur ba 非住

gnas rnam par rig pa 了別依

gnas shing 'tsho bar 'gyur ba 住立支持

gnas skabs , 分位, 時分

gnas skabs kyi dbye ba 分位差別

gnas skabs kyi rab tu dbye ba 位差別

gnas skabs thams cad 一切位, 一切分位

gnas skabs thams cad du sbyor ba 一切分位加行

gnas su gyur pa 實依處, 所居處

gnas thams cad 一切依處

gnas yongs su dag pa 所依淸淨

gnas yongs su 'gyur ba 得轉依

gnas yongs su gyur pa 得轉依

gnas yongs su gyur pas phye ba 轉依所顯

gnod pa 不益, 不饒益, 不饒益事, 侵惱, 匪宜, , 匱乏, , , 奪財, 怨害, 惱害, 損壞, 損害, 損惱, 暴惡, 楚撻, 毀辱, 治罰, 災厲, 災患, 災橫, 無利益, 無益, 無義, , 疾疫, , 艱辛, 苦惱, 衰損, 觸惱, 辛楚, 迫迮, , 過罪, 重病, 非義

gnod pa byas 觸惱

gnod pa byas pa 不饒益, , 違害

gnod pa byas par 'gyur ba 作不利益

gnod pa byed pa 不饒益, 不饒益事, 怨害, 怨憎, 惱壞, 損減, 有怨

gnod pa byed pa la mi mjed pa'i bzod pa 耐怨害忍

gnod pa byung ba 災害

gnod pa chen po 曠野

gnod pa dang bcas pa 有惱, 有橫, 有災害, 有疫

gnod pa dang 'jigs pa 災患畏

gnod pa dang ldan pa 引無義, 能引無義

gnod pa las byung ba 逼切

gnod pa mang ba 多疾病

gnod pa med pa 無害, 無惱, 無惱害, 無損, 無損害, 無損惱

gnod pa med pa nyid 無損害

gnod pa med pa'i mya ngan las 'das pa 無損惱寂滅

gnod pa med par sbyor ba 無損加行

gnod pa nye bar bsgrub pa 能損害

gnod pa nyung 少病

gnod pa yang dag par zhi bar byed pa'i skye ba 除災生

gnod pa'i thabs 辛楚加行

gnod par bya ba 不饒益事, , 殺害

gnod par bya ba ma yin pa 無害

gnod par byas pa 治罰, 無恩,

gnod par byas shing dkrugs par gyur pa 逼迫惱亂

gnod par byed pa 不饒益事, , 能損害

gnod par 'gyur ba 所逼

gnod par gyur pa 所逼切, 逼切

gnod par mi byed pa 不逼切, 不逼惱

gnod sbyin 藥叉, 閱叉鬼神

gnod sems , , 瞋恚, 瞋恚

gnod sems byed pa 恚害

gnod sems dang rnam par 'tse ba 恚害

gnod sems kyi skyed pa

gnod sems med pa 無害, 無恚

gnod sems spong ba 離瞋

gnod sems su byed pa 恚害

gnon par dka' ba 難可勝

gnya' shing 'dzin 持雙山

gnyen 親屬, 親戚, 親里

gnyen bshes 親屬

gnyen po 對治, 對治法, 正對治, 爲療, 能對治, 能治, 親愛

gnyen po brtan por gyur pa 堅固對治

gnyen po bsgom pa 修對治, 對治修

gnyen po dang mi mthun pa 能治所治

gnyen po mi byed pa 不治

gnyen po sgom pa 修對治

gnyen po'i chos 對治法

gnyen po'i rnam par shes pa 對治識

gnyen po'i stobs 對治力

gnyen por gyur pa 能對治, 能治

gnyer gyi sgo 伏藏

gnyer ma , 面皺

gnyer mas gang ba 襵多

gnyi ga 二種

gnyi ga la gnod pa 倶害

gnyi ga ma gtogs pa 二中間

gnyi ga med pa 二中間

gnyi ga'i tshul 二道理

gnyi gar mi 'gyur ba 倶非

gnyid 眠夢, 睡眠

gnyid log na 寢臥

gnyid log nas 臥時

gnyid log pa 熟眠, 眠夢, 睡眠

gnyid log pa sems med pa 無心睡眠

gnyid mi log pa 離睡眠

gnyid sems med pa'i gnas skabs 無心睡眠位

gnyis 二倶

gnyis ka

gnyis ka las skye ba 共生

gnyis pa 第二

gnyis pa gang yang med pa 更無第二

gnyis su bstan du med pa 無二說

gnyis su med pa 無有二, 無第二, 非二

gnyis su med pa'i mtshan nyid 無二相

go ba , 了悟, 能開

'go ba'i nad 災害, 災橫

'go ba'i nad dang bcas pa 有災

go bar byas pa 領解

go bar byas te 曉喩

go bar byed pa 勸導, 曉悟

go cha 被甲

go cha'i brtson 'grus 被甲精進

go 'phang 妙迹, 果位, 足跡

go 'phang mchog 妙迹

go rim 次第

go rim bzhin du 隨其次第

go rims bzhin du 如其次第, 隨其次第

go rims bzhin du sbyor ba 次第加行

go rims kyi rnam grangs gcig 一門次第

go rims su phab ste gtam du sbyar ba 次第安布

go skabs 容可, 容有

go skabs 'byed pa 所容受

go skabs yod pa 容有

go sla ba 易可解了

'gog pa 永滅, , , 盡滅

'gog pa chos bzod 滅法智忍

'gog pa chos shes 滅法智

'gog pa dang lam 滅道

'gog pa la dmigs pa 滅境

'gog pa la snyoms par 'jug pa 入滅定

'gog pa med pa 無滅

'gog pa shes pa 滅智

'gog pa'i bden pa 滅聖諦

'gog pa'i chos can 滅壞法

'gog pa'i 'du shes 滅想

'gog pa'i snyoms 'jug 滅盡定

'gog pa'i snyoms par 'jug pa 滅盡定

'gog par 眞滅

'gog par thal bar 'gyur ba 應永滅

golden urn lottery 金甁掣簽

gom pa

gom pa bdun 'dong ba 行七步

goms pa 串習, 宿習, 數習, 曾習

goms pa lan mang du byed pa 多修

goms par bya ba

goms par byas pa 串習

goms par byas pa lan mang du byas pa 多修習

goms par byas pa'i dbang 修力

goms par byed pa 剋證, 精勤修習

goms parbyas pa 修習

goms parbyed pa

gong bu ,

gong du 上進, 後後

gong du 'gro ba 往上地生

gong du 'pho ba 上流

gong du ye shes khyad par du 'phags pa 增上智殊勝性

gong ma rnams kyang spong ba 漸次斷

gong ma'i cha 上分

gong ma'i cha dang mthun pa 上分

gong ma'i cha dang mthun pa'i kun tu sbyor ba 上分諸結

gong ma'i cha lnga la kun tu sbyor ba 五上分結

gong ma'i cha mthun gyi kun sbyor lnga 五順上分結

gong ma'i 'gro ba 上趣

gong na med pa 最無上, 無有上

gong na yod pa 有上

gong nas gong du 增勝, 後後, 後時

gong nas gong du shes rab 後後慧

gong nas gong ma'i khyad par 後後轉勝

gong skyes 胎生

gor gor po 鍵南

gos , 衣服, 衣物

gos dkar mo 白衣觀音

gos gsher ba 濕衣

gos kha dog bsgyur ba 壞色衣

gos kha dog ngan pa 壞色衣

gos med pa 無衣

gos pa 塗染, 所染汚

gos par 'gyur ba 塗染

grags pa 共了, 共成, 名稱, 名譽, 所成立, 所表, 極成, 讚頌

grags pa dang sgra dang tshigs su bcad pa 稱譽聲頌

grags pa'i ming 同所了名

grags pa'i sgra'i tshigs su bcad pa 稱譽聲頌

grags par 'gyur ba 普聞

gral rim bzhin du 以次

'gram

'gram du phyin pa 越度

'gram gnyis 兩岸

gram pa 質直

'gram pa

'gram pa seng ge'i 'dra ba 頷如師子

'gran pa 諍竸

grang ba ,

grang ba dang dro ba 寒熱

grang ba dang tsha ba 寒熱

grang ba'i sdug bsngal 寒苦

grang ba'i tshe 寒時

grang dmyal brgyad 八寒地獄

grang mo 淸冷

grangs

grangs can pa'i sde 僧佉派, 數論派

grangs med pa 不可數, 阿僧企耶

grangs su byar mi nus pa 不可數

grangs su 'gro ba 名數, 數名

grangs su gtogs pa med pa 數不能數

grangs su mi brtsi ba 不墮其數

'gras par 'gyur ba 戰諍

'grel ba 廣開, 開示, 開顯

'grems pa

'grems par byed pa

'greng ba 所住

'greng ba dang 'dug pa dang nyal ba dang 'gro ba 行住坐卧, 行住坐臥

grib ma

grib ma bzhin du 如影

grib ma dang nyi ma dang snang ba dang mun pa 光影明闇

grib ma med pa 無影

'grib pa 損減, , 滅盡, 衰退, 退捨

'grib par byed pa 爲損減

'grib par mi 'gyur ba 無減

grims pa 常委

gro 小麥

'gro ba 世間, 去來, 平等出現, 廻轉, , 往來, 往生, 往詣, 往趣, , , 行步, , 趣入, 迴轉, 遊行

'gro ba 'byin pa 生世間

'gro ba dang 'greng ba dang 'dug pa dang nyal ba 行住坐卧, 行住坐臥

'gro ba dang ldog pa 往來

'gro ba dang 'ong ba 往來, 往還

'gro ba dang phyir 'ong ba 往來

'gro ba dka' ba'i lam 險道

'gro ba gzhan 餘趣

'gro ba las byung ba 逼切

'gro ba lnga 五趣, 五趣

'gro ba lnga dang ldan pa'i 'khor ba 五趣生死

'gro ba lnga'i 'khor ba 五趣生死

'gro ba rigs drug 六道

'gro ba rigs lnga 五趣

'gro ba thams cad 諸衆生

'gro ba thams cad kyi rgyu 一切趣因

'gro ba'i lus 三現分

'gro ba'i mchog 衆生尊

'gro ba'i rab tu dbye ba 趣差別

'gro bar bya ba

'gro bar byed pa , 能往

'gro bar 'dod pa 趣欲

'gro bar 'gyur ba

'gro bar mi 'gyur ba 不轉

'gro zhing 'ong ba 往返

grog sbur ,

grog sbur yan chad 乃至蜫蟲

grogs , 助伴

grogs bya ba 共爲助伴, 爲作助伴

grogs byed pa 作助伴

grogs kyi bya ba byed pa 爲伴

'grogs na bde ba 易可共住

'grogs pa 共住, 共居, ,

'grogs pa med pa 不和合

'grogs pa phun sum tshogs pa 住處圓滿

'grogs par 'gyur ba 合會

'grogs par mi bya ba 不應共住

grogs po , 爲伴

grogs su 'gro ba 作助伴, 爲助伴

grogs su gyur pa 共爲助伴, 爲助伴

grogs yang dag par bcom pa 害伴

grogs yang dag pas nyams pa 永害助伴損伏

grol ba 已得解脫

grol ba po 解脫者

grol ba, rnam par grol ba 解脫

'grol bar byed pa 違越

'gron po 同侶

grong 城邑, ,

grong ba ,

grong dang grong rdal 村邑聚落

grong du bsod snyoms kyi phyir rgyu ba 入聚落遊行乞食

grong du chud pa 入聚落

grong du 'jug pa 入聚落

grong gi gnas 國土城邑

grong gi mi 國界

grong gi nang na gnas 城傍行

grong gi nye 'khor 聚落邊

grong khyer chen po 大城

grong khyer du 'gro ba 圓上

grong mi rnams dang ljongs kyi mi rnams 黎庶

grong rdal

grong rdal gyi mi 城邑, 豪貴

grong rdal gyi mi 'am ljongs kyi mi 城邑聚落

grong rdal pa 國邑

gros 諫誨, 諫謝

gros grogs 僚庶, 宰官

gru ,

gru bzhi 四方

gru spyod pa 行船

'grub pa 得成熟

grub pa 悉地, 成辦, 所成, 所生起

'grub pa 招集

grub pa 神驗

'grub pa 稱遂, 能成辦

grub pa 能起,

'grub pa dang bcas pa 能辦

grub pa dang bde ba 安危, 安隱

grub pa dang bde ba gcig pa'i don 安危共同

grub pa dang bde bar 'dod pa 樂相應安隱

grub pa dang bde da 滋茂

grub pa dang ma grub pa 遂不遂

'grub pa dang mthun par bya ba 令成就

grub pa'i mtha' 宗趣, 彈多

grub par bya ba 所成立

grub par byed pa 成辦

'grub par byed pa 成辦, 能引, 能感, 能起

'grub par 'gyur ba 得成熟

grub par 'gyur ba 成立

'grub par 'gyur ba 成辦, 能引發, 能成辦, 集成

grub thob chen po 大成實

gru'i las 行船

grung ba 滋長

'grus skyong 常委

'grus skyong gi yan lag gi tshogs 常委分資糧

'grus skyong gi yan lag gi tshogs zhes bya ba la 'grus skyong 常委分資糧

grva

grva bzhi 四隅

grwa tshang 倉學校, 扎倉

gsad pa 殘害, 殺害

gsal ba , 捷利, 明了, 明顯, 易解, , 辯了, 顯了

gsal ba dang mngon par 'gyur ba 分明顯現

gsal ba ma yin pa 無明了性

gsal ba'i ming 顯名

gsal bar byas pa , 開顯

gsal bar byas pa, rab tu phye ba 顯發

gsal bar byed pa 令明淨, 明了, , 能顯, 轉令明淨, 顯了, 顯發

gsal bar byed pa dang rnam par gzhog pa 顯說

gsal bar gyur pa 分明顯現

gsaṇ ba 祕要

gsan pa 聽聞, 能聞

gsang ba 呪術,

gsang ba bshad pa 隱密教

gsang ba dang phra ba'i rjes su 'jug pa la kun tu rmongs pa 悟入微細祕密愚癡

gsang ba'i bdag po 祕密主

gsang dbang 密灌

gsang sde ston pa'i slob dpon 教授師

gsang sngags , 呪術, 明呪

gsang sngags kyi cho ga 呪術

gsang tshig 典籍

gsar bu 嬰兒, 少年

gsar du bab pa 盛壯

gSar ma 新派, 沙瑪

gseg ma , , , 礫石

gseg ma dag gyo dum dag 瓦礫

gseg ma dang gyo mo 瓦礫

gsegs ma , 瓦石

gser 生色, 生金, 眞金,

gSer bum brtag dpyad 金甁掣簽

gSer bum skrug pa 金甁掣簽

gser 'byung khungs 金性

gser dang dngul 金銀

gser dngul 金銀

gser gyi bye ma 金沙

gSer gyi me tog 金華

gser gyi ri 金山

gser gyi snying po'i sprin 金藏雲

gser mgar 工匠, 金師

gser mgar mkhas pa 世間善巧工匠

gshan gyi dbaṅ 依他起

gshe

gshe ba 反罵, , 罵詈

gshed byed 厭禱

gshed ma 能損害, 魁膾

gshed ma'i mi 魁膾

gshegs na 隨所行

gshen ,

gsher ba 濕性

gsher ba nyid 濕性

gshi 根本

gshin rje 靜息

gshol

gshol mda' 車軸

gshol mda' 'dzin 持軸山

gso ba 悔除, 能療, 醫方, 養者, 養育, 養育者

gso bar byed pa 爲食, 療治, 養育者

gso dka' ba 難可療治

gso rig pa 醫方

gso sbyong 齋戒

gso sbyong la gnas pa 受齋戒

gsob ,

gsod du 'jug pa 所殺

gsod pa , 斷命, 殘害, 能殺

gsod pa dang rnam par 'tshe ba'i sems 殺害心

gsod par byed pa 害者, 殘害, 殺害

gsog

gsog 'jog 庫藏

gsol ba btab pa 求請

gsol ba btab par bya ste 請言

gsol ba dang bzhi'i las 白四羯磨

gsol ba dang gnyis kyi las 白二羯磨

gsol ba ma btab pa'i mnyes gshin pa 無求憐愍

gsol bar bya ba 請問

gson pa 受命, 長壽

gson pa'i tshe 住世

gsong por smra ba 先言, 先言問訊, 問訊

gsos pa 長養, 養育

gsos sman 醫藥

gsud pa 宿食

gsum

gsum 'dus nas reg pa'i 'bras bu'i don 三和合觸果義

gsum 'dus pa 三和, 三和合

gsum 'dus pa'i don 三和合義

gsum pa 第三

gsung 言辭

gsung ba 能說

gsung brjod pa 言音

gsung ca co mi mnga' ba 無卒暴音

gsung las skyes pa 口所生

gsung rab yan lag bcu gnyis 十二分教, 十二部經

gsungs 所說

gsungs pa 宣說, 所宣, 所宣說

gta' 捶縛

gtam -- ci 'dod pa thob pa 隨欲言教

gtam 演說, 言教, 言詞, 言詞, 言說, 言論,

gtam byar mi rung ba 不可與語

gtam byed pa 應說, 爲宣說, 爲說, 談論, 起言說

gtam gzhan 餘論

gtam rgyud kyi gtam 傳論

gtam rnam pa sna tshogs 異語

gtam zer ba 有所說, 說語, 起言說

gtam zer ba na 說法時

gtams pa 委寄, 所寄

gtan

gtan bcom pa 永害

gtan du 最極, 畢竟, 究竟

gtan du ba 一向決定

gtan du ba ma yin pa 不畢竟, 不究竟

gtan du 'gag par 'gyur ba 究竟寂滅

gtan du ma yin pa 不能究竟, 非究竟

gtan du mthar thug pa 最極究竟

gtan du nges par 'byin pa 究竟出離

gtan du rjes su 'jug par 'gyur ba 究竟隨轉

gtan du rnam par dag pa 究竟淸淨

gtan du spangs pa 畢竟斷

gtan du spong ba 畢竟斷

gtan du spong ba'i gnyen po 畢竟斷對治

gtan du zhi bar gyur pa 永寂滅

gtan la 'bebs pa 能辦, 論議決擇

gtan la dbab pa 善決定

gtan la phab pa 優婆提舍

gtan la phab par bstan pa'i sde 優波提舍, 論議

gtan med pa 畢竟無

gtan med par gyur pa 永寂滅

gtan med par 'gyur pa 永滅

gtan mi byed pa 畢竟不作

gtan pa 關鍵

gtan spangs nas 捨離

gtan spangs pa 畢竟斷

gtan spangs pa ma yin pa 未永斷

gtan tshigs , 因緣, 辯因

gtan tshigs kyi rig pa 因明

gtan tshigs kyis bsgrub pa 辯因

gtan tshigs med pa 非因

gtan tshigs sgrub pa'i rigs pa 證成道理

gtan yongs su mya ngan las mi 'da' ba'i chos can 畢竟無般涅槃法

gtan zad par bya ba 究竟盡

gtang ba 棄捨

gter ma 伏藏

gter ston 伏藏師, 岩藏師

gti mug

gti mug can 癡人

gti mug drag po 猛利癡

gti mug gi dbang 愚癡力

gti mug gi dri ma 癡垢

gti mug med pa 無癡

gti mug med pa'i dge ba'i rtsa ba 無癡善根

gti mug par byed pa 癡者

gti mug shas che ba 多愚癡

gti mug spyod pa 癡行

gting 源底

gting rtogs pa 至誠

gting sleb pa 至誠

gtod pa 係念, , 引發, 損害, 涉入, 發悟, 隨與

gtod par byed pa 策發

gtogs pa 墮在, 墮攝, 所攝, 所攝受, 所有

gtong ba 惠捨, 惠施, 懈廢, , 捨施, , 能捨

gtong ba rjes su dran pa 捨隨念

gtong ba'i ngang tshul can 施戒

gtong bar byed pa 發遣

gtong bar mi byed pa 不棄捨

gtong phod pa 施者

gtsags pa 傷害

gtsang

gtsang ba 淨業, 淸淨, 淸潔, 淸虛

gtsang khang phyur bu

gtsang ma

gtse ba 所觸

gtser ba 兇暴

gtses pa 所逼迫

gtso bo , 最尊, 最極, 最爲勝, 最爲殊勝, 爲上首

gtso bo yin pa 最爲殊勝

gtso bo'i yan lag 勝分

gtso bor 就勝, 爲上首

gtso bor byed pa 爲上首

gtsor 就最勝

gtsub gtan

gtsub shing 乾木

gtsubs pa

gtsug lag khang 住處, 會盟寺, 本處, 祖拉康, 造寺

gtsug tor 烏瑟膩沙

gtugs pa 衰退

gtum pa 暴惡

gtum por smra ba 麤言

gud na med pa 無有別, 無異

gud na yod pa 有異

'gul bar byed pa ,

gung 豺狼

gus pa 尊敬, 忠信, 恭敬, 愛重, , 敬尊, 敬重, 歸仰, 歸誠, 殷重

gus pa bskyed pa 深敬, 生恭敬

gus pa dang bcas pa 生恭敬

gus pa dang rab tu 'dud pa 恭敬禮拜

gus pa dangbcas pa 信用

gus pa ma yin pa 不敬

gus pa skyes pa 起尊重

gus par 殷重

gus par bod par bya ba 應招延

gus par byas pa 申敬

gus par byed pa 殷重

gus par byed pa'i sbyor ba 殷重加行

gus par rim gro 敬事

gus par sbyin pa 慇重惠施

gus par sbyor ba 殷重加行

gus par sbyor ba can 殷重加行

gus par sbyor ba dang ldan pa 修方便

gus par sbyor bas byas pa 殷重加行

gus par smra ba 問訊, 敬問, 省問

gus pas smra ba 禮敬

gya gyu dang ldan pa

gya gyu la zhugs par 'gyur ba 行不明了

gya nom pa 上妙, , 最妙

gya nom pa'i khams 妙界

gya nom pa'i sems 勝心

gya nom snang ba 善現

gya tshom du 卒暴, 忽然

gya tshom du mthus 以凶力

gyad chen po 強力

'gyed pa , , 諍訟

'gyed pa dang rtsod pa 諍竸

'gyel ba ,

gyen du bsgreng ba 作高勝

gyen du phyogs pa 上分, 上靡

gyes pa 分散

'gyes pa 別離

'gying ba 高擧

gyo

gyo dum

gyo mo 瓦礫

'gyod bzhin du 憂悔

'gyod pa 悔愧, 惡作, 憂悔, 變悔

'gyod pa med pa 無悔, 無有悔, 無追悔

'gyod pa'i sems 悔心

'gyod pa'i sgrib pa 惡作障

'gyod par mi 'gyur ba 無悔

'gyogs pa 勢速

gyos po

'gyur ba 能令, 能引, 能成就, 能證, 轉成

'gyur ba kho nar zad 唯有

'gyur ba med pa 無有變異, 無變, 無變異

'gyur ba'i mi rtag pa nyid 轉變無常

'gyur ba'i sdug bsngal 壞苦

'gyur bar bya ba

'gyur bar rigs ba 可得成

'gyur byed

'gyur byed kyi chu 灰水

'gyur na mi rung ngo 勿令

gyur pa 已具, 所引, 當具

gza' 所執

gzengs bstod pa bya ba 讚勵

gzengs mtho ba 勇悍

gzhag dag la gnod pa 他害

gzhag pa 置記

gzhag pa dang bstan pa 施設開示

gzhag par lan gdab pa 置記

gzhal ba , 所量

gzhal blugs

gzhal med 宮殿

gzhal med khang 宮室, 宮殿

gZhan ’phrul dbang byed 波羅尼蜜和耶拔致天

gZhan ’phrul dbang byed kyi lha 波羅尼蜜和邪拔致天

gzhan 他所有, 餘類

gzhan dag gsod du bcug pa 他害

gzhan dag la bcol ba 請他

gzhan dag la rgyas par ston par byed pa 廣爲他說

gzhan dag la ston pa 爲他說

gzhan dag la ston par byed pa 爲他演說

gzhan dang bdag 彼此

gzhan dang 'brel pa

gzhan dang gzhan 別別

gzhan dang gzhan ma yin pa nyid 異不異性

gzhan don 他事, 利他

gzhan du 他世

gzhan du blta ba 他見

gzhan du 'gyur ba 別異, 衰變

gzhan du mi 'gyur ba 無異

gzhan du na 若不爾者

gzhan du ni 不爾者

gzhan du smra ba 異說

gzhan gnod par byed pa la ji mi snyam pa'i bzod pa 耐他怨害忍

gzhan gnod par byed pa la ji mi snyam par bzod par byed pa 耐他怨害忍

gzhan gyi 'byor ba 他榮, 他榮利

gzhan gyi chung ma 他妻妾

gzhan gyi dbang 依他起

gzhan gyi dbang gi mtshan nyid 依他起相

gzhan gyi dbang gi ngo bo nyid 依他起自性

gzhan gyi dbang gis 依他

gzhan gyi dngos po 他性

gzhan gyi dngos po dang mtshungs par ldan pa 他性相應

gzhan gyi dngos po sde ngo bo'i stong pa nyid 他性空

gzhan gyi don 他利, 他利益, 利他

gzhan gyi don byas pa 利他事

gzhan gyi don du 爲他

gzhan gyi don 'grub pa 他義

gzhan gyi don sgrub pa 利他行

gzhan gyi dring 'jog pa 他緣

gzhan gyi dring mi 'jog pa 非緣於他

gzhan gyi dus su byung ba 異時

gzhan gyi gzhung 他宗

gzhan gyi kha na las pa 由他

gzhan gyi nor 他所有, 他財物

gzhan gyi phyogs 他宗

gzhan gyi rjes su 'brang ba 隨他轉

gzhan gyi rjes su zhugs pa 隨他轉

gzhan gyi rnyed pa 他利

gzhan gyi sa pa 異地

gzhan gyi sems 他心

gzhan gyi sems dang mthun par 'jug pa 隨他心轉

gzhan gyi sems shes pa 他心智

gzhan gyi sgra 他音

gzhan gyi sprul pa 他化天

gzhan gyi srog 他命

gzhan gyi stobs 他力

gzhan gyi ston pa 餘師

gzhan gyis bkrir mi btub pa 非餘所引

gzhan gyis phrogs pa 他所引奪

gzhan 'gyur brgyad 八不定

gzhan 'gyur bzhi 四不定

gzhan la bcol ba 請他

gzhan la dad pa 信他

gzhan la gnod pa 害他, 損他

gzhan la gnod pa mi byed pa 不惱於他

gzhan la gnod par byed pa 損他

gzhan la go bar byed pa 曉悟他

gzhan la phan 'dogs pa 能攝受他, 饒益他, 饒益於他

gzhan la phan pa 利他, 利他行, 饒益他

gzhan la phan pa bsgrub pa 利他行

gzhan la phan pa'i phyir zhugs pa 利他行

gzhan la rag las pa 屬他

gzhan la rag las par byed pa 隨順於彼

gzhan la smod pa 毀他

gzhan las 從他

gzhan ma yin pa 不異

gzhan mu stegs can 異道

gzhan nam gzhan ma yin pa 異不異

gzhan pa

gzhan 'phrul dbang byed 他化自在天

gzhan 'phrul dbang byed kyi lha 他化自在, 他化自在天

gzhan rgyal ba 爲他所勝

gzhan rgyal bar gyur pa 爲他所勝

gzhan sems shes pa'i mngon shes 他心智證通

gzhan stong 他空見

gzhan yang , , 或復

gzhan yid ches pa 他信

gzhan yin no snyam pa'i 'du shes 他想

gzhandbang 依他起

gzhen 'debs pa 曉悟, 諫誨

gzhes pa 久住

gzhi , 依持, , 因緣, , 所依, 所依處, , 能建立, 藏護, , 處所,

gzhi bsdu ba 攝事

gzhi dang bcas pa 有事, 有因緣

gzhi de las 由是因緣, 由此因, 由此因緣

gzhi des 由彼, 由是因緣, 由此因, 由此因緣

gzhi 'ga' kho na zhig la 於一處

gzhi gsum skyed pa 能生三事

gzhi ji bzhin pa 處如常座

gzhi med pa 無根

gzhi med pa'i dad pa 無根信

gzhi mthong ba 見跡

gzhi mtshungs pa 等事

gzhi phran tshegs 雜事

gzhi rnams mthong ba 見跡

gzhi shes 一切智

gzhi thams cad 一切事, 一切因緣

gzhi yin pa 爲緣起

gzhig pa 推尋

gzhi'i gnas 因緣依處, 安足處, 所依處

gzhi'i mtshan ma 因緣相

gzhil bar dka' ba 難制伏

gzhir gyur pa 爲因緣

gzhogs slong 現相

gzhol ba , 沈沒, 趣入

gzhol bar 'gyur ba 趣入

gzhol bar mi 'gyur ba 不趣入

gzhom pa 朽壞

gzhon nu 嬰兒, 嬰孩, 少壯, 少小, 少年, , 幼少, 幼稚, 王子, 童子

gzhon nur 'dug pa

gzhon pa 少年,

gzhon rims

gzhon sha chags pa

gzhong bu 瓦器

gzhu ,

gzhung , 文詞

gzhung lugs 宗教

gzigs nas 觀待

gzigs pa 瞻視, 能見, 視護

gzings

gzir ba 逼切

gzod ma nas 本來

gzod ma nas ma byung ba 本來無生

gzod ma nas skye ba med pa'i chos nyid 本來無生法性

gzod ma nas zhi ba 本來寂靜

gzod ma nas -zhi ba'i mnyam pa nyid 本寂平等性

gzugs , 色形, 色法, 色界, 色處

gzugs brnyan 影像

gzugs brnyan las yang dag par 'das nas 超過影像

gzugs brnyan rgyu mtshan 影像相

gzugs bzang ba 妙色, 顏容端正

gzugs bzang po 極殊妙

gzugs can 有色, 色行

gzugs can gzugs la blta ba'i rnam thar 內有色想觀諸色解脫

gzugs can ma yin pa 無色, 無色法, 無色行

gzugs chen por gyur pa 大色

gzugs dang ba 淸淨色

gzugs 'dus pa 色聚

gzugs khams 色界

gzugs kyi bdag nyid 色性

gzugs kyi bya ba 色業

gzugs kyi dbyibs 色形

gzugs kyi 'dod chags 色界欲, 色貪

gzugs kyi khams 色界

gzugs kyi khams su skyes pa 生色界

gzugs kyi phung po 色蘊

gzugs kyi phyogs 色處

gzugs kyi rnam pa 色趣

gzugs kyi sa bon 色種

gzugs kyi snyoms par 'jug pa 色界定

gzugs kyi sred pa 色愛

gzugs kyi srid pa 色有

gzugs kyi tshogs 色像

gzugs la 'dun pa 色欲

gzugs la lta ba 見色, 覩衆色像

gzugs la sogs pa ming can gyi dngos po 色等想事

gzugs la sogs pa yul 色等境, 色等境界

gzugs la sogs pa'i ming btags pa 色等想

gzugs med bzhi 四無色定

gzugs med gzugs la blta ba'i rnam thar 內無色想觀外色解脫

gzugs med khams 無色界

gzugs med kyi srid pa 無色有

gzugs med pa 無形色, 無色, 無色之天, 非色

gzugs med pa bzhi 無色界四天

gzugs med pa na spyod pa 無色, 無色行

gzugs med pa na spyod pa'i sred pa 無色愛

gzugs med pa tsam gyi bdag nyid 唯無色性

gzugs med pa'i 'dod chags 無色貪

gzugs med pa'i sred pa 無色愛

gzugs med pa'i srid pa 無色有

gzugs med par skye ba'i rgyu ba 無色界生行

gzugs med par skyes pa 生無色

gzugs med snyoms 'jug bzhi 四無色定

gzugs mi sdug pa 毀形, 醜陋

gzugs na spyod pa 色行

gzugs nyid 本質

gzugs por smra ba 怨字語

gzugs rab tu dang ba 淸淨色

gzugs rnams 衆色

gzugs rnams las 'dod chags 色界欲

gzugs su gtogs pa'i rnam par shes pa'i gnas 色趣識住

gzugs su skye ba'i rgyu ba 色界生行

gzuṇ ba 所取

gzung ba 所取, 所持, 諮受, 領受

gzung ba dang 'dzin pa 所取能取

gzung ba med pa 無取

gzung ba'i don 所取義

gzung ba'i mtshan nyid 所取相

gzung bar bya ba 可取, 意顯, 應受持, 能持

gzung bar 'gyur ba 取相

gzung bar 'os pa 信用

gzung rtog 所取分別

ha cang , 太極, 太過, , ,

ha cang brtun ngas pa

ha cang che bar byed pa 太過

ha cang grang ba 極寒

ha cang 'jol ba ma yin pa 不下

ha cang lhag pa 太過

ha cang mang ba 極多

ha cang nyung ba 極少

ha cang smra ba mang ba 多言

ha cang zhum pa

hags 沙糖

hgyur ba

hog ma med pa'i dus nas 無始時來

hu thog tu 呼圖剋圖

hu tuk tu 呼圖剋圖

Hutuktu 呼圖克圖

'ja' tshon

'jab bu 隱竊

'jab bus rku ba 竊盜

'jal ba , 稱量, 籌量

'jal bar byed pa 籌量

'jal bar mi byed 不稱量

'jam dpal 曼殊室利

'jam dpal dbyangs 妙吉祥

'jam pa 善順, 滋潤, , 親愛, 親昵,

'jam po 美妙, , 軟語, 輭語

'jam zhing gzhon sha chags pa 細軟

'jam zhing mnyen pa 軟美

'jebs pa 美妙

ji las dgongs nas 依何密意

ji lta ba bzhin 如其所有

ji lta ba bzhin du 如實

ji lta ba bzhin du 'dug pa 如實性

ji lta ba bzhin du gnas pa 如實隨住

ji lta ba bzhin du lam thob pa 獲得如實之道

ji lta ba bzhin du rab tu shes pa 能如實知

ji lta ba bzhin du rtogs pa 如實證

ji lta ba bzhin du rtogs par byed pa 如實通達

ji lta ba bzhin du yod pa 如其所有

ji lta ba bzhin du yod pa nyid 如所有性, 盡其所有

ji lta ba bzhin du yongs su shes pa bzhi 四如實智

ji lta ba mkhyen pa 如所有智

ji lta bar yod pa bzhin du 如所有性

ji lta bu 何等, 何者

ji lta ji lta 如如

ji lta ji ltar 'dod pa bzhin dur 隨所欲

ji ltar -- bzhin du 隨其

ji ltar 隨其

ji ltar brjod pa 'jug pa bzhin du 隨起言說

ji ltar byung ba bzhin du 隨得

ji ltar bzhed pa 隨其所欲

ji ltar 'dod pa 隨其所欲, 隨所樂, 隨所欲

ji ltar 'dod pa bzhin du 隨其所欲, 隨所愛樂, 隨所欲

ji ltar 'dod pa bzhin du thob par 'gyur ba 得隨所欲

ji ltar gnas pa bzhin du 隨其處所

ji ltar mthun pa 如應

ji ltar 'os par 如宜

ji ltar yod pa 如其所有

ji mi snyam pa 安受, , 能堪忍

ji mi snyam par byed pa 能堪忍

ji mi snyam par mi byed pa 不忍

ji skad bstan pa 如上說, 如先所說, 如前所說, 如所說, 如教, 由前所說

ji skad du bshad pa 如所說

ji skad gsungs pa de bzhin du mdzad pa 如自所言卽如是作

ji skad kun chub par byas pa 如其所得

ji skad smra pa 如所說

ji skad smras pa 上所說, 如先所說

ji snyed pa mkhyen pa 盡所有智

ji snyed yod pa 盡其所有, 盡所有性

ji snyed yod pa nyid 盡所有性

ji srid du 'dod pa de srid 隨其所欲

ji srid du 'dod pa de srid du 隨其所樂, 隨其所欲

ji srid 'tshe'i bar du 盡壽

ji srid 'tsho'i bar du 乃至命終

ji tsam bzhed pa 隨其所欲

ji tsam du rjes su tha snyad gdags pa 隨言說

ji tsam gyis na 齊何

'jig lta 薩迦耶見, 身見

'jig pa 壞滅, 損減, 敗壞, 正壞, 消滅, 滅壞,

'jig pa dang 'chags pa 成壞

'jig pa la sred pa 無有愛

'jig pa rnam gsum 三災

'jig pa'i bskal pa 壞劫

'jig pa'i chos can 壞法, 有沒法, 有滅法, 滅法

'jig pa'i mi rtag pa nyid 滅壞無常

'jig pa'i ngang can 可滅

'jig par 'gyur ba 散滅

'jig par sred pa 無有愛

'jig rten 世界, 世界

'jig rten 'byung ba 世間集

'jig rten chos brgyad 八風

'jig rten dang rjes su mthun pa 隨順世間

'jig rten dang thun mong ba 共世間

'jig rten dang thun mong ma yin pa 不共世間

'jig rten 'di 今世, 此世, 此世界, 此世間

'jig rten du 'byung ba 出現於世

'jig rten 'gag pa 世間滅

'jig rten gyi chos 世法, 世道

'jig rten gyi chos brgyad 八世法

'jig rten gyi 'du 'dzi'i dga' ba 世財貪喜

'jig rten gyi grags pa'i de kho na 世間極成眞實

'jig rten gyi khams 世界

'jig rten gyi khams dpag tu med pa 世界無量

'jig rten gyi khams thams cad 一切世界

'jig rten gyi khams yongs su dag pa 淸淨世界

'jig rten gyi kun rdzob 世間世俗

'jig rten gyi lam 世間道

'jig rten gyi mgon po 世間依

'jig rten gyi mkhas pa 世聰慧者

'jig rten gyi spyod pa 世事

'jig rten la phan 'dogs pa 益世間

'jig rten la snying brtse ba 哀愍世間

'jig rten la thugs brtse ba 哀愍世間

'jig rten las 'das pa 出世間, 出世間

'jig rten las 'das pa'i bgrod pa 出世趣

'jig rten las 'das pa'i 'dod chags dang bral ba 出世離欲

'jig rten las 'das pa'i lam 出世道

'jig rten las 'das pa'i shes pa 出世間智

'jig rten las 'das pa'i shes rab 出世間慧

'jig rten las 'das pa'i ye shes 出世智

'jig rten las 'das pa'i yid 出世末那

'jig rten med pa 非世間

'jig rten mi rtag 世無常

'jig rten mkhyen pa 世間解

'jig rten pa 世間

'jig rten pa dang 'jig rten las 'das pa 世出世, 世出世間

'jig rten pa la grags pa 順世

'jig rten pa rnams 世間法, 諸世間

'jig rten pa rnams kyi bzo dang las kyi gnas 世間工巧業處

'jig rten pa thams cad 一切世間

'jig rten pa'i bgrod pa 世間趣

'jig rten pa'i bsam gtan 世間靜慮

'jig rten pa'i bsgom pa'i lam 世間修道

'jig rten pa'i bstan bcos thams cad 世間一切異論

'jig rten pa'i bzo dang las kyi gnas 世間工巧業處

'jig rten pa'i bzo dang las kyi gnas shes pa 世間工業明論

'jig rten pa'i chos kyi mchog 世第一法

'jig rten pa'i chos kyi mchog rnams 世第一法

'jig rten pa'i 'dod chags dang bral ba 世間離欲

'jig rten pa'i 'dod chags dang bral bar 'dod pa 希求世間離欲法

'jig rten pa'i lam 世間治道

'jig rten pa'i phun sum tshogs pa 世間圓滿

'jig rten pa'i shes pa 世間智

'jig rten pa'i shes rab 世間慧

'jig rten pa'i slob dpon 世諸師

'jig rten pa'i snyoms pa dge ba 世間可愛妙定

'jig rten pa'i spyod pa 世間行

'jig rten pa'i tha snyad 世間言說, 世間言說事

'jig rten pa'i thugs 世俗心

'jig rten pa'i yang dag pa'i lta ba 世間正見

'jig rten pa'i yongs su dag pa'i bsam gtan 世間淸淨靜慮

'jig rten pa'i zang zing 世財

'jig rten pha rol 彼世界

'jig rten rgyang 'phan pa 世間文章

'jig rten rgyang 'phen pa 隨順世間, 順世間

'jig rten shes pa 善知世間, 善解世間

'jig rten skyong ba nyid 護世

'jig rten thams cad 一切世間

'jig rten thams cad la mngon par mi dga' ba'i 'du shes 一切世間不可樂想

'jig rten thams cad la rnam par gzigs pa 遍觀世間

'jig tshogs 薩迦耶

'jig tshogs la lta ba 薩迦耶見

'jig tshogs la lta ba lhan cig skyes pa 倶生薩迦耶見

'jig tshogs la lta ba'i rtsa ba las byung ba 薩迦耶見以爲根本

'jigs pa 怖畏, 怯懼, 恐畏, , 驚怖

'jigs pa 'am bag tsa ba 驚怖

'jigs pa chen po 大怖畏, 大怖畏

'jigs pa dang bcas pa 有怖, 有怖畏

'jigs pa dang bral ba 無怖畏

'jigs pa med pa 無怖畏, 無所畏, 無畏

'jigs pa med pa'i mnyes gshin pa 無畏憐愍

'jigs pa med par gyur pa 無所畏

'jigs pa yod pa 有怖

'jigs pa...skrag pa 驚怖

'jigs pa'i sdug bsngal 怖畏衆苦

'jigs par gyur pa 恐懼

'jigs shing gus pa 敬畏

'jigs shing skrag pa 恐畏

'jigs su rung ba 恐懼

'jil bar byed pa

'jim pa

Jo bo Rin po che 拉薩之釋尊

'jog pa 結構,

'jog par byed pa 制持, 結構, 遊觀

'joms pa 永滅

'joms pa med par 'gyur ba 無惱

'joms par byed pa 散壞

'joms par 'gyur ba 能害

'joms par nus pa 能害

'ju ba 消化

'ju bar 'gyur ba 消化

'jug 廻轉, 迴轉

'jug cing ldang bar byed pa 入出

'jug pa -- thogs med par 'gyur ba 所行無礙

'jug pa 任運轉, 勤修正行, 勤修習, 善入, 悟入, 所引, 流散, 流轉, 能入, 能悟入, 趣入, 轉作, 進修, 運轉, 運轉, 隨墮, 隨悟入

'jug pa med pa 無流轉性

'jug pa, rtsol ba 作意

'jug pa'i don 流轉義

'jug pa'i dus 轉時

'jug pa'i gnas 轉所依

'jug pa'i lam 運轉道

'jug pa'i mtshan nyid 流轉相

'jug pa'i phung po 流轉依

'jug pa'i rnam par shes pa 轉識

'jug par bya ba 令入, 悟入, 所應行

'jug par bya ba ma yin pa 不應行

'jug par bya ba ma yin pa'i gzhir 'jug pa 行非法

'jug par bya ba'i 'os pa 所歸趣

'jug par byed pa 令入, 來入, 勸修, 往趣, , 趣入

'jug par byed pa'i thabs 令入方便

'jug par dka' ba 難入

'jug par 'gyur pa 悟入, 應起

'jug par gyur pa 能達

'jug par 'gyur pa 趣入

'jug par mi mdzad pa 不作意

'jug par sla ba 易入

ka ba

Kā` gyur 教敕譯典

Kanjur 甘珠爾

kāraṇatva skye ba'i rgyu 生因

keng rus 枯骨,

keng rus kyi mi 骨人

kha 面孔

kha ba 辛苦

kha btags 哈達

kha bzhin 面門

kha chu 涎唾

kha cig 一類, 不具, 或有一類

kha cig rtag par 'dzin pa 一分常論

kha cig tu 或時

kha da cad du gang ba 平滿

kha dog 容色, , 美色, , 顯色

kha dog bsgyur ba 壞色

kha dog bzang ba 顏容端正

kha dog bzang ba chags par 'gyur ba 美妙形色

kha dog bzang po 好色

kha dog dang stobs 色力

kha dog gzugs 顯色

kha dog lta bu 色相

kha dog ngan pa 壞色, 惡色

kha dog ngan pa nyid 惡色

kha dog phun sum tshogs pa 形色具足

kha dog phun sum tshogs par gyur pa 形色具足

kha dog rgyas pa 色類

kha dog rgyas shing chags par 'gyur ba 端嚴美妙形色

kha dog spa ba 壯色

kha du mar 'gyur ba 非一向

kha gsag 虛誑

kha la ba der mchis pa 來至

kha ma bye ba 未開

kha na ma tho ba 愆失, , 罪過, 過罪

kha na ma tho ba chen po 大罪

kha na ma tho ba dang bcas pa 有罪

kha na ma tho ba kun tu spyod pa 罪現行

kha na ma tho ba med pa 無有罪, 無罪, 無罪者

kha na ma tho ba med pa nyid 無罪過

kha na ma tho ba med pa'i blo gros shin tu yangs pa 無罪廣大智慧

kha na ma tho ba med pa'i sbyin pa 無罪施

kha na ma tho ba med par byed pa 無罪修作

kha na ma tho ba phra rab 小罪, 微小罪

kha na ma tho ba phra rab tsam 小罪, 微小罪

kha na ma tho phra 小罪

kha nang du bltas pa 內門

kha phyir bltas pa 外門

kha sbyor 和合

kha spu

kha ton 讀誦

kha ton byang bar byas pa 言善通利

kha ton byang bar ma byas pa 未善通利

kha ton byed pa 讀誦, 讀誦經典, 讚詠

kha ton du bya ba 諷頌

kha ton legs par byang ba 言善通利

kha ton shin tu byang bar bya ba 言善通利

kha ton yongs su byang ba 讀誦通利

kha zas 食物

kha zas mi za ba 不食

kha zas zos pa 所食

khab long 磁石

khab tsam

khad kyis khad kyis 漸漸

kham

kham gsum sa dgu 三界九地

kham kyi zas 段食

kham pa'i snod 瓦器

kham phor 瓦器

khams , 諸界

khams bar ma 中界

khams bco brgyad 十八界

khams 'bring 中界

khams bzang po 妙界

khams dman pa 劣界

khams drug po dag 六界

khams gsum na spyod pa 三界繫

khams gsum pa rab tu zhi ba 三界寂靜

khams gsum par gtogs pa 三界所攝

khams gya nom pa 妙界

khams 'khrugs pa 界互違

khams kyi don 界義

khams kyi rab tu dbye ba 界差別

khams kyi rgyal phran 城王

khams kyi rgyal po 小王

khams ma snyoms pa 諸界錯亂

khams mi mnyam pa 諸界錯亂

khams ngan pa 劣界

khams rab tu dbye ba 界差別

khams shes pa 界智

khams sna tshogs mkhyen pa'i stobs 種種界智力

khams sna tshogs pa 種種界, 種種界性

khams sna tshogs pa nyid 種種界

khams sna tshogs shes pa 種種界智

khams thams cad 一切界

khang bzangs 堂殿, 殿堂

khang bzangs dang gzhal med khang 宮殿

khang khyim 內院, 宅舍, 室宅, 房舍, 舍宅

khang khyim dang gzhal med khang 宮室

khang khyim dang yang thog 屋宇

khang khyim gyi dngos po 宅舍

khang khyim gyi gzhi 邸店

khang pa 室宅

khang pa brtsegs pa 臺觀, 臺閣

khang stong 空室

'khar ba ,

khar ba thogs pa 執杖

'khar ba'i snod 銅器

khas blang ba 供事

khas blangs pa , 誓受, 誓願

khas 'chad pa 口授

khas 'che ba 妄稱, 自稱

khas len pa 所趣向, 承習, 誓受,

khas len par byed pa 承受

khas mi len pa 不可取, 無執受

khebs pa 蓬亂, 遍布

khengs pa , , 貢高

kho na 'ba' zhig 但唯

kho na tsam gyis

'khod pa 會衆

khog pa 形骸

'khogs pa 朽邁

'khol ba 所用

khon 怨害, 怨害嫌恨

khon du 'dzin pa

khon du gzung ba'i tshig 怨言

'khon 'dzin

'khon gyi bsam pa 怨結

khon med pa 無怨

'khon pa 怨嫌, 怨恨

khong du chud pa 正了知, 能信解, 能覺, 通達

khong du chud pa bskyed pa 生解

khong du chud par bya ba 應隨決了, 當知, 能解了

khong du mi chud pa 不信受

khong du zhen pa 堅牢

khong khro , , 瞋恚

khong khro ba , , 恚惱, 憎恚, 瞋恚

khong khro ba'i sems 害心, 恚惱心, 有瞋恚心, 瞋恚心

khong khro ba'i sems dang ldan pa 恚惱心

khong myags pa 內朽敗

khong stong 孔穴

'khor 時衆, 會衆, 眷屬, 衆會

'khor ba 周旋, 流轉, 流轉生死, 生死, 生死流轉, 生死輪轉,

khor ba 輪廻

'khor ba dang mya ngan las 'das pa 生死涅槃

'khor ba dang mya ngan las 'das pa dag la gcig tu mi phyogs pa nyid dang mngon du phyogs pa nyid 生死涅槃一向背趣

'khor ba la gcig tu mi phyogs pa nyid dang mngon du phyogs pa yid la byed pa kun tu rmongs pa 一向作意棄背生死愚癡

'khor ba la 'khor ba 流轉生死

'khor ba las mi 'da' ba 無有休息

'khor ba las nges par 'byung ba 出生死

'khor ba mi spang ba'i thabs 不捨離生死方便

'khor ba na 'khor ba 流轉生死, 生死流轉, 輪轉生死

'khor ba na 'khor bar 'gyur ba 流轉生死

'khor ba'i btson 生死牢獄

'khor ba'i dgon pa'i lam 生死曠野嶮道

'khor ba'i kun nas nyon mongs pa med par sgrub pa 行生死無雜染行

'khor ba'i rgya mtsho 生死海

'khor ba'i rgya mtso chen po 生死大海

'khor ba'i rgyun 生死流

'khor ba'i sdug bsngal 生死大苦, 生死苦

'khor bar 'gyur ba 流轉者

'khor bar 'khor ba 生死流轉

'khor brgyad 八衆

'khor bsdu ba 攝衆

'khor bzhi po 四衆

'khor dang bcas pa 臣佐

'khor dang spyod pa 御衆

'khor gyi dkyil 'khor 衆會

'khor gyi nang du 大衆中, 處衆

'khor gyi nang du bag tsa ba'i 'jigs pa 處衆怯畏

'khor gyi nang du seng ge'i sgra yang dag par sgrog pa 大衆中正師子吼

'khor ji lta ba 順衆

'khor lo bzhi 四輪

'khor lo bzhin du bskor 輪圍

'khor lo rim pa gsum 三轉法輪

'khor lo rin po che 輪寶

'khor lo rtsibs stong dang ldan pa 千輻輪

'khor lo tha ma 第三法輪

'khor lo'i mtshan dang ldan pa 輻輪相

'khor los sgyur ba 輪王

'khor los sgyur ba'i rgyal srid 王位

'khor phal 僚屬

'khor phal che ba 大僚屬

'khor rnam bdun 七衆

'khor rnam bzhi 四衆

'khor rnam pa lnga 五衆

'khor yang dag par bsdu ba nyid 攝衆

khor yug 輪圍

khrag

khrag 'byin pa 出血

khrag 'byin par byed pa 出血

khrag can 血塗

khrag dron po 沸血

khrag khrig 那庾多

khrag mang du zag pa 出血

khrag nad 熱血

khrag phyung ba 出血

khrag zags pa 血流

khrel med pa 無愧

khrel yod pa

khrel yod pa dang ldan pa 有愧

khri 大床

khri dang khri'u 床坐, 床座

khri stan chen po 大床

khrid de shog shig 來至

khrid pa 所引

khrid par 'gyur ba 漂轉

'khrig pa 交會

khrig pa 兩交會

'khrig pa 婬欲, 婬逸, 習欲, 鄙穢

'khrig pa spyad pa 習欲

'khrig pa’i chos 兩交會法

'khrig pa'i chos 婬欲法, 婬欲法

'khrig pa'i chos la brten pa 習婬欲法

khrims ldan 具戒

khri'u

khro ba 嫌恨, 忿, 忿怒, 忿恚, 憤發, 瞋忿, 訶責

khro ba dang khon tu 'dzin pa 忿恨

khro ba med pa 離諸忿恚

khro ba'i bsam pa dang ldan pa 懷忿

khro gnyer 顰蹙

khro gnyer med pa 遠離嚬蹙, 遠離顰蹙

khros pa

'khrug pa 忿怒, , 憂惱, 憤發, 憤責, 發憤

'khrug pa dang bcas pa 有惱, 艱辛

'khrug pa kun tu skyed par byed pa 遍生憤恚

'khrug pa med pa 不傾動

'khrug pa skyed pa 生忿怒

'khrug par byed pa

'khrug par 'gyur ba

'khrugs pa 互違, , 憤發, 狂亂,

'khrugs pa bzod par 'gyur ba 能堪忍

'khrugs par byas pa 毀罵

'khrugs par gyur pa 發憤

'khrugs par mi 'gyur ba 不生憤發

'khrul ba 暴亂

'khrul 'khor

'khrul pa 不決定, 亂心, 有所犯, 毀犯, 矯亂, 紛亂, 誤失, 迷亂, 迷悶, 錯誤

'khrul pa med pa 無失

'khrul pa yod pa 非決定

khrung khrung

'khu ba 凌蔑, 加害, 欺誑

khu ba

'khu ba 謀害, 謀略

khu ba 'byin pa 出不淨

khu ba byung ba 出不淨

khu ba dang khrag 精血

khu chu

khu chu dang khrag 精血

khu chu dang khrag gi 'byung ba chen po 精血大種

khug rna

khur

khur ha cang lci ba 重擔

khur khyer ba 荷擔

khur shin tu lci ba 重擔

khva ngag

khwa ba 苦味

khyab 'jug 毘瑟笯天

khyab 'jug pa 毘紐天

khyab pa 普照, 毘濕婆, 遍覆

khyab pa 'du byed kyi sdug bsngal 行苦

khyab par byas nas 普緣

khyab par 'jug pa nyid 遍起

khyad du gsod pa 不作饒益, 棄捨, 起憍慢, 輕毀, 輕賤

khyad du gsod pa nyid 輕賤

khyad par 升進, 昇進, 異門

khyad par can 尊勝, 殊勝性

khyad par du 'gro ba 進趣

khyad par du 'gro ba'i cha dang mthun pa 勝分

khyad par du gyur pa 有差別

khyad par du 'phags pa 上昇, , 尊勝, 最爲殊勝, 爲勝, 爲殊勝,

khyad par du 'phags par yongs su rdzogs par 'gyur ba 圓滿殊勝

khyad par gyi dga' ba 極喜

khyad par med pa 無有差別

khyad par med pa'i mtshan nyid 無差別相

khyad par mi 'byung ba 無有差別

khyad par thob pa 勝位, 差別證

khyad par 'thob pa 差別證

khyad zhugs pa 有差別

khyad zhugs par gshegs pa 上昇

'khyal ba

'khyams pa

khyer ba 所漂, 橫取, 漂溺, 漂蕩,

khyer bar byed pa 能荷

khyer te shog 持去

khye'u 僮僕

khye'u 'am bu mo 男女

khye'u dang bu mo 幼少

khyi ,

khyi rngo can

'khyig cing sdod pa'i thabs 共立要契方便善巧

'khyig cing sdod par byed pa 立要契

khyi'i brtul zhugs 狗戒

khyim 宅舍, 宮殿, 家屬, 家法, 居家, 居家, 居處, 舍宅

khyim bdag 長者, 長者居士

khyim brgyud 家屬

khyim dang chung ma 家屬

khyim du skyes pa 族姓

khyim gyi 'byor pa 族姓

khyim gyi gnas 居家

khyim gyi nang

khyim gyi rje dpon 家主

khyim med pa 非家

khyim na gnas pa 在家, 在居家, 居家, 處居家

khyim na gnas pa ma yin pa 非家

khyim na gnas pa'i 'khor 在家衆

khyim nas khyim med par rab tu 'byung ba 捨家法趣於非家

khyim pa 世俗, 在家者, 在家衆

khyim pa dang rab tu byung ba 在家出家

khyim pa mkhas pa chos 'di pa 住內法在家英叡

khyim pa'i cha lugs 俗相

khyim pa'i phyogs 在家分, 在家品, 在家衆

khyim pa'i phyogs su gtogs pa 在家分, 在家品

khyim stong pa 空閑

khyim thab

khyim thab la gtang ba 適事

khyogs 輦輿

khyogs g.yogs pa 輦輿

khyu mchog 仙尊

khyu mchog pa'i tshogs 雨衆

khyu mchog rlabs po che'i gnas 大安隱處

'khyud pa

kla klo 蔑戻車

kla klo'i gnas su skye ba 邊地

klag cor che ba 大聲

klan ka 難詰

klan ka tshol ba 戲論問者, 摧伏, 難詰

klog pa 披讀

klu 那伽, ,

klu rnams kyi gnas 龍宮

ko ba

ku co 紛亂

kun brjod par byed pa 讚美

kun brtags 遍計所執

kun brtags pa 分別起, 有分別, 遍計執, 遍計所執

kun brtags pa`i mtshan nyid 遍計所執性

kun brtags pa'i mtshan nyid 遍計所執相

kun brtags pa'i ngo bo nyid 遍計所執自性

kun brtags pa'i ngo bo nyid du mngon par zhen pa 遍計所執自性妄執

kun brtags pa'i ngo bo nyid la mngon par zhen pa'i bag chags 遍計所執自性妄執習氣

kun bshad pa 善宣說

kun btags pa`i gzugs 遍計所起色

kun 'byung

kun 'byung ba 集起

kun 'byung ba shes pa 集智

kun 'byung ba'i chos 集法

kun 'byung ba'i chos can 集法

kun 'byung bar gyur pa 所集

kun 'byung bden pa 集聖諦

kun chub par byas 硏尋

kun chub par byas nas 令得究竟

kun chub par byas pa 所習, 硏尋

kun chub par byed pa 令得究竟, 得究竟

kun dga' bar byed pa 慶慰

kun dga' ra ba

kun dga' ra ba dang nags tshal 園林

kun dgai ra ba 閑林

kun dri ba 請問

kun 'dri ba 請問

kun dris pa 反問

kun du gdungs pa 熱惱

kun du skye ba 等生

kun du srung ba 防護

kun 'ged pa 分布

kun 'gro 遍行

kun 'gro lnga 五遍行

kun 'gyed pa 平等而分布

kun gyi dam pa 最上

kun gzhi 阿賴耶

kun gzhi rnam par shes pa rnam par ma bzhag pa 未建立阿賴耶識

kun gzhi rnam shes pa 阿賴耶識

kun na med pa 不遍一切

kun nas bcom pa 逼切

kun nas bslang ba 所發, 所起

kun nas bsrung ba 救護, 防守, 防護

kun nas dkris pa , 纏斷

kun nas dkris pa chen po 上品纏

kun nas mnar sems 嫌恨, 怨害, 恚害心, 恚心, 惱害, 憎背, 損害心

kun nas mnar sems kyi rgyur gyur pa 惱事

kun nas mnar sems kyi sems 嫌恨心, 損害心

kun nas mnar sems kyi sems dang ldan pa 懷嫌恨心

kun nas mnar sems kyi shas che ba 多生嫌恨

kun nas mnar sems med pa 無損

kun nas mnar sems mi byed pa 不損惱

kun nas mnar sems pa 恚怒

kun nas nye bar 'gyur ba'i rgyu 近因

kun nas nyon mongs pa 有染汚, , 染惱, 煩惱, 瑕穢, 雜染, 雜染法

kun nas nyon mongs pa can 染汚, 染者, 雜染

kun nas nyon mongs pa can du 'gyur ba 成染, 所染, 所染汚

kun nas nyon mongs pa can gyi sbyin pa 雜染施

kun nas nyon mongs pa can gyi sems 雜染心

kun nas nyon mongs pa can ma yin pa 不染汚, 無雜染, 非染

kun nas nyon mongs pa can ma yin pa'i sems 無染心

kun nas nyon mongs pa can ma yin par sbyin pa 無染惠施

kun nas nyon mongs pa gsum 三雜染

kun nas nyon mongs pa 'jug pa 雜染轉

kun nas nyon mongs pa med pa 無雜染

kun nas nyon mongs pa med pa'i sems 無染汚心

kun nas nyon mongs pa rgyu ba 雜染行

kun nas nyon mongs pa rnam pa bzhi po 四煩惱

kun nas nyon mongs pa thams cad kyi rtsa ba 一切雜染根本

kun nas nyon mongs pa'i chos 雜染法

kun nas nyon mongs pa'i dngos po 染事

kun nas nyon mongs pa'i gnas 雜染所依

kun nas nyon mongs pa'i mtshan nyid du gtogs pa 墮雜染相

kun nas nyon mongs pa'i nyes pa 雜染過患

kun nas nyon mongs pa'i phyogs 雜染品

kun nas nyon mongs pa'i rtsa ba 雜染根本

kun nas nyon mongs pa'i sems 染汚心

kun nas nyon mongs pa'i spyod pa 雜染行

kun nas nyon mongs par byed pa 惱亂

kun nas nyon mongs par 'gyur ba 所惱, 所染

kun nas nyon mongs par gyur pa ma yin pa 非染

kun nas slong ba 發起, 等起

kun nas slong bar byed pa 能發, 能起

kun nas srung bar byed pa 防守

kun nas zin cing 'dug pa 堅住

kun rdzob 世俗

kun rdzob bden pa 世俗諦

kun rdzob shes pa 世俗智, 等智

kun rdzob tu 由世俗

kun rdzob tu yod pa 世俗有

kun sbyor gsum 三結

kun shes pa , 悟解, 解了

kun shes pa dang ldan pa'i dbang po 具知根

kun shes pa'i dbang po 已知根

kun shes par byed pa 解了

kun tu 'bar ba 燒然

kun tu brdung ba

kun tu brten cing goms pa 修習多修習

kun tu brten pa 多修習

kun tu bsrung ba 隨護

kun tu bsrungs pa 防護

kun tu bsten cing bsgoms pa 親近修習

kun tu bsten cing goms par byas pa lan mang du byas pa 修習多修習

kun tu bsten pa 串習, 已修, 數修習, 習行

kun tu 'byed pa

kun tu 'byung ba 得現前, 現在前, 現在前行

kun tu 'byung ba dang nub pa 出沒, 起盡

kun tu 'byung ba mngon du gyur pa 現行現起

kun tu 'byung bar mi 'gyur ba 不現行

Kun tu bzang po 普賢

kun tu chags pa 愛染

kun tu chags pa'i sems 愛染心

kun tu chags par byed pa 所染, 起著

kun tu chags par 'gyur ba 有染著

kun tu chags par mi 'gyur ba 不染著

kun tu dga' ba , 生喜樂

kun tu dga' bar bya ba'i dri ba 慰問

kun tu dga' bar byed pa'i ngag 慶悅語

kun tu dmigs na 依託

kun tu dpyod pa 解了

kun tu dran pa 等念

kun tu 'dri ba 請問

kun tu 'dzin pa 吝惜, 慳悋, 擧恃

kun tu 'dzin pa gnyen po 持對治

kun tu gcod pa

kun tu gdung ba

kun tu gdungs pa 所損

kun tu gnod pa 迫迮

kun tu gzigs pa 現見

kun tu gzung bar bya ba 應持

kun tu 'khrug pa 散動

kun tu ma brtags pa 不擇

kun tu mgu ba 能悅

kun tu mi 'byung ba 不復現行, 不現行

kun tu mi 'byung bar byed pa 不復現行

kun tu mi gnas pa 不住

kun tu mi snang ba 不現見

kun tu mi spyod pa 不現行

kun tu mi spyod pa'i spong ba 不現行斷

kun tu nom zhing yongs su nom pa 摩觸

kun tu rgyu ba 能趣

kun tu rgyug pa 馳走, 馳騁

kun tu rmongs pa 愚癡, 有愚癡者, 等愚

kun tu rmongs pa'i dra ba chen po 大愚癡羅網

kun tu rmongs pa'i sems can 愚癡有情

kun tu rtog pa 分別, 妄分別, 思惟, 考察

kun tu rtog pa sna tshogs kyi tha snyad du brjod pa 種種遍計言辭所說

kun tu rtse ba 嬉戲

kun tu sbyong ba 淸淨

kun tu sbyor ba

kun tu sbyor ba dang 'ching ba 結縛

kun tu sbyor ba dgu 九結

kun tu sbyor ba gsum 三結

kun tu sbyor ba rnam pa drug 六結

kun tu sbyor bar byed pa 所繫, 結構

kun tu sbyor bar 'gyur ba 所繫縛

kun tu shes pa 解了

kun tu skyo ba 生厭患

kun tu slong bas 爲祈禱

kun tu smra ba 談論

kun tu smra bar byed pa 慰問

kun tu spong ba 厭離

kun tu spyod pa 令修, 現在前, , 軌範

kun tu spyod pa cha phra mo 微細現行

kun tu spyod pa dang mi mnga' ba 不現行

kun tu spyod pa'i nyes pa 現行過失

kun tu spyod pa'i skyon 現行過失

kun tu spyod par byed pa 現行

kun tu spyod par 'gyur ba 當行

kun tu srung ba 防護

kun tu sten pa 親近

kun tu sun phyung ba 被染

kun tu 'thas pa dang sra bar byed pa 令堅

kun tu tshol ba 尋求

kun tu zhen pa

kun tu zhugs pa 所安立

kun tu zhum pa med pa 無怯劣

kun tubsten pa

kyal pa

kyang ,

kyang de dang 'dra ba 亦然, 亦爾

kye 咄哉

kye hud zer ba 虎虎婆

kye ma 善哉

la 於彼

la la 一類, 有一類

la la rtag par smra ba 一分常論

la la zhig 於少分, 有人

la lar 有處

lab lab po 喧動

lag brkyang ba 常舒手

lag mthil

lag mthil ltar 如掌

lag na 'dug pa 所用

Lag na rdo rje 和夷羅洹

lag na rdo rje 執金剛, 執金剛神, 金剛手菩薩

lag ngar

lag pa

lag pas reg pa 手觸

lag rkyong ba 舒手惠施

lag tu 'ong ba 在手

lag tu song ba 至其手

lam 正行, , 行跡, 行路, 行迹, 趣道, , , 道路, 道路

lam chen po 上品道

lam chos shes 道法智

lam dang bral bar mi 'gyur ba 不遠離道

lam dang lam ma yin pa 道非道

lam 'di lha yul 天道

lam du 眞道

lam gnyi ga la 二中間

lam 'gog pa 劫掠

lam gol bar bor ba 非道

lam gyi bden pa 道聖諦

lam gyi mtshar thug par gyur pa 道究竟

lam gyi phyir 'tsho ba 命道沙門

lam gyi shes pa mthong ba rnam par dag pa 行智見

lam gyi tshogs 道資糧

lam gzhan brtsams pa'i khyad par 進道勝行

lam gzhan brtsams pa'i khyad par 'grub pa la 'jug pa 進道勝行成滿得入

lam 'jug par 'gyur ba 聖道轉

lam la dga' ba thob pa 得聖道

lam la 'jug pa 行跡趣入

lam lnga 五位

lam lnga; 'gro ba rigs lnga 五道

lam ma yin pa 非道

lam ma yin par 'gro ba 失路

lam mi chod pa 不壞道性

lam mngon par shes pa bul ba dka' ba 苦遲通行

lam ngan pa 邪道, 非道

lam po che , 衢路

lam rim 道次

lam rjes shes 道類智

lam rtogs pa 得道

lam rtogs pa'i 'bras bu 道果

lam shes pa 道智

lam srang

lam sun 'byin pa'i dge sbyong 壞道沙門, 汚道沙門

lam yan lag brgyad pa 八聖道支, 八聖道支

lan btab 說已

lan bu

lan cig 於一時

lan cig kho nas thob pa 頓得

lan cig la 於一時

lan cig tsam

lan 'debs par mdzad pa 能正答

lan 'debs par mi byed pa 不可記

lan du byas pa 多修習

lan du phan 'dogs pa 報恩

lan du phan 'dogs pa la re ba med pa 不望其報

lan du phan gdags pa 酬報

lan du phan thogs pa 報恩

lan 'ga' 或時, 於一時

lan 'ga' gzhan du 'gyur ba ma yin pa 無變易

lan 'ga' lan 'ga' 於時時間

lan gdab pa 釋通

lan gdab pa'i mi rigs pa 不可記

lan glon pa 報恩

lan gnyis 第二

lan grangs gzhan 後位

lan grangs gzhan du myong 'gyur gyi las 順後次受業

lan grangs gzhan la myong ba 'gyur ba'i las 順後受業

lan grangs gzhan la myong bar 'gyur ba 後受, 順後受業

lan gsum 第三

lan ldon pa'i thabs 施恩報恩方便善巧

lan log par 'debs pa 異記

lan mang du byas pa 多修習, 多所作, 極多修習

lan mang du byed pa 多修習, 多修習已, 極多修習

lan mang du gnas pa 多住, 多修習住, 多安住

lan mang du gnas par byed pa 多安住

lan mang du yid la byed pa 多修作意

lan mi 'debs pa 不可記

lan tsha ba 鹹味

lan tsva ,

lan tsva'i ro dang ldan pa

lang tsho 嬰孩, 少壯, 少年, 少年

lang tsho la bab pa 盛壯

langs nas 起已

langs pa 出定, 出已, 已出, 起已, 還起

langs te 覺起

las 事業, 作業, , 所作業, 所應作事, , 業所作

las bdag gir bya ba 自業, 自業所作

las bdag gir bya ba mkhyen pa'i stobs 自業智力

las byed pa 作使, 作業, , 僕使, 僮僕, 有業用, 爲業

las byed pa dang zho shas 'tsho ba 作使, 僕使

las byung ba'i sbyin pa 行惠施

las can 爲業

las dang bcas pa 有業用

las dang 'brel pa 隨業

las dang nyon mongs pa 業惑, 業煩惱

las dang po 始業

las dang po pa 初修業, 初業, 始業

las dkar gnag 黑白倶業

las 'dzin 同依釋, 持業釋

las gnyis 二業

las gsar 新業

las gsum 三時業, 三業

las ha cang chen po 重業

las ji lta ba bzhin du 隨業

las kun nas slong ba 發起諸業

las kyi 'bras bu 業果

las kyi 'ching ba 業縛

las kyi dus 作業時

las kyi gnas 業處

las kyi kun nas nyon mongs pa 業雜染

las kyi lam 業道

las kyi lam mi dge ba 不善業道

las kyi lam yongs su rdzogs pa 圓滿業道

las kyi mtha' 作業

las kyi mtha' legs par byas pa 善修事業

las kyi rkyen 業緣

las kyi rnam pa rnams sna tshogs la kun tu rmongs pa 種種業趣愚癡

las kyi rnam par smin pa 業報, 業異熟

las kyi rnam par smin pa mkhyen pa'i stobs 業異熟智力

las kyi slob dpon 羯磨師

las kyi srid 業有

las kyis kun nas nyon mongs pa 業煩惱

las lan grangs gzhan la myong bar 'gyur ba 順後受業

las las rjes su dpag pa 業比量

las lci ba 尤重業

las mi byed pa 無業, 無業用

las mi byed par gyur pa 無業用

las mi mthun pa 不平等業

las mkhas 翹勤

las mngon par 'du bya ba 造業

las mngon par 'dus byas pa 業行

las rnams kyi che ba 業增上

las rnams kyi rnam grangs 業差別

las shin tu tha dad pa 業用差別

las su bya ba 營事

las su bya ba'i sgra 業聲

las su mi rung ba 不調柔, 無堪任性, 無堪能性, 無所堪能

las su rung ba 堪任性, 堪能, 有堪能, 有所堪能, 調適

las thog ma pa 初業

las tshig don 業句義

las yang ba 不平等事業

las zad pa 業盡

las zad par 'gyur ba 業盡

lcag

lcags 熱鐵,

lcags kyi tho ba

lcang lo 螺文

lce'i dbang po 舌根

lce'i 'dus te reg pa 舌觸

lce'i rnam par shes pa 舌識

lce'i rnam shes 舌識界

lci ba 成重, 極重, 沈重,

lci ba nyid 沈重

lci bar gyur pa 沈重

lcogs pa 力能

ldad bar byed pa

ldag pa

ldan min 'du byed 心不相應行法

ldan min 'du byed nyer bzhi 二十四心不相應行法

ldan pa , , 具足, 具足成就, 具足者, 圓滿, 得成就, 所引, 所隨, 所隨逐, 所集成, 能引, 能引發, 能順

ldan pa ma yin pa 不繫

ldan pa'i don 和合義

ldan par 'gyur ba

ldang ba 起迎,

ldang bar bya ba 應起, 退

ldang bar byed pa 能出

ldang bar 'gyur ba 得還淨

lde gu 酪漿,

ldem po 密意

ldem po ngag tu gsungs pa 密意語言

ldem po'i ngag 密意言義

ldog khyab 倒遍

ldog pa 不轉, 息除, , 轉捨

ldog pa med pa 無止息性

ldog pa'i thabs 還滅方便

ldog par byed pa 制伏

ldog par 'gyur ba 棄捨, 當離, 除遣

ldog par mi byed pa 不退

ldogpa 伏滅

ldongs pa 盲冥

ldugs pa

ldum bu

ldum bu'i tsal 林藤

le lo 嬾墮, 懈怠

le lo can 嬾墮, 懈怠者, 懶惰, 有懈怠者

le lo che ba 嬾墮

le lo dang snyom las 懈怠懶墮

le lo dang snyom pa 嬾惰懈怠

le lo med pa 離懈怠

le lo skyes pa 懶惰

le lo'i sgrib pa 懈怠障

le lor 'gyur ba 嬾墮

legs pa 勝者, , 善哉

legs pa rnyed pa 善得

legs pa'i blo gros 善慧地

legs pa'i blo gros sa 善慧地

legs pa'i bsam pa 善思

legs pa'i gzhi 善事

legs par 以正言, 善巧, 善巧方便

legs par bcom pa 拔除, 永滅

legs par blangs pa 善受

legs par brgyan pa 妙莊嚴

legs par brjod pa 善說

legs par brtags pa 善了, 善思, 善觀, 審思惟

legs par brtags pa ma yin pa 不善觀

legs par brten pa 善了

legs par brtsams pa 善發起

legs par bsam pa 善思, 善思所思

legs par bsams pa 善思量

legs par bsams pa'i chos 善思惟法

legs par bsdams pa 善守, 能止息

legs par bsdebs pa 編列

legs par bsgoms pa 善修習, 極善修習

legs par bshad pa 善說

legs par bsnyad pa 善言, 善語, 善說

legs par bsrungs pa 愛念救護

legs par bstabs pa 正廣恣語

legs par bstan pa 善覺, 善黠慧

legs par bsten pa 善了

legs par bya ba 善作

legs par byang ba 善通利

legs par byas pa 善作, 善方便

legs par byas pa'i las byed pa 善作所作

legs par 'byor ba nyid 善巧

legs par bzung ba 善取, 善受

legs par chad pas gcod par byed pa 刑罰

legs par dbugs dbyung ba 正安慰語

legs par dpyad pa 正觀察

legs par gdams pa 正教授

legs par gdams pa mdzad cing legs par rjes su bstan pa mdzad pa 正教誨

legs par gdams par byed pa 教授

legs par gleng bar byed pa 正擧

legs par gnas pa 善安住, 善安立

legs par grub pa 善圓滿

legs par 'grub par 'gyur ba 成辦

legs par gsungs pa 善言, 善說

legs par gsungs pa dang legs par brjod pa 微妙言說

legs par gtad pa 正安處

legs par gtod pa 係念

legs par gzhom par dkang ba 爲勝

legs par gzung ba 善取, 善受

legs par 'jug par 'gyur ba 易入

legs par khong du chud pa 善知, 善通達

legs par kun tu dga' bar bya ba 正慶悅語

legs par ldan pa 善圓滿

legs par ma rtogs pa 未善通達

legs par ma zin pa 妄執

legs par mdzes par byas pa 妙莊嚴

legs par mnyan pa 善聽

legs par mthar phyin pa 善攝受

legs par mthong ba 善見

legs par nyam pa 善聽

legs par nye bar gtod pa 善安住

legs par 'ongs bzhin du 正現在前

legs par 'ongs pa 善來, 正現在前

legs par rab tu bzung ba 善取

legs par rab tu shin tu 'dzin par byed pa 善取其相

legs par rab tu tshul bzhin du so sor brtag par bya 善勇猛如理觀察

legs par rig pa 善知, 正解

legs par rjes su bstan pa 教勅, 教誡

legs par rnam par gzhag pa 善安立

legs par rnyed pa 善得

legs par rtogs pa 善觀察, 善通達, 善達, 審諦觀察, 正解

legs par rtogs pa ma yin pa 不正尋思

legs par sbyar ba 善緝綴, 善釋

legs par sbyar ba'i gnas skabs 已辦

legs par sdeb par byed pa 編列

legs par sdom pa 寂止

legs par sdud pa 正攝受

legs par shin tu 極善

legs par shin tu bzung ba 善取

legs par shin tu mtshan mar rab tu bzung ba 善取其相

legs par slob pa 勤修學

legs par smra ba 善說

legs par smra ba brjod pa 善說所說

legs par smra bar bya ba 正言論語

legs par smras pa 善言, 善語

legs par so sor brtags pa 善達

legs par spyad pa yang dag par blang ba 受學善行

legs par spyod par bsgoms pa 修諸善行

legs par thos pa 善聽

legs par tshul bzhin yid la byas pa 如理作意

legs par yid la byas 善思

legs par yid la byas pa 善思惟

legs par zhugs pa 善修習

legs par zin par 'gyur ba 善取

legs sbyar 梵語

legs so legs so 善哉善哉

legs so zhes bya ba -- byin pa 讚善哉

legs so zhes bya ba 善哉

legs su smon pa byas 有希望

len du mi btub 不受

len nus pa 領受堪能

len pa :blang ba 受取

len pa , , 執取, 執受, 所攝受, 能受

len pa dang bcas pa 有取受性

len pa dang 'dzin pa 能受能持

len pa dang gnas pa dang 'chi 'pho ba 取住捨

len pa med pa 無取, 無取受性

len pa med par 無所作

len pa med par yongs su 'da' ba 永盡究竟涅槃

len pa po 受者

len par byed pa 能執持

len par mi byed pa 除遣

len zhing so sor sten par byed pa 習近

lha , , 天界, 天處, 天趣, 提婆

lha dang klu la sogs pa brgyad 八部衆

lha dang mi 天世人, 天人

lha dang mi rnams kyi ston pa 天人師

lha khang 天寺, 拉康

lha ma yin 阿素洛, 非天

lha nyi shu rtsa brgyad 二十八天

lha nyid 生天

lha 'od can 天光

lha rjes su dran pa 天隨念, 念天

lha rjes su dran par gyur pa 念天

lha rten 天寺

Lha sa 拉薩

lha TShe ring po 尼惟先天

lha tshe ring po 長壽天

lhad can

lhad kyang 'jug par byed pa 撥爲虛僞

lhag bcas myang 'das 有餘

lhag bsam 增上意樂

lhag chad med pa 無增無減

lhag cig 'khod pa 共住

lhag cig skyes pa'i bdag tu lta ba 倶生我見

lhag cig skyes pa'i mthu 倶生威力

lhag ma 所餘

lhag ma dang bcas pa 有餘

lhag ma ma lus pa 無餘

lhag ma med pa'i mya ngan las 'das pa'i dbyings 無餘依涅槃界

lhag ma ni snga ma bzhin 餘如前說

lhag ma yod

lhag mar gyur pa 餘殘

lhag med myang 'das 無餘涅槃

lhag mthong

lhag mthong gi mtshan ma 觀相

lhag mthong gi phyogs 觀品

lhag pa 勝上

lhag pa bzhi 四園

lhag pa'i bsam pa 勝意樂, 增上意樂

lhag pa'i bsam pa dag pa 淨勝意樂, 淸淨增上意樂

lhag pa'i bsam pa dag pa'i sa 淨勝意樂地, 淸淨勝意樂地

lhag pa'i bsam pa rnam par dag pa 增上意樂淸淨

lhag pa'i bsam pa'i sbyor ba 意樂加行

lhag pa'i sems 增上心

lhag pa'i sems gyi bslab pa 增上定學, 增上心學

lhag pa'i sems la gnas pa 增上心住

lhag pa'i sems rnam par dag pa 增上心淸淨

lhag pa'i shes rab 增上慧

lhag pa'i shes rab kyi bslab pa 增上慧學

lhag pa'i shes rab la gnas pa 增上慧住

lhag pa'i shes rab rnam par dag pa 增上慧淸淨

lhag pa'i tshul khrims 增上戒

lhag pa'i tshul khrims kyi bslab pa 增上戒學

lhag pa'i tshul khrims la gnas pa 增上戒住

lhag pa'i tshul khrims rnam par dag pa 增上戒淸淨

lhag par 'bab pa 遍覆

lhag par btang snyoms su bor ba 所棄捨

lhag par btang snyoms su byed pa 棄捨

lhag par btang snyoms su bzhag pa 棄捨

lhag par btang snyoms su gzhag pa 棄捨

lhag par btang snyoms su 'jog pa 棄捨

lhag par chags pa , 執著, 深生染著, 耽著, ,

lhag par chags pa med pa 不執, 不染著, 不著

lhag par chags pa med par sgrub pa 行無著行

lhag par chags par 'gyur ba 貪求

lhag par chags par gyur pa 耽湎

lhag par chags par gyur pa med pa 不堅執

lhag par dmigs pa 增上所緣

lhag par gnas pa 能安住

lhag par 'jug par byed pa

lhag par mi byed pa 不增

lhag par mi gnas pa 不住

lhag par snying rje ba'i sems 勝悲心

lhag par spyad par mi bya ba 不應行, 不現

lhag par spyod pa'i chos 現行法

lhag par spyod par byed pa 現行

lhag par za ba dang 'dus shing za ba 集會

lhag par zhen pa 染著, 欲貪求, 耽湎, 耽著

lhags pa 墮落

lhags shing lhags pa 往彼

lha'i bu 天子

lha'i bu mo 天女

lha'i bu'i bdud 天子魔, 天魔

lha'i gnas pa 天住

lha'i grong khyer 天宮

lha'i 'jig rten 天界

lha'i 'jig rten du skye ba 生天上

lha'i lus 天身

lha'i mig 天眼, 淨天眼

lha'i mig dang ldan pa 有眼見者

lha'i mig dang ldan pa ma yin pa 無眼見者

lha'i mig gi mngon par shes pa 天眼智證通

lha'i nang du 天趣

lha'i rgyal po 天王

lha'i rgyal po rab 'thab bral 蘇夜摩天王

lha'i rgyal po rab tu 'phrul 妙化天王

lha'i rgyal po yongs su dga' ldan 珊覩史多天王

lha'i rigs 天身

lha'i rna ba 天耳, 天耳通, 淨天耳

lha'i rna ba'i mngon par shes pa 天耳智證通

lha'i rna mkhyen pa 天耳智

lha'i spyan 天眼

lha'i spyan rnam par dag pa 淸淨天眼

lhan cig 'byung ba 共有

lhan cig 'byung ba gnas 倶有依

lhan cig 'byung ba'i gnas 倶有依

lhan cig 'byung ba'i rgyu 倶有因

lhan cig 'byung ba'i rten 倶有依

lhan cig 'byung zhing 'jug pa 一時倶轉

lhan cig gi dngos pas 'jug pa 倶轉轉

lhan cig gnas pa 共住, 同處

lhan cig rgyu ba 同處

lhan cig skye ba dang 'gag pa 同生同滅

lhan cig skye zhing 'gag pa 倶生滅

lhan cig skyes pa 倶生

lhan cig skyes pa'i bsam pa 倶生意樂

lhan cig skyes pa'i 'jig tshogs la lta ba 倶生薩迦耶見

lhan cig skyes pa'i rang bzhin 'dra ba'i kun nas nyon mongs pa rnam pa bzhi po 倶生任運四種煩惱

lhan cig tu 一處

lhan cig tu 'jug pa 倶胝百千倍數

lhan skyes kyi dga' ba 倶生喜

lhang nger 'dug pa 光明普照

lhar gyur pa 天身

lho

lho 'dzam bu gling 南贍部洲

lho nub 西南

lhod pa 慢緩,

lhod par gyur pa 慢緩, 縵緩

lhug par gtong ba 解脫捨

lhug par gtong pa 解脫捨

lhun gyis grub pa 無功用

lhun stug pa 極重

lhun stug par byed pa 極重

lhung bzed 'chang ba 持鉢

lhung bzed dang chos gos 衣鉢

lhur byed pa 爲勝

lhur len pa 爲勝

lhur len par byed pa 爲勝

Li tsa 墮舍利

Li tstsha bī 墮舍利

ljags ring zhing srab pa 舌廣薄

ljags shin tu ring shin tu ring zhing srab pa 廣長舌, 廣長舌相

ljan ljin 泥水, 深水, 糞穢

ljan ljin gyi rdzab 淤泥

ljang gu

ljid kyis mi dbab pa 放縱

ljongs 國土, 部落

ljongs kyi mi 國土, 黎庶

lkog 不現前, 不現見

lkog ma 咽喉

lkog na 'dug pa 不現前

lkog tu

lkog tu gyur pa 不現, 不現前, 不現見, 不現見境

lkog tu gyur pa ma yin pa 非不現見

lkog tu gyur pa'i dngos po 不現事

lkog tu gyur pa'i yul 不現見境

lkog tu gyur pa'i yul la dmigs pa 緣不現見境

lkog tu ma gyur pa 非不現見

lkog tu ma gyur pa nyid 不背

lnga 五種

lngar bsgyur ba 五轉

Lo gsar 洛薩

lo ma

lo tog , 稼穡

lo tsā ba 譯師

lobs skyen pa 速受

log lta 邪見

log pa

log pa'i nga rgyal 邪慢

log par 'dzin pa 邪取

log par lta ba 邪見

log par lta ba spong ba 正見

log par lta ba'i las kyi chos yang dag par len pa'i rgyu 起諸邪見業法受因

log par ltung ba 墮諸惡趣

log par mos pa 邪勝解

log par mthong ba 邪觀

log par rnam par brtags pa 邪分別

log par spyod pa 不平等行

log par yid la byed pa 邪思惟

log par yongs su 'dzin pa 邪稱量

log par zhugs pa 惡行, 發起邪行, 行邪行

log ra mos pa 邪勝解

log shes 顚倒識

logs shig 異處

logs shig kho nar ston par byed pa 別說

logs shig na med 無異

logs shig tu smos pa 別顯

long ba 盲瞽

long bu

long ka 熟藏

longs par spyod pa 所受用

longs sku 報身

longs spyad par bya ba 所受用

longs spyod 受用, 家法, 富樂, 所受用, 所有財物, 珍財, 財位, 財利, 財富, 財寶, 財寶, 財寶, 資具, 資生具, 資財

longs spyod 'bring 中財

longs spyod che 大財

longs spyod che ba 大財, 大財位, 大財富

longs spyod chen po 大財, 大財富

longs spyod chen po nyid 大財富

longs spyod dang lus 身財

longs spyod du bya ba 財寶

longs spyod kyi chos 受用法

longs spyod kyi don 受用義

longs spyod kyi gzhi 財寶, 財寶

longs spyod la longs spyod pa 食用

longs spyod pa 所受用, 財寶

longs spyod pa'i gnas 受用居處

longs spyod par byed pa 能受用

longs spyod par mi byed pa 不食

longs spyod rnams 諸欲

longs spyod sgrub pa 求財

lpags shun

lta ba 奉見, 妄見, 所見, 深見, 能照, , 覩見, 觀見, 顧戀

lta ba bka' btags 四法印

lta ba dang bcas pa 有所顧戀

lta ba dang 'dod pa 見愛

lta ba dang ldan pa 顧戀

lta ba dang nga rgyal 見慢

lta ba las gyur pa'i 'ching ba 見縛

lta ba las gyur pa'i 'ching ba rnams spangs pa 斷見縛

lta ba lnga 五見

lta ba mchog 'dzin 見取

lta ba med pa 無見

lta ba mthun pa 同見

lta ba ngan pa 不正見, 惡見

lta ba nyams pa 壞見

lta ba nye bar len pa 見取

lta ba nyon mongs can

lta ba phyin ci log pa 見倒

lta ba po 見者

lta ba rnam par dag pa 見淸淨

lta ba snyigs ma 見濁

lta ba yod pa

lta ba'i gnas 見處

lta ba'i gnas dang mthun pa 見處

lta ba'i kun nas nyon mongs pa 諸見雜染

lta ba'i kun tu sbyor ba 見結

lta ba'i rnam pa 見趣

lta ba'i snyigs ma 見濁

lta bar gyur pa 見趣

lta bar gyur pa thams cad 一切見趣

lta bas thob pa 見到

lta bu 似順, 猶若, 譬如,

lta ci smos 況復

ltabu

ltag chod dang tshig dor 過難

ltar bcos pa 像似

ltar ltar po 閉尸

lte ba

lteng ka 池沼

lto

lto 'phye chen po 大腹, 莫呼洛伽

ltos nas 觀待

ltos pa , 當觀, 觀待, , 顧戀

ltos pa'i rgyu 觀待因

ltos pa'i rigs pa 觀待道理

ltung ba 墮在, 所犯, 有犯, 毀犯, 毀犯, , , 衰損, 誤犯,

ltung ba 'byin pa 毀犯

ltung ba 'byin par mi byed 不犯

ltung ba 'byin par mi byed pa 不毀犯

ltung ba 'byung ba 所犯

ltung ba byung ba 有犯, 違犯

ltung ba 'byung bar 'gyur ba 犯衆罪

ltung ba byung bar gyur pa 違犯

ltung ba bzhi po 四事法

ltung ba las bslang ba 出罪, 還淨

ltung ba lci ba 所犯成重, 重罪

ltung ba lhag par ma spyad pa 不犯

ltung ba mi byed pa 不毀犯

ltung ba phra mo 微細毀犯

ltung ba phra mo dang 'chal ba'i tshul khrims kyi dri ma 微細犯戒

ltung ba phra mo'i 'khrul pa kun tu 'byung ba 微細誤犯現行

ltung ba phra mo'i 'khrul pa kun tu rmongs pa 微細誤犯愚癡

ltung ba'i gzhi 犯處

ltung bar 'gyur ba 墜墮

ltung byed 波逸底迦

ltung byed 'ba' zhig pa dgu bcu 九十單墮, 九十波逸提, 單墮, 波夜提法, 波逸提

lu gu rgyud bzhin du brtan pa 鉤鎖

lug

lug gsod pa 屠羊

lug gsod par gyur pa 屠羊

lugs 意見

lugs las bzlog pa'i rims 逆次第

lugs shes pa 善了知

lugs su 'byung ba ma yin pa 逆次

lugs su 'byung ba ma yin par rtog par mdzad pa 逆觀

lung 受持, 至教, 阿笈摩

lung 'bogs pa 傳授, 宣說, 教導, 說法

lung 'bogs pa dang kha ton byed pa 受持讀誦

lung bong lta bur kun tu spyod pa 螺音狗行

lung bong ltar kun tu spyod pa 螺音狗行

lung bong ltar spyod pa 螺音狗行

lung bstan pa bzhi 四記問

lung bstan pa 'thob pa 獲得授記

lung bstan pa'i sde 記別

lung dang 'gal ba 違教

lung du ma bstan pa 無記, 無記差別

lung du ma bstan pa chos rnams 無記法

lung du ma bstan pa'i las 無記業

lung du ma bstan pa'i sems 無記之心, 無記心

lung gi tshad ma 聖教量

lung ma bstan 不記

lung mnod pa dang kha ton 受持讀誦

lung mnod pa dang kha ton bya ba 受持讀誦

lung mnos pa 所受

lung mnos pa'i chos 所受法

lung nod pa dang kha ton 讀誦經典

lung nod pa dang kha ton du byed pa 受持讀誦

lung phog pa 宣說

lung ston pa 能正記別, 記別

lus 依止, 依身, 內身, 所依身, 支節, 自體, 身形, 身心, 身體

lus bsgom pa 修身

lus bsgoms pa 修身

lus bsgyur ba 搖身

lus bzang po 妙身

lus chad pa dang ngal ba 身疲倦

lus chen po 身形廣大

lus dag byugs 塗身

lus dang bcas pa 有體

lus dang bral ba 身壞

lus dang bral nas 身壞已

lus dang longs spyod 身財

lus dang mi 'bral ba 不離身

lus dang ngag 身語

lus dang ngag dang yid kyi las 身語意業

lus dang ngag dang yid kyi las thabs kyis zin pa 方便所攝身語意業

lus dang ngag gi las 身業語業, 身語業

lus dang sems 身心

lus dang sems 'khrug par byed pa 亂身心

lus dang sems kyis shin tu sbyangs pa 身心輕安

lus dang sems shin tu sbyangs pa 身心輕安

lus dang sems yongs su gdung ba 身心熱惱

lus dang srog la mi lta ba 不顧身命

lus dang srog la mi lta bar 'gyur ba 不顧身命

lus dran pa nyer bzhag 身念住

lus drang po 端身

lus dub pa'i mtha' 自苦行邊

lus gnas par bya ba 身住

lus gyur pa 依轉

lus gzugs 依身

lus kyi byi dor bya ba 治身

lus kyi dbang po 身根, 身界, 身處

lus kyi dbyibs 身形

lus kyi 'dus te reg pa 身觸

lus kyi gnod pa 身苦

lus kyi khams 身界

lus kyi las 身業

lus kyi las kyi mtha' 身業

lus kyi mtha' pa'i tshor 身邊際受

lus kyi ngal ba 身疲

lus kyi phun sum tshogs pa 自體圓滿

lus kyi rab tu dbye ba 身差別

lus kyi rjes su lta ba 循身觀, 身循觀

lus kyi rnam par rig byed 身表業

lus kyi rnam par shes pa 身識

lus kyi sdug bsngal 'gog pa 身苦滅

lus kyi snang ba 身光

lus kyi sprul pa 化身

lus kyi tha ma'i tshor 身邊際受

lus kyi tshad 身量

lus kyi tshor 身受

lus kyi yo byad 資身什物

lus kyis mngon du byed pa 身證

lus kyis mngon sum du byed pa 觸證

lus kyis nyes par spyad pa 身惡行

lus kyis nyes par spyod pa 身惡行

lus la zhen pa 布在所依

lus len par byed pa 能執持身

lus med pa 無所依, 無身

lus mngon par 'grub pa 生自體

lus mnye ba 按摩

lus mtha' dag 一期身

lus ngal ba 身疲, 身疲倦

lus ngal ba'i mtha' 自苦邊

lus ngal bar 'gyur ba 自苦, 身疲勞

lus nyam chung ba 身羸劣

lus 'od 身光

lus phun sum tshogs pa 自體圓滿

lus rags pa'i snang bar 'dod khams 三現分

lus rnam par dbye ba shes pa 分身妙智

lus ro stod 上身分

lus shin tu sbyangs pa 身安, 身輕安

lus sna tshogs 種種身

lus spong ba 捨身

lus thams cad kyi thog ma dang bar dang tha ma 自體初中後位

lus thob pa 得身

lus tshogs 身差別

lus yongs ma yin pa 無身

lus yongs su gyur pa 身壞

lus zhig pa 身壞, 身滅

lus zhig ste 身壞已

lus zhigs te shi ba'i 'og tu 身壞已後

lva ba

ma ’ongs pa’i dus na 甫當來世

ma

ma bab pa'i bar du 未到

ma bral ba 不散, 未離

ma 'brel ba 分離, 無繫著, 雜亂

ma brjed pa 無忘失

ma brtags pa 不思量

ma brtsams pa 未發趣

ma bsad pa 殺母

ma bsdams pa 不護

ma bsdams par 'gyur ba 不護

ma bsgo ba 不許

ma bsgoms pa 不修習

ma bsgribs la lung du ma bstan pa 無覆無記心

ma bsgribs lung ma bstan 無覆無記

ma bsgribs pa 無障礙

ma bsgribs pa'i ye shes 無障礙智

ma bshad pa 所未說

ma bskos pa 不與

ma bskyed pa 未發, 未起

ma bslangs pa 不求

ma bsngags pa 所讚毀

ma bsrungs pa 不守護, 不禁

ma btang ba 不捨, 不捨離

ma btang shig 勿當捨離

ma btud pa 不僂曲

ma byang ba 未解

ma byas pa 不作, 不犯, 未作, 未修

ma byin pa 不施, 不與, 未與

ma byin par len pa 不與取, 偸盜

ma byin par len pa spong ba 不偸盜

ma byung ba 未起, 本無, 無起

ma byung ba byung bar 'gyur ba 本無今有

ma byung ba dang ma skyes pa dang dngos po med pa 無所從生滅

ma byung ba las 'byung ba 本無今有

ma byung ba las 'byung bar 'gyur ba 本無而今得生

ma bzung ba 不取

ma chags pa 無貪

ma 'chal ba 不雜亂

ma dad pa 不信, 未信, 未信者, 未信者, 無信

ma dag pa 不淸, 不淸淨

ma 'das pa 不能超過

ma dmigs pa'i rtags yang dag 不可得正因, 不覓正因

ma dpyad pa 不觀

ma 'dres pa 不共, 不相間雜, 不雜, 無亂, 無雜, , 獨一, 獨立, 純一, 遠離

ma dris pa 不請

ma 'dris pa 不識

ma 'dris pa'i don 未曾得

ma dros pa 無熱

ma g.yengs pa 無亂

ma 'gags pa 未滅, 阿那律

ma goms pa 不串習

ma grags pa

ma grags pa'i ming 非同所了名

ma grub pa 未成

ma grub pa'i rtags 不成因

ma gsod pa 害母

ma gtugs pa 無邊

ma gus pa 不敬, 不敬, 不生恭敬

ma gyes pa 不分散

ma 'khrug pa 無雜亂

ma 'khrugs pa 無越

ma la ya 末羅

ma langs pa 不起

ma lcogs pa 無能

ma legs pa 不好

ma lus par 無餘

ma lus par 'gag pa 無餘永滅

ma lus par gtan med par 'gyur ba 無餘永滅

ma lus par med par gyur pa 無餘滅

ma lus par rab tu spong pa 無餘永斷

ma lus par spangs pa 無餘永斷

ma lus par spong ba dang ldan pa 無餘永斷

ma lus par spong pa 無餘斷, 無餘永斷

ma lus par yongs su gtugs pa 無餘永斷

ma lus par yongs su zad pa 永盡

ma mes dang pha mes gnyi ga 外家

ma mnos pa 未曾

ma mo 摩呾理迦

ma mos pa 不能信解, 無勝解

ma mthong ba 無見

ma mthun pa med pa 不捨離

ma myong ba 曾未

ma nges pa 不決定

ma nges pa gnyis 二不定法

ma nges pa'i rigs 不定種性

ma nges pa'i rigs can 不定種性

ma nges pa'i rtags 不定因

ma ning 半擇迦, 扇搋迦, 非男非女

ma nor ba 無亂

ma nor ba de bzhin nyid 不虛妄性

ma nor ba nyid 無倒性, 無顚倒

ma nus na 未能

ma nyams pa 無缺

ma nyams par byed pa 無缺

ma 'ongs pa 不平等, 未來世

ma 'ongs pa la ro myong ba 未來愛味

ma 'ongs pa'i chos 未來法

ma 'ongs pa'i dus 未來世

ma 'ongs pa'i dus la 於未來

ma 'ongs pa'i skye ba 未來生

ma par sun 'byin pa 厭患

ma pham pa 阿氏多

ma phrad pa 不遇, 未遇, 非合

ma phyung ba 未與

ma ral ba 不缺

ma rdzogs pa 不圓滿, 不究竟

ma rig pa 無明,

ma rig pa 'gag pa 無明滅

ma rig pa ma 'dres pa 獨行無明

ma rig pa ma yin pa 非無明

ma rig pa'i bag la nyal 無明隨眠

ma rig pa'i dbang 無明力

ma rig pa'i khams 無明界

ma rig pa'i mun pa 無明闇

ma rig pa'i sa bon 無明種

ma rig pa'i sgrib pa 無明蓋

ma rnyed pa 不得, 無利

ma rtogs pa 不了義經, 未了, 未悟, 未解了者, 無解

ma rtogs pa'i don 未了義

ma rung bar byed pa 損壞, 毀壞, 衰退

ma rungs pa 兇暴, 損失, 暴惡

ma sad pa 不覺

ma sbas pa 不守

ma shes pa 不解

ma shes pa log par mngon par zhen pa 無智邪執

ma shi ba 非死

ma skyes pa 未生, 無起

ma skyes pa dang ma 'gags pa 無生無滅

ma skyes pa’o 無所從生

ma skyes pa'i mnyam pa nyid 不生平等性

ma smyos pa 非狂

ma snyoms pa 不平等, 互相違

ma spangs pa 不棄, 不避, 未斷, 未能斷

ma spangs shing yang dag par ma bcom pa 未斷未害

ma spyad pa 未行

ma srungs pa 不護

ma thag

ma thag gis 已卽

ma thag tu 從此

ma thob pa 所未得, 所未得, 未得, 未證, 未證得

ma 'thob pa 非得

ma thob pa'i chos 未得法

ma thos pa'i chos 所未聞法

ma tsang ba med pa 無缺

ma tsang bar gyur pa

ma 'tshal ba 不知

ma tshang ba 不具, 所闕, 缺減

ma tshang ba med pa 不缺

ma tshogs pa 不和合

ma zhi ba 不寂靜, 不靜

ma zhig pa 不毀犯, 未壞

ma zhugs pa 未入正法

ma zin pa 不受, 不執受, 無執受, 非執受

mad pa 諦實

ma'i lto ba 母腹

ma'i lto bar mngal du 'jug par 'gyur ba 入母胎

ma'i mngal 母胎, 母腹

mal 坐臥

mal cha 牀臥具, 臥具

mal cha dang stan 坐臥, 臥具

mal stan 臥具

man chad 已下, 已後

man ngag 所教, 教導

man ngag nod pa 諮受

man ngag sbyin par byed pa 爲說

mang ba

mang ba zos pa 多食

mang du 多分, 轉倍, 過量

mang du byas pa 多修習, 極多修習

mang du byed pa 多修習, 數起

mang du gnas pa 多住, 多安住

mang du thos pa 具足多聞, 多聞, 多聞, 多聞者

mang po 廣多

mang po zhig 其數彌多

mar 熟酥, 生酥, ,

mar 'bri ba

mar gyi nying khu 醍醐

mar khu

mar lta bu 如膏

mar me 明燈, , 燈明, 燈焰

mar me 'bar ba 燈焰生

mar me dang sgron ma 燈燭

mar me rnam par ma dag pa'i rang bzhin 昧燈體

mar me'i 'od 燈明

mar sar 生酥

mas 從下

mchan khung

mchi ma 悲泣,

mchil ma

mchod pa 供事, 供具, 恭敬供養, 應供養, 承事

mchod pa byas nas 恭敬供養

mchod pa byed pa 恭敬供養

mchod pa mi byed pa 不供養

mchod pa phul ba 供養

mchod pa yongs su 'dzin pa 供養攝受

mchod pa'i bya ba 爲供養

mchod par 'gyur ba 所供養

mchod rten 制多, 靈廟, 骨塔

mChod rten Bya rung kha shor 布達那佛塔

mchod rten 'dra bar bcos 偏刳

mchod sbyin 愛養,

mchod yon 上師

mchog 上妙, 勝分, 最上, 最第一, 最高, 第一, 第一尊, 高勝

mchog dang mchog ma yin pa 勝劣, 尊卑, 尊卑者

mchog dang rab mchog tu gyur pa 上妙

mchog gi bsam pa 最上意樂

mchog gi dngos grub 出世成就, 最上成就

mchog gi mthar thug pa 增進邊際

mchog ma yin pa ,

mchog nyid thob par 'gyur ba 進趣

mchog tu 最極, 最第一

mchog tu bag yod par gnas pa 最勝無放逸住

mchog tu 'byung ba 殊勝

mchog tu cha phra ba 最極微細, 極微細

mchog tu ches shin tu phra ba 最極微細

mchog tu dga' ba 生歡喜

mchog tu dga' ba chen po 大歡喜

mchog tu dga' ba mang ba 極多歡喜

mchog tu dga' ba rgya che ba 大歡喜

mchog tu dga' ba skye bar 'gyur ba 發生歡喜

mchog tu dga' ba skyed pa 深生歡喜

mchog tu dga' ba skyed par byed pa 生歡喜

mchog tu dge ba 極善

mchog tu dge ba'i bsam pa can 極善意樂

mchog tu 'dzin pa 執取, 妄有執取

mchog tu 'dzin par byed pa 執取

mchog tu gdags pa 最上施設

mchog tu gyur pa 最上, 最爲殊勝, 最第一, 爲最第一, 爲第一

mchog tu gzung mi bya 不堅執

mchog tu legs pa 極妙

mchog tu ngan pa 最極下劣

mchog tu phra ba 極微細

mchog tu rab tu zhi ba 最極寂靜

mchog tu rgya che ba 最極廣大

mchog tu yid gcugs pa 耆舊

mchog tu zhi ba 最極寂靜

mchong ba

mchongs ba

mda' ,

mda' 'phen pa 放箭

mdangs

mdangs bzang ba

mdo 總標

mdo 'i sde 契經

mdo las 'byung ba bzhin du 如經

mdo las byung ba bzhin du 如經廣說

mdo las 'byung ba'i tshig lta bu 如經言

mdo las ji skad byung ba 如經

mdo las ji skad byung ba bzhin du 如經廣說

mdo las ji skad byung ba kho na bzhin du 如經

mdo las ji skad gsungs pa 如經說

mdo las rgya cher ji skad 'byung ba bzhin 如經廣說

mdo las rgyas par 'byung ba bzhin 廣說如經

mdo las rgyas par 'byung ba bzhin du 如經廣說

mdo sde 契經, , 經典

mdo sde dang 'dul ba dang ma mo 契經調伏本母, 經律論

mdo sde thams cad 一切契經

mdo sde'i lus 經體

mdo sde'i rgyan 莊嚴經

mdo sde'i sde snod 經藏

mdog bzang po 美妙形色

mdog gser 金色

mdog mi sdug pa 惡色

mdog ngan pa 惡色

mdo'i tshig 經句

mdor bsdu na 以要言之, 略說, 略顯, 謂略

mdor bsdu na bstan pa 略顯

mdor bsdus na 以要言之

mdor bsdus pa 極略, 略攝, 略說

mdor bstan pa 初總序, 略標, 略義, 略說, 略辯

mdor bstan pa tshig 總句

mdor na 略說

mdud pa

mdud pa bor ba 吞吸

mdud pa bor ba med pa 不縛

mdun dang rgyab na 前後

mdun du 應對, 現前

mdun du 'gro ba 前行

mdun na 'don 國師,

mdun na 'don gyi khyim 國師家

mdun sa 會處

mdung khyim 束蘆

mdung thung ,

mdza' ba 親厚, 親愛

mdza' bo , 同心, 善友, 所愛, 親友

mdza' bo'i skye bo 親友

mdza' bshes , 善友, 師友, 朋友, 親友, 親愛

mdza' bshes 'byed pa 破壞親友

mdzad pa 作事

mdzad pa brgyad 八相成道

mdzad pa zin pa 已辦

mdzad par spyod pa 施作

mdzangs pa 叡哲, 捷利, 有智, 聰慧

mdzangs pa mkhas pa 聰叡

mdze 疥癩,

mdze can

mdze nad 癩病

mdzes pa 嚴飾, 嚴麗, 淸淨無穢, 爲妙, 端嚴, 美妙

mdzes par byed pa 令端嚴

mdzod dang bang ba 庫藏

mdzod spu 毫相, 眉間白毫相

me 'am chu 水火

me 'bar ba 熾火

me chen po 大火

me dang lha 火天

me dang nor bu 火珠

me dong 火坑

me gyi 'jig pa 火災

me la yongs su spyod par byed pa 事火

me lce 火焰

me lce 'bar ba lta bu 如焰

me long 明鏡

me long gi dkyil 'khor 鏡面

me long gi dkyil 'khor gsal ba 淸淨鏡面

me long gi dkyil 'khor shin tu yongs su dag pa 善瑩淸淨鏡面

me long lta bu'i ye shes 大圓鏡智

me long nang gi gzugs brnyan 鏡像

me mdag

me tog ,

Me tog bkram pa 漚辰那拘尼摩, 漚辰那拘束摩

me tog gi dri 花香

me tog gi phreng ba

me tog phreng 妙華, 華鬘

me tog phreng ba 花鬘, 華鬘,

me tog phreng gi rnam pa

me tong phreng

me tong phreng ba

me yi dong 大火坑

med 燒然, 端底

med cing yod pa ma yin pa 非實非有

med do snyam du 'dzin pa 撥無

med mtha' 無邊

med pa 不待, , 匱乏, 實是無, 撥無, 未有, , 無所有, 都無, 非有, 非眞實有

med pa kho na 定無

med pa las yod par yang 'gyur ba 本無今有

med pa nyid 無有性

med pa'i dngos po 無法

med pa'i don 無義

med pa'i mtshad nyid kyi chos rnams 無相法

med par bya ba 能滅

med par byed pa 消盡

med par 'gyur ba 別離, 滅壞, 滅除, 除遣

med par lta ba 無者, 無見

med par lta ba'i gtso bo 最極無者

med par ma gyur pa 未滅沒

med par mi 'gyur ba 不滅

med par smra ba 空見論

med par snang ba

me'i khams 火界

me'i 'od 'phro bar 火焰

me'i phung po 大火

me'i phung po chen po 火聚

mer bsregs pa 火燒

mer 'jug pa 投火, 赴火

mer mer po 羯羅羅, 羯羅藍

mer sreg par byed pa 投火

mes gdungs pa 火燒

mes 'jig pa 火災

mes tshig pa 火所燒

mgo

mgo bcad pa 斬頭

mgo bsgyur ba 搖頭

mgo g.yogs pa 覆頭

mgo gcig tu 一向

mgo gcig tu chad pa med pa 非一向

mgo gcig tu lan gdab pa 一向記

mgo gcig tu lung bstan pa 一向記, 一向記

mgo gcig tu ma byas pa 不決定

mgo mnyam 平等平等

mgo mnyam kho nar 平等平等

mgo skya 皓首

mgo skya ba 皓首, 衰變

mgo skya ba skra dkar ba 髮白

mgo thod 髑髏

mgon 依怙,

mgon dang bcas pa 有依

mgon med pa 困厄苦, 無依

mgon yod pa 有依

mgrin pa 咽喉

mgu ba 踊躍

mgu bar bya ba 承事

mgu bar byed pa 令喜樂, , 悅豫, 慰喩, 深生愛

mgu bar 'gyur ba 歡喜

mgul ,

mgul gdub

mgul gdub dang gdu bu dang dpung rgyan 環釧

mgur

mgyogs pa ,

mi , 人界, 人趣, 男女

mi 'am ci 歌神, 緊捺洛

mi bde ba 不安隱, 非樂

mi bden pa 不實

mi bdog pa 匱乏

mi 'bral ba 不離

mi 'bral bar gyur pa 不乖離

mi 'brel par gyur pa 乖離

mi brjed pa 不忘, 不忘失

mi brjed par byed pa 無忘失

mi brjed par nus pa 能不忘失

mi brlag pa 不失

mi brnyas pa 不輕

mi brtan pa 不堅, 輕躁

mi brtan pa nyid 無恆

mi brtson pa 不勤修

mi bsam 無功用

Mi bskyod pa 不動佛

mi bskyod pa 不動如來, 不能動

mi bskyod pa'i brtson 'grus 無動精進

mi bskyod par 'gyur ba 不能傾動

mi bskyud pa 不忘

mi bsngags pa 毀呰

mi bsngags pa brjod pa 毀呰, 誹毀

mi bsnyen pa 不近

mi bsnyengs pa 無所畏

mi bsri bar sbyin pa 廣大施

mi btsan pa 不信重

mi btsun pa 不高

mi bya 莫作

mi bya ba 不作

mi byed pa 不作, 不修, 不生

mi byed pa'i sbyor ba 不作加行

mi 'byin pa 不出

mi 'byor pa 衰損

mi bzad pa 暴惡, 極重, 辛楚

mi bzhed pa 不著

mi bzhengs pa 不起

mi bzlog pa 不可引奪

mi bzod pa 不堪受, 不忍

mi bzod pa'i lta ba 不忍見

mi chags pa 不著

mi che ba 無煩, 無煩天

Mi che ba 阿惟潘天

mi 'chi ba 不死

mi 'chi ba'i 'du shes 無沒想

mi chod pa 不能斷滅

mi chog 無力

mi choms pa 難伏

mi 'da' ba 不違越

mi dam pa 不住

mi des pa 不柔和

mi dga' ba 不悅, 不樂, 愁憂, 憂慼, 疲厭

mi dga' ba dang dga' ba 欣慼

mi dga' bar 'gyur ba 不信受

mi dga' bar gyur pa 不順

mi dge ba 不善, 不善法, 不善者, , 非善

mi dge ba ma skyes pa mi bkyed pa 未生惡令不生

mi dge ba skyes pa spong ba 已生惡令滅

mi dge ba spangs nas dge ba yang dag par blang 斷惡修善

mi dge ba'i chos 不善法

mi dge ba'i gnas 不善處

mi dge ba'i las 惡業

mi dge ba'i las bcu 十不善業

mi dge ba'i las kyi lam 不善業道

mi dge ba'i rtsa ba 不善根

mi dge ba'i sems 不善心

mi dgos pa 無勞, 無義

mi dmigs pa 無所得

mi dmigs pa rnams su gyur pa 不可得

mi dmigs pa stong pa nyid 不可得空

mi 'dod pa 不喜, 不愛樂, 不欲, 所不欲, 非愛

mi 'dra ba 不爾, 不相似, 異分

mi 'dud pa 不尊, 不敬

mi 'dum pa 不和合

mi 'dzem pa 無有羞恥, 無羞恥

mi 'dzin pa 不可取, 不持

mi g.yel ba 不緩, 無緩

mi g.yo ba 不動, 無動, 無動亂, 無動轉, 無轉

mi g.yo ba dang ldan par 'gyur ba 無有退轉

mi g.yo ba nyid 不可動

mi g.yo ba'i chos nyid 不動法

mi g.yo ba'i las 不動業

mi g.yo bar 'jug pa'i lam 轉不動勝道

mi g.yos pa 不傾動

mi 'gal ba 不相違, 不越, 不違, 無相違

mi gces pa 輕賤

mi gdung ba 無熱, 無熱天

Mi gdung ba 阿陀波天

mi gnas pa 不住, 不依, 不安, 不居, 不正安住, 不現前, 無所住, 無所依

mi gnas pa/rten pa med pa 無所依止

mi gnas pa'i myang 'das 無住涅槃, 無住處涅槃

mi gnas pa'i rnam par shes pa 無所住識

mi gnas par sbyin pa 無依惠施

mi gnod pa 不損惱

mi gnod par byed pa 獄卒

mi 'gong ba 無怯弱

mi grims pa 不明了

mi 'gro ba 不往

mi 'grogs pa 不會

mi gsal ba 不明, 不明了, 不淸淨, 不顯, 不顯了, 難可了知

mi gsal ba nyid 不淸淨

mi gsal ba'i ming 不顯名

mi gsal bar gyur pa 昏昧

mi gsan pa 無覺受

mi gtang bar bya ba 不能捨

mi gtong ba 不離

mi gtsang ba 不淨,

mi gtsang ba'i dngos po 不淨物

mi gtsang ba'i gnas 不淨處

mi gtsang ba'i rdzas 不淨物

mi gus pa 不尊敬

mi gyo ba 不動行

mi gyo ba'i 'dus ma byas 不動滅無爲

mi gyo pa'i las 不動業

mi 'gyur ba 不變易, 無變, 無變異

mi gzhol ba 不低下

mi 'jam pa 剛強

mi 'jigs pa 無怯, 無所畏

mi 'jigs pa bzhi 四無所畏

mi 'jigs pa dang ldan pa 無有怖畏

mi 'jigs pa'i gzhung 無畏文

mi 'jigs pa'i sbyin pa 無畏施

mi 'jug pa 不起, 不趣入, 止息

mi 'jug pa'i gnas 不生轉所依

mi 'khol ba 無所用

mi khom pa 有難, 無暇

mi khom pa brgyad 八無暇, 八難

Mi 'khrugs pa 不動佛

mi 'khrugs pa 不動如來, 不生憤, 不能動, 無動亂

mi 'khrugs pa'i brtson 'grus 無動精進

mi 'khu ba 不相謀略, 不行欺誑

mi lcogs pa med pa 未至

mi ldan pa 不具足, 不合, 不成就, 匱乏

mi ldog pa 不退還

mi ldog pa yin pa 無有退轉

mi len pa 不著

mi lhod pa 不緩, 無緩

mi lta ba 不希, 不望, 不顧, 無所顧戀, 無顧, 無顧戀

mi lta ba dang mngon par dga' ba med pa dang lhag par chags pa med pa 無有顧戀希望染著

mi lta ba nyid 無戀, 無顧戀

mi lta bar gnas pa 無顧戀住

mi ltos pa 不待

mi mang mi nyung ba nyid 無增無減

mi mdza' ba 怨家惡友, 非愛

mi mjed 索訶

mi mjed pa , 能堪耐

mi mkhas pa 不了知, 無所知曉

mi mnga' ba

mi mngon pa 不明

mi mnyam pa 不平, 不平等, 無等

mi mthong ba 無見

mi mthun pa 不宜, 不平等, 不相似, 乖諍, 厭逆, 可厭逆, 可惡, , 惡因, 惡逆, 所不宜, 棄背, 異分, , , , 違害, 違背, 違諍, 違逆

mi mthun pa ma yin pa 不相違

mi mthun pa med pa 不相違, 不違逆, 無差別, 無違逆, 非不平等

mi mthun pa med pa'i rgyu 不相違因

mi mthun pa nyid du gyur pa 棄背

mi mthun pa rgyur smra ba 不平等因論者

mi mthun pa spyod pa 不平等行

mi mthun pa'i bsam pa 異分意樂

mi mthun pa'i 'du shes 厭背之想, 厭逆想

mi mthun pa'i phyogs 所對治, 所對治法, 所治, 所治, 能障, 違背

mi mthun pa'i phyogs dang gnyen po'i phyogs 所治能治

mi mthun pa'i phyogs dang gnyen por bcas pa 能治所治

mi mthun pa'i phyogs kyi gnyen po 所治能治

mi mthun pa'i phyogs su gyur pa 所對治

mi mthun pa'i rgyu 不平等因

mi mthun pa'i sems 不同分心

mi mthun pa'i spyod pa 不平等行

mi mthun par byed pa 違逆

mi mthun par 'du shes pa 厭背之想

mi mthun par mi 'gyur ba 無違

mi mthun par smra ba 怨害諍論, 怨敵異論, 諍論

mi mthun par spyad pa 行不平等

mi mthun zhing phyir rgol ba 違害

mi mtshungs pa 無與等

mi na ba 無病

mi nad 病者

mi ngoms byed pa 無飽

mi ngoms pa nyid 無厭

mi ngoms par byed pa 令無飽

mi nus mi lcogs 無力能

mi nus pa 不堪任, 不能, 無力, 無力能, 無氣力, 無能

mi nus par gyur pa 無力能

mi nyal ba , 覺寤, 警悟

mi nyams pa 未滅, 無退捨

mi phal ba 凡流

mi 'pham skra'i la ba can 阿耆多翅舍欽婆羅

mi phan pa 不利益, 匪宜, 無利益事, 無益

mi phan par 'gyur ba 無利益事

mi phrad pa 不合

mi 'phro ba 不散, 不流散, 無亂

mi 'phrod pa 不宜, 匪宜, 非所宜

mi 'phrod pa med pa 不乖離

mi 'phrog par bya ba 不可引奪

mi 'phrogs pa 不可引奪, 不能映奪

mi 'phrogs par 'gyur ba 不可引奪

mi phyed pa 不可破壞

mi phyed pa'i bsam pa 不壞意樂

mi phyogs pa 憎背, 棄背, 違背

mi re ba 不希

mi rgod 盜賊

mi rigs pa 不應理, 不應道理, 非理, 非道理

mi rigs pa'i dri ma 非道理垢

mi rigs pa'i ngo bo 不應道理

mi rigs par byed pa 不應思

mi rigs par 'gyur ba 墮非理

mi rigs par phrogs pa 劫盜

mi rnyed pa 衰損

mi rnyed pa dang rnyed pa 利衰

mi rtag pa 無常, 無常性, 非常

mi rtag pa nyid 無常性

mi rtag pa nyid du lta ba 無常觀

mi rtag pa'i 'du shes 無常想

mi rtag pa'i 'du shes can 無常想

mi rtag pa'i mtshan nyid 無常相

mi rtag pa'i rnam pa 無常, 非常, 非時食

mi rtag par rjes su mthong ba 無常觀

mi rten mi gnas so 觸礙

mi rten pa 不依, 無依, 無所依

mi rtog pa 無分別

mi rtog pa'i don 不了義

mi rtog ye shes 正智

mi rtogs pa 不受

mi rtsod pa 無訟

mi rtsom pa 不發

mi rtsub pa 不強

mi rung ba 不應思, 不應言, 不應道理, 不淸淨, 匪宜

mi rung ngo snyam pa

mi sbyin pa 不應施, 不應與, 不施

mi sdug ba dang 'phrad pa'i sdug bsngal 怨憎會苦

mi sdug pa 不可樂, 不愛, 不淨, , 怨憎, 醜陋, 非愛

mi sdug pa bsgom pa 修不淨

mi sdug pa dang phrad pa'i sdug bsngal 怨憎會苦

mi sdug pa la rab tu brtson pa 不淨觀

mi sdug pa yid la byed pa 不淨作意, 作意思惟不淨

mi sdug pa'i 'bras bu 非愛果

mi sdug pa'i 'du shes 不淨想

mi sdug pa'i 'du shes dgu 九想

mi sdug pa'i rdzas 不淨物

mi sdug par byed pa'i rga ba 衰老

mi sdug rtag tu bsgom pa 修不淨

mi sems pa 無所思惟

mi sgrib pa 無有障礙

mi sgrub pa 不行, 無行

mi shes pa 不了知, 不知, 不能知, 未知, 無智, 無知

mi shes pa kun shes pa'i dbang po 未知當知根

mi shes pa kun shes par byed pa'i dbang po 未知欲知根

mi shes pa'i sgrib pa 無知障

mi skal ba 人中

mi skye ba 不復生, 無生長

mi skye ba’i chos la bzod pa 無所從生法樂

mi skye ba'i chos can 不生法

mi skye ba'i chos la bzod pa 無生法忍

mi skyed pa 不起

mi skyo ba 無厭倦, 無有厭倦

mi skyo ba'i mi mthun pa'i phyogs 無厭倦所對治

mi skyo ba'i mnyes gshin pa 無倦憐愍

mi skyo bar bya ba'i thabs 無厭倦方便

mi skyo bar 'gyur ba 無厭倦, 無有厭倦

mi slob lam 究竟道

mi slob pa 無學

mi slob pa'i chos 無學法

mi slob pa'i phung po lnga po 五無學蘊

mi slob pa'i rnam par grol ba 無學解脫

mi slob pa'i yang dag pa'i dran ba 無學正念

mi slob pa'i yang dag pa'i las 無學正業

mi slob pa'i yang dag pa'i lta ba 無學正見

mi slob pa'i yang dag pa'i ngag 無學正語

mi slob pa'i yang dag pa'i rtog pa 無學正思惟

mi slob pa'i yang dag pa'i rtsol ba 無學正勤

mi slob pa'i yang dag pa'i shes rab 無學正智

mi slob pa'i yang dag pa'i thar ba 無學正解脫

mi slob pa'i yang dag pa'i ting nge 'dzin 無學正定

mi slob pa'i yang dag pa'i 'tsho ba 無學正命

mi slu ba 不行虛誑, 無虛妄

mi slu ba'i bsam pa 無虛妄意樂

mi smod pa 不毀

mi smon par byed pa 不願

mi smra ba

mi snang ba 不現, 磨滅, 隱蔽

mi snang bar byas pa 隱蔽

mi snang bar 'gyur ba 不現前

mi snang bar gyur pa 不現前

mi snyan pa 惡名, 非愛

mi snyan pa dang snyan pa 毀譽

mi snyan par rjod par byed pa 非毀

mi spong ba 不捨離

mi spongs pa 不生誹謗

mi spyad pa 不行

mi spyod pa 無犯

mi srid pa 不堪任, 不能

mi srun pa 詐僞

mi 'thab pa 無諍

mi 'thad pa 不應思, 不應道理, 不成就

mi thams cad 衆人

mi 'thob pa 不得

mi tshangs par spyod pa 行非梵行, 非梵行

mi tshangs par spyod pa spong pa 離非梵行

mi 'tshe ba 不惱

mi 'tsho ba 不活

mi tshugs pa 不能侵

mi yol ba 不過

mi za ba 自餓

mi zad pa 無盡

mi zad pa'i chos nyid 無盡法性

mi zad par gyur pa 鄰近釋

mi zhum pa 不下, 無劣

mi zhum pa'i brtson 'grus 不下精進

mi zlog pa 無退轉

mi zlogs pa 無退轉

mi’am ci 甄陀羅鬼神

mid pa 咽喉

mid pa'i sbubs 咽喉

mig ,

mig dang ldan pa 明眼人

mig dang ldan pa'i mi 明眼人

mig gi dbang po 眼根, 眼界

mig gi 'du shes 眼想

mig gi 'dus te reg pa 眼觸

mig gi khams 眼界

mig gi rnam par shes pa 眼識

mig gi rnam shes 眼識, 眼識界

mig gi skye mched 眼處

mig lnga 五眼

mig med pa 無慧目

mig mi bzang ba 醜目

mig ser 迦末羅

mig shin tu rnam par dag pa 極淨眼

mig slu bar byed pa 幻惑

mig sman 安繕那

mig yor 光影,

mi'i chos 人法

mi'i chos las bla ma 勝過人法

mi'i lus 人身

miṅ

ming 假名, 假建立, 假想, 名想, 名聲,

ming btags pa 所爲立名

ming can gyi dngos po 想事

ming dang brda 假名, 假名, 假立名字, 名字假設

ming dang brda dang gdags pa dang tha snyad du 'dogs pa 諸想等想假用言說

ming dang brdar gdags pa 名想施設

ming dang brjod pa med pa 離名言

ming dang gzugs 名色

ming dang gzugs kyi gnas skabs 名色位

ming dang tsig dang yi ge 名句文

ming 'di zhes bgyi ba 如是名, 某名

ming 'di zhes bya ba 如是名, 某名

ming du btags pa 假建立, 假想

ming gi bag la nyal 名隨眠

ming gi 'du shes kyi brjod pa 名想言說

ming gi rnam grangs 異名

ming gi tshogs 名身

ming gi tshogs dang tshig gi tshogs dang yi ge'i tshogs 名句文身, 名身句身文身

ming gzugs 名色

ming med pa 無想

ming mthun par 'jug pa 名相似轉

ming rnam par gzhag pa 施設名

ming rnam par 'jog par byed pa 名安立

ming sna tshogs pa 種種異名

ming tsam 唯有假名, 唯有名

ming tsam gyi brdas gdags pa 名假施設

ming tshol bar gyur pa 名尋思所引

ming tshol bar gyur pa yang dag pa ji lta ba bzhin du yongs su shes pa 名尋思所引如實智

ming yongs su tshol ba 名尋思

mir chags pa 人相

mir 'gyur ba 得人身

mir gyur pa 得人身

mir gyur pa la 人中

mjug

mjug rtul bar byed pa 能攝受

mjug sdud

mjug thogs su 無間

mjug thogs su bar chad med par 無間卽於爾時

mjug tu 已後, 最後, 然後

mkha’ ’gro ma 荼吉尼

mkhal ma

mkhan po 堪布, 親教師

mkhas pa , 善了知, 善巧, 善權, 善知, 善解, 妙解, 委悉, 巧便, 慧者, 敏捷, , 智人, 有智, 有智者, 翹勤, 聖賢, 聰叡, 聰叡者, 聰慧, 聰慧者, 聰敏, 聰明, 能善了知, 覺明, 遍知, 黠慧

mkhas pa dang shes pa 明智

mkhas pa las gyur pa'i khyad par 善巧勝

mkhas pa mdzangs pa 聰慧者

mkhas par bya ba 善巧, 應善

mkhas par byed pa 委悉所作, 方便善巧

mkho bar 'gyur ba 要用

mkhur ba

mkhyen gsum 三智

mkhyen pa 勝智, 善了知, 善知, 善通達, , 遍了知, 遍知

mkhyen pa gnyis 二智

mkhyen pa'i stobs 智力

mkhyud pa 隱藏

mkhyud par 'gyur zhing 'chab pa 隱匿

mnam

mnan nas 昇進

mnan pa 所伏

mnan te 蔽抑

mnar ba 所惱, 輕蔑

mnar med dmyal ba 無間地獄

mnga' ba 悉備足

mnga' bdag

mngag gzhug las mi 僕隸

mngag par byed pa

mngal 母胎, 胎臟

mngal du 'jug par 'gyur ba 入母胎

mngal gyi gnas skabs lnga 五位胎中, 胎內五位

mngal gyi sgo 產門

mngal na 'dug pa'i lus 處胎身

mngal nas skye ba'i skye gnas 胎生

mngal skyes 卵生

mngar ba

mngon du 'bab pa 極覆

mngon du byas pa 作證, 現在前

mngon du byed pa 能現在前

mngon du byed pa'i cha ma yin pa 不能現起

mngon du byed par 'gyur ba 能證

mngon du byung ba 現在前

mngon du 'dug na 近前

mngon du 'gyur ba 正現前時

mngon du gyur pa 正現在前, 現在前

mngon du ldang ba 奉迎, 起迎

mngon du ma gyur pa 不現前

mngon du phrad par gyur pa 歸仰

mngon du phyogs pa , 現前地, 臨欲

mngon du smra ba 問訊

mngon du zin pa 所執持

mngon gyur 現前

mngon mtshan dang mtshan ma 相狀

mngon pa

mngon pa'i nga rgyal 增上慢

mngon pa'i nga rgyal byed pa 起增上慢

mngon pa'i nga rgyal can 上慢, 增上慢者

mngon pa'i nga rgyal can gyi nyan thos 增上慢聲聞

mngon pa'i nga rgyal med pa 無增上慢

mngon pa'i nga rgyal med pa'i ye shes 遠離一切增上慢智

mngon pa'i nga rgyal med par bsgrub pa 無增上慢行

mngon par brjod pa 宣說, 明記, 記念, 追憶

mngon par brjod pa la yongs su goms pa 名言熏習

mngon par brjod pa la yongs su goms pa'i ming la gnas pa'i rnam par shes pa 名言熏習之想所建立識

mngon par brjod pa nyid 明記

mngon par brlan pa 所潤

mngon par brlan par byed pa 滋潤

mngon par brlan par 'gyur ba 滋潤

mngon par brtag par bya ba 應思

mngon par brtson pa 勤修, 精勤修學

mngon par bsdus pa 昧略, 極略

mngon par bsgrub pa 所引, 能引, 能發

mngon par bsgrub par 'gyur ba 能引發

mngon par byang chub pa 現等覺

mngon par 'byung ba dang ldan pa 能引出離

mngon par 'byung ba'i bde ba 遠離樂

mngon par chags pa 諍竸

mngon par dad pa , 生淨信

mngon par dad par byed pa 深信

mngon par dad par mi byed pa 不信受

mngon par dga' ba 可愛樂, 喜樂, 希慕, 希望, 常樂, 愛樂, 樂著, , 欣悅

mngon par dga' ba dang bcas pa 有希望

mngon par dga' ba'i rang bzhin du gnas pa 喜樂安住

mngon par dga' bar byed pa

mngon par dga' bas 爲欣悅

mngon par 'dod pa 希望, 欣欲

mngon par 'du bya ba 修作

mngon par 'du bya ba med pa 無所爲

mngon par 'du byas pa 造作

mngon par 'du byed ba dang bcas pas yongs su mya ngan las 'da' ba 有行般涅槃

mngon par 'du byed pa 作加行, 所引發, 所爲作, 所現, 發起加行, 造作

mngon par 'du byed pa dang bcas pa 有加行

mngon par 'du byed pa med pa 無加行

mngon par 'du byed pa med par yongs su mya ngan las 'da' ba 無行般

mngon par 'du ma byas pa 無所爲

mngon par 'dud par mi byed pa 不低

mngon par 'dus byas 造作

mngon par 'dus byas pa 所化, 所造作

mngon par 'dus ma byas pa 無所爲

mngon par gdung bar byed pa 調練

mngon par 'grub pa 成辦

mngon par grub pa

mngon par 'grub pa 生起, 能感, 趣生

mngon par grub pa'i khyad par 生差別

mngon par 'grub pa'i rgyu 生起因

mngon par 'grub par byed pa 成辦, 招集, 生成

mngon par 'grub par 'gyur ba 得生起

mngon par gsal bar byed pa 能顯,

mngon par ma zhen pa 不執著

mngon par ma zhi ba 不寂靜

mngon par mi dga' ba 不可樂, 不愛樂, 不樂

mngon par mi dga' bar gnas pa 無希望住

mngon par mi 'grub pa 不起

mngon par mi gsal ba 不明了

mngon par mi mkhyen pa 不證

mngon par mtho ba 增上生

mngon par mtho bar 'gyur ba'i lam 勝生道

mngon par 'phel ba 運運增長

mngon par rab tu dga' ba 喜悅

mngon par rab tu gzhol bar 'gyur ba 極覆

mngon par rdzogs pa’i sangs rgyas pa 阿惟三佛

mngon par rdzogs par byang chub pa 成等正覺

mngon par rdzogs par sangs rgyas 已證, 得正覺, 證覺

mngon par rdzogs par sangs rgyas pa 現前等覺, 現等正覺,

mngon par rdzogs par sangs rgyas pa nyid kyi mod la 初成佛時

mngon par rdzogs par thugs su chud pa 現前等覺, 眞覺者

mngon par rdzogs par 'tshang rgya ba 當證, 能證

mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar 'gyur pa 現證, 當證

mngon par rgal ba 趣向

mngon par rlan par byed pa 所潤

mngon par rtog pa 推度, 最極推尋

mngon par rtogs pa 入現觀, 現觀, 證入現觀

mngon par rtogs par byed pa 趣證

mngon par rtogs par gyur pa 入現觀已

mngon par sdud par byed pa 略攝

mngon par sgrub pa 所引發, 能發

mngon par sgrub pa'i sgo 引發門

mngon par sgrub par byed pa 引發, 能引, 能引發, 能成辦

mngon par shes pa 神通, 神通遊戲, 通慧

mngon par shes pa bul ba dka' ba 苦遲通

mngon par shes pa chen po 大神通者

mngon par shes pa chen po la kun tu smongs pa 大神通愚癡

mngon par shes pa drug po 六神通, 六種神通

mngon par shes pa lnga 五神通, 五種神通, 五通

mngon par shes pa myur ba 速通

mngon par shes pa myur bar 'gyur ba 速證通慧

mngon par shes pa shes pa 神通智

mngon par shes pa'i mthu 神通威力

mngon par shes pa'i shes pa 神通智

mngon par shes pa'i spyod pa 神通行

mngon par shes par 'gyur ba 證通慧

mngon par skabs yod pa 極迥色, 閑曠

mngon par skyod par byed pa 滋潤

mngon par smra ba 問訊

mngon par spro ba 勇悍, 勇猛

mngon par tshar bcad pa 所執持

mngon par yang dag par rtogs pa 覺寤

mngon par yid ches pa 信解, 信順, 深信

mngon par yid ches pa skyes pa 深生信解

mngon par zhen cing kun tu rtog pa 執分別

mngon par zhen pa 僻執, , 執著

mngon par zhen pa dang g.yo ba 執著動亂

mngon par zhen pa med pa 不執, 無執, 無執著

mngon par zhen par byas pa 所執

mngon par zin pa 所持

mngon rtags 屈曲, 隨好

mngon sum 現見, 現證量, 現識, 現量

mngon sum dang lkog tu gyur pa 現不現

mngon sum du 對面

mngon sum du bya ba 應作證, 所應證, 現在前, 現見, 能證, 觸證, 證會

mngon sum du byas nas 已證

mngon sum du byas pa 現見

mngon sum du byed pa 作證, 現見, 能證,

mngon sum du dmigs pa 現可得

mngon sum du 'dug pa 現在前

mngon sum du gyur pa 現在前, 現見

mngon sum du gyur pa ma yin pa 不現前

mngon sum du gzigs pa 現見

mngon sum du gzigs pa nyid 現見

mngon sum du ma byas pa 未證

mngon sum du mdzad pa 令現在前

mngon sum du mi byed pa 不復現前

mngon sum du mthong ba 現見

mngon sum du yang dag par rjes su mthong ba 現見

mngon sum gyi dngos po 現見事

mngon sum gyi don 現量義

mngon sum gyi shes pa 現量智

mngon sum gyi tshad ma 現量

mngon sum kho nar 'gyur ba 現在前

mngon sum ma yin pa 不現前

mngon sum nyid 現見

mngon sum tshad ma 現量

mngon sum yang dag 現量

mnog 滋味

mnos pa 所受, 所受持

mnyam pa 和同, 坦然, 量等

mnyam pa 'di dang chos nyid 平等法性

mnyam pa med pa 無等, 無與等

mnyam pa med pa’i rig sngags ... mi mnyam pa dang mnyam pa’i rig sngags 無有輩

mnyam pa med pa'i sangs rgyas 無等覺

mnyam pa nyid 平等性

mnyam pa'i mnyes gshin pa 平等憐愍

mnyam par bzhag pa 有等引

mnyam par bzhag pa'i sa 定地

mnyam par gzhag pa 三摩呬多,

mnyam par gzhag pa'i sa 在定地

mnyam par gzhag pa'i sa pa 在定地, 定地

mnyam par gzhag pa'i shes pa 定心智

mnyam par gzhag par 'dod pa 欲定

mnyam par gzhag par 'gyur ba 得定

mnyam par 'jog pa 等持

mnyam par ma bzhag pa'i sa pa 不定地

mnyam zhing dus gcig tu 平等平等

mnyam zhing mtshungs pa 平等平等

mnyan nas 聞已

mnyan pa 聽聞

mnyan pa'i chos 聞法

mnyan par bya ba 當聞

mnyan par 'os pa 樂聞

mnye ba 按摩

mnyen pa 柔和, 柔軟輕妙, ,

mnyen par byed pa 滋潤

mnyen zhing snyan pa 淸美

mnyen zhing snyan pa nyid 淸美

mnyes pa 値遇, 值遇

mnyes par bya pa 生歡喜

mo gsham 石女

mo gsham gyi bu 石女兒

mo mtshan 根門

mod dma' 闇鈍

mo'i dbang po 女根

mon sran gre'u 小豆,

mon sran sde'u 綠豆,

mos pa 信解, 勝解, 印持, 意解, 欲解, 深生信解

mos pa che ba 上勝解

mos pa chen por gyur pa 廣大勝解

mos pa 'jog pa 安立信解

mos pa med pa 無信解

mos pa rtsom pa 發起勝解

mos pa sna tshogs 種種勝解

mos pa sna tshogs mkhyen pa'i stobs 種種勝解智力, 種種智

mos pa'i dbang 勝解自在

mos pa'i khams 勝解界

mos pa'i sgrib pa 信解障

mos pa'i stobs 勝解力

mos par bya nus pa 能信解

mos par byed pa 起勝解

mos par 'gyur ba 生信解, 起勝解

mos par mi byed pa 不解

mos pas bskyed pa de dang 'dra ba'i sa bon 勝解所起相似種子

mos pas spyod pa 勝解行

mos pas spyod pa la gnas pa 勝解行住

mos pas spyod pa'i sa 勝解行地

mospa 勝解

mtha' 後邊

mtha' bzhi 四邊

mtha' dag gi yan lag 全分

mtha' dag ma yin pas bcings pa 不具縛

mtha' dang mtha' med pa 邊無邊

mtha' gnyis 二邊

mtha' gnyis rnam par spangs pa 遠離二邊, 離二邊

mtha' 'khob 邊國, 邊地

mtha' khob tu skyes ba 邊地

mtha' las 'das pa stong pa nyid 畢竟空

mtha' med pa 無窮盡, 無邊

mtha' yas ba 無邊

mtha' yas mu med pa 無邊無際, 無量無邊

mtha' yas pa 無轉, 無邊際

mtha' yas pa'i 'jig rten 無邊世界

mtha' yod pa 有邊

mtha’ yas pa’i pha rol tu phyin pa 無底波羅蜜

mthar gyis 次第

mthar gyis gnas pa'i snyoms par 'jug pa dgu 九次第定

mthar gyis slong ba'i bsod snyoms pa 次第乞食

mthar lta 邊執見

mthar ma thug pa'i shes pa 未究竟智

mthar phyin 已得究竟

mthar phyin pa 到究竟, 已到究竟, 滿

mthar phyin pa ma yin pa 未得究竟

mthar phyin par 'gro ba 到究竟

mthar phyin par song ba 到究竟

mthar thug pa 到究竟, 已到究竟, 有邊際, 滿, 爲後, 究竟, 至究竟

mthar thug pa ma yin pa 無邊際

mthar thug pa'i don 究竟義

mthar thug pa'i 'gro ba'i sa 到究竟地

mthar thug pa'i sa 究竟地

mthar thug par 'gro ba 到究竟

mthar thug par 'gro ba'i sa 到究竟地, 究竟地

mthar thug par 'gro ba'i sa la gnas pa 安住到究竟地

mthar thug par 'gyur ba 得究竟

mthar thug par 'gyur ba'i byung chub sems dpa'i sa 菩薩到究竟地

mthar thug par 'gyur ba'i sa 到究竟地

mthar thug par gyur pa 到究竟

mthil rgyab 表裏

mtho ba 增進, 滿

mtho ba dang dma' ba 高下

mtho ris kyi 'jig rten 樂世界

mtho ris kyi 'jig rten lha dang mi rnams 天上樂世界

mtho ris kyi 'jig rten lha rnams 天上樂世界

mthon dman 低昂, 高下

mthon dman can 高下

mthon mthing 紺靑

mthon po 尊貴, 豪貴, 高廣, 高貴

mthong ba 審觀, 得見, 所見, 正觀見, 求覓, 現見, 相見, , 見已, 見得, , , 觀察, 觀已, 觀見

mthong ba dag pa 見處

mthong ba dang thos pa dang bye 見聞覺知

mthong ba po 見者

mthong ba rnam par dag pa 見處

mthong ba tsam 唯見, 暫得見

mthong ba'i chos 現法

mthong ba'i chos kyi bde ba 現法樂

mthong ba'i chos kyi kha na ma tho ba 現法罪

mthong ba'i chos la bde bar gnas pa 法現法樂住, 現法樂住

mthong ba'i dngos po 現見事

mthong ba'i gnas skabs 見位

mthong ba'i lam 見道

mthong ba'i lam gyi chos shes pa'i phyogs dang mthun pa 法智品見道

mthong ba'i lam la zhugs pa 入見道

mthong ba'i sa 具見地, 見地

mthong bar dka' ba 難見

mthong bar 'gyur ba

mthong bas shin tu rtogs par byas pa 見善通達

mthong bas spang bar bya ba'i nyon mongs pa 見斷煩惱

mthong bas thob pa 見至

mthong lam 見道

mthor sems pa 高擧

mthos pa 勝事, 尊位

mthu 功力, 功能, 大勢力, 大威力, 大威德, 威力, 威勢, 威德, 威神, 強力, 有力, 神力

mthu che po 大神力

mthu chung ba 無力

mthu dang ldan pa 具大勢力, 具威德, , 有力, 有勢

mthu med pa 無力, 無力能, 無勢力, 無有勢力

mthu med pa 'byung ba 無有勢力

mthu mnga' ba 有堪能

mthu rnam par dag pa 威德淸淨

mthu stobs 氣力

mthu yod pa , 有力, 有勢力, 有堪能

mthu yod par 'gyur ba 有大勢力

mthu'i bsam pa 威力意樂

mthu'i rnam par 'phrul pa 威力神變

mthun mthun du 如應, 隨其所應

mthun mthun du rig par bya ba 如應當知

mthun mthun du sbyor ba 如應

mthun pa 同共, 同類, 和敬, 如應, 應順, 福田, 美妙, 能隨順, 能順,

mthun pa ma yin pa 不平等

mthun pa'i chos 隨法, 隨順法

mthun pa'i chos spyod pa 隨法行

mthun pa'i gtam 隨順說

mthun pa'i thabs 隨順會通方便善巧

mthun par 以正, 如理

mthun par 'brel pa 隨會

mthun par bsgrub pa'i thabs 隨轉方便

mthun par bsrung bar bya ba 應隨護

mthun par bya ba 和好

mthun par byed pa 隨與

mthun par 'dzin pa 能敬

mthun par 'gyur ba 能趣

mthun par 'jug pa 善順, 悟入, 相似轉

mthun par mi byed pa 非福田

mthun par sgrub par byed pa 忍許

mthun par skye ba 相似生

mthun par skyes pa 隨生

mthun par thob pa 隨與

mthun par zhugs pa 和敬行

mtsams bcad pa 結界

mtsams med pa lnga'i las 五無間業

mtsams med pa'i las 無間業

mtsams sbyor ba

mtshams med lnga 五無間

mtshams sbyar ba 次第, 隨密

mtshams sbyor ba 續生

mtshan

mtshan dang dpe byad bzang po 相隨好, 諸相隨好

mtshan du

mtshan gang yin pa 某名

mtshan gcig tsam 一夜

mtshan gnyis pa 二形

mtshan gyi mdo 相素呾纜

mtshan ma 形好, , , 相狀

mtshan ma can 有相

mtshan ma dang bcas pa 有相

mtshan ma dang ming dang rnam par rtog 相名分別

mtshan ma la dbang 於相自在

mtshan ma la dbang du ma gyur pa 於有相不得自在

mtshan ma la mngon par zhen pa 相執

mtshan ma la spyod pa 行於相

mtshan ma mang po kun tu 'byung ba 相多現行

mtshan ma mang po kun tu 'byung ba kun tu rmongs pa 相多現行愚癡

mtshan ma med pa 無有相, 無相, 遠離衆相, 離衆相

mtshan ma med pa bsgom pa 無相修

mtshan ma med pa gcig tu yid la byed pa'i thabs kun tu rmongs pa 一向無相作意方便愚癡

mtshan ma med pa la gnas pa 無相住

mtshan ma med pa la gnas pa mngon par 'du byed pa dang bcas shing rtsol ba dang bcas pa 有加行有功用無相住

mtshan ma med pa la rtsol ba 於無相作功用

mtshan ma med pa la rtsol ba kun tu rmongs pa 於無相作功用愚癡

mtshan ma med pa la snyoms par 'jug pa 無相定

mtshan ma med pa la snyoms par zhugs pa 無相定

mtshan ma med pa rnam par rig pa 無相識

mtshan ma med pa yid la byed pa 無相作意

mtshan ma med pa’i ting nge 'dzin ... 無想三昧

mtshan ma med pa’i ting nge 'dzin 無想三昧

mtshan ma med pa'i mnyam pa nyid 無相平等性

mtshan ma med pa'i rnam pa 無相行

mtshan ma med pa'i shes pa 無相智

mtshan ma med pa'i snyoms par 'jug pa 無相定

mtshan ma med pa'i ting nge 'dzin 無相三摩地, 無相定

mtshan ma med par gnas pa 無相住

mtshan ma mod pa 有相

mtshan ma phra mo 微細相, 細相

mtshan ma phra mo kun tu 'byung ba 細相現行

mtshan ma phra mo kun tu 'byung ba kun tu rmongs pa 微細相現行愚癡

mtshan ma rnams la dbang ba kun tu rmongs pa 於相自在愚癡

mtshan ma thams cad 一切相

mtshan ma thams can 諸相

mtshan ma tsam 唯相

mtshan ma tsam gyi rjes su 'jug pa 隨相

mtshan ma tsam yod pa 有形

mtshan ma yid la byed pa 相作意

mtshan ma'i dngos po 事相

mtshan ma'i lus 相身

mtshan ma'i mtshan nyid 因相, 相狀

mtshan ma'i rab tu dbye ba 相差別

mtshan ma'i rjes su 'brang ba 隨相

mtshan ma'i rnam par g.yeng ba 相散動

mtshan mar 'dzin pa 取相, 執取相, 彩畫

mtshan mar 'dzin par byed pa 有相

mtshan med 無形

mtshan mo , 夜分

mtshan mo zla ba'i 'od yod pa 晴明夜

mtshan mo'i mun pa 闇夜

mtshan mo'i mun pa mun nag 陰闇夜

mtshan mo'i mun pa 'thibs po 陰闇夜

mtshan nyid 本相, , 相狀, 體相

mtshan nyid cha tha dad pa 相之異分

mtshan nyid dang mi 'gal ba 不違法相

mtshan nyid 'dra ba 相相似

mtshan nyid gsum 三性, 三相

mtshan nyid kyi don 相義

mtshan nyid kyis bsdus pa 相攝

mtshan nyid med pa 無相

mtshan nyid med pa'i chos 無相之法

mtshan nyid med pa'i chos 'khor 無相法輪

mtshan nyid med pa'i mnyam pa nyid 無相平等性

mtshan nyid med par lta ba 無相見

mtshan nyid mi 'dra ba 相異

mtshan nyid ngo bo nyid med pa 相無自性性

mtshan nyid rdzogs par 'byung ba 圓滿相

mtshan nyid rnams 'jug pa 相轉

mtshan nyid shes pa 相智

mtshan nyid so sor rig pa 了相

mtshan nyid stong pa nyid 相空

mtshan nyid tha dad pa 離相

mtshan nyid yod pa 有相, 有相法

mtshan nyid yod pa'i chos 有相法

mtshang 'bru ba

mtshar thug par 'gyur pa 到究竟

mtshe'u , 池沼,

mtsho , 池沼, ,

mtsho chen po 大池

mtsho dang mtshe'u 池沼

mtsho phran ,

mtshon

mtshon 'byin pa 持刀

mtshon cha , , 刀劍, 大刀

mtshungs ldan gyi rgyu 相應因

mtshungs pa 共同, , 同性, 等類

mtshungs pa med pa 無等, 無與等

mtshungs pa mnyam pa 平等平等

mtshungs pa mtshungs ma yin pa 等不等

mtshungs par gyur pa 等類

mtshungs par ldan pa 共相應, 相雜

mtshungs par ldan pa ma yin pa 非相應

mtshungs par ldan pas 'jug pa 相應轉

mtshungs par ldan pas kun nas slong ba 相應發

mtshungs par mnyam pa 平等平等

mtshungs par sbyin par byed pa 平等施

mtshungs shing khyad par med pa 等無差別

mtshungs shing mnyam pa 平等平等, 齊等

mtso ma dros pa 無熱池

mtson 刀杖

mtson cha 捶打

mtson cha med pa 不用刀杖

mu , 端底,

mu bzhi 四句

mu ge , 飢儉, 飢饉

mu ge’i ’jigs pa 穀貴

mu khyud

mu khyud 'dzin 尼民達羅山

mu med pa 無際

mu stegs can 外道, 異道

mu stegs can gyi bstan bcos 異道論

mu stegs can gyi lta ba 外道見

mu stegs can gyi sems 外道心

mu stegs kyi ston pa drug 六師外道

mu tig dmar po 赤珠

mun khrod 黑闇

mun khrod du 'gro ba 趣黑闇者

mun nag lta bu 黑闇

mun pa 昏闇, , 闇昧, 黑暗, 黑闇

mun pa gnag pa 微闇

mun pa med pa 無闇

mun pa mun nag 黑闇

mun pa mun nag tu gyur pa 昏闇

mun pa'i tshogs 黑暗

mun par gyur pa nyid 闇昧

mya ngan , 愁惱, 愁憂, 憂惱, 憂愁

mya ngan byas pa 憂悔

mya ngan byed 悲歎

mya ngan byed pa 悲傷, 愁憂

mya ngan dang bcas pa

mya ngan dang 'khrug pa 愁惱

mya ngan las 'da' ba 入般涅槃

mya ngan las 'da' bar 'dod pa 求涅槃

mya ngan las 'das pa 寂滅, 永寂滅, 涅槃

mya ngan las 'das pa dang byang chub 涅槃菩提

mya ngan las 'das pa la gcig tu mngon du phyogs pa nyid yid la byed pa kun tu rmongs pa 一向作意趣向涅槃愚癡

mya ngan las 'das pa la gzhol ba 趣涅槃

mya ngan las 'das pa mngon sum du byed par 'gyur ba 能證涅槃

mya ngan las 'das pa shes pa 涅槃智

mya ngan las 'das pa 'thob pa 證得涅槃

mya ngan las 'das pa 'thob par 'gyur ba 證涅槃

mya ngan las 'das pa yang dag par thob pa 證得涅槃

mya ngan las 'das pa yang dag par thob par byed pa 得涅槃

mya ngan las 'das pa zhi ba 涅槃寂靜

mya ngan las 'das pa'i dbyings 涅槃界

mya ngan las 'das pa'i grong khyer 涅槃城, 涅槃宮

mya ngan las 'das pa'i lam 涅槃道

mya ngan las 'das pa'i rnam grangs 寂滅異門

mya ngan las 'das pa'i rnam grangs su gdags pa rnam par gzhag pa 寂滅異門施設安立

mya ngan las 'das pa'i shes pa 涅槃智

mya ngan las 'das pa'i thang 涅槃岸

mya ngan las 'das par 'bab pa 趣涅槃

mya ngan las 'das par gdags pa rnam par gzhag pa 寂滅施設安立

mya ngan med pa 無愁憂

mya ngan mi byed pa 無愁憂, 無憂

myang 'das gnyis 二涅槃

myang 'das gsum 三涅槃, 三涅槃

myong ba , 愛味, 所領受, , 領受, 領納

myong bar 'gyur ba , 領受, 領解

myong bar 'gyur ba nges pa 定受業

myong bar ma nges ba'i las 不定業

myong bar ma nges pa 不定受業

myong bar nges ba'i las 定業

myong bar nges pa 定受業

myos pa 忘念, 憍醉,

myos par 'gyur ba'i btung ba spong pa 不飮酒

myos par gyur pa

myu gu

myur 急速

myur ba , 輕躁

myur ba myur ba kho nar 'thob par byed pa 速證圓滿

myur ba myur bar 疾疾

myur ba nyid kyis 迅速

myur bar byed pa 速證

myur bar 'jug pa 速疾轉

myur bar 'thob par byed pa 速證

myur du 迅疾

myur du 'grub pa 速證

myur du ldang ba 起迎

myur du song ba 速滅

myur du 'thob pa 速證

myur du 'thob par nus pa 堪能速證

myur myur bar 疾疾

myur na 少時

na ba 疹疾

na ba dang 'chi ba 病死

na ba dang rga ba dang 'chi ba 老病死

na ba’i gsos sman 病痩醫藥

na ba'i sdug bsngal 病苦

na bza' 衣服

nā ro chos drug 那洛六法

na so 年齒

na so gzhon nu

na tshod kyi yul la bab pa na rab tu byung ba 少出家

na tsod , 時分,

nad 熱病, 疹疾, 病疫

nad bu can 疾病

nad chen po 重病

nad dang bcas pa 有熱惱

nad du gyur pa 如病

nad g.yog bya ba 看病

nad g.yog byas 瞻侍

nad g.yog byed pa 能瞻療

nad 'go ba

nad gso ba'i rig pa 醫方

nad kyi gnas lta bu 如病

nad kyi sdug bsngal 病苦

nad kyis btab pa 疹疾

nad kyis rgud pa 病苦

nad kyis thebs pa 疾疫, 病力羸頓

nad la sogs pa'i rnam pa dag gis shes pa 由如病等行智

nad med pa 無疾病, 無病

nad med par byed pa 得除愈

nad nyung ba 少病

nad pa 有病, 疾病者, 病者

nad pa la rim gro 看病

nad pa'i nad g.yog bya ba 看病

nad rab tu zhi bar bya ba'i thabs 疾病除愈方便

nad tshabs che ba 重病

nag po bstan pa 黑教

nag po chen po 大黑

nag po'i bstan pa 黑教

nag po'i phyogs 黑品

nag tsur 迦肆娑

nags

nags 'dab 山林, , 林藪

nags khrod 山林, 樹林

nags sbyor 稠林

nags tsal

nags tshal 林樹, 林藪

nam , 夜分

nam gyi cha smad 後夜

nam gyi cha stod 初夜

nam ma shi ba'i dus kyi bar du 乃至命終

nam mkha' , 空界, 虛空

nam mkha' dang 'dra ba 如虛空

nam mkha' 'dus ma byas kyi chos 虛空無爲

nam mkha' lta bu 譬如虛空

nam mkha' mtha' yas skye mched 無邊空處天, 空無邊處

nam mkha' mtha' yas snyoms 'jug 空無邊處

nam mkha` lding 揭路荼, 金翅鳥

nam mkha’ lding 迦樓羅鬼神

nam mkha'i khams 空界

nam mkha'i me tog 空花

nam sros pa 夜分

nams kyang...mi 曾不

nan gyis 勉勵, , 威勢, 強力,

nan tan 成辦

nan tan du byas pa 隨順

nan tan du sgrub pa 修正行, 勤修正行, 正修行, 行正行

nan tan du sgrub pa phun sum tshogs pa 行圓滿

nan tan du sgrub pa po 行者

nan tan mdzad pa 施作

nan tur du bya ba 驅擯

nan tur las byung ba'i thabs 逼迫所生方便善巧

nang ,

nang dang phyi rol 內外

nang don rig pa 內明

nang du 於內

nang du bltas pa 內門

nang du 'du shes pa 內想

nang du rgyun chags su yid la byed pa 內心相續作意思惟

nang du sems pa 內思惟

nang du sems rnam par g.yeng ba 內心散動

nang du ting nge 'dzin gyi spyod yul gzugs brnyan 內三摩地所行影像

nang du yang dag gzhag pa 能閑居

nang du yang dag 'jog la 'dug pa 宴坐靜室

nang du yang dag 'jog pa 閑靜, 靜室

nang du yang dag 'jog par byed pa 處靜室

nang du yang dag par sdud par byed pa 內攝

nang gi bdag 內我

nang gi dgra 內怨

nang gi dgra bo 內怨

nang gi dri ma 內垢

nang gi 'gran zla 內忌

nang gi khams 內界

nang gi len pa 內執受

nang gi len pa rnam par rig pa 了別內執受

nang gi lus 內身

nang gi phyir rgol ba 內敵

nang gi rnam par smin pa'i 'bras bu 內異熟果

nang gi rtogs pa 內證

nang gi sems 內懷

nang gi skye mched 內處

nang gzugs can du 'du shes pas phyi rol gyi gzugs chen po la blta zhing gzugs de dag zil gyis gnon pa 內有色想觀外色多

nang gzugs med par 'du shes pas phyi rol gyi gzugs chen po la blta zhing gzugs de dag zil gyis gnon pa 內無色想觀外色多

nang gzugs med par 'du shes pas phyi rol gyi gzugs chung ngu la blta zhing gzugs de dag zil gyis gnon pa 內無色想觀外色少

nang la brten pa 依內

nang pa 怨嫌

nang par sngar ,

nang rab tu dang ba 內等淨

nang rkyen du gyur pa 內緣

nang ste 'dug pa 顰蹙而住

nang stong pa nyid 內空

nas 大麥,

nas bzung ste

nas rgyas par -- bar du 廣說乃至

ne tso 鸚鵡

nem nur 猶預

nem nur byed pa 生惑

nem nur med pa 無惑

nem nur yod mi srid pa 無疑惑

nes brjod kyi bram ze'i rig byed 娑摩吠陀

nga 我慢

nga dang bdag gi 我我所

nga la ji ltar gyur pa ltar 如我恩化

nga rgyal , 我執

nga rgyal bdun 七慢

nga rgyal gyi rtsa ba 慢根本

nga rgyal gyis khengs pa 生憍慢, 高慢

nga rgyal las kyang nga rgyal 慢過慢

nga rgyal med pa 離慢

nga rgyal mi byed pa 離於我慢

nga rgyal spyod pa 慢行

nga ro

ngad ldang ba 能熏, 能薰

ngag

ngag gi las 語業

ngag gi las gyi mtha' 語業

ngag gi yul 言境界

ngag gis nyes par spyad pa 語惡行

ngag grong khyer ba 先首語

ngag grong khyer pa 先首語

ngag 'khyal ba 綺語, 雜穢語

ngag phyed snang bar gzugs khams 三現分

ngag rnam par dag pa 淨語

ngag rtsub po 麤惡, 麤惡語, 麤惡語, 麤獷, 麤語

ngag rtsub por smra ba 呵罵, 呵罵, 麤言

ngag tu brjod pa 言音

nga'i chos 我法

nga'i snyam du 'dzin pa 起我慢

ngal ba , 功勞, 劬勞, 勞倦, , 疲倦, 疲極, 苦行

ngal ba chen po 大劬勞

ngal ba med pa 無有厭倦

ngal bar 'gyur ba 疲勞

ngal bar 'gyur pa

ngal bar gyur pa 劬勞

ngal bar mi 'gyur ba 無勞

ngal bas dub pa 疲倦

ngal dub pa 勞倦

ngal so ba 疲倦

ngam grog , 坑塹

ngan du smras pa 惡言

ngan 'gro 惡趣

ngan 'gro gsum 三惡趣, 三惡趣, 三惡道

ngan 'gro'i 'jigs pa 惡趣畏

ngan 'gro'i rgyu 惡趣因

ngan 'gror 'gro ba 往惡趣

ngan ngon tsam 劣不

ngan pa 不正, , 卑賤, , 狹小

ngan pa dang 'bring dang bzang po 劣中妙

ngan pa dang 'bring dang gya nom pa 劣中妙

ngan pa dang bzang po 劣勝, 勝劣

ngan pa'i khams 劣界

ngan par gnas pa 不安隱性

ngan par rnam par gnas pa nyid 不安隱性

ngan sems 惡心

ngan song

ngan song ba'i nyon mongs pa dang las dang skye ba'i kun nas nyon mongs pa 惡趣煩惱業生雜染障

ngan song ba'i nyon mongs pa kun tu rmongs pa 惡趣雜染愚癡

ngan song ba'i sdug bsngal 惡趣苦

ngan song du 'gro ba 墮惡趣

ngan song du skye bar ba 'gyur ba 招感惡趣生

ngan song gi rgyu 惡趣因

ngan song gi sdug bsngal 惡趣苦

ngan song ngan 'gro log par ltung ba 墮惡趣, 墮險惡趣

ngang can

ngang pa

ngang tshul bzang ba 善戒

nga'o snyam du 'dzin pa 起我慢

nga'o snyam pa 起慢

nga'o snyam pa'i mtshan ma 我慢相

nga'o snyam pa'i nga rgyal 我慢

ngar 'dzin pa 我我所執

ngar 'dzin pa dang nga yir 'dzin pa 計我我所

ngas bshad pa 我說

nges 'byin

nges 'byung 出離,

nges pa 離生

nges pa la 'jug pa 決定悟入

nges pa med pa 不必

nges pa thob pa 得決定

nges pa yod pa 有限

nges pa'i don 了義

nges pa'i don bshad pa 了義教

nges pa'i don bstan pa 了義之教

nges pa'i don gyi mdo sde 了義經

nges pa'i dus 決定時

nges pa'i rigs 定種姓, 決定種性

nges pa'i sa 決定地

nges pa'i sems 決定心

nges pa'i sems pa 決定思

nges pa'i shes pa 決定智

nges pa'i spyod pa 決定行

nges pa'i tshig 殊音, 訓詞, 釋詞

nges pa'i tsig 殊音

nges pa'i tsig rnam par gzhag pa 訓詞安立

nges par ’byung ba med cing 無所從生

nges par 決定

nges par bcom pa 摧伏, 永害, 能摧伏

nges par bskyed pa

nges par bsten par bya bar 'os pa 應習近

nges par bya ba 定所作

nges par byas pa 得決定

nges par byed pa 所作決定, 決定, 決定修作

nges par 'byed pa 決擇, 究達

nges par 'byed pa'i cha dang mthun pa 順決擇分

nges par 'byed pa'i cha dang mthun pa'i dge ba'i rtsa ba 決擇分善根, 順決擇分善根

nges par 'byed pa'i shes rab 決擇慧

nges par 'byed pa'i shes rab nyid 決擇慧

nges par 'byin pa 出離, 永出, 永出離, 能出, 能發

nges par 'byin pa'i lam 出離道, 能出離行

nges par 'byung ba 上進, , 出過, 出離, 出離, 剛決, 永離, 能出離, 超出

nges par 'byung ba ma yin pa'i bsam pa 不出離意樂

nges par 'byung ba ma yin pa'i lam 不出離行

nges par 'byung ba'i bsam pa 出離意樂

nges par 'byung ba'i lam 出離道

nges par 'byung ba'i lam bstan pa la mi 'jigs pa 說出道無畏

nges par 'byung ba'i shes rab nyid 出慧

nges par 'byung ba'i spyod pa 離行

nges par 'byung bar 'gyur ba 決定轉

nges par 'dzin pa 印可, 審定, 審察, 憶持不忘

nges par 'grel ba 能解

nges par 'grel pa 善解釋

nges par 'gyur ba 得決定, 消伏

nges par gyur pa 墮決定

nges par legs pa 決定勝

nges par mi byed pa 所作不定

nges par rab tu phye ba 能顯了

nges par rtog pa 審察, 審慮, 審解了, 諦觀

nges par rtog pa byed pa 審定

nges par rtog pa can 決達

nges par rtog[s] pa 審解了

nges par rtogs pa can 決達

nges par rtogspa 信述

nges par sems pa 善思惟, 審思惟, 審慮, , 諦察, 靜息

nges par snang ba 顯了

nges par zhen pa 深固

nges tshig

ngespa'i don gyi mdo sde la rton pa bya'i drang ba'i don gyi mdo sde larton par mi bya 依了義經不依不了義經

ngo , 面類

ngo bo nyid -- kyis 由自性故

ngo bo nyid 自性, 自性, 自體, 自體

ngo bo nyid dang bcas pa nyid 有自性

ngo bo nyid dang rgyud rnam par grol ba 自性相續解脫

ngo bo nyid du btags pa 自性假立

ngo bo nyid du btags pa tshol bar gyur pa yang dag pa ji lta bzhin du yongs su shes pa 自性假立尋思所引如實智

ngo bo nyid du btags pa yongs su tshol ba 自性假立尋思

ngo bo nyid du yod pa 有自性

ngo bo nyid gsum 三種自性

ngo bo nyid gsum po 三自性

ngo bo nyid kyi mtshan nyid 自性相

ngo bo nyid kyi rab tu dbye ba 自性差別

ngo bo nyid kyis 自性故

ngo bo nyid kyis rnam par grol ba 自性解脫

ngo bo nyid las rjes su dpag pa 體比量

ngo bo nyid ma mchis pa nyid 無自性性

ngo bo nyid med pa 無自性, 無自性性

ngo bo nyid med pa gsum 三無自性

ngo bo nyid med pa nyid 無自性性

ngo bo nyid med pa nyid rnam par gsum po 三種無自性性

ngo bo nyid med pa rnam pa gsum 三無性性

ngo bo nyid med pa'i mtshan nyid 無自性相

ngo bo nyid rnam pa gsum 三種自性, 三自性

ngo bo nyid sku 自性身

ngo bo nyid so sor nges pa 自性各別

ngo bo ston pa'i sgra 體聲

ngo mthon du 公顯, 顯然

ngo mtsar rmad du byung ba 希奇

ngo mtshar 甚奇希有

ngo mtshar rmad du byung ba lags pa 甚奇希有

ngo shes par byed pa 記識

ngo tsa ba 悔愧, 慚羞

ngo tsa med pa 無有羞恥, 無羞恥

ngo tsa shes pa 慚羞

ngo tsha ba 慚愧, , 羞恥

ngo tsha ba med pa dang khrel med pa 無慚無愧

ngo tsha bar byed pa 羞恥

ngo tsha bar 'gyur ba 生羞恥

ngo tsha med pa 無慚, 無有羞恥, 無羞恥

ngo tsha shes pa , 慚羞, 有慚, 羞恥

ngo tsha shes pa dang khrel yod pa'i mi mthun pa'i phyogs 慚愧所對治

ngo tsha shes pa dang ldan pa 有慚

ngo tsha shes pa dang ldan zhing khrel yod pa dang ldan pa 生慚愧

ngo tsha shes pa'i nor 慚財, 慚財

ngo tsha zhing khrel yod par byed pa 生慚愧

ngoms byed pa

ngoms mi shes pa 令無飽

ngoms mi shes pa, chog mi shes pa 無厭足

ngoms pa

ngon par sprul nas 化作

ngos ,

ngos bzhi 四面

ngotsa dang ldan zhing khrel yod pa dang ldan pa 修習慚愧

ngu 'bod 號叫

ngu 'bod chen po 大叫喚地獄, 大號叫

ngu 'bod dmyal 號叫地獄

nirmāṇa yul gyi sprul pa 化境

nod lags 能受

nod pa 求請, 能受

non pa 所制, 所執, 所持, 逼切

nongs pa

nongs pa can gyi sems 染汚心

nor , 庫藏, 所有, 珍財, , 財利, 財富, 財寶

nor ba 狂亂, 迷失

nor bsags pa 庫藏

nor bu 末尼, 末尼珠

nor bu rin po che 末尼珠寶

nor bu rin po che bai ḍūr ya 琉璃寶珠

nor dang 'bru mang po 大財富

nor dang yo byad 財産

nor gyi dngos po 財事

nor med pa 貧窮

nor nyung ngu 少財

nor sbyin par bya ba'i chos 財寶

nu ma

nu ma snun pa 乳哺

nu zho

nu zho 'dzin pa 飮兒乳

nub 西

nub byang 西北

nub kyi ri bo'i sde 西山住部

nub pa 摧滅, 歿, 永滅沒, 滅沒

nub pa, med par 'gyur ba

nub par 'gyur ba 當速滅沒

nub par gyur pa

nur nur po 遏部曇

nus 有能

nus pa 力能, 功能差別, , 堪受, 堪能, 大勢力, 有力, 有勢力, 有堪任, 有堪能, 有大勢力, 有智力,

nus pa med pa 無能

nya

nya chen po 大魚

nya sha

nyal ba 寢息,

nyal bar byed pa , 寢臥

nyal ka 睡夢

nyal po byed pa 行邪行, 起諸邪行

nyam chung ba 力劣,

nyam nga ba 迫迮

nyam thag pa 所惱, 所逼切, 所逼迫, 苦所逼

nyam thag pa'i skad 號叫

nyams bde 調適

nyams bde ba 極調善性, 調善

nyams dga' ba 可愛樂, 可樂

nyams pa 勞損, 失壞, 忘失, 惱壞, 損壞, 損減, 敗壞, 毀壞, 毀犯, , 衰損, 衰退, 被損, 被損害, 退墮, 退墮, 違越

nyams par bya ba 成敗

nyams par byas pa 令乏短, 損壞, 被損

nyams par byed mi nus pa 不能傾動

nyams par byed pa 損伏, 有缺, 違反, 違犯

nyams par 'gyur ba 勞損, 有退減, 能壞, 能爲障礙

nyams par 'gyur ba'i cha dang mthun pa 退分

nyams par gyur pa 所損, 犯已

nyams par ma byas pa 不令乏短

nyams par mi 'gyur ba 不毀, 無有退失, 無違犯

nyams smad pa 沈沒

nyams stobs 強力, 有力

nyams stobs dang nyam chung ba 力劣

nyams su blangs pa 具受, 忍受, 自誓

nyams su len pa 代受, 忍受

nyams su len pa dang nyams su mi len pa 順逆

nyams su len par byed pa , 有所作, 能堪忍, 誓受

nyams su len par mi 'gyur ba 違背

nyams su ma blangs pa 違背

nyams su mi len pa 不誓受, 不誓奉行, 不證

nyams su myong ba 忍受, 所領受, 還受, 領受

nyams su myong bar 'gyur ba , 能受

nyan cing sems 聽受思惟

nyan pa 聽聞, 能聽

nyan pa po 聽者

nyan par byed pa 納受, 聽聞

nyan thos 聖弟子, 聲聞

nyan thos byang chub tu yongs su 'gyur ba 迴向菩提聲聞

nyan thos chen po 大聲聞

nyan thos dang rang sangs rgyas 聲聞獨覺

nyan thos kyi byang chub 聲聞菩提

nyan thos kyi dge 'dun 弟子衆, 聲聞衆

nyan thos kyi rigs 聲聞種姓

nyan thos kyi sa 聲聞地

nyan thos kyi sa'i rnam par gtan la dbab pa 聲聞地決擇

nyan thos kyi sde snod 聲聞藏

nyan thos kyi skye bo'i tshogs 弟子衆

nyan thos kyi theg pa 聲聞乘

nyan thos kyi theg pa dang ldan pa'i chos 聲聞乘相應法教

nyan thos kyi theg pa dang ldan pa'i yid la byed pa 聲聞乘相應作意

nyan thos kyi theg pa dang ldan pa'i yid la byed pa bsgom pa 聲聞乘相應作意修

nyan thos kyi theg pa la yang dag par zhugs pa 發趣聲聞乘

nyan thos kyi theg pa mngon par rtogs pa'i rigs 聲聞乘種性

nye ba 合會, , 近事

nye ba dang khad nye ba 鄰近, 隣近

nye ba nas

nye ba'i nyon mongs pa 垢穢, 隨惑, 隨煩惱

nye ba'i nyon mongs pa can

nye ba'i nyon mongs pa can du gyur pa 所染汚

nye ba'i nyon mongs pa dang bral ba 離隨煩惱

nye ba'i sras brgyad 八大菩薩

nye bar

nye bar brlan pa 滋潤

nye bar brtag par bya ba 審觀察

nye bar brtag par bya dgos pa 應觀察

nye bar brtags pa 假立名, 所觀察

nye bar brtan pa 所任持, 所資助

nye bar brten pa 所任持

nye bar bsags pa 滋長

nye bar bsgrub pa 授與, 能引發

nye bar btags pa las byung ba'i ming 假立名

nye bar btags pa'i ming 假想, 假立名

nye bar bzung nas

nye bar chags par gyur pa

nye bar 'dogs pa 假設, 制立, 言說

nye bar 'dogs par byed pa 詮表

nye bar gdags pa 假立言說, 所表

nye bar gdung ba med pa 無惱

nye bar gnas pa , 所起, 正現前, 正現在前, 現在前, 能現, 起現前, 近住

nye bar gnas pa dang ma 'ongs pa 現在未來

nye bar gnas pa na 現在前時

nye bar gnas pa'i sems 安住其心

nye bar gnas par gyur pa 正現在前

nye bar gnas par 'gyur pa 正現在前

nye bar 'gro ba

nye bar gsos pa 長養

nye bar gtod pa 審慮, 所繫縛, 能趣

nye bar gtod pa, gnas pa 安置

nye bar gyur pa , 所集

nye bar 'gyur pa 趣入

nye bar gyur pa 鄰近, 鄰逼, 隣近, 隣逼

nye bar 'jog pa 令安住, 近住

nye bar 'jog par byed pa 近住

nye bar len pa , 能攝取

nye bar len pa med pa 不執受, 無取

nye bar len pa'i phung po 取蘊

nye bar len pa'i phung po lnga 五取蘊

nye bar len pa'i phung po lnga po 五取蘊

nye bar ma zhi ba 不寂靜, 不靜

nye bar ma zhi bar 'gyur ba 不寂靜

nye bar mi bkri ba 不能引

nye bar mi gnas pa 不受

nye bar mi 'gro ba 不順

nye bar mtshon par dka' ba 難了

nye bar nyon mongs pa can du gyur pa 所染汚

nye bar rtog pa 觀察, 解了, 近解了

nye bar rtog par byed pa 近解了

nye bar rtog[s] par byed pa 近解了

nye bar rtogs pa 解了

nye bar rtogs par byed pa 審諦觀察

nye bar rton pa 資持

nye bar sbyar ba , 所引

nye bar sbyor ba

nye bar sems pa 審慮

nye bar sgrub pa , 能引, 能施, 能發起, 能與

nye bar sgrub par byed pa 能引發

nye bar spong ba 隨離

nye bar spyod pa 承事

nye bar ston pa 宣說

nye bar 'tsho ba 養育

nye bar zhi ba 寂止, 靜息

nye bar zhi ba'i 'du shes 寂靜想

nye bar zhi ba'i mya ngan las 'das pa 寂靜寂滅

nye bar zhi bar byed pa 寂滅, 最極寂靜, 最極寂靜

nye bar zhi bar gdags pa rnam par gzhag pa 寂靜施設安立

nye bar zhugs pa

nye du 宗親, 親屬, 親戚, 親里

nye du dang snag gi gnyen mtsams 親屬

nye dur mi 'ong pa 非親里

nye 'khor 所集會處

nye 'khor na 依近

nye la rab tu nye ba 鄰近, 隣近

nye mgon byed pa 偏黨

nye nyon nyi shu 二十隨煩惱

nyen pa 所逼, 所逼切, 生怯弱

nyer bsdogs 近分

nyer gnas 階級

nyer len bzhi 四取

nyes byas 惡作, 突吉羅

nyes dmigs 過患

nyes dmigs dang bcas pa 有過患

nyes dmigs dang phan yon thams cad 一切過患及與功德

nyes dmigs kyi 'du shes 過患想

nyes dmigs kyi mtshan nyid 過患相

nyes dmigs med pa 無厭

nyes dmigs su lta ba 見過患

nyes dmigs su mthong ba 見過患

nyes 'dzag 下產生

nyes pa 侵犯, , 所犯, 毀犯, 毀犯, 犯已, , 穿, , 過失, 違反, 違犯

nyes pa bshags pa 悔過

nyes pa byas pa 違犯, 鄙惡所作

nyes pa byung ba 所違犯, 有毀犯, 有違犯, 犯已

nyes pa 'byung ba 犯於所犯

nyes pa byung ba 違犯

nyes pa dang bcas pa 有犯

nyes pa dang 'gal ba 違犯

nyes pa las dbyung ba 還淨

nyes pa las gso ba 還淨

nyes pa ma yin pa 無違犯

nyes pa med pa

nyes pa med pa 無過, 無違犯

nyes pa mi 'byung ba 不應違犯

nyes pa mi byung ba 不毀犯, 不犯

nyes pa phran tshegs 小罪

nyes pa rtsom pa'i tsig 麤獷

nyes pa spyod pa 惡行

nyes pa, sdig pa 過惡

nyes pa'i bye brag 穿穴差別

nyes pa'i gnas 犯處相

nyes pa'i las 穢業

nyes par brtsams 憤發, 發憤

nyes par bshad pa'i chos 惡說法

nyes par bshad pa'i chos 'dul ba 惡說法律

nyes par byas pa 毀犯

nyes par 'byung bar 'gyur ba 違犯

nyes par 'chags pa 發露

nyes par 'du shes pa 過想

nyes par 'gyur ba 違犯

nyes par smra ba brjod pa 惡說所說

nyes par spyad pa 惡行

nyes par spyad pa spyod pa 惡行者, 行惡行

nyes par spyod pa 惡行者

nyes par spyod pa'i kun nas nyon mongs pa 惡行雜染

nyes rtsom , 憤發, 發憤, , 諍竸, 鬪諍

nyes spyod sdom pa'i tshul khrims 律儀戒

nyi ma

nyi ma 'char ka'i dus 日出時

nyi ma dang zla ba 日月

nyi ma dang zla ba dang gza' 日月星

nyi ma dang zla ba dang rgyu skar 日月星宿

nyi ma shar ba 日出

nyi ma'i dkyil 'khor 日輪

nyi ma'i 'od 日光

nyi tshe ba 分限,

nyid kyi rigs 自種性

nyid kyis mngon par rdzogs par sangs rgyas pa 自覺法

nyid kyis thugs su chud pa 自證

nyin

nyin gcig bzhin du 於日日中, 日夜

nyin gcig pa 日夜

nyin mo , 晝分, 晝日

nyin mo dang mtshan mo 日夜

nyin mor byed pa 發光

nyin mtshan 日夜

nyin mtshan du 晝夜

nyin par 晝分

nyin po

nying mtsams mi sbyor ba 不相續

nying mtsams sbyor ba 結生相續

nying mtsams sbyor ba'i sems 相續心

nying mtsams sbyor bar byed pa

nying mtshams mi sbyor ba 不相續

nying mtshams sbyor ba 相續, 結生

nying mtshams sbyor ba'i skye ba 相續生

nying mtshams sbyor bar mi 'gyur ba 不續

nying mtshams sbyor ma thag pa'i sems 結生相續無間之心

nyis 'gyur

nyo tsong 商估

nyon m nyon mongs pa can gyi sems dang ldan pa 染汚心

nyon mongs g.yul 煩惱軍

nyon mongs gzung rtog 雜染所取分別

nyon mongs pa 匱乏, 本惑, 本煩惱, 煩惱, 瑕穢, 疲倦, 艱辛,

nyon mongs pa bag chags dang bcas pa thams cad spangs pa 一切煩惱習氣永斷

nyon mongs pa bcom pa 伏煩惱

nyon mongs pa can 有染, , , 染汚, 染汚心, 染汚性

nyon mongs pa can du 'gyur ba 惱染

nyon mongs pa can gyi chos 染法, 諸染法

nyon mongs pa can gyi chos rnam par spong bar byed pa 離染法

nyon mongs pa can gyi mi shes pa 染汚無知

nyon mongs pa can gyi yid 染汚意

nyon mongs pa can ma yin pa 不染, 不染汚, 非染

nyon mongs pa can ma yin pa'i chos 不染法

nyon mongs pa cha phra ba 微煩惱

nyon mongs pa chung ba 下品煩惱

nyon mongs pa dang bcas pa 有諍

nyon mongs pa dang dngos po 煩惱事

nyon mongs pa dang ldan pa 有煩惱, 煩惱繫

nyon mongs pa dang mtshungs par ldan pa'i ma rig pa 煩惱相應無明

nyon mongs pa dang sdug bsngal dang bral 'i chos nyid 煩惱苦離繫法性

nyon mongs pa dang shes bya'i sgrib pa 煩惱所知障

nyon mongs pa dang shes bya'i sgrib pa shin tu phra mo 最極微細煩惱及所知障

nyon mongs pa 'dra ba 等煩惱

nyon mongs pa 'gog pa 煩惱滅

nyon mongs pa kun tu 'byung ba 煩惱現行

nyon mongs pa las gyur pa 煩惱所作

nyon mongs pa las rnam par grol ba 煩惱解脫

nyon mongs pa las thar pa 煩惱解脫

nyon mongs pa ldog pa 雜染還滅

nyon mongs pa ma yin pa 不染汚, 無染

nyon mongs pa mang ba 煩惱熾盛, 煩惱盛

nyon mongs pa med pa 無諍, 無雜染

nyon mongs pa mnga' ba 'dra ba 似有煩惱

nyon mongs pa mnyam pa 等煩惱

nyon mongs pa nye bar zhi ba 煩惱寂靜, 煩惱滅

nyon mongs pa rab tu zhi ba 煩惱寂靜

nyon mongs pa rnams kyi gnas skabs 煩惱位

nyon mongs pa rnams kyi gzhi 煩惱事

nyon mongs pa rnams kyi rgyu 煩惱因

nyon mongs pa rnams kyi rnam grangs 煩惱差別

nyon mongs pa rtsa ba 本煩惱

nyon mongs pa shas che ba 煩惱熾盛

nyon mongs pa shas chen po 猛利煩惱

nyon mongs pa shas chung 性薄塵穢

nyon mongs pa spang ba 煩惱斷

nyon mongs pa spangs pa 斷煩惱

nyon mongs pa spong ba 斷煩惱, 煩惱斷, 能斷煩惱

nyon mongs pa thams cad 一切煩惱

nyon mongs pa thams cad dang rjes su 'brel pa med pa'i ye shes 一切煩惱不隨縛智

nyon mongs pa thams cad spangs pa 永斷一切煩惱

nyon mongs pa yod 'dra ba 似有煩惱

nyon mongs pa yongs su sreg par byed pa 燒諸煩惱

nyon mongs pa yun ring po 長時煩惱

nyon mongs pa'i bag chags 煩惱習, 煩惱習氣

nyon mongs pa'i bag la nyal 煩惱隨眠

nyon mongs pa'i bdud 煩惱魔

nyon mongs pa'i bye brag 煩惱差別

nyon mongs pa'i dbang 煩惱勢力

nyon mongs pa'i dngos po 煩惱事

nyon mongs pa'i dug 煩惱諸毒

nyon mongs pa'i gnyen po 煩惱對治

nyon mongs pa'i 'gog pa 煩惱滅

nyon mongs pa'i grogs 煩惱助伴

nyon mongs pa'i gzhi 煩惱事

nyon mongs pa'i kun nas nyon mongs pa 煩惱雜染

nyon mongs pa'i lam 煩惱道

nyon mongs pa'i nad 煩惱病

nyon mongs pa'i rdul 煩惱塵埃

nyon mongs pa'i rnam pa 煩惱品別

nyon mongs pa'i rnam pa chung ngu 下品煩惱

nyon mongs pa'i rnam pa dang bral ba 於諸煩惱品別離繫

nyon mongs pa'i sa bon 煩惱種子

nyon mongs pa'i sgrib pa 煩惱障

nyon mongs pa'i sgrib pa bag chags dang bcas pa 習氣諸煩惱障

nyon mongs pa'i sgrib pa dang bral ba 煩惱障離繫

nyon mongs pa'i sgrib pa las rnam par thar pa 煩惱障永解脫

nyon mongs pa'i sgrib pa rnam par dag pa 煩惱障淨

nyon mongs pa'i sgrib pa rnam par dag pa'i shes pa'i spyod yul gyi de kho na 煩惱障淨智所行眞實

nyon mongs pa'i sgrib pa spangs pa 煩惱障斷

nyon mongs pa'i sgrib pa'i phyogs dang mthun pa 煩惱障品

nyon mongs pa'i skye ba 煩惱生

nyon mongs pa'i snyigs ma 煩惱濁

nyon mongs pas bsgribs pa 煩惱所障

nyon mongs pas rnam par gnod pa 煩惱變異事

nyon mongs snyigs ma 煩惱濁

nyon yid rnam par shes pa

nyung 儉約,

nyung ba , 狹小, 薄弱

nyung ngur byed pa

nyung ngur mi byed pa 不減

nyung shas

nyung shes

'o ma

'o ma dang zho dang mar sar 乳酪生酥

'obs 坑塹

'od byed pa 發光

'od byed pa`i sa 發光地

'od 'byung 光曜

'od 'byung bar byed pa 發光明

'od chen po 大光

'od chung 少光天

'od chung ngu 少光

'od dang bcas pa'i 'du shes 光明想

'od dang ldan pa 發光明

'od 'dom gang dang ldan pa 常光一尋

'od gsal 光明, 光音, 極光淨, 極光淨天

'od gsal ba 威光

'od kyi mtshan ma 明相

'od kyis rgyas par byas nas 放大光明

'od 'phro ba`i sa 焰慧地

'od sna tshogs 種種光明

'od yod pa 發光明

'od zer 大光明

'od zer 'byin pa 放大光明

'od zer 'gyed pa 放大光明

'og 下方

'og gi phyogs 下分

'og ma

'og ma'i cha 下分

'og ma'i cha dang mthun pa 下分結

'og ma'i cha lnga la kun tu sbyor ba 五下分結

'og miina 色究竟

'og min 色究竟天, 色究竟處

'og tu

'og tu phyir 'ong ba 還下地生

'on kyang 而復

'ong ba 來至, 阿笈摩

'ong ba dang 'gro ba 來往, 往來, 往還

'ong ba dang 'gror 'jug par byed pa 往還

'ong zhing 'gro ba 往來

'ongs na 來下

'ongs pa 來入, 往詣

'ongs pa la lta ba 阿氏多

'ongs shig 令來

'ongs shing lhags pa 來至

'ongs te dris na 來問

'os pa , 有堪, 稱當正理

pa’i sgo 向泥洹門

pad ma 紅蓮

pad ma ltar chen po gas pa 摩訶缽特摩

pad ma ltar gas pa 紅蓮, 缽特摩

pags pa , 身皮

pags pa phra ba cing 'jam pa 身皮細滑

Paṇ chen 班禪

Paṇ chen bla ma 班禪喇嘛, 班禪活佛, 班禪額爾德尼

par zhes byed pa 還起

pha bsad pa 殺父

pha rol gnod pa 勇猛

pha rol gyi sems 他心

pha rol gyi sems mkhyen pa 知他心智

pha rol phyin pa drug po 六到彼岸

pha rol tu phyin pa 極過度, 波羅蜜多

pha rol tu phyin pa bcu 十波羅蜜, 十波羅蜜多

pha rol tu phyin pa drug 六波羅蜜, 六波羅蜜多

pha rol tu phyin pa rnam pa 諸波羅蜜

pha rol tu phyin pa'i spyod pa 波羅蜜多行

phab ste gtam du sbyar ba 安布

'phags lam yan lag brgyad 八正道, 八聖道, 八聖道支

'phags pa , 聖者, 聖賢

'phags pa gsum 三聖

'phags pa la skur ba 'debs pa 謗聖

'phags p