Digital Dictionary of Buddhism: Chinese Temples Index (118) [updated: 12/1/2018]


Aśoka Temple 阿育王寺

Ayuwangsi 阿育王寺

Baimasi 白馬寺

Baitasi 百塔寺

Baoensi 報恩寺

Baolinsi 寶林寺

Bimosi 比摩寺

Caotangsi 草堂寺

Chanyuansi 禪源寺

Chaojue Si 潮覺寺

Chongbaosi 崇報寺

Ci'ensi 慈恩寺

Cimensi 慈門寺

Da xiangguo si 大相國寺

Daci'ensi 大慈恩寺

Dafosi 大佛寺

Dajianfusi 大薦福寺

Daqinsi 大秦寺

Dashan si 大善寺

Daxianfusi 大獻福寺

Daxingshansi 大興善寺

Dayun guangming si 大雲光明寺

Dharma Gate Temple 法門寺

Dinghuisi 定慧寺, 焦山寺

Dinglinsi 定林寺

Dongchansi 東禪寺

Fahua si 法華寺

Falongsi 法隆寺

Fayuansi 法源寺

Fazang si 法藏寺

Fenglinsi 鳳林寺

Fengxiansi 奉先寺

Fengxuesi 風穴寺

Foguosi 佛國寺

Fuxiansi 福先寺

Gaozuosi 高座寺

Guangmingsi 光明寺

Guangzhaisi 光宅寺

Guanyansi 光嚴寺

Guanyinsi 觀音寺

Guoqingsi 國淸寺

Haoshan Jile Si 鶴山極樂寺

Huadusi 化度寺

Huanglongsi 黃龍寺

Huguosi 護國寺

Huilinsi 慧林寺

Huiri si 慧日寺

Huock San Kek Lok Si 鶴山極樂寺

Huqiu Shan 虎丘山

Hushengsi 護聖寺

Jianchusi 建初寺

Jiangtiansi 江天寺

Jiaxiangsi 嘉祥寺

Jieyinsi 接引寺

Jinde Yuan 金德院

Jingansi 靜安寺

Jingliansi 淨蓮寺

Jingyingsi 淨影寺

Jingyusi 淨域寺

Jinshan si 金山寺

Jixiangsi 吉祥寺

Kim Tek Ie 金德院

Linggansi 靈感寺

Lingshansi 靈山寺

Lingyinsi 靈隱寺

Longhuan 龍湖庵

Longhuyan 龍湖岩

Longquanchansi 龍泉禪寺

Longxingsi 龍興寺

Longyuansi 龍淵寺

Lungtian si 龍田寺

Luohansi 羅漢寺

Myriad-Saint-Realm-Protecting Monastery 萬聖祐國寺

Nanchansi 南禪寺

Nanhuasi 南華寺

Pujisi 普濟寺

Qihuansi 祇洹寺

Qilingsi 棲靈寺

Qingliangsi 淸涼寺

Qinglongsi 靑龍寺

Qingshuisi 淸水寺

Qixiasi 棲霞寺

Shandaosi 善導寺

Shaolin 少林

Shaolin si 少林寺

Shinuisi 石牛寺

Shuanglinsi 雙林寺

Shuinansi 水南寺

Tianlongsi 天龍寺

Tiantaisi 天台寺

Tiantong si 天童寺

Tianzhusi 天竺寺

Tiao Kak See 潮覺寺

Tongtaisi 同泰寺

Waguansi 瓦官寺

Wan Kiap Sie 完劫寺

Wanfusi 萬福寺

Wansheng youguosi 萬聖祐國寺

Xialusi 夏魯寺

Xiaoqi si 蕭齊寺

Ximing Temple 西明寺

Ximingsi 西明寺

Xuanshayuan 玄沙院

Xuanzhongsi 玄忠寺

Yanfusi 演福寺

Yanqing si 延慶寺

Yongmingsi 永明寺

Yuantongsi 圓通寺

Yunhengshan 雲橫山

Yuquansi 玉泉寺

Zhanshansi 湛山寺

Zhaoqingsi 昭慶寺, 照慶寺

Zhenjisi 眞寂寺

Zhixiang si 至相寺

Zhongtianzhusi 中天竺寺

Zhuangyansi 莊嚴寺