Digital Dictionary of Buddhism: Chinese School Names Index [updated: 8/4/2015]


Bailian jiao 白蓮教

Baiyun Zong 白雲宗

Caodong Zong 曹洞宗

Chan zong 禪宗

Chengshi zong 成實宗

Damo zong 達磨宗

Dari zong 大日宗

Dilun zong 地論宗

Foxin zong 佛心宗

Heze zong 荷澤宗

Hongzhi pai 宏智派

Huanglong 黃龍派

Huanglong Pai 黃龍派

Huayan zong 華嚴宗

Jielü zong 戒律宗

Jingangding zong 金剛頂宗

Jingtu zong 淨土宗

Linji zong 臨濟宗

Mizong 密宗

Nanshan zong 南山宗

Niepan Zong 涅槃宗

Niutou Zong 牛頭宗

Pitan Zong 毘曇宗

Sanjie jiao 三階教

Sanlun zong 三論宗

Shelun zong 攝論宗

Tai Zong 台宗

Tiantai 天台

Tiantai zong 天台宗

Wéishì zōng 唯識宗

Xiangbu Zong 相部宗

Xianshou zong 賢首宗

Yangqi 楊岐派

Yuanrong Zong 圓融宗

Zaili jiao 在理教

Zhenyan zong 眞言宗

Zhiguan zong 止觀宗

Zhongdao Zong 中道宗