Digital Dictionary of Buddhism: Tibetan Persons Index (291) [updated: 1/3/2019]


’Gos gZhon nu dpal 嘎大譯師, 廓譯師童吉祥

’Gos Khug pa lhas btsas 廓庫巴天護

’Gro 'dul gling pa 喜饒沃瑟, 惹那林巴

’Gyur med rdo rje 德達林巴

’Jam dbyangs bzhad pa bLo bzang ye shes bstan pa’i rgyal mtshan 嘉木樣協巴嘉木樣益西監藏

’jam dbyangs bzhad pa bsKal bzang thub bstan dbang phyug 嘉木樣協巴噶桑土登旺修

’Jam dbyangs bzhad pa dKon mchog ’jigs med dbang po 嘉木樣協巴貢確吉美汪波

’Jam dbyangs bzhad pa’i rdo rje Ngag dbang brtson ’grus 嘉木樣協巴多傑阿旺宗哲

’Jam dbyangs bzhad Thub bstan ’jigs med rgya mtsho 嘉木樣協巴土登季美嘉措

’Jam dbyangs mkhyen brtse’i Chos kyi blo gros 蔣揚欽哲卻吉洛周

’Jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug 乃薩欽哲旺秋

’Jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang po 蔣揚欽哲旺波

’Jam dbyangs rin po che 塔謝蔣揚

’Jam dpal bshes gnyen 文殊友

’Jam dpal rGya mtsho 強白嘉措

’Jam dpal Ye shes 强白益西

’Jam mgon Kong sprul bLo gros mTha’ yas 蔣貢康楚

’Jam mngon ’Ju Mi pham rNam rgyal rgya mtsho 居彌龐蔣揚南嘉措

’Jigs med gLing pa mKhyen brtse ’od zer 袞欽晉美林巴

’Jigs med phun tshogs 晉美彭措

’Khon kLu’i dbang po bsrung ba 款魯益旺波

’O lde spu rgyal 聶赤贊普

’Od srung 俄鬆

’Phrin las rgya mtsho 成烈嘉措, 諾那活佛

A ti sha 阿底峽

Ab ta’i Han 阿巴岱汗

Abadai khan 阿巴岱汗

Al than Han 俺答汗

Altan Khan 俺答汗

Bai ro tsa na 遍照護

bDud tshogs 'dul ba’i rdo rje 都度多傑

Be ro tsa na 遍照護

bKra shis rnam rgyal 達波札西南嘉

bLo bzang ’phrin las lhun grub chos kyi rgyal mtshan 羅桑確吉堅贊

bLo bzang bstan pa’i dbang phyug dpal ldan chos kyi grags pa 羅桑丹白旺修

bLo bzang chos kyi nyi ma 羅桑世卻吉尼瑪

bLo bzang chos kyi rgyal mtshan 羅桑卻吉堅贊

bLo bzang don grub 恩帥巴羅桑丹珠

bLo bzang dpal ldan bstan pa’i nyi ma 羅桑丹白尼瑪

bLo bzang dpal ldan ye shes 羅桑貝丹意希

bLo bzang grags pa 宗喀巴羅桑札巴

bLo bzang thub bstan chos kyi nyi ma 羅桑曲吉尼瑪

bLo bzang ye shes 羅桑意希

bLo gros rgyal mtshan 巴思巴

bLo gsal rgya mtsho 察千羅索嘉措

Bran ka dPal gyi yon tan 貝吉雲丹

brTson ’grus bzang po 唐東傑波

brTson ’grus grags pa 曏尊珠扎巴

bsKal bzang rgya mtsho 噶桑嘉措

bSod nams grags pa 班禪索南扎巴

bSod nams phyogs kyi glang po 索南卻朗, 索南喬郞

bSod nams rgya mtsho 素南嘉措

bSod nams Rin chen 岡波巴

bSod nams rtse mo 索南孜莫

bSod nams Seng ge 果讓巴索南僧格

bsTan 'dzin rgya mtsho 丹增嘉措

Bu ston Rin chen grub 布敦仁欽竹

Byams pa phrin las rgya mtsho 頗翁卡

Byang chub rdo rje 強允多傑

Chos dbyings rdo rje 法界金剛

Chos dpal ye shes 丘帕耶些

Chos grags 法稱

Chos grags rgya mtsho Rang ’byung kun mkhyen chos kyi rgyal po 法稱海

Chos grags ye shes 卻扎耶歇

Chos 'grub 法成

Chos grub rgya mtsho, Zhwa dmar 米龐確竹蔣措

Chos kyi ’byung gnas 大司徒法源

Chos kyi blo gros 瑪爾巴譯師

Chos kyi dbang phyug 確吉旺秋, 確吉旺秋

Chos kyi grags pa 法稱, 都鬆欽巴

Chos kyi rgyal mtshan 至尊法幢, 色拉傑尊巴卻吉堅贊

Chos-rgyal 'Phags-pa 八思巴, 巴思八, 巴思巴

Ci lu pā 支魯巴大師

Dam pa bde gshegs Shes rab seng ge 噶陀巴善友如來, 噶陀巴本名慧獅子

Dam pa rgya gar 當巴桑傑

Dar ma dbang phyug 巴絨達瑪旺秋

Dar ma mdo sde 塔瑪多德

Dar ma rin chen 賈曹傑達瑪仁欽

dBang phyug rdo rje Nam mkha’ rgyal po 旺曲金剛

dByangs can ma 音天女

dGe 'dun chos ’phel 更登群培

dGe 'dun chos kyi nyi ma 更登確吉尼瑪

dGe 'dun Grub pa 根敦朱巴

dGe 'dun rgya mtsho 根敦嘉措

dGe legs dpal bzang 剋珠傑格勒巴桑

Dil mgo mkhyen brtse Rin po che Rab gsal zla ba gzhan dga’ bkra shis dpal ’byor 頂果欽哲法王

dKon mchog dge ba’i ’byung gnas 昆秋給威炯內

dKon mchog Lhun grub 爾寺住持貢卻倫珠

dKon mchog rGyal po 貢覺傑布

dNgos grub Grags pa 俄珠扎巴

Don grub Gau ta ma 悉達多喬答摩

dpal brtsegs 噶瓦貝則, 革那巴拉森

dPal chen chos kyi don grub 帕千確吉頓竹

dPal gyi rdo rje 吉祥金剛

dPal ldan Mar me mdzad 阿底峽

Dri med ’od zer 大界無央, 龍青巴

Dri med bshes gnyen 無垢友

Dwags po 'dul 'dzin 達波頓巴

Dwags po lha rje bSod nams rin chen 達波拉傑索南領眞

Dwags po snyan brgyud 達波耳傳

Galdan Bushuktu Khan 噶爾丹, 噶爾丹汗

Ge sar of gLing 格薩爾王

Genghis Khan 成吉思汗

gLang mdun 朗頓

gNas chung Chos rje 乃瓊, 乃窮, 乃窮秋傑

gNubs Sangs rgyas ye shes 努佛智尊者

gNya’ khri btsan po 聶赤贊普

gNyag khri btsan po 聶赤贊普

gNyags Dznyā na ku ma ra 闍那古瑪羅

gNyags Jñānakumāra 闍那古瑪羅

Go dan Han 闊端汗

Godan Khan 闊端, 闊端汗

'Gos Chos-grub 法成

Gos Lo tsā ba 廓譯師童吉祥

Gra ba mNgon shes 扎巴恩協

Grags pa 'od zer 迦羅斯巴

Grags pa rgyal mtshan 札巴嘉參

Grags pa seng ge 札巴辛給

Grub thob Khyung po rnal ’byor 瓊波那爵

gShen rab mi bo che 敦巴辛饒

gShen sgom chen 辛欽魯噶

gShen sgur 辛欽魯噶

gTer chen Chos kyi rgyal po 德達林巴

gTer chen gShen chen kLu dga’ 辛欽魯噶

gTsang Legs grub 藏勒竹

gTsug lag ’phreng ba 巴卧祖拉陳哇

Gu ru Rin po che 蓮華生

gZhon nu blo gros 仁達華

Hwa shang Ma ha ya na 和尙摩訶衍

Jo bo rje 阿底峽

Jo nang kun mkhyen 篤布巴喜饒堅贊

Ka lu Rin po che Karma rang ’byung kun khyab ’phrin las 卡盧仁波切

Karma gling pa 噶瑪林巴

Karma Pakshi Chos kyi bla ma 噶瑪巴希

Khang shis rgyal po 康熙

Khri ’Dus srong mang po rje 棄都鬆

Khri gLang dar ma 達磨, 郞達瑪

Khri gTsug lde btsan 熱巴巾

Khri lDe gtsug btsan 棄隸蹜贊

Khri lDe srong btsan 赤德鬆贊

Khri Mang slon mang btsan 芒鬆芒贊

Khri Mu ne btsan po 牟尼贊普

Khri Ral pa can 熱巴巾

Khri Srong btsan sgam po 鬆贊乾布

Khri Srong lde btsan 赤鬆德贊

Khyung po rnal ’byor 瓊波那爵

kLu dga’ 辛欽魯噶

Klu`i byang chub 龍智

Kun dga’ bzang po 鄂爾欽貢噶桑波

Kun dga’ rGyal mtshan dPal bzang po 薩迦派班智達貢噶堅贊

Kun dga’ snying po 薩欽貢噶寧波

Kun-dgah-grags 功嘉葛刺思

Lam phran bstan 注荼半托迦, 注荼半託迦

lCang skya Hu thog tu 章嘉呼圖剋圖

lCang skya Khutugtu 章嘉呼圖剋圖

Lha lung 吉祥金剛

Lha Tho tho ri gNyan btsan 佗土度

Ling Gésar 格薩爾王

Lung rtogs rGya mtsho 隆朵嘉措

Ma gcig lab kyi sgron ma 瑪姬拉尊

Mahāratna-dharma-rāja 大寶法王

Mang srong mang btsan 芒鬆芒贊

mChog gyur gling pa 秋久德欽林巴

mDa’ bsnun 薩惹哈

Mes ag tshoms 棄隸蹜贊

mGos Khug pa lhas btsas 廓庫巴天護

Mi bskyod rdo rje 彌覺多傑

Mi la ras pa 米勒日巴

Mi pham Chos kyi blo gros 米龐確吉羅佐

Mi pham rnam rgyal rgya mtsho 居彌龐蔣揚南嘉措

mKha’ khyab rdo rje 喀恰多傑

mKha’ spyod dbang po Dri med dpal ye shes 卡卻旺波

mKhan po ’Jigs phun 晉美彭措

mKhas grub rgya mtsho 凱珠嘉措

Mo'u dga la gyi bu 目犍連

mThong ba don ldan 通哇頓丹

Mu rug btsan po 牟如贊普

Mya ngan med 阿育王

Nā ro pa 那洛巴

Ngag dbang blo bzang rdo rje 阿格旺多傑

Ngag dbang blo bzang rgya mtsho 阿旺羅桑嘉措

Ngag dbang rnam rgyal 夏仲阿旺南嘉

Ngog bLo ldan shes rab 俄羅敦喜饒

Ngog Legs pa’i Shes rab 俄勒貝喜饒

Ni gu ma 尼古瑪

Ni gu pta 尼古瑪

Nya gri btsan po 聶赤贊普

Nyi ma ’Od zer 釀熱尼瑪沃瑟

O rgyan ’jigs med chos kyi dbang po 巴初仁波切

O rgyan mChog gyur bde chen zhig po gling pa 秋久德欽林巴

Pa gor Be ro tsa na 遍照護

Padma `byung gnas 蓮華生

Padma dbang phyug rgyal po 貝瑪旺曲

Padma don yod nyin byed 貝瑪敦悅寧傑

Padma gLing pa Don grub rgyal po 貝瑪林巴

Pha dam pa Sangs rgyas 當巴桑傑

Phags-pa 拔合思巴, 拔思發

'Phags-pa 發合思巴, 發思巴

Pra dznyā rasmri 喜饒沃瑟

Rang ’byung rdo rje 讓瓊多傑

Rang ’byung rig pa’i rdo rje 讓瓊利佩多傑

Ratna gLing pa Rin chen dpal bzang po 惹那林巴

rDo rje gling pa 多傑林巴

rDo rje grags pa 惹瓊巴尊者

rDo rje rgyal po 帕木竹巴多吉嘉保

rGyal ba’i ’byung gnas 敦仲巴

rGyal mtshan nor bu 堅贊諾布

Rin chen bzang po 仁欽桑布

Rin chen gling pa 桑吉林巴

rJe btsun dam pa Hu thog tu 哲布尊丹巴呼圖剋圖

rMa Rin chen mchog 仁欽喬, 瑪仁欽喬

rMa Thog rin chen 瑪仁欽喬

rNam par snags mdzad 遍照護

rNgog bLo ldan shes rab 俄羅敦喜饒

rNgog Legs pa’i shes rab 俄勒貝喜饒

Rol pa’i rdo rje 若佩多傑

Rol pa’i rdo rje ye shes bstan pa’i sgron me 章嘉若貝多傑

Rus pa’i gnyan can 藏瘋僧亥如伽

Sa ra ha 薩惹哈

Sad na legs 赤德鬆贊

Sangs rgyas bla ma 桑吉喇嘛

Sangs rgyas bzang po 桑吉林巴

Sangs rgyas gling pa 桑吉林巴

Sangs rgyas rgya mtsho 德西桑吉嘉措

Śāri`i bu 舍利子, 舍利弗

Seng ge dpal 星哈尊者

sGra gcan 'dzin 薩惹哈

sGrol ma’i mgon po 多羅那他

Shā kya srī 夏迦師

Shā kya ye shes 卓彌譯師

Shes rab ’byung gnas 傑尊喜饒郡乃

Shes rab ’od zer 喜饒沃瑟

Shes rab rgya mtsho 喜饒嘉措

Shes rab rgyal mtshan 篤布巴喜饒堅贊

Shri sing ha 星哈尊者

Si tu Paṇ chen 大司徒法源

sPu hreng 靜光

Tāranātha 多羅那他

Thang-stong-rgyal-po 唐東傑派, 湯東傑布, 湯東結佈

Theg mchog rdo rje 帖秋多傑

Thon mi Sam bho ṭa 吞米桑布扎, 端美三菩提

Thub bstan rgya mtsho 土登嘉措

Ti lo pa 帝普巴大師

Tilopāda 帝普巴大師

Tshangs dbyangs rGya mtsho (Sixth Dalai Lama) 倉央嘉穆錯

Tshangs dbyangs rgya mtsho 倉央嘉措

Tshe dbang Nor bu 噶陀仁增澤旺諾布

Tshul khrims snying po 達波貢巴楚臣寧波

Tsong kha pa 宗喀巴

Tsong-kha-Pa 大寶法王

Tsoṅ-kha-pa 宗客巴

U’i dum brtan 郞達瑪

Ye shes ’od 拉喇嘛益西沃

Ye shes dpal ’byor 鬆巴勘布

Ye shes gzhon nu 闍那古瑪羅

Ye shes mdo 智軍

Ye shes mtsho rgyal 益西措傑

Ye shes rDo rje 益西多傑

Ye shes rin chen 亦攝思連眞

Ye shes sde 智軍

Yon tan rGya mtsho 雲丹嘉措

Zhi ba ’od 靜光

Zhi ba lha 寂天

Zhig po gling pa 惹那林巴

Zhwa dmar Rin po che 確吉旺秋

Zur Shakya ’byung gnas 素釋迦炯乃