Entries containing contributions by Roujia Zeng (69)

Updated: 5/1/2016


一切流攝守因經

七寶經

七知經

伊賖那論師

伽那

僧伽吒經

優婆夷墮舍迦經

八關齋經

六門教授習定論

勝思惟梵天所問經論

勝思惟問經論

勝思惟經

勝思惟梵天所問經

十二因緣論

取因假設論

四諦論

圍陀論師

園生樹經

堅慧

大丈夫論

大乘顯識經

大乘理趣六波羅蜜多經

大乘破有論

大乘法界無差別論

大乘二十頌論

大乘廣五蘊論

大集會正法經

大堅固婆羅門緣起經

大方廣菩薩十地經

天息災

寂志果經

尼乾子問無我義經

已知

持心梵天所問經

持心經

掌中論

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

提雲般若

文殊師利所說不思議佛境界經

文殊說不思議佛境界經

文陀竭王經

日稱

方論師

本相猗致經

業成就論

法海經

海八德經

白衣派

白衣金幢二婆羅門緣起經

白衣

等御諸法經

等持

緣本致經

聖善住意天子所問經

莊嚴佛法經

薩鉢多酥哩踰捺野經

解捲論

起世因本經

輪王七寶經

離經

離睡經

離睡眠經

韋陀論師

頂生王故事經

顯識經

風論師

鹹水喩經

鹿子母堂