Entries containing contributions by Robert Buswell (46)

Updated: 11/8/2015


不風流處也風流

任病

任運

冥府殿

冥福

冥付

初心

唯無三昧經

圓融

圓頓成佛論

壽者相

實相

居然

幻化空身卽法身

意氣

應無所住而生其心

懸崖

我人四相

浮木孔

湛然

無常

無常迅速

無諍三昧

牧牛子修心訣

無常

皮囊

盲龜

盲龜遇木

知訥

空手來空手去

縱橫

纖芥

自謾

蕩然

蕩蕩

誡初心學人文

金剛三昧經論

風流

高麗國普照禪師修心訣